Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wyposa?enie
Nowoczesne pralki

pralkaNowoczesne urz?dzenia tego typu maja ca?? mas? funkcji, o ktrych jeszcze jaki? czas temu nie by?o w ogle s?ycha?. Niektre z nich nie maj? ?adnego znaczenia, ich jedynym celem jest omamienie kupuj?cego. To taki chwyt marketingowy, ktry spowoduje, ?e wi?cej osb skusi si? na dany sprz?t. Je?li dany sprz?t ma du?o niepotrzebnych bajerw to nie warto za nie dodatkowo p?aci?. No chyba, ?e si? liczy dla nas sama ?wiadomo?? posiadania danego sprz?tu. Pralka ma pewne funcie standardowe, ktre dost?pne s? ju? od lat. Mam tu na my?li: pranie tkanin bawe?nianych, syntetycznych, mieszanych, delikatnych, ma?o zabrudzone, mocno zabrudzone, pranie bio czy te? Eko. Ale jak wspomnia?em to podstawowe funkcje, zastanwmy si?, jakie dodatkowe mo?liwo?ci mo?e mie? nasza pralka. Zacznijmy od opr?nienia. Jest to funkcja, ktra pozwala nam rozpocz?? pranie nawet kilkana?cie godzin od w??czenia urz?dzenia. Daje to nam mo?liwo?? uruchamiania pralki wieczorem czy te? przed wyj?ciem z domu. Mo?emy tak zaprogramowa? czas by pranie sko?czy?o si? wtedy, gdy ju? b?dziemy mogli je rozwiesi?. Tym samym ograniczymy czas le?enia mokrych ubra? w pralce. Funkcja szybkiego prania daje nam mo?liwo?? uprania np. jednego brudnego ubrania. Ma to miejsce wtedy, gdy jest nam ono potrzeb? szybko. Obecnie na rynku pralki radz? sobie z takim zadaniem nawet w 15 minut. Przypomn? tylko, ?e standardowe pranie trwa oko?o 2 godzin. Inn? opcj? jest d?ugie p?ukanie. Opcja ta jest szczeglnie przydatna osobom, ktre maj? delikatn? skr?. Dzi?ki d?ugiemu p?ukaniu ograniczmy mo?liwo?? kontaktu skry z detergentami. Poprze d?u?sze p?ukanie zminimalizujemy ryzyko pozostania detergentw na tkaninie. Ciekaw? opcj? jest te? pranie koszul. Pranie tak jest zaprogramowane by w miar? delikatnie usun?? nawet najwi?ksze zabrudzenia. Dzi?ki temu nie narazimy delikatnych materia?w na uszkodzenie czy te? pogniecenie zbyt mocne. W domu przyda si? pralka z mo?liwo?ci? prania obuwia. Coraz popularniejsza staje si? te? funkcji outdor, dzi?ki ktrej mo?na pra? odzie? impregnowan? bez u?ycia p?ynu do p?ukania. Funkcji jest ca?a masa, omwili?my te najpotrzebniejsze jednak przydatne mog? by? tak?e: sygna? d?wi?kowy informuj?cy o zako?czeniu prania, sygnalizowanie zbyt du?ej ilo?ci proszku, zabezpieczenie przed przytrza?ni?ciem r?k, zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

 
« StartPrev123NextEnd »

Page 3 of 3