Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Ogrzewanie pod?ogowe cz2

W tej cze?? artyku?u zajmiemy si? izolacj? oraz rurami do tego typu ogrzewania. Dzi?ki skutecznej izolacji 90% ciep0?a powinna przechodzi? do ogrzewanego pomieszczenia, pozosta?e 10% ogrzewa grunt. Je?li izolacja b?dzie niewystarczaj?ca lub ?le zrobiona to ciep?o b?dzie niepotrzebnie trafia?o do ziemi zamiast ogrzewa? nasz dom. Funkcj? izolacji mo?e pe?ni? warstwa styropianu o g?sto?ci, co najmniej 20kg/m3 lub poliuretan. Jej rodzaj oraz grubo?? zale?y od tego, co znajduje si? pod ogrzewan? pod?og?. Od do?u, bowiem mo?e znajdowa? si? inne pomieszczenie, ogrzewane lub nie albo tez grunt. Je?li pod?oga b?dzie pokryta materia?em, ktry trudno przewodzi ciep?o to warto w takich miejscach zainwestowa? w grubsz? posadzk?. Dzi?ki temu mimo wi?kszego oporu ciep?o i tak b?dzie trafia?o do ogrzewanego pomieszczenia w wi?kszym stopniu. Warstwa izolacji cieplnej musi by? zabezpieczona przed wilgoci?, ktra mo?e si? dostawa? z jastrychu. W tym celu zabezpiecza si? j? foli? poliuretanow? o grubo?ci 0, 2mm. Mo?liwe jest te? zabezpieczenie foli? aluminiow?. Je?li chodzi o wygod? to najlepiej u?y? tak zwanych zestaww systemowych. W nich obie warstwy s? ze sob? po??czone. Na foli najcz??ciej nadrukowana jest siatka u?atwiaj?ca odpowiedni rozstaw rur. Nale?y pami?ta? by pyty izolacyjne szczelnie do siebie przylega?y. Trzeba tez u?o?y? tak zwan? izolacj? brzegowa wzd?u? ?cian pomieszczenia. Oddziela ona p?yt? grzewcza od ?ciany, w ten sposb ogranicza si? straty ciep?a i niweluje napr??enia powsta?e na skutek rozszerzania si? i kurczenia pod wp?ywem zmian temperatury. Jej wysoko?? powinna by? taka jak grubo?? wylewki betonowej. Rury do tego typu ogrzewania musz? by? wytrzyma?e, odporne na korozj? i nie przepuszczalne dla tlenu, ktry jest g?wnym czynnikiem korozji stalowych elementw ogrzewania. Do ogrzewania pod?ogowego u?ywa si? rur gi?tkich w zwojach, dzi?ki czemu mo?liwe jest po?o?enie ca?ej p?tli z jednego kawa?ka rury. W ten sposb unikniemy ??cze? w warstwie wylewki. Rur jest sporo rodzajw: z polietylenu sieciowanego z polipropylenu, polibutylenu, wielowarstwowe z wk?adk? aluminiow?. Wa?ne jest by mia?y barier? radiodyfuzyjn?, ktra uniemo?liwia przedostawanie si? tlenu do ich wn?trza. Polietylenowe i polietylenowe s? elastyczne. Wygi?te wracaj? z ?atwo?ci? do poprzedniego kszta?tu, dlatego trzeba je na bie??co mocowa? do pod?o?a. Dro?sze i rzadziej stosowane s? gi?tkie rury miedziane. ?rednica rury do pod?ogwki nie powinna przekracza? 20mm.