Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Korytarz paszowy

Zastosowanie w budynku korytarza paszowego i gnojowego w du?ej mierze przyczynia si? do u?atwienia obs?ugi inwentarza. Za pomoc? r?nych ?rodkw transportowych mo?na bez wysi?ku przewozi? pasz?, ?ci?k? lub obornik bezpo?rednio do miejsca przeznaczenia. Przy ma?ej obsadzie mo?e wystarczy? jeden korytarz paszowo-gnojowy, przy wi?kszej, tzn. powy?ej 5 krw, nale?y wydzieli? osobno korytarz gnojowy i paszowy. Szeroko?? korytarzy powinna zale?e? od szeroko?ci ?rodkw transportowych, jakie zamierza si? wprowadzi? do budynku. Krowy i ja?wki przebywaj? na stanowiskach krtkich, ?cio?owych z uwi?zi? p?- mechaniczn?. Ja?wki trzymane s? w kojcach zbiorowych, a ciel?ta w kojcach indywidualnych. W budynku odbywa? si? b?dzie przyrz?dzanie pasz, ?ywienie i pojenie zwierz?t z poide? automatycznych, a usuwanie obornika przeno?nikiem H-608 bezpo?rednio na gnojownie. Przewidziano udj mechaniczny na stanowiskach dojark? Alfa-Laval H-305 dwuba?kow?. ?ywienie zwierz?t odbywa? si? b?dzie paszami tradycyjnymi. W gospodarstwach zagrodowych najbardziej rozpowszechnionym systemem chowu byd?a jest trzymanie zwierz?t w oborach stanowiskowych na uwi?zi. System ten pomimo znacznej pracoch?onno?ci ma du?o zalet i zosta? wielokrotnie wyprbowany i sprawdzony w praktyce. Zwierz?tom trzymanym na uwi?zi w budynku trzeba jednak zapewni? mo?liwie najlepsze warunki bytowania, ktre sprzyjaj? wzrostowi ich wydajno?ci. W pomieszczeniach przeznaczonych do chowu byd?a rozr?nia si? trzy rodzaje stanowisk p?ytkich: d?ugie, ?rednie i krtkie. Stanowiska d?ugie.