Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Rekuperacja - zamarzanie

Je?li zaistniej? pewne warunki to rekuperator ma sprawno?? tak?, jaka jest obiecywana przez jego producenta. Jednak nie ma, co si? ?udzi?, ?e podczas ca?ego sezonu grzewczego da si? zachowa? 85% energii potrzebnej do ogrzania ?wie?ego powietrza. Wp?yw, bowiem na sprawno?? ma bardzo du?o czynnikw a do najwa?niejszych nale?y profesjonalizm w wykonaniu instalacji. Je?li przewody s? s?abo zaizolowane to bardzo cz?sto dochodzi do sytuacji, gdy do wymiennika dociera znacznie mniej ciep?a ni? jest pobierane z pomieszczenia. Czasem, gdy instalacje jest wykonana bardzo, ale to zdarza si?, ?e mimo tego, i? producent deklaruje sprawno?? na poziomie 85% to autentycznie wynosi ona zaledwie 30%. Du?ym problemem podczas eksploatacji wymiennika ciep?a jest jego zamarzanie. Szron, ktry si? pojawia w tym miejscu ma bardzo du?y wp?yw na jego sprawno??. Gdy powietrze z pomieszcze? przep?ywa przez wymiennik to oddaje ono ciep?o i si? sch?adza. W taki sposb dochodzi do wykraplania si? wody. W ten sposb powstaje szron a czasem nawet ld, ktry utrudnia przep?yw powietrza. Wi?c w efekcie tego zjawiska nie tylko mo?e doj?? do tego, ?e wentylacja przestanie dzia?a?, ale te? do tego, ?e zostanie uszkodzony silnik wentylatora. Aby ograniczy? to niekorzystne zjawisko to producenci instaluj? w swoich rekuperatorach r?ne rozwi?zania. W wi?kszo?ci rekuperatorw stosowanych w domu system anty zamarzaj?cy polega na ograniczeniu dzia?ania wentylatora nawiewaj?cego, je?li tylko wyst?puj? warunki zewn?trze, ktre mog? ?wiadczy? o tym, ?e dojdzie do zamarzni?cia. Dzi?ki temu rozwi?zaniu temperatura wymiennika wzrasta i ld si? topi. Gdy tylko dojdzie do rozmro?enia i naturalna cyrkulacja zostanie przywrcona to wentylator prze??cza si? na swoje normalne obroty. Minusem takiego rozwi?zania jest to, ?e w pomieszczeniach w tym czasie wytwarza si? podci?nienie. A to kolei powoduje zasysanie zimnego powietrza przez r?ne nieszczelno?ci. Innym rozwi?zaniem, jakie stosuje si? w celu nie dopuszczenia do zamarzania jest tak zwane jego obej?cie, czyli by-pass. Gdy system pracuje w systemie rozmra?ania to powietrze nie przep?ywa przez wymiennik a obok niego, dzi?ki temu jego temperatura podnosi si? i wymiennik si? odszraniania. Rekuperator z automatycznym systemem prze??czania jest dro?szy. Jednak s? tez rekuperatory takie, ktre nie zamarzaj?, poniewa? para wodna skrapla si? w strefie gdzie temperatur jest stosunkowo wysoka. W praktyce okaza?o si? jednak, ?e rozwi?zanie jest do?? skuteczne, ale ma swoje wady.