Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Kot?y z linni EKO

Wiele firm zaprezentowa?o nowe kot?y na sezon zimowy, w?rd nich jest Sp?dzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNWO. Firma ta specjalizuje si? w budowie kot?w niskoci?nieniowych dla domw jednorodzinnych. Ciekawym produktem w ofercie tej firmy jest linia kot?w EKO. Powsta?a ona w wyniku d??enia do jak najwi?kszego zadowolenia klientw. Piece te paj? zast?pi? lini? kot?w automatycznych S8WC. Linia ta cieszy?a si? du?ym uznaniem zarwno w?rd instalatorw jak i u?ytkownikw. Nowe modele piecw posiadaj? wszystkie zalety starszego modelu i dodatkowo posiadaj? one palnik retortowy drugiej generacji. Dzi?ki temu mo?liwe jest spalanie w?gla w rozmiarach groszku i mia?u, czyli o rozmiarze od 0 do 35 mm. Wszystkie elementy tego palnika zosta?y wykonane z materia?w o wy?szej ?ywotno?ci. Poziom g?o?no?ci pieca zosta? tak?e ograniczony poprzez wyeliminowanie drga? za pomoc? palnika w postaci ?eliwnej. ?eliwny ?limak jest bardziej trwa?y i bardziej odporny na korozj?. Dzi?ki temu pozbyto si? efektu zm?czenia materia?u, ktry nadchodzi? pr?dzej czy p?niej. Ale to nie wszystko, poniewa? kot?y z serii EKO to tak?e nowy wymiennik ciep?a. Zmodyfikowano tak?e kana? wylotu spalin, zmieniono ukszta?towanie powierzchni wymiany ciep?a, zastosowano dopalacz cz?stek lotnych, to wszystko spowodowa?o, ?e kocio? ten ma jeszcze wi?ksz? sprawno??. Wszystkie usprawnienia w tych kot?ach da?y mo?liwo?? zakwalifikowania tego towaru do klasy energetycznej A czyli najwy?szej. Klasa ta informuje tak?e, ?e produkt ten jest ?agodny dla ?rodowiska naturalnego.  Kot?y S6WC to bardzo porz?dne uniwersalne urz?dzenia. Zastosowano w nich paleniska komor?, dzi?ki czemu mo?na w nich spala? nie tylko w?giel, ale i drewno, zr?bki papiery itp. Dzi?ki standardowym i uniwersalnym rozwi?zaniom obs?uga tego kot?a jest bardzo prosta i wygodna. Zastosowano w nim tak?e wyd?u?enie obiegu spalin, co powoduje jeszcze wi?ksze podniesienie jego wydajno?ci. Nowo?ci? na ten sezon jest najm?odsze dziecko sp?dzielni, czyli model EKO PLUS, ktry posiada wszystkie zalety swych poprzednikw, ale ma te? pewne nowo?ci. Usprawniono uk?ad nadmuchu, nie ma ruchomych elementw paleniska, zmodyfikowano konstrukcj? podajnika, zmieniono kszta?t niecki paleniskowej. Do kot?a do??czono tez wi?kszy zasobnik do podajnika, poprawiono w nim tak?e to, i? paliwo Ne b?dzie si? w nim tak cz?sto wiesza?o. Zmieniono te? konstrukcj? komory dopalania, dzi?ki czemu zminimalizowano mo?liwo?? osadzania si? sadzy i smo?y w wymienniku ciep?a.

 
w ofercie markizy tarasowe