Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Pod?oga p?ywaj?ca

Pod?oga taka charakteryzuje si? tym, ?e ka?da jej warstwa jest oddzielona od ?cian i stropu.

Taki typ wykonuje si? najcz??ciej wtedy, gdy powierzchnia, na ktrej ma by? u?o?ona pod?oga ma s?ab? wytrzyma?o?? lub gdy trzeba u?o?y? warstw? izolacji akustycznej lub termicznej. I to na takim podk?adzie jest uk?adana pod?oga p?ywaj?ca, oddzielamy j? od ?ciany jednocentymetrowym paskiem. Dzi?ki temu materia? wyko?czeniowy mo?e si? rozpr??a? maj?c do tego miejsce. Do zrobienia tego paska mo?na wykorzysta? we?n?, filc lub styropian, cho? ten ostatnio z czasem mo?e si? pokruszy?. Je?eli podk?ad ma oko?o 4 cm to trzeba go dozbroi?. W przypadku grubszej warstwy mo?na zrezygnowa? ze zbrojenia. Posadzki p?ywaj?ce wykonuje si? z paneli lub desek klejonych warstwowo. Takiej posadzki nie wolno uk?ada? bezpo?rednio na podk?adzie betonowym, trzeba pomi?dzy zastosowa? warstw? oddzielaj?c?, ktra wyt?umi d?wi?k i pozwoli na prawid?ow? prace pod?ogi przy zmianach temperatury. Pod tak? pod?og? mo?na zastosowa? ekop?yt? albo mat? korkow? lub inny materia?. Pod?oga p?ywaj?ca sk?ada si? z (zaczynaj?c od gry): posadzki, podk?adu pod?ogowego, izolacji akustycznej, ta?my brzegowej i stropu lub gruntu w przypadku pod?ogi na gruncie.