Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wyposa?enie
Rolety antyw?amaniowe

Rolety antyw?amaniowe z zewn?trz nie s? odr?niane od zwyk?ych rolet. Ale r?ni? si? budow? i zabezpieczeniami, jakie posiadaj?.

Read more...
 
Pod?oga p?ywaj?ca

Pod?oga taka charakteryzuje si? tym, ?e ka?da jej warstwa jest oddzielona od ?cian i stropu.

Read more...
 
Programowanie temperatury

Instalacja centralnego ogrzewania musi wiedzie? kiedy w domu jest za zimno a kiedy za ciep?o.

Read more...
 
Tania ?azienka

Tania ?azienkaJe?li budujemy nowy dom to musimy si? zastanowi? ile chcemy wyda? na urz?dzenia i sprz?ty si? w niej znajduj?ce. Je?li mamy skromne fundusze na urz?dzenie ?azienki to trzeba si? postara? by wn?trze by?o nie tylko funkcjonalne, ale i komfortowe. Jest pewne minimum, czyli w ?azience musi si? znale?? sedes, umywalka i miejsce do mycia wanna lub prysznic. Potem jeszcze trzeba zakupi? sprz?ty i materia?y do wyko?czenia ?cian i pod?ogi. Zastanwmy si? nad skompletowaniem urz?dze?, nie musimy ich od razu kupowa?, ale trzeba ju? dokona? wyboru. U?atwi nam, to rozplanowanie miejsca, wielko?ci p?ytek i p?ek. Oferta ceramiki ?azienkowej jest ogromna, sprbujmy co? wybra? o niewygrowanej cenie. Sedes i umywalka wcale nie musza by? od jednego producenta, wa?ne by pasowa?y do siebie stylistycznie. Natomiast armatura ju? powinna by? z jednej serii. Umywalk? mo?emy ju? kupi? za 120z?, kompakt WC za oko?o 400 z tward? desk? + 80z?. Potem wa?na decyzj? jest wybr mi?dzy wanna a prysznicem. Wanna z obudow? to koszt od 500 do 1000 oczyw2i?cie chodzi o ta?sze wersje. Bateria to koszt 100z? umywalkowa i nieco ponad 200 wannowa. Dopiero, gdy policzymy ile na to musimy wyda? to mo?emy zastanowi? si? nad reszt? i stylem wn?trza. Zastanwmy si?, co na ?ciany i na pod?og? w ?azience powiedzmy za 5000z?. Zacznijmy od przegl?du p?ytek, wybierzmy kolory, ktre przypadn? nam do gustu. P?ytki an pod?og? to koszt 70z? za metr. Ostatni etap do dobranie mebli, reszty sprz?tw drobnych i akcesoriw. ?azienka za 5000 to takie minimum by by?a ?adna i dla nas komfortowa, dro?sze to ju? kwestia 15 30 ty? z?.

 
Osycydna pompa CO

Je?li zakupujemy sprz?t AGD do domu to zastanawiamy si? nie tylko na tym czy nas na niego sta?, ale i ile b?dziemy musieli potem wyda? na jego dzia?anie. W przypadku urz?dze? elektrycznych sprawdzamy ile dane urz?dzenie pobiera pr?du i szacujemy ile b?dzie nas kosztowa?o jego u?ywanie. Pomocny mam mo?e by? pewien system oznacze?, w przypadku pralek i lodwek obowi?zuje on od lat dziewi??dziesi?tych. Wyr?nia si? tu specjalne klasy od G do A przy czym ta ostatnia jest najbardziej energooszcz?dna. Rynek dla przyk?adu lodwek zosta? tak rozwini?ty ze zacz??y si? pojawiaj?c jeszcze bardziej oszcz?dne klasy nazywane A+ czy te? A++.  Podobne oznaczenia zacz?to jaki? czas temu stosowa? w stosunku do pomp obiegowych, ktre odpowiadaj? za przemieszczanie ciep?ej wody w naszych instalacjach centralnego ogrzewania. Pompy wspomnianej wcze?niej firmy maj? bardzo zaawansowany sterownik, ktry wy?wietla nam aktualnie pobieran? ilo?? energii. Sterownik ten potrafi te? tak sterowa? poborem mocy by zapewni? maksymalne oszcz?dno?ci przy zapewnieniu odpowiedniej pracy uk?adu. Innym rozwi?zaniem s? pompy cyrkulacyjne, te z kolei odpowiadaj? za dostarczenie nam ciep?ej wody wtedy, gdy na przyk?ad odkr?cimy w ?azience kran z ciep?? wod?. Je?li w naszym domu zainstalujemy energooszcz?dne pompy to mamy wp?yw na to ile b?dziemy zu?ywa? energii elektrycznej. Zobaczmy ile tak naprawd? oszcz?dzimy. Za??my, ?e u?ywamy ?redniej klasy pompy o zu?yciu energii oznaczonym, jako D. Zu?yje ona miesi?cznie oko?o 35kW energii, natomiast pompa najwy?szej klasy zu?yje pi?? razy mniej. W pompach wprowadzane s? tak?e nowoczesne rozwi?zania, ktre maj? na celu popraw? obs?ugi i jej u?atwienie. Na niektrych pompach montowany jest wy?wietlacz LCD, na ktrym mo?emy obserwowa? aktualny pobr pr?du. Najnowsze urz?dzenia tego typu posiadaj? tez funkcje, ktre dostosowuj?c tempo pracy pompy do aktualnych warunkw panuj?cych w instalacji. Oprcz firmy Drundfos pompy energooszcz?dne oferuje tak?e firma Wilo-Stratos. Producent chwali si?, ?e pompa ta zu?ywa dwa razy mniej energii od standardowej i dzia?a oko?o 10 lat. A wed?ug pewnych badan pompa tej firmy jest najbardziej energooszcz?dn? pompa w?rd urz?dze? tego typu posiadaj?cych klas? A. W pompie tej znajduje si? wy?wietlacz informuj?cy nas o aktualnym zu?yciu energii. Firma Wilo jest laureatem wielu nagrd i wyr?nie?. Plusem takiej pompy jest tez brak jakiejkolwiek obs?ugi ze strony u?ytkownika.

 
Ogrzewanie pod?ogowe cz2

W tej cze?? artyku?u zajmiemy si? izolacj? oraz rurami do tego typu ogrzewania. Dzi?ki skutecznej izolacji 90% ciep0?a powinna przechodzi? do ogrzewanego pomieszczenia, pozosta?e 10% ogrzewa grunt. Je?li izolacja b?dzie niewystarczaj?ca lub ?le zrobiona to ciep?o b?dzie niepotrzebnie trafia?o do ziemi zamiast ogrzewa? nasz dom. Funkcj? izolacji mo?e pe?ni? warstwa styropianu o g?sto?ci, co najmniej 20kg/m3 lub poliuretan. Jej rodzaj oraz grubo?? zale?y od tego, co znajduje si? pod ogrzewan? pod?og?. Od do?u, bowiem mo?e znajdowa? si? inne pomieszczenie, ogrzewane lub nie albo tez grunt. Je?li pod?oga b?dzie pokryta materia?em, ktry trudno przewodzi ciep?o to warto w takich miejscach zainwestowa? w grubsz? posadzk?. Dzi?ki temu mimo wi?kszego oporu ciep?o i tak b?dzie trafia?o do ogrzewanego pomieszczenia w wi?kszym stopniu. Warstwa izolacji cieplnej musi by? zabezpieczona przed wilgoci?, ktra mo?e si? dostawa? z jastrychu. W tym celu zabezpiecza si? j? foli? poliuretanow? o grubo?ci 0, 2mm. Mo?liwe jest te? zabezpieczenie foli? aluminiow?. Je?li chodzi o wygod? to najlepiej u?y? tak zwanych zestaww systemowych. W nich obie warstwy s? ze sob? po??czone. Na foli najcz??ciej nadrukowana jest siatka u?atwiaj?ca odpowiedni rozstaw rur. Nale?y pami?ta? by pyty izolacyjne szczelnie do siebie przylega?y. Trzeba tez u?o?y? tak zwan? izolacj? brzegowa wzd?u? ?cian pomieszczenia. Oddziela ona p?yt? grzewcza od ?ciany, w ten sposb ogranicza si? straty ciep?a i niweluje napr??enia powsta?e na skutek rozszerzania si? i kurczenia pod wp?ywem zmian temperatury. Jej wysoko?? powinna by? taka jak grubo?? wylewki betonowej. Rury do tego typu ogrzewania musz? by? wytrzyma?e, odporne na korozj? i nie przepuszczalne dla tlenu, ktry jest g?wnym czynnikiem korozji stalowych elementw ogrzewania. Do ogrzewania pod?ogowego u?ywa si? rur gi?tkich w zwojach, dzi?ki czemu mo?liwe jest po?o?enie ca?ej p?tli z jednego kawa?ka rury. W ten sposb unikniemy ??cze? w warstwie wylewki. Rur jest sporo rodzajw: z polietylenu sieciowanego z polipropylenu, polibutylenu, wielowarstwowe z wk?adk? aluminiow?. Wa?ne jest by mia?y barier? radiodyfuzyjn?, ktra uniemo?liwia przedostawanie si? tlenu do ich wn?trza. Polietylenowe i polietylenowe s? elastyczne. Wygi?te wracaj? z ?atwo?ci? do poprzedniego kszta?tu, dlatego trzeba je na bie??co mocowa? do pod?o?a. Dro?sze i rzadziej stosowane s? gi?tkie rury miedziane. ?rednica rury do pod?ogwki nie powinna przekracza? 20mm.

 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3