Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wn?trze
Wybieramy grzejniki do domu cz 2

Je?li budujemy dom to z doborem grzejnikw nie powinni?my mie? wi?kszych problemw. W projekcie, jaki zakupimy powinna znale?? si? cz??? dotycz?ca ogrzewania a w niej zestawienie grzejnikw. Oprcz tego dokumentacji tej powinny te? si? znale?? przekroje przewodw, moce grzejnikw,. Je?li takiej dokumentacji nie posiadamy to grzejniki mo?na dobra? na podstawie okre?lonego zapotrzebowania na ciep?o domu. Zapotrzebowanie to wynosi odpowiednio (szacunkowo) od 120 do 200 W/m2, je?li wsp?czynnik przenikania ciep?a przez ?ciany wynosi wi?cej ni? 1W. Od 90 do 110 W/m2 je, je?li wsp?czynnik wynosi oko?o 0,7. Od 60 do 70 W/m2, je?li dom jest budowany obecnie, a wed?ug przepisw jego ?ciany maj? mie? wsp?czynnik mniejszy ni? 03, 3 oraz 50 W/m2, je?li dom jest zaizolowany poni?ej tego wsp?czynnika np. 0,2. Je?li natomiast dokonujemy wymiany grzejnikw na nowe ze starych to ich moc mo?na dobra? na podstawie poprzednich. Teraz, gdy ju? mamy zapotrzebowanie na ciep?o to wystarczy przemno?y? j? przez ilo?? metrw do ogrzania. W ten sposb trzymamy przybli?on? moc grzejnikw. Pami?tajmy o tym by t? warto?? zwi?kszy? w pomieszczeniach szczytowych oraz na parterze o oko?o 10 procent.  Je?li masz obawy czy grzejniki nie s? za s?abe to lepiej je przewymiarowa? i zamontowa? przy nich urz?dzenia do regulacji ciep?a. Musisz pami?ta? o tym, ?e ka?dy grzejnik mo?na kupi? w kilku d?ugo?ciach i wysoko?ciach. Dlatego koniecznie sprawd?, jaka b?dzie odpowiednia wysoko?? i d?ugo??. Grzejniki taki powinien znajdowa? si? oko?o 20 30 cm ni?ej ni? parapet czy te? wn?ka okienna. Grzejniki p?ytowe mog? mie? a? cztery kr?ce przy??czeniowe, znajduj? si? one po bokach. Czasem te? maj? specjalny zesp? przy??czeniowy znajduj?cy si? od do?u. W najnowszych rozwi?zaniach dost?pne s? grzejniki z pod??czeniem na ?rodku tak?e z wk?adk? zaworow?. Je?li nasze grzejniki maj? kr?ce po bokach to mo?na je pod??czy? bezpo?rednio do instalacji prowadzonej w sposb tradycyjny w ?cianie lub po wierzchu. Pod??czamy wtedy tylko dwa kr?ce, jeden pozostaje fabrycznie za?lepiony a do drugiego pod??czamy odpowietrznik. Grzejniki z zespo?em przy??czeniowym mo?na pod??czy? od do?u. S? one wskazane dla nowych budynkw gdzie najcz??ciej prowadzi si? rury ogrzewania w pod?odze. Dzi?ki temu jest zachowana wi?ksza estetyka oraz wygoda u?ytkowania. Pami?taj tak?e o tym, ?e grzejniki z zespo?em przy??czeniowym s? dro?sze, ale maj? one ju? wbudowany zawr termostatyczny natomiast te z mocowaniem po bokach nie i musimy go dokupi?.

 
Wybieramy grzejniki do domu

W wi?kszo?ci domw czy te? lokali pod oknami instaluje si? standardowe grzejniki p?ytowe, szacuje si?, ?e jest ich a? 80% wzgl?dem wszystkich montowanych grzejnikw. Rzadziej natomiast montuje si? grzejniki o innej budowie. Wa?nym zagadnieniem jest dobr grzejnikw tak by w jednej instalacji by?y grzejniki tego samego wykonane z tego samego materia?u. Wa?ne jest te? miejsce ??czenia grzejnikw z instalacj?, materia?y te musz? by? tak dobrane by w miejscu ich ??czenia nie dochodzi?o do korozji. W nowych budynkach nale?y te? unika? ??czenia w jednej instalacji odmiennych grzejnikw, poniewa? tak? instalacj? grzejn? b?dzie po prosu trudniej wyregulowa?. Je?li natomiast wymieniamy instalacje w starym domu do dopuszcza si? wymian? tylko cz??ci grzejnikw. Grzejniki stalowe p?ytowe maj? ?rednio cztery razy mniejsz? pojemno?? od grzejnikw tradycyjnych ?eliwnych. Dzi?ki tej zalecie grzejniki tego typu szybko si? nagrzewaj? i szybko stygn?. Jest to du?y plus, gdy instalacj? rz?dzi uk?ad elektroniczny i po jego reakcji na zmian? temperatury w domu szybko robi si? ciep?o. Dzi?ki temu kocio? pracuje bardziej ekonomicznie, co przek?ada si? na ni?sze rachunki. Grzejniki p?ytowe maj? utrudniony przep?yw wody, po prostu stawiaj? jej wi?kszy opr ni? te tradycyjne. Dlatego powinny one pracowa? tylko w obiegu wymuszonym, czyli w takim, w ktrym znajduje si? pompka. Je?li natomiast maj? one pracowa? w instalacji grawitacyjnej to powinna ona by? do?? ma??. Je?li chodzi o parametry to ci?nienie w instalacji nie powinno by? mniejsze ni? 0,6 i wi?ksze ni? 1 MPa. Temperatura wody natomiast zgodnie z normami nie powinna przekracza? 95 stopni. P?yta grzejnika powstaje z arkuszy blachy o grubo?ci ponad 1mm, ktre s? zgrzewane na zimno. Jest to tak przeprowadzane by powsta?y kanaliki, ktrymi b?dzie przep?ywa?a woda. Czasem do p?yt takich mocuje si? te? dodatkowe elementy nazywane o?ebrowaniem lub elementami konwekcyjnymi, s? to najcz??ciej drobne elementy z blachy. Dzi?ki ich zastosowaniu zwi?ksz si? powierzchnia grzejna. Najbardziej korzystne s? grzejniki z tylnim o?ebrowaniem, poniewa? ciep?o od strony pomieszczenia ma ?atwy przep?yw a od strony ?ciany ju? gorszy. Przy zakupie zwr? te? uwag? na pod??czenie grzejnikw do instalacji a raczej miejsce ??czenia z grzejnikiem, czasem jest ono bardzo nieestetyczne. Grzejniki s? r?nych wymiarw i to zarwno wysoko?ci jak i d?ugo?ci. Dzi?ki temu mo?na dobra? odpowiedni do danego pomieszczenia. Dodatkowo s? one produkowane, jako jedno, dwu lub trzyp?ytowe.

 
W?asny filtr do wody

Budowa nowego domu czy te? remont starego to dobry moment nad zamontowaniem dodatkowych filtrw do wody. Przyj??o si? ?e w domach instaluje si? takie urz?dzenia tylko  tych miejscach gdzie jest uj?cie wody do celw spo?ywczych. Ale je?li chcemy filtrowa? ca?? wod? jaka dostaje si? do domu to koniecznie takie urz?dzenia filtruj?ce musimy zamontowa? w piwnicy, gara?u czy te? pomieszczeniu gospodarczym. Aby woda by?a jak najlepsza stosuje si? zestawy najcz??ciej trzech filtrw ktre ??czy si? szeregowo. To jaki filtr a raczej jaki wk?ad wybierzemy powinno zale?e? od rodzaju zanieczyszcze? znajduj?cych si? w ruroci?gu. Zasada jest jedna im g?stszy wk?ad tym wi?cej zanieczyszcze? zostanie zatrzymanych. Wk?ad taki ma maksymalny czas pracy si?gaj?cy 12 miesi?cy ale mo?e on ulec zmianie je?li zanieczyszcze? jest du?o lub gdy przep?yw wody jest na wysokim poziomie. Je?li w instalacji dochodzi do obni?enia ci?nienia to jest to znak do wymiany wk?adu. Je?li wk?ad jest wielokrotnego u?ytku to wystarczy go wyczy?ci?. Je?li chodzi o rodzaje filtrw jakie s? stosowane w instalacjach domowych to s? to wk?ady w?glowe, mechaniczne i specjalne. Filtry z wk?adem W?glowom usuwaj? chlor i jego pochodne. Zatrzymaj? tak?e zwi?zki organiczne i zawiesiny, potrafi? poprawi? barw i smak wody. Niektre z nich zawieraj? drobiny srebra, daje im to tak?e w?a?ciwo?ci bakteriobjcze. Filtry mechaniczne odpowiadaj? za wst?pne wyklarowanie wody. Potrafi? zatrzyma? takie zanieczyszczenia jak piasek, rdza i inne o wielko?ci co najmniej 5nm. Powinny znale?? si? na pocz?tku uk?adu filtracyjnego przed filtrem w?glowym, dzi?ki temu znacznie wyd?u?y si? jego ?ywotno??. Wk?ady specjalistyczne zale?nie od wykonania potrafi? niszczy? bakterie, usuwa? ?elazo czy te? mangan. S? te? takie ktre obni?aj? twardo?? wody. Warto?? naszej wody w kranie mo?na poprawi? poprzez stosowanie urz?dze? ktre wykorzystuj? zjawisko odwrconej osmozy. Urz?dzenia te filtruj? wod? w kilku stopniach a to razem czyni j? dobrej jako?ci a nawet bardzo dobrej. Sercem uk?adu jest p?przepuszczalna membrana, ktra mo?e mie? r?n? przepustowo??. Urz?dzenie takie przepuszcza zaledwie 20-30% wody reszta trafia bez oczyszczenia do kanalizacji. Aby ?ywotno?? tego urz?dzenia by?a zadowalaj?ca to trzeba przed nim zamontowa? filtr mechaniczny i w?glowy. Ca?e urz?dzenie najcz??ciej sk?ada si? ze zbiornika na uzdatnion? wod? ktry ma pojemno?? oko?o 10 litrw, zestawu filtrw i obudowy z membran?. Mo?na zakupi? urz?dzenia kompaktowe ktre maj? to wszystko w jednej obudowie.

 
W?asne SPA

Jeszcze jaki? czas temu basen w domu by? uznawany, jako luksus. Ale dzi? ca?kiem sporo osb decyduje si? na takie rozwi?zanie we w?asnym domu. Je?li mamy w planach remont piwnicy to jest to doskona?y moment na zrobienie takiego basenu czy te? domowego Spa. Jednak monta? niecki basenowej w piwnicy nie jest prostym zadaniem, musimy nie tylko zadba? o doprowadzenie wody, ale tak?e zamontowa? stacj?, ktra b?dzie ja uzdatnia?a. Chodzi o filtrowanie i chlorowanie. To tylko cz??? komplikacji, poniewa? woda z basenu b?dzie parowa?a, dlatego konieczne jest te? zamontowanie urz?dzenia do osuszania powietrza i wentylowania pomieszcze?. Wa?ne s? te? sprawy zwi?zane z wytrzyma?o?ci? fundamentw, niecka swoje wa?y, a szczeglnie, je?li jest wype?niona wod?. Je?li mamy w?tpliwo?ci to mo?na zamontowa? sobie mini basen, jest to du?a wanna dla 2 6 osb. Jednak i on b?dzie warzy? blisko 1, 5 tony. Plusem tego rozwi?zania jest to ze wype?nia si? je za pomoc? zwyk?ego w??a ogrodowego, czyli nie jest wymagane robienie instalacji wodnej. Jednak warto zrobi? jaki? kran w bliskiej odleg?o?ci od basenu. Nie zaszkodzi tak?e jak znajdzie si? blisko spust kanalizacyjny, u?atwi to nam u?ywanie mini basenu. Takie basenik nale?y czy?ci? kilka razy w roku. Je?li ju? wybierzemy mini basen to warto przed zakupem zrobi? mu ma?y test. Nie ma to jak wzi?? w nim kwadransow? k?piel i sprawdzi? czy siedziska s? wygodne oraz czy dysze umiejscowione s? tam gdzie powinny. Zag?wek te? powinien by? tak zamontowany by nie nadwyr??a? szyi. W mini basenie znajduje si? tak?e miejsce le??ce, musi ono by? usadowione do?? g??boko tak by?my znale?li si? pod wod?. Zwr?my tez uwag? na ha?as, pompy, ktre pracuj? nie powinny nam przeszkadza? w rozmowie. Je?li nie mini basen to mo?e sauna? Instalacja sauny jest mniej k?opotliwa ni? instalacja basenu, sauna z powodzeniem mo?e znajdowa? si? w piwnicy. Musimy tylko pami?ta? o tym, ?e pomieszczenie na saun? musi by? na tyle du?e by zmie?ci? si? tam tez prysznic. Do tego pomieszczenia musimy tak?e doprowadzi? ciep?? i zimna wod? oraz zapewni? odp?yw ?ciekw. Konieczne jest te? zamontowanie pieca, co cz?sto wi??e si? z konieczno?ci? remontu linii zasilaj?cej. Pomieszczeni to musi mie? te? dobra wentylacj?. Je?li nie narzekamy na brak kasy to zrbmy sobie i basen i saun? jedno obok drugiego, jest to ?wietne rozwi?zanie i wtedy ju? nie potrzebujemy prysznica.

 
Ekologiczne rozwi?zania w europie

W Europie wiele pa?stw ma elektrownie atomowe, na przyk?ad Francja ma ich 19, a u nas jak nie by?o takich elektrowni tak nie ma. Du?y pobr pr?du w lecie na przyk?ad jest spowodowany nadmiernym u?ywaniem klimatyzacji zarwno w biurach jak i domach. Ludzie nie chc? rezygnowa? z komfortu nawet za cen? ekologii. Jednak coraz wi?cej pa?stw starego kontynentu bierze kurs na ekologi?. W wielu pa?stwach zmiany post?puj? z dnia na dzie?, powodem tego s? pieni?dze z bud?etu, czyli popularne dotacje. Mwi?c najpro?ciej chodzi o to, ?e kto kupuje system solarny, ogniwa fotowoltaiczne czy tez pomp? ciep?a a nawet, je?li wymienia stary kocio? na nowy to mo?e liczy? na zwrot kosztw w ro?nej wysoko?ci. Ale jest to mniej wi?cej 40 50%. W niektrych pa?stwach jest to w formie odpisu od podatku w innych po prostu przekazu pieni?dzy. Mo?na przyj?? ze po?ow? kosztw pokrywa pa?stwo a reszt? odzyskuje w?a?ciciel z powodu mniejszych wydatkw. Przyjmijmy ze koszt instalacji solarnej to 6 tysi?cy euro. W takim wypadku bierzmy dowd zakupu idziemy do odpowiedniej instytucji i otrzymujemy dokument upowa?niaj?cy nas do odliczenia 3 ty? euro od podatku. Hitem ostatnich lat w europie jest pompa ciep?a, w niektrych pa?stwach jest ona instalowana w 80% nowo budowanych domw. Mniej powszechne, ale bardziej popularne jest produkowanie energii elektrycznej przez osoby prywatne za pomoc? specjalnych ogniw. W wielu pa?stwach starego kontynentu wprowadzono ?wiadectwa energetyczne. Tym samym mo?na ?atwo oceni? dom pod wzgl?dem zu?ywanej energii. W najnowszych domach k?adzie si? nacisk przede wszystkim na wysok? izolacyjno??, skuteczny system wentylacji, oszcz?dzanie wody, wykorzystanie deszczwki, wykorzystanie systemw inteligentnego zarz?dzania budynkiem. Modniejsza coraz bardziej staje si? na przyk?ad wentylacja higrosterowalna. Obecnie jednak najbardziej popularna jest mechaniczna z odzyskiem ciep?a. Ale stosuje si? tez wspomniany pierwszy rodzaj. Jest to wentylacja sterowana za pomoc? specjalnych kratek, ktre reaguj? na ilo?? wilgoci w domu. Chyba najbardziej ekologicznym pa?stwem w chwili obecnej jest Francja. Istniej? tam pot??ne dotacje i ludno?? nie boi si? z nich korzysta?. Zreszt? nie trzeba specjalnie biega? za papierkami by odzyska? pieni?dze za cz??? inwestycji. Podobno naszym kraju odechciewa si? zwrotu cz??ci kosztw za instalacj? solarn?, poniewa? trzeba si? za tym nachodzi?. Je?li chodzi o budownictwo drewniane i szkieletowe w tym kraju to jest ono poni?ej 10% wszystkich budowanych domw. Zreszt? dom ekologiczny i energooszcz?dny b?dzie wart spore pieni?dze za jaki? czas na rynku wtrnym. Je?li nie wybudujemy takiego domu mo?emy spodziewa? si? problemw z jego sprzeda?? za kilka lat.

 
Parapet

Obecnie inwestorzy bardzo cz?sto wybieraj? monta? okien w warstwie ocieplenia, co ma zapobiec stracie ciep?a. Jednak ramy s? cie?sze ni? pozosta?a warstwa ?ciany, dlatego tez przestrze? t? wype?nia si? materia?em izolacyjnym. Materia?y te mog? by? widoczne od strony wn?trza, jednak nie b?dzie to zbyt eleganckie rozwi?zanie. Boczne glify mo?na wyko?czy? tynkiem, natomiast doln? cz??? trzeba wyko?czy? czym? bardziej trwa?ym parapetem. Jest on estetyczny, odporny na uszkodzenia, chroni on tez ?cian? przed zamokni?ciem, je?li zapomnimy zamkn?? okno. Cz?sto te? parapet stanowi zabezpieczanie dla grzejnikw od gry. Je?li chodzi o rodzaje parapetw ze wzgedu na materia?, z jakiego zosta?y wykonane to jest ich ca?kiem sporo. Mo?emy zdecydowa? si? na PCW, jest to materia? odporny na zarysowania i czynniki atmosferyczne. Materia? ten mo?e tez imitowa? drewno lub kamie?. Dodatkowo s? proste w utrzymaniu czysto?ci no i s? najta?szym spo?rd wszystkich materia?w. Dla osb z tradycyjnym wn?trzem s? dost?pne parapety drewniane. Robi si? je tak?e z materia?w drewnopochodnych takich jak p?yta laminowana czy MDF. Parapet musi by? tak dobrany by nie dominowa? we wn?trzu. Trzeba go dopasowa? do innych elementw takich jak pod?oga czy meble. Je?li chodzi o sam monta? to parapet powinien by? stabilny, czyli solidnie i szczelnie zamontowany. Umieszcza si? go w murze wn?ki okiennej i wsuwa w specjalne podci?cie pod ram? okna. Okno i parapet nie mog? si? styka?, dlatego przestrze? mi?dzy nimi uzupe?nia si? piank? poliuretanow?. Stabilno?? zapewnia jego osadzenie w o?cie?u. Mo?na wku? go dwa lub trzy centymetry z ka?dej strony okna, ale mo?e to by? te? wi?cej. Przyjmuje si? tez ze, je?li dwie trzecie parapetu spoczywa w murze to nie wymaga on podparcia. W przeciwnym razie trzeba go podeprze? od spodu specjalnymi wspornikami. Parapet warto podeprze? tak?e wtedy, gdy jest on wykonany z kruchego materia?u. Mo?na je zamontowa? zarwno przed tynkowaniem jak i po nim. Je?li po tynkach to niezb?dne wykonanie podkuwania ?cian. Je?li decydujesz si? na parapety drewniane to zdecydowanie lepiej jest je osadzi? po tynkowaniu. Montuje si? je mniej wi?cej 10 15cm nad grzejnikiem. Dzi?ki tej odleg?o?ci zapewnimy wystrczajac? cyrkulacj? powietrza. W kuchni i w ?azience mo?na zrezygnowa? z tradycyjnego parapetu i po?o?y?, jako wyko?czenie pod oknem p?ytki ceramiczne. Jednak nie ka?dy rodzaj takich p?ytek dobrze si? spisze na mocno eksploatowanym parapecie.

 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 6 of 7