Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wn?trze
Kominek cz1

Je?li w naszym domu ma by? kominek to mo?emy go zrobi? na wiele sposobw, przedstawi? najpopularniejsze. Zacznijmy od komina tradycyjnego, jest on lekki i elegancki, taka konstrukcja umo?liwia cz??ciowe ukrycie kominka w ?cianie. Najcz??ciej obudowa jest marmurowa, mo?emy j? wykona? lub zamwi? w odpowiednim zak?adzie. Mamy tu do wyboru r?ne kolory i kszta?ty, cz?sto nad kominkiem tradycyjnym, inaczej portalowym, zamieszcza si? lustro w z?otej ramie. Stolarka okienna w takim pomieszczeniu musi by? dopasowana do koloru obudowy kominka. Inn? wersj? jest kominek rustykalny. Zbudowany jest on z do?? ci??kich materia?w, najcz??ciej jest to ceg?a, kamie? a nawet drewno. Bardzo ciekawy efekt mo?na uzyska? poprzez umiejscowienie w takim pomieszczeniu cegie? stylizowanych na stare, pop?kane. Cz?sto tez ceglan? ram? okalaj?c kominek mo?na wyko?czy? drewniana obwdk?. Jednak, je?li zdecydujemy si? na wyko?czenie drewnem to tu musimy zastosowa? gatunki odporne na temperatur?, najlepiej sprawdz? si? drzewa egzotyczne. W takim typie kominka cz?sto te? buduje si? schowki na drewno z cegie?, doskonale komponuj? si? z ca?o?ci?. Trzecim typem kominka jest kominek wykonany w stylu nowoczesnym. Najcz??ciej s? one proste, ale przemy?lane i posiadaj?ce ciekaw? form?. Materia?w do wykonania takiego nowoczesnego kominka jest sporo. Cz?sto stosuje si? w takich rozwi?zaniach automatycznie podnoszona szyb? czy regulowany nadmuch powietrza. Cz?sto obudow? stanowi jaki? drogi materia? taki jak marmur, piaskowiec lub drewno egzotyczne. Tu tez mo?emy si? pokusi? o alternatyw? dla kominka na drewno i wybudowa? sobie taki na pr? lub gaz. Ich najwi?ksz? zalet? jest to ze s? one praktycznie bezobs?ugowe. Innym rodzajem kominka jest piec wolno stoj?cy inaczej koza. Jest to najszybszy sposb na za?atwienie sobie kominka, jego monta? jest szybki i prosty. Niektre modele s? bardzie zaawansowane i posiadaj? na przyk?ad p?yt? grzejn? i schowek na drewno. Takie kominki rzadko ogrzej? ca?y dom, ale na pewno zapewni? nam ciep?o w salonie. Kolejnym rodzajem jest kominek minimalistyczny cechuje go nowoczesno?? oraz obecno?? trzech szyb, umo?liwia on nam podgl?danie ognia z trzech miejsc jednocze?nie. Ostatnim typem, chyba najrzadziej spotykanym jest kominek kaflowy. Takie piece maj? sporo zalet a do najwa?niejszych nale?y to ze daj? one du?o ciep?a, nawet, je?li ju? ogie? wyga?nie. Taki kominek powinien by? wykonany przez zduna.

 
kominek cz2

Buduj?c w domu kominek, czyli tak naprawd? przenosz?c ognisko z jaskini do domu trzeba przestrzega? kilku przepisw przeciwpo?arowych. Tylko takie kominki mo?na uzna? za bezpieczne ?rd?o ciep?a. Pod?o?e pod kominkiem powinno mie? 15cm grubo?ci i by? z niepalnego materia?u. Najcz??ciej u?ywamy kamienia, ceg?y klinkierowej lub terakoty. Dooko?a kominka pod?oga powinna by? te? pokryta materia?em niepalnym. Najlepiej jak wk?ad jest obudowany materia?em niepalnym, poniewa? rozgrzewa si? on do bardzo wysokiej temperatury. Je?li chcesz zastosowa? p?yty gipsowo kartonowe to lepiej wybra? te o podwy?szonej odporno?ci na ogie?. Kolejny przepis mwi o tym, ?e ka?dy kominek powinien mie? indywidualny przewd kominowy. Je?li ten warunek nie zostanie spe?niony to kominek nie b?dzie dobrze pracowa? i mo?e stanowi? zagro?enie, takiego rozwi?zania nie powinien dopu?ci? do u?ytku mistrz kominiarski. Przewd taki musi mie? odpowiednie wymiary wynikaj?ce z wielko?ci paleniska. Musi on by? szczelny i podporny na wysoka temperatur? i wilgo?. Je?li komin budujemy od podstaw to zaleca si? rozwianie systemowe. Kolejnym faktem jest to, ?e maj?c w domu kominek to mo?emy nim ogrza? ca?y dom. Wystarczy, ?e u?yjemy systemu do dystrybucji gor?cego powietrza. W najprostszych rozwi?zaniach ciep?o mo?e by? rozprowadzane konwekcyjne. Za? w wi?kszych domach musi si? to odbywa? przy wsparciu wentylatorw. Najwa?niejszym punktem jest to, ?e kominek musi mie? zapewnione powietrze do palenia. Je?li takiego rozwi?zania nie mamy to mo?e wytworzy? si? podci?nienie i doj?? do cofania ci?gu, co zaowocuje dymem w pomieszczeniu. Jest to gro?ne szczeglnie w nowych domach gdzie s? szczelne okna i drzwi. Kominki otwarte mog? w ci?gu godzony wyci?gn?? z pomieszczenia tyle powietrza ze wystarczy?oby na jego kilkukrotne wype?nienie. Dlatego bez wzgl?du na `to, jaki kominek mamy to musimy do niego doprowadzi? ?wie?e powietrze z zewn?trz budynku. W przypadku kominka z wk?adem musimy na godzin? dostarczy? mu 10 metrw sze?ciennych powietrza. Koniec przewodu doprowadzaj?cego powietrze najlepiej przymocowa? do specjalnej ko?cwki kominka, je?li nie ma takiej mo?liwo?ci to jego koniec powinien znajdowa? si? jak najbli?ej kominka. Przekrj takiego przewodu nie powinien by? mniejszy jak 200cm kwadratowych. Kana? taki musimy by? szczelny i mie? zamontowan? przepustnic?, ktra umo?liwia zamkni?cie dop?ywu powietrza, je?li ogie? si? nie pali. Je?li chodzi o wlot to powinien si? on znajdowa? przynajmniej dwa metry nad ziemi? i by? zabezpieczony kratk?.

 
Mocna pod?oga

S? takie pomieszczenia, w ktrych pod?oga jest nara?ona na uszkodzenia w sposb wi?kszy jak gdzie indziej. Mam tu na my?li gara?, wiatro?ap itd. W tych miejscach musi by? pod?oga bardziej wytrzyma?a ni? gdzie indziej, brudne buty, piasek, popi?, b?oto z opon to sprawia, ?e pod?oga b?dzie si? tam bardziej zu?ywa?a. Dlatego w takich pomieszczeniach pod?oga musi by? twarda, odporna na porysowanie, antypo?lizgowa, niereaguj?ca z substancjami chemicznymi takimi jak smary czy olej (gara?). Najprostszym rozwi?zanie jest wylewka betonowa, ktra mo?na pokry? lakierem lub kilkoma warstwami farby. Beton surowy bardzo ?atwo wch?ania zanieczyszczenia, co potem objawia si? plamami. Mo?emy na?o?y? na tak?? posadzk? wylewk? samopoziomuj?ca, w ten sposb zmniejszy si? nieco wch?anianie. Mo?emy te? decydowa? si? na posadzk? ?ywiczn?. Kiedy? takie rozwi?zanie by?o do przyj?cia jedynie w obiektach przemys?owych. Jednak dzi? coraz cz??ciej mo?emy je spotka? w domach. S? one odporne na nacisk, ?cieranie, zanieczyszczenia chemiczne. Jednak takie wyko?czenie nie powinno by? robione samemu, musimy to zleci? specjalistycznej firmie. Ten fakt niew?tpliwie wp?ywa na cen?, za jeden metr gotowej posadzki zap?acimy od 150 do 250z?. Je?ki chcemy zamontowa? p?ytki to musza one by? twarde i odporne na ?cieranie. Tu najlepiej si? sprawdzi klinkier i gres nieszkliwiony. W wiatro?apie szczegln? uwag? musimy zwrci? na parametr ?wiadcz?cy o ?cieralno?ci p?ytki. Powierzchnia takich p?ytek jest t?pa lub chropowata, dziki, czemu nie po?lizgniemy si? po przyj?ciu z dworu. Aby p?ytka taka dobrze spe?nia?a swe zadania to musi by? do niej u?yta odpowiednia fuga. Klejw nale?y u?ywa? elastycznych i odpowiednich do danego rodzaju pod?o?a. Miejsca te nie musz? sk?ania? nas do rezygnacji z paneli czy wyko?czenia drewno podobnego. Jednak panele takie powinny mie? jak najgrubsz? warstw? laminatu lub drewna. Klasa ?cieralno?ci musi by? bardzo wysoka, przynajmniej AC4 a najlepiej AC5. Mo?emy tez pokusi? si? o elastyczne wyk?adziny takie jak z kauczuku, linoleum cz PCW. Kauczukowe s? odporne na ?cieranie i do?? wytrzyma?e. Nie uszkodzi ich nawet ?ar z papierosa, doskonale si? sprawdz? w gara?u i pomieszczeniu gospodarczym. Linoleum natomiast ma nieco gorsze parametry. Materia? ten jest bardzo elastyczny i odporny na ?cieranie. Nawet, je?li si? wytrze to nie zmienia koloru. Jednak wyko?czenia tego nie poleca si? do prali. Plusem jest to, ?e sami mo?emy sobie takie wyko?czenie po?o?y?, co spowoduje, ?e koszty spadn?.

 
Rekuperator Bartosz

Jest to ten rekuperator, jaki bior? pod uwag? przy budowie systemu wentylacji w moim domu. Wielu zapyta, dlaczego akurat ten, a no podstawa jest top, ?e po prostu sporo osb go ma i sprawuje si? on bardzo dobrze. W domach energooszcz?dnych system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a musi dzia?a? wybitnie dobrze, aby ca?a nasza praca przy budowie takiego domu nie posz?a na marne. Firma Bartosz ma w swej ofercie centrale o nazwie Vena. S? one centralami wentylacyjnymi, ktre zawieraj? w sobie wszystkie niezb?dne elementy w tym rekuperator. Centralnym urz?dzeniem jest spiralny, przeciwpr?dowy wymiennik ciep?a. Technologia produkcji zosta?a opatentowa? przez polskich in?ynierw. Urz?dzenie to zapewnia: odzysk ciep?a przekraczaj?cy 85%, szczelno?? na poziomie 99, 9%, odporno?? na szronienie. Ta ostatnia w?asno?? powoduje, ?e wymiennik ten nie traci wydajno?ci przy ujemnych temperaturach. Ale jak to si? ma do praktyki? Tu?, je?li na dworze mamy 20 stopni a powietrze, ktre jest usuwane z domu ma +20 to odda ono cz??? ciep?a powietrzu nap?ywaj?cemu, ktre b?dzie mia?o oko?o 14 stopni. Wtedy nasz system ogrzewania domu ogrzeje je tylko o kilka stopni a nie o kilkana?cie czy kilkadziesi?t jak by to mia?o miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnie W ten sposb oszcz?dzimy na ogrzewaniu. W centrali tej oprcz rekuperatora s? jeszcze oszcz?dne wentylatory na pr?d sta?y oraz sterownik, ktry wszystkim zarz?dza. Dzi?ki temu mo?na dostosowa? ilo?? wymienianego powietrza do aktualnych potrzeb. Zale?nie od tego, jakie mamy ogrzewanie w domu to inwestycja w rekuperator mo?e si? zwrci? ju? po kilku latach. Urz?dzenie to zazwyczaj montuje si? na poddaszu albo w gara?u. System ten nie tylko pozwoli nam na ograniczenie wydatkw na ogrzewanie, ale i poprawi warunki zdrowotne w domu. Dzi?ki temu, ?e w systemie takim znajduj? si? filtry to nap?ywaj?ce powietrze mo?e by? odpowiednio oczyszczane. Wentylacja ta szybko i sprawnie usunie zapachy z kuchni czy te? ?azienki. Kolejnym plusem takiego rozwi?zania jest fakt usuwania wilgoci z domu. Ja b?d? budowa? dom energooszcz?dny i cale prace i inwestycje w materia?y posz?yby na marne, je?li bym nie zainwestowa? w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a. Polskie rozwi?zanie z firmy Bartosz przekona?o mnie, poza tym wspieram polsk? gospodark?, wi?c polski produkt b?dzie dla mnie najlepszy.

 
Wymiana rur

Je?li wymieniamy rury stalowe na plastikowe to musimy uwzgl?dni? ich znacznie wi?ksz? rozszerzalno?? ciepln?. Powoduje to, ?e musimy pomy?le? o kompensacji. Chodzi w g?wnej mierze by stosowa? podpory przesuwne, ktre b?d? umo?liwia?y swobodne przemieszczanie si? rur podczas zmiany temperatur. Rol? tak?e spe?niaj? tez r?nego rodzaju za?amania w ruroci?gu. Cz?sto stosuje si? kompensatory w kszta?cie litery U dzi?ki temu jest mo?liwe odkszta?canie si? instalacji w tych w?a?nie miejscach.  Musimy te? pomy?le? o tych odcinakach rur, ktre przechodz? przez ?ciany i stropy. Szczeliny wok? takich rur powinny by? wype?nione materia?em o dobrej plastyczno?ci. Poziome odcinki powinny by? tak uk?adane by by? spadek w kierunku pionu, by, je?li zajdzie potrzeba da?o si? spu?ci? wod? z instalacji. Wa?na te? jest izolacja termiczna takich rur. Szczeglnie wtedy, gdy przechodz? one poprzez nieogrzewane pomieszczenia. W takiej sytuacji w rurach z ciep?? wod? by?a by tracona energia a w rurach z zimn? dochodzi?oby do wykraplania si? pary wodnej. Je?li mieli?my tak, ?e na ciep?? wod? trzeba by?o d?ugo czeka? to trzeba w nowej zainstalowa? pomp? obiegow? ciep?ej wody. Chodzi o to, ?e kiedy woda w rurach ulegnie och?odzeniu to pompa skierowuje j? ponownie do pieca w celu ogrzania. Pami?taj o tym, ?e wydajno?? i moc pompy obiegowej dostosowuje si? nie do niezb?dnej wysoko?ci podnoszenia, ale do wyst?puj?cych w instalacji oporach. Dobrze jest jak taka pompa wsp?pracuje z programatorem czasowym. Podczas wymiany instalacji pami?taj tak?e by zawory znalaz?y si? przed ka?dym przyborem sanitarnym, chodzi o to by w razie potrzeby mo?na by?o odci?? od niego przyp?yw wody nie zak?caj?c pracy reszty instalacji. Zobaczmy jak wygl?da sprawa instalacji kanalizacyjnej.  Nowe instalacje wykonuje si? g?wnie z rur PVC lub PP. Je?li modernizujmy instalacj? to nowe piony prowadzi si? w miejscu starych, w innej sytuacji trzeba przekuwa? si? przez strop. Przy monta?u rur trzeba zwrci? uwag? na kilka spraw, po pierwsze musi by? spadek w kierunku pionu nie mniejszy jak 3 centymetry na jeden metr, koniecznie trzeba zachowa? odpowiedni? szeroko?? rur. Rury o wi?kszej ?rednicy zapewniaj? lepszy sp?yw ?ciekw, ale czym s? one grubsze tym trudniej b?dzie je ukry?. Podobnie wi?kszy przep?yw ?ciekw musimy zapewni? wtedy, gdy pod??czamy kilka urz?dze? do jednej rury. Wa?ne jest te? by misek ust?powych nie przy??cza? do jednego podej?cia wraz z innymi urz?dzeniami. Podobnie jak w instalacji wodnej rury musza by? mocowane takimi uchwytami by umo?liwi? im ruchy termiczne.

 
Wybieramy blat kuchenny

Blat taki musi by? odporny na wiele czynnikw takich jak wilgo? czy ?rodki czyszcz?ce. Producenci maj? bardzo bogata ofert? blatw i ka?dy znajdzie tu co? dla siebie. Typowa g??boko?? blatu to 60cm, takie s? po prostu standardy wyposa?enia kuchennego. I w?a?nie wi?kszo?? producentw dostosowuje si? pod te normy. Ale je?li mamy wi?cej miejsca to mo?emy zdecydowa? si? na szerszy blat. Je?li chodzi o grubo?? to zwykle zawiera si? ona mi?dzy 2,8 a 4 cm. /do takich grubo?ci s? przystosowane zaczepy zlewozmywakw. Je?li mamy taki grymas to bez problemu zamwimy grubszy blat ale najpierw upewnijmy si? czy nie b?dzie on nam w czym? przeszkadza?. Popularne ostatnio s? blaty o grubo?ci 5 cm tylko ze s? ci??kie i trudne w monta?u, poza tym s? ok. Przejd?my do sedna czyli do tego z czego w blat wykona?. Materia? nie mo?e by? byle jaki poniewa? nasz blat musi wiele znie?? i to niezbyt przyjemnych rzeczy. Pierwszym materia?em jaki we?miemy pod lup? jest postforming. Jest to nic innego jak laminat naklejony na p?yt? wirow?, jest to najta?sze i najcz??ciej wybierane rozwi?zanie. Kraw?dzie s? zaokr?glone i wykonane tym samym materia?em, dzi?ki temu woda nie b?dzie stawa?a si? do po??cze?. Czasem blatu nie da si? wykona? z jednego kawa?ka, i tu pojawia si? problem z ?aciarzami. Jest to materia? trwa?y, odporny na ?cieranie i przebarwienia. Innym materia?em jest kamie? naturalny. Charakteryzuje si? on wyj?tkowa trwa?o?ci? ze wzgl?du na nie nasi?kliwo?? i twardo??. Najlepszy b?dzie granit, marmury s? mi?kkie i nasi?kliwe. R?ne granity maj? odmienne w?a?ciwo?ci, te lepsze s? bardziej zwarte, warto o tym porozmawia? z dostawca kamienia. Blaty te s? kilku krotonie dro?sze od omawianego wcze?niej rodzaju ale s? za to znacznie trwalsze. Mo?liwe s? te? kompozyty takie jak corian, staron czy kerrock, ich zaleta jest tez to ?e s? ciep?e w dotyku. S? tez bardziej odporne ni? kamie? je?li chodzi o ?rodki chemiczne. Najwi?ksz? ich zaleta jest bez spoinowe ??czenie, wszelkie szpary s? zlane. Kompozyty tego typu s? bardzo proste w obrbce. Uzyskujemy z nich dolne kszta?ty. Blat mo?e by? tez wykonany z ceramiki, w tym przypadku p?ytki nakleja si? na wodoodporn? p?yt? wirow?. ?Oferta ceramiki jest do?? szeroka wi?c mo?emy skomponowa? w?asny niepowtarzalny blat. W przypadku ceramicznych blatw niezmiernie wa?ny jest wybr fug. Trzeba tez zadba? o staranne wyko?czenie kraw?dzi blatu. Zobaczmy ile zap?acimy z jeden metr kwadratowy blatu. Z postformingu 120-200z?, z granitu 700-1500, z Corianu 1700 3000 z drewna 200 600z? a z p?ytek od 40 do 80z? na jeden metr kwadratowy.

 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 5 of 7