Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Ogrzewanie pod?ogowe cz3

Z artyku?u tego dowiesz si? jak i po co robi? dylatacje oraz czym pokry? rury ogrzewania pod?ogowego. Warstw?, w ktrej umieszcza si? rury ogrzewania mo?na zrobi? na budowie z piasku i cementu oraz wody. Ale musimy poprawi? jej w?a?ciwo?ci plastyczne i w tym celu do mieszaniny dodaje si? tak zwany plastyfikator. Cz?sto zwi?ksza on te? wytrzyma?o?? i inne parametry takie jak wodoodporno?? wylewki. Wylewka uk?adana na ogrzewaniu pod?ogowym nosi nazw? p?ywaj?cej pod?ogi. Je?li nie robimy zbrojenia to powinna ona mie? grubo??, co najmniej 70 80 mm., Je?li b?dzie cie?sza to konieczne jest zbrojenie w po?owie grubo?ci metalow? siatk?. Innym rozwi?zaniem jest zastosowanie podk?adu cementowego p?suchego, ma on wi?ksza wytrzyma?o??, ale jest trudniejszy do u?o?enia. Mo?emy te z zdecydowa? si? na wygodne w u?yciu jastrychy p?ynne, czyli mieszanki samopoziomuj?ce. Maj? one w sobie liczne dodatki zwi?kszaj?ce i przy?pieszaj?ce wi?zanie oraz takie, ktre zapobiegaj? p?kaniu. W przypadku mieszanek samopoziomuj?cych o wi?kszej wytrzyma?o?ci mo?e by? mniejsza grubo?? wylewki nawet do 25mm. Dzi?ki temu masa grzejnika jest mniejsza. W pomieszczeniach suchych mo?na stosowa? podk?ady anhydrytowe, czyli gipsowe. Nie wymagaj? to zbrojenia, nie p?kaj? i nie krusz? si?. S? p?ynne, zatem do?? ?atwo si? je uk?ada. Nie mo?na ich robi? w kuchni i ?azience, poniewa? zbyt ?atwo mog?yby tam ulec zawilgoceniu. Przejd?my do dylatacji. P?yta ogrzewania pod?ogowego rozszerza si? pod wp?ywem ciep?a. Je?li by?a by ciasno umieszczona mi?dzy ?cianami to mog?aby je porysowa? i pop?ka?. Dlatego tez wzd?u? wszystkich ?cian zewn?trznych oraz s?upw robi si? dylatacje. Jest to ta?ma brzegowa z pianki poliuretanowej. Mo?e ona si? kurczy? i rozszerza?, dzi?ki czemu p?yta nie b?dzie p?ka?a. Pami?tajmy o dylatacjach w takich miejscach jak: drzwi, pod?ogi o powierzchni przekraczaj?cej 30m2 przy cemencie i 50m2 przy gipsie, Gdy jedna ze ?cian pomieszczenia jest d?u?sza jak 7m, je?eli pomieszczenie ma kszta?t prostok?ta o stosunku bokw 2: 1 lub gdy ma z?o?ony kszta?t. Ta?ma ta powinna dobrze przylega? do ?ciany na ca?ej jej d?ugo?ci tak by wylewka podczas uk?adania nie wydosta?a si? poza ni?. Wa?na jest te? jej wysoko?? musi ona przebiega? przez wszystkie warstwy ogrzewania po?ogowego. Je?li dylatacja b?dzie przeci?ta przez rury to nale?y je umie?ci? w specjalnych peszlach chroni?cych przed uszkodzeniami. Du?e powierzchnie trzeba podzieli? dylatacjami na kawa?ki nie wi?ksze jak 5.5 x 5.5.