Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
kominek cz2

Buduj?c w domu kominek, czyli tak naprawd? przenosz?c ognisko z jaskini do domu trzeba przestrzega? kilku przepisw przeciwpo?arowych. Tylko takie kominki mo?na uzna? za bezpieczne ?rd?o ciep?a. Pod?o?e pod kominkiem powinno mie? 15cm grubo?ci i by? z niepalnego materia?u. Najcz??ciej u?ywamy kamienia, ceg?y klinkierowej lub terakoty. Dooko?a kominka pod?oga powinna by? te? pokryta materia?em niepalnym. Najlepiej jak wk?ad jest obudowany materia?em niepalnym, poniewa? rozgrzewa si? on do bardzo wysokiej temperatury. Je?li chcesz zastosowa? p?yty gipsowo kartonowe to lepiej wybra? te o podwy?szonej odporno?ci na ogie?. Kolejny przepis mwi o tym, ?e ka?dy kominek powinien mie? indywidualny przewd kominowy. Je?li ten warunek nie zostanie spe?niony to kominek nie b?dzie dobrze pracowa? i mo?e stanowi? zagro?enie, takiego rozwi?zania nie powinien dopu?ci? do u?ytku mistrz kominiarski. Przewd taki musi mie? odpowiednie wymiary wynikaj?ce z wielko?ci paleniska. Musi on by? szczelny i podporny na wysoka temperatur? i wilgo?. Je?li komin budujemy od podstaw to zaleca si? rozwianie systemowe. Kolejnym faktem jest to, ?e maj?c w domu kominek to mo?emy nim ogrza? ca?y dom. Wystarczy, ?e u?yjemy systemu do dystrybucji gor?cego powietrza. W najprostszych rozwi?zaniach ciep?o mo?e by? rozprowadzane konwekcyjne. Za? w wi?kszych domach musi si? to odbywa? przy wsparciu wentylatorw. Najwa?niejszym punktem jest to, ?e kominek musi mie? zapewnione powietrze do palenia. Je?li takiego rozwi?zania nie mamy to mo?e wytworzy? si? podci?nienie i doj?? do cofania ci?gu, co zaowocuje dymem w pomieszczeniu. Jest to gro?ne szczeglnie w nowych domach gdzie s? szczelne okna i drzwi. Kominki otwarte mog? w ci?gu godzony wyci?gn?? z pomieszczenia tyle powietrza ze wystarczy?oby na jego kilkukrotne wype?nienie. Dlatego bez wzgl?du na `to, jaki kominek mamy to musimy do niego doprowadzi? ?wie?e powietrze z zewn?trz budynku. W przypadku kominka z wk?adem musimy na godzin? dostarczy? mu 10 metrw sze?ciennych powietrza. Koniec przewodu doprowadzaj?cego powietrze najlepiej przymocowa? do specjalnej ko?cwki kominka, je?li nie ma takiej mo?liwo?ci to jego koniec powinien znajdowa? si? jak najbli?ej kominka. Przekrj takiego przewodu nie powinien by? mniejszy jak 200cm kwadratowych. Kana? taki musimy by? szczelny i mie? zamontowan? przepustnic?, ktra umo?liwia zamkni?cie dop?ywu powietrza, je?li ogie? si? nie pali. Je?li chodzi o wlot to powinien si? on znajdowa? przynajmniej dwa metry nad ziemi? i by? zabezpieczony kratk?.