Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Ekologiczne rozwi?zania w europie

W Europie wiele pa?stw ma elektrownie atomowe, na przyk?ad Francja ma ich 19, a u nas jak nie by?o takich elektrowni tak nie ma. Du?y pobr pr?du w lecie na przyk?ad jest spowodowany nadmiernym u?ywaniem klimatyzacji zarwno w biurach jak i domach. Ludzie nie chc? rezygnowa? z komfortu nawet za cen? ekologii. Jednak coraz wi?cej pa?stw starego kontynentu bierze kurs na ekologi?. W wielu pa?stwach zmiany post?puj? z dnia na dzie?, powodem tego s? pieni?dze z bud?etu, czyli popularne dotacje. Mwi?c najpro?ciej chodzi o to, ?e kto kupuje system solarny, ogniwa fotowoltaiczne czy tez pomp? ciep?a a nawet, je?li wymienia stary kocio? na nowy to mo?e liczy? na zwrot kosztw w ro?nej wysoko?ci. Ale jest to mniej wi?cej 40 50%. W niektrych pa?stwach jest to w formie odpisu od podatku w innych po prostu przekazu pieni?dzy. Mo?na przyj?? ze po?ow? kosztw pokrywa pa?stwo a reszt? odzyskuje w?a?ciciel z powodu mniejszych wydatkw. Przyjmijmy ze koszt instalacji solarnej to 6 tysi?cy euro. W takim wypadku bierzmy dowd zakupu idziemy do odpowiedniej instytucji i otrzymujemy dokument upowa?niaj?cy nas do odliczenia 3 ty? euro od podatku. Hitem ostatnich lat w europie jest pompa ciep?a, w niektrych pa?stwach jest ona instalowana w 80% nowo budowanych domw. Mniej powszechne, ale bardziej popularne jest produkowanie energii elektrycznej przez osoby prywatne za pomoc? specjalnych ogniw. W wielu pa?stwach starego kontynentu wprowadzono ?wiadectwa energetyczne. Tym samym mo?na ?atwo oceni? dom pod wzgl?dem zu?ywanej energii. W najnowszych domach k?adzie si? nacisk przede wszystkim na wysok? izolacyjno??, skuteczny system wentylacji, oszcz?dzanie wody, wykorzystanie deszczwki, wykorzystanie systemw inteligentnego zarz?dzania budynkiem. Modniejsza coraz bardziej staje si? na przyk?ad wentylacja higrosterowalna. Obecnie jednak najbardziej popularna jest mechaniczna z odzyskiem ciep?a. Ale stosuje si? tez wspomniany pierwszy rodzaj. Jest to wentylacja sterowana za pomoc? specjalnych kratek, ktre reaguj? na ilo?? wilgoci w domu. Chyba najbardziej ekologicznym pa?stwem w chwili obecnej jest Francja. Istniej? tam pot??ne dotacje i ludno?? nie boi si? z nich korzysta?. Zreszt? nie trzeba specjalnie biega? za papierkami by odzyska? pieni?dze za cz??? inwestycji. Podobno naszym kraju odechciewa si? zwrotu cz??ci kosztw za instalacj? solarn?, poniewa? trzeba si? za tym nachodzi?. Je?li chodzi o budownictwo drewniane i szkieletowe w tym kraju to jest ono poni?ej 10% wszystkich budowanych domw. Zreszt? dom ekologiczny i energooszcz?dny b?dzie wart spore pieni?dze za jaki? czas na rynku wtrnym. Je?li nie wybudujemy takiego domu mo?emy spodziewa? si? problemw z jego sprzeda?? za kilka lat.