Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Robimy ?cian? ?ukow?

W naszym nowo budowanym domu mo?emy mie? ochot? zrobi? ?cian? na kszta?t ?uku. Najszybszym rozwi?zaniem jest zdecydowanie si? na lekk? konstrukcj? szkieletow?.


Tak? ?cian? mo?na zmontowa? nawet w istniej?cym ju? wn?trzu, w dowolnym miejscu na stropie, poniewa? praktycznie nie generuje ona ?adnego obci??enia. Mo?emy na przyk?ad ustawi? ruszt z profili stalowych i obudowa? je p?ytami gipsowo kartonowymi. Wyginamy je na mokro albo u?ywamy specjalnych elastycznych p?yt. Minimalny promie? powinien nie by? mniejszy ni? 100 cm. Do pod?ogi i do sufitu przykr?ca si? odpowiednio wygi?te i ponacinane profile stalowe UW. Powinny one by? podklejone ta?m? uszczelniaj?ca. W profilach tych, co jakie? 30 cm powinny znajdowa? si? s?upki stalowe i do nich przykr?ca si? ok?adziny z p?yt. Pami?tajmy o tym by kraw?dzie takich p?yt si? mija?y. Cz?sto uk?ada si? dwie lub trzy warstwy, szczeliny w ostatniej warstwie szpachlujemy. Innym sposobem jest wykonanie ?cian z p?yt ?azienkowych z polistyrenu ekstradowanego. Jest on wzmocniony siatk? z w?kna szklanego. Rozwi?zanie takie poleca si? szczeglnie w pomieszczeniach wilgotnych. P?yty te ??czy si? klejem i kszta?townikami stalowymi. Ca?o?? wzmacnia si? szpachl? z siatk? z w?kna szklanego.