Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Zawsze czysty kominek

Brudny kominek nie wygl?da estetycznie i zamiast dodawa? uroku naszemu wn?trzu szpeci je. Dotyczy to szczeglne szyb, ktre s? okopcone. Brudna szyba nie pozwala nam te? w pe?ni cieszy? si? widokiem ognia. Drzwi i boczne ?ciany produkuje si? ze specjalnego szk?a, ktre jest odporniejsze na zabrudzenia. Ale najwa?niejszy parametr to odporno?? na wysok? temperatur?. Zdolno?? samooczyszczenia jest na kolejnej pozycji. Takie jest szk?o pizolityczne. Szyba takka sk?ada si? z warstwy ceramicznej, szk?a i cienkiej warstwy metalu. Promienie podczerwieni powstaj?ce przy spalaniu cz??ciowo przechodz? przez szyb? na zewn?trz. Ale w wi?kszo?ci s? one dobijane przez wspomnian? warstw? metalu i wracaj? do wn?trza. W takiej sytuacji bardzo podnosi si? temperatura szyby, jest ona na tyle wysoka, ?e cz?steczki brudu maj? utrudnione przyczepianie. A je?ki ju? jakie? by?y na szybie to zosta?y oderwane i dopalone w p?omieniach. Minusem jest bardzo gor?ca szyba, cz?sto te? w takiej sytuacji stosuje si? podwjne przeszklenie. Takie zjawisko nazywane jest w?a?nie piroliz?, jego zaistnienie jest mo?liwe tak?e w szybach bez warstwy metalu. Musimy tylko w palenisku osi?gn?? o wiele wy?sz? temperatur?.