Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wn?trze

Czasem wiele problemw mo?e nam przysporzy? wybr wielko?ci materia?u np. deski parkietu czy gres. Podstawow? zasad? jest ta, ktra mwi o tym, ?e im wi?ksze pomieszczenie tym elementy posadzki powinny by? wi?ksze.

Read more...
 
Robimy ?cian? ?ukow?

W naszym nowo budowanym domu mo?emy mie? ochot? zrobi? ?cian? na kszta?t ?uku. Najszybszym rozwi?zaniem jest zdecydowanie si? na lekk? konstrukcj? szkieletow?.


Tak? ?cian? mo?na zmontowa? nawet w istniej?cym ju? wn?trzu, w dowolnym miejscu na stropie, poniewa? praktycznie nie generuje ona ?adnego obci??enia. Mo?emy na przyk?ad ustawi? ruszt z profili stalowych i obudowa? je p?ytami gipsowo kartonowymi. Wyginamy je na mokro albo u?ywamy specjalnych elastycznych p?yt. Minimalny promie? powinien nie by? mniejszy ni? 100 cm. Do pod?ogi i do sufitu przykr?ca si? odpowiednio wygi?te i ponacinane profile stalowe UW. Powinny one by? podklejone ta?m? uszczelniaj?ca. W profilach tych, co jakie? 30 cm powinny znajdowa? si? s?upki stalowe i do nich przykr?ca si? ok?adziny z p?yt. Pami?tajmy o tym by kraw?dzie takich p?yt si? mija?y. Cz?sto uk?ada si? dwie lub trzy warstwy, szczeliny w ostatniej warstwie szpachlujemy. Innym sposobem jest wykonanie ?cian z p?yt ?azienkowych z polistyrenu ekstradowanego. Jest on wzmocniony siatk? z w?kna szklanego. Rozwi?zanie takie poleca si? szczeglnie w pomieszczeniach wilgotnych. P?yty te ??czy si? klejem i kszta?townikami stalowymi. Ca?o?? wzmacnia si? szpachl? z siatk? z w?kna szklanego.

 
P?ytki zamiast cegie?

Na ?cianie mo?emy sobie zrobi? ceglan? faktur?, w tym celu nie trzeba od razu si?ga? po ceg?y, wystarcz? p?ytki. Cho? jak wiadomo tak? ?cian? nieotynkowan? najlepiej wybudowa? podczas stawiania domu.

Read more...
 
Automatyka do rolet

Coraz wi?cej firm na naszym rynku oferuje sterowanie do rolet.

Read more...
 
Sterowanie roletami

Obecnie na rynku coraz wi?cej jest rolet, ktre steruje si? elektronicznie, ma?o tego s? to rolety, ktre si? programuje.

Read more...
 
Tynki gipsowe

Tynki gipsowe?ciany ktre pokryli?my takim tynkiem mog? zyska? bardzo dobr? g?adko??. Mo?na te? je malowa? wszystkimi rodzajami farb poza wapiennymi. Przed tapetowaniem czy te? malowaniem tynk taki powinien by? zagruntowany. Tynki te nadaj? si? te? do fakturowania, po u?o?eniu zamiast wyrwnywa? mo?na j? wymodelowa?, cho?by za pomoc? samej kielni. Aby wykona? tynk nie wystarczy sama zaprawa i mieszarka do urobienia zaprawy. Potrzebne b?d? listwy prowadz?ce ktrych u?yjemy przy tynkowaniu wysokich i d?ugich ?cian. B?d? one niezb?dne do uzyskania rwnej powierzchni. Konieczne b?d? te? naro?niki mocowane na zewn?trznych naro?ach ?cian, pomagaj? w uzyskaniu k?ta prostego oraz wzmacniaj? rg. Do uzupe?niania r?nych ubytkw przyda nam si? gips szpachlowy, mo?e si? okaza? te? przydatne stosowanie preparatw gruntuj?cych. Je?li osi?gni?ta dok?adno?? nie jest wystarczaj?ca mo?na u?y? g?adzi szpachlowej ktra na tynku u?o?y cienk? warstw? o bardzo du?ej g?adko?ci. Niezb?dna b?dzie tak?e siatka o oczkach 5x5 mm, zbrojeniowa wykonana z w?kna szklanego. Pomo?e ona nam u?o?y? tynk na nierwnym pod?o?u takim jak bruzda instalacyjna. Za ekipa ktra wykona nam taki tynk warto rozgl?da? si? w miar? wcze?niej, pozwoli nam to zaplanowa? pozosta?e prace. Przed przyst?pieniem do prac warto sporz?dzi? raport pod?o?a, i kierownik ekipy powinien go podpisa?, b?dzie to potwierdzenie ?e ekipa wiedzia?a na czym ma by? tynk uk?adany. Czas zabra? si? za zakup workw z gipsem, ktre umie?cimy w suchym miejscu. Je?li gruntujemy to nak?adanie tynku powinni?my zacz?? po 24 godzinach od wykonania tej czynno?ci. Jako pierwsze w kolejno?ci jest tynkowanie sufitu, na drugi dzie? montuje si? metalowe naro?niki i nast?pnie nanosi tynk. Po na?o?eniu trzeba go dociera? i wyg?adza?. Po uko?czeniu prac nale?y odczeka? minimum tydzie? a zaleca si? dwa tygodnie.

 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 1 of 7