Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Remont
Ocieplenie od ?rodka

Powszechnie kr??y opinia ze ?ciany najlepiej ociepla? od zewn?trz, jednak zdarzaj? si? takie sytuacje, ?e jest to niemo?liwe i pozostaje nam ocieplenie od wewn?trz. Jednak w ten sposb ociepla si? nie za cz?sto, poniewa? metodzie tej towarzyszy troch? trudno?ci. Ocieplanie od zewn?trz jest znane od stuleci i powszechnie si? je stosuje. Do tego ?atwiej co? zrobi? na zewn?trz ni? w ?rodku. Ocieplenie od ?rodka jest s?absze i musimy uwa?a? na wiele szczeg?w. Zanim zaczniemy, jakie kolwiek prace to zastanwmy si? nad wentylacj? pomieszcze?, ktre b?dziemy ociepla? od ?rodka, jest to bardzo wa?na kwestia i od niej zale?y czy ocieplenie w ten sposb zda egzamin. Przy ociepleniu od ?rodka powstaje wi?cej pary wodnej i trzeba ja jako? usun?? z pomieszcze?. Wi?c najcz??ciej trzeba wzi?? pod uwag? usprawnienie wentylacji. Jednocze?nie styropian czy we?na od ?rodka powoduje, ?e ?ciana jest bardziej podatna na dzia?anie niskich temperatur. Je?li do tego mur b?dzie zawilgocony to szkody, jakie powstan? na skutek niew?a?ciwego ocieplenia mog? przewy?szy? jego sens. Dlatego wa?ne jest, aby ?ciany, ktre b?dziemy ociepla? od ?rodka by?y chronione w prawid?owy sposb przed wilgoci?. W tym celu musimy zastosowa? materia? w postaci foli, ktry nie pozwoli na przenikanie pary z wn?trza domu do ?cian. Aby ocieplenie wysz?o nam jak najlepiej to warto zainwestowa? w projekt, ktry zrobi nam osoba ze specjalnymi uprawnieniami. Osoba taka wykona obliczenia czy wewn?trz domu nie powstanie co? takiego jak kondensat pary. Oczywi?cie przy ociepleniu od ?rodka musimy pami?ta? o mostkach, jednak mo?e by? ich wi?cej ni? przy ociepleniu zewn?trznym. Aby zachowa? ci?g?o?? izolacji trzeba by nie tylko izolowa? ?ciany, ale tez pod?ogi i sufit. W ten sposb ograniczymy ucieczk? ciep?a przez wieniec i pod?og?. Je?li chodzi o samo ocieplenie to mo?na je stosowa? na ?ciany o ka?dym rodzaju konstrukcji. Wsp?czynnik przenikania ciep?a przez ?ciany powinien wynosi? maksymalnie 0,3.  Je?li prace tego typu przeprowad?my w budynku wielorodzinnym to nie mamy wp?ywu na to jak inni zaizoluj? swoje ?ciany. Je?li w takim domu zaizolujemy tylko jedno pomieszczenie to musimy wzi?? pd uwag?, ?e b?dzie ta izolacja wp?ywa?a tez na ?ciany i stropy.  Je?li decydujemy si? na ocieplenie tylko jednego pomieszczenia musimy wzi?? pod uwag?, ?e w pozosta?ych efekt ten praktycznie nie b?dzie odczuwalny.

 
Spoinowanie p?yt GK

Ten moment jest chyba najtrudniejszym w ca?ym monta?u takich ok?adzin. Je?li ?le to zrobimy to podczas eksploatacji budynku pojawi? si? rysy a nawet p?kni?cia. Wiele osb nie lubi tych pyt w?a?nie ze wzgl?du na to, ?e powstaj? p?kni?cia, ale to nie ich wina tylko osb, ktre je uk?ada?y. Szczeglne zamieszanie mo?e powsta? w momencie, gdy b?dziemy chcieli babra? odpowiednie dla nas produkty do spoinowania. Wszyscy producenci p?yt gipsowych oferuj? rwnie? materia?y do spoinowania. Najwa?niejsza jest masa gipsowa do szpachlowania. Za jej pomoc? wype?nia si? ??cznie p?yt mi?dzy sob? oraz ze ?cianami. Najcz??ciej sprzedawane s?, jako suche mieszanki, ktre nale?y rozrobi? ?ci?le z zaleceniami producenta, ktre znajdziemy na opakowaniu. S? tez gotowe ju? do u?ycia, ktre znajduj? si? w wiaderkach. Tak? mas? szpachlow? nanosi si? w kilku warstwach. W?rd produktw do spoinowania s? tez finiszowe masy gruboziarniste, ktre s? przeznaczone na trzeci? warstw?. Dzi?ki temu mo?na uzyska? delikatn? chropowato??. Zawiera ona r?ne domieszki, dzi?ki czemu jej ch?onno?? jest mniejsza od tradycyjnych mas do spoinowania. Dzi?ki temu po prostu ?atwiej si? je maluje. Oprcz mas do spoinowania p?yt gipsowo kartonowych s? tez elementy s?u??ce do wzmacniania. Jednym z nich s? aluminiowe profile naro?ne. Ich zadaniem jest wzmocni zewn?trzne naro?niki z p?yt gipsowo kartonowych, poniewa? w tych miejscach s? one szczeglnie nara?one na uszkodzenia mechaniczne. Profile musz? by? aluminiowe nie stalowe. Mo?emy tez zastosowa? plastikowe profile naro?ne. Ich zaleta jest to, ?e mo?na regulowa? kont rozwarcia, dzi?ki czemu mo?na je mocowa? na rogach nie tylko pod kontem 90 stopni. Kolejnym wa?nym elementem s? ta?my papierowe. Nadaj? si? do zbrojenia wi?kszo?ci spoin. Do tego samego s?u?? ta?my flizelinowe z tym, ?e one maj? struktur? w?knista i dlatego w przeciwie?stwie do papierowych dobrze ??cz? si? z gipsem. Nie zaleca si? ich na naro?niki, ich zaleta jest tak?e wi?ksza odporno?? na wilgo? w porwnaniu z papierowymi. Zbrojenie ??czenia p?yt mo?emy te? wykona? za pomoc? siatkowych ta?m z w?kna szklanego. S? one samoprzylepne i s?u?? do wzmocnienia tylko pionowych spoin, poniewa? s? mniej odporne na napr??enia. Na rynku s? tez ta?my wzmocnione opaskami metalowymi, za ich pomoc? mo?na wzmacnia? naro?niki zewn?trzne i wewn?trzne.

 
Rysunki

Pierwszym rysunkiem, ktry umieszcza si? w projekcie, jest plan orientacyjny, czyli tzw. orientacja. Rysunek ten przedstawia teren miasta lub wsi, widziany z du?ej wysoko?ci. Na orientacji zaznacza si? po?o?enie dzia?ki, a plan ten wykonuje si? w skali 1:5000, 1:10 000, a nawet 1:25 000. Grna kraw?d? rysunku oznacza kierunek p?nocny. Nast?pnym rysunkiem w projekcie jest plan sytuacyjny, tzw. sytuacja, w skali 1 :500, w ktrej przedstawia si? zagospodarowanie dzia?ki. Rysunek ten wyobra?a dzia?k? widzian? rwnie? z gry, lecz ju? z mniejszej wysoko?ci. Zaznacza si? na nim miejsce projektowanych i istniej?cych budynkw oraz drogi, doj?cia, zarys podwrka, studnie, ust?py, wybiegi, ogrodzenia, drzewa itp. elementy przedstawiaj?ce zamierzone zagospodarowanie dzia?ki. Na podstawie planu sytuacyjnego ustala si? po?o?enie projektowanego budynku zgodnie z podanymi odleg?o?ciami od drogi, granicy dzia?ki i innych budynkw. Rzuty wykonuje si? osobno dla ka?dej kondygnacji, najpierw rzut piwnic, potem parteru, pi?tra, poddasza i dachu. Przyj??o si?, ?e w projektach indywidualnych rzuty opracowuje si? w skali 1:100, a w projektach typowych i powtarzalnych w skali 1:50. Rysunki te s? dok?adnie wymiarowane, tak ze bez trudu mo?na znale?? szeroko?? i d?ugo?? nie tylko ca?ego budynku, lecz ka?dego fragmentu. Brakuje wymiarw wysoko?ciowych budynku, ktre pokazuje si? na przekrojach pionowych. Przekroje te mo?na zrozumie?, je?li wyobrazimy sobie, ?e budynek przeci?to z gry na d? i na rysunku ogl?damy odkrojon? cz???. Przy ma?ych budynkach wykonuje si? tylko jeden pionowy przekrj poprzeczny, ktry powinien przecina? schody. Je?eli jednak zachodzi li go potrzeba, wykonuje si? jeszcze przekrj pod?u?ny, w ktrym pokazuje si?, jak wygl?da?by budynek po przeci?ciu wzd?u?.

 
P?yty MDF - zastosowanie

Sztywne poszycie ma wiele dobrych w?a?ciwo?ci, mi?dzy innymi stabilizuje wi??b? i gwarantuje rwna powierzchni? pod przykrycie dachu. Obecnie dekarze i cie?le coraz cz??ciej wracaj? do sztywnych poszy? z p?yt lub desek, i niektrych to wcale nie dziwi. Jedni zachwalaj? zalety takiego rozwi?zania, inni twierdz?, ?e to wymys? cie?li, ktrzy po prostu chc? wi?cej zarobi?. Takie poszycie usztywnia wi??b?, dzi?ki czemu jest ona stabilniejsza szczeglnie, gdy ma ju? swoje lata. Takie poszycie ma tez wp?yw na izolacj? akustyczn? dachu, mniejszy, ale tez ma na izolacj? termiczn?. Przy wyborze materia?u na pokrycie wi??by mo?na zdecydowa? si? na przyk?ad na p?yty Mfp. S? one szlifowane, dzi?ki czemu s? bardziej rwne ni? tradycyjne deski. S? idealnym rozwi?zaniem pod pokrycie dachowe z gontw bitumicznych. Pyty takie to nic innego jak sklejone wiry drewniane za pomoc? ?ywicy, ktra zosta?a wzbogacona o melanin?. Wiry te s? rozproszone, co zapewnia p?ytom wi?ksza wytrzyma?o??. Najwi?kszymi zaletami tych p?yt jest ich trwa?o?? i odporno?? na wilgo?. Dodatkowym atutem jest to, ?e maj? wysoka paroprzepuszczalnos?. Poszycie p?askie dachu jest konieczne, je?li chcemy go pokry? blach? p?ask? stalow?. Jest ona do?? gi?tka, wi?c musi by? przymocowana do stabilnego poszycia. Ta sama regu?a dotyczy gontw bitumicznych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by takie poszycie znalaz?o si? pod dachem an ktrym b?d? dachwki czy blachodachwka. W takiej sytuacji niezb?dne tej u?o?enie na p?ycie hydroizolacji i rusztu z ?at i kontr?at. Uk?adanie takich p?yt zaczynamy od do?u po?aci, przyk?adamy p?yt? i zaznaczamy gdzie mamy j? obci??.  P?yty takie mocuje si? najcz??ciej d?u?szymi bokami do krokwi. P?yty takie mocuje si? na mijank?. Pomi?dzy p?ytami zaleca si? pozostawienie kilkumilimetrowej szczeliny, co pozwoli swobodn? ich prace. Najlepiej przykr?ca? je do krokwi wkr?tami samowkr?caj?cymi lub gwo?d?mi, tylko pami?ta? nale?y, i? musz? by? one odporne na korozj?. Gwo?dzie te nale?y mocowa?, co 30 cm i nie mog? by? bli?ej kraw?dzi jak 8mm. Kolejn? wa?n? zasada jest zostawienie przerwy w kalenicy o szeroko?ci, co najmniej jednego centymetra. Przez t? szczelin? b?dzie si? wydostawa?o powietrze z luki mi?dzy poszyciem a ociepleniem. Na takim poszyciu uk?adamy foli? wst?pnego krycia lub pap? podk?adow?. Je?li uk?adamy gont czy blach? p?aska to gotowe, je?li dachwki czy blacho dachwk? to jeszcze czeka nas wykonanie rusztu.

 

Najpierw zastanwmy si?, co wybra? dachwk? czy blacho dachwk?. Te drugie swym wygl?dem imituj? dachwki zak?adkowe. Pokrycie te najlepiej sprawdzi sie na dachach o du?ych prostych po?aciach, w takiej sytuacji nie a praktycznie odpadw lub Est ich bardzo ma?o. Wa?ny jest kont pochylenia po?aci i dla blacho dachwki nie powinien on by? mniejszy ni? 9 12 stopni. Blachodachwk? mo?na uk?ada? nawet na pionowych ?cianach, dla dachwek maksymalny kont nie mo?e przekroczy? 90 stopni. A co, z jako?ci? blachy? Jako?? to nie tylko materia?, z jakiego pokrycie zosta?o wykonane, ale te? samo wykonanie. Najtrudniejsze jest u?o?enie blachy p?askiej. Najwi?cej te? uwagi trzeba po?wi?ci? na wyrwnanie pod?o?a. Je?li chodzi o samo u?o?enie blacho dachwki to nie trzeba robi? pe?nego deskowania. Mo?na zamontowa? je do rusztu z kontr ?at i ?at. Nabija si? je na krokwie. Arkusze blachy przytwierdza si? od strony okapu wkr?tami samo wierc?cymi. Maj? one specjalne kapturki uszczelniaj?ce. Wkr?ty te umieszczamy w dole fali montujemy arkusze na zak?ad przykrywaj?c rowki kapilarne. Uformowane na ich kraw?dziach. Przycinamy je no?ycami lub pi?? do blachy. Jeden arkusz pokrywa ?rednio 6 metrw dachu. Sprbujmy bli?ej przyjrze? si? kosztom dachu. Naj?atwiej to zrobi? w przypadku dachu dwuspadowego. Trzeba przyj??, ?e sam materia? to jakie? 70 80 procent kosztw pokrycia na dachu dwuspadowym. Najmniej b?dzie kosztowa?a nas robocizna przy blacho dachwce, wi?cej przy dachwkach a najwi?cej przy pokryciu z blachy p?askiej. Najcz??ciej pokrycie z dachwek okazuje si? jakie? 22% dro?sze od pokrycia blacho dachwk?.Blacha u?o?ona na Rabek jest niemal o po?ow? dro?sza ni? dach z blacho dachwki. S? te? r?ne koszty konstrukcji, ktr? robi si? pod dachem. Pod wi?kszo?? pokry? wystarczy drewniany ruszt z kontr ?at i ?at. Dzi?ki kontr ?atom nabitym na krokwie uzusy kuje si? szczelin? wentylacyjn?. Potem s? ?aty, ktre stanowi? ruszt pod pokrycie. Wa?ne by ?aty rozmie?ci? zgodnie z zaleceniami producenta. Sztywne poszycie jest niezb?dne przy pokryciu bitumicznym lub blach? p?ask?.

 
Poprawnie zrobiony taras

Najcz??ciej robi si? go kilkana?cie centymetrw nad otaczaj?cym go terenem. Jego elementem s? ?ciany fundamentowe. Je?li jest znaczna r?nica miedzy poziomem tarasu a terenu to zaczynaj? on pracowa?, jako ?ciany oporowe, dlatego te? powinny by? one zbrojone. Mo?e ona by? z betonu lub z bloczkw. Zasada posadowienia powinna by? taka sama jak przy fundamentach domu. Zbyt p?ytkie Posadowinie fundamentw grozi sp?kaniem na skutek ruchw powierzchniowych gruntw. Taras powinien by? tez oddylatowany od fundamentw budynku. Wzd?u? tarasu powinna by? te? u?o?ona dylatacja przeciwwilgociowa. Grunty znajduj?ce si? w obrysie tarasu trzeba usun??, i zast?pi? je warstw? posp?ki za ?wirem. Pami?tajmy te? ze taras b?dzie poddawany ci?g?ym zmianom temperatury, nie mo?na te? zapomnie? o podci?ganiu kapilarnym. Dlatego p?yta powinna by? zabezpieczona izolacj? przeciwwodn?. Co innego, je?li taras znajduje si? nad pomieszczeniem ogrzewanym. Powinien on mie? wtedy ocieplenie, warstw? dociskow? i hydroizoalcj? oraz warstw? powierzchniow?. Konstrukcj? tarasu w takim przypadku jest najcz??ciej strop nad kondygnacj? znajduj?c? si? poni?ej. Ka?dy taras musi mie? spadek od 1, 5 do 2%. Dzi?ki temu woda b?dzie mog? odp?ywa? na zewn?trz. Taras nad takim pomieszczeniem musi by? izolowany termicznie. Materia? u?yty do tego zadania powinien by? odporny na ?ciskanie, poniewa? po tarasie si? chodzi s stawia meble, zatem poddaje si? go obci??eniom. Najlepszy b?dzie twardy styropian o du?ej wytrzyma?o?ci np. EPS 200. Wa?ne by jego producent dopuszcza? stosowanie na tarasie. Je?eli pod tarasem nie ma ?adnego pomieszczenia a jedynie wspiera si? on na s?upach to wa?ne by ocieplenie znajdowa?o si? mi?dzy p?yt? a ?cian?. Potem uk?ada si? warstw? dociskow?, ktra stabilizuje termoizolacj?. Najcz??ciej stanowi j? wylewka o grubo?ci od 4 do 5 centymetrw. Zbroi si? j? siatk? stalow? o oczkach 0x10. Aby zminimalizowa? ryzyko p?kni?? wylewk? tak? trzeba zdylatowa?. Jest to nic innego jak szczelina wype?niona elastycznym materia?em. Umieszcza si? j? wzd?u? ?ciany budynku.

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 2 of 4