Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Rysunki

Pierwszym rysunkiem, ktry umieszcza si? w projekcie, jest plan orientacyjny, czyli tzw. orientacja. Rysunek ten przedstawia teren miasta lub wsi, widziany z du?ej wysoko?ci. Na orientacji zaznacza si? po?o?enie dzia?ki, a plan ten wykonuje si? w skali 1:5000, 1:10 000, a nawet 1:25 000. Grna kraw?d? rysunku oznacza kierunek p?nocny. Nast?pnym rysunkiem w projekcie jest plan sytuacyjny, tzw. sytuacja, w skali 1 :500, w ktrej przedstawia si? zagospodarowanie dzia?ki. Rysunek ten wyobra?a dzia?k? widzian? rwnie? z gry, lecz ju? z mniejszej wysoko?ci. Zaznacza si? na nim miejsce projektowanych i istniej?cych budynkw oraz drogi, doj?cia, zarys podwrka, studnie, ust?py, wybiegi, ogrodzenia, drzewa itp. elementy przedstawiaj?ce zamierzone zagospodarowanie dzia?ki. Na podstawie planu sytuacyjnego ustala si? po?o?enie projektowanego budynku zgodnie z podanymi odleg?o?ciami od drogi, granicy dzia?ki i innych budynkw. Rzuty wykonuje si? osobno dla ka?dej kondygnacji, najpierw rzut piwnic, potem parteru, pi?tra, poddasza i dachu. Przyj??o si?, ?e w projektach indywidualnych rzuty opracowuje si? w skali 1:100, a w projektach typowych i powtarzalnych w skali 1:50. Rysunki te s? dok?adnie wymiarowane, tak ze bez trudu mo?na znale?? szeroko?? i d?ugo?? nie tylko ca?ego budynku, lecz ka?dego fragmentu. Brakuje wymiarw wysoko?ciowych budynku, ktre pokazuje si? na przekrojach pionowych. Przekroje te mo?na zrozumie?, je?li wyobrazimy sobie, ?e budynek przeci?to z gry na d? i na rysunku ogl?damy odkrojon? cz???. Przy ma?ych budynkach wykonuje si? tylko jeden pionowy przekrj poprzeczny, ktry powinien przecina? schody. Je?eli jednak zachodzi li go potrzeba, wykonuje si? jeszcze przekrj pod?u?ny, w ktrym pokazuje si?, jak wygl?da?by budynek po przeci?ciu wzd?u?.