Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Remont
Wymiana okien i drzwi

Je?li mamy w domu wys?u?one ju? drzwi i okna to warto je wymieni?, je?li nie masz do?wiadczenia w tej czynno?ci to zle? to zadanie specjalistom. Je?li okna czy te? drzwi zostan? niepoprawnie zamontowane to b?dziemy nara?eni na wi?ksze straty ciep?a, a co za tym idzie na wi?ksze koszty ogrzewania. Dodatkowo, je?li okna i drzwi b?d? montowane przez fachowcw z danej firmy to b?dziemy mogli liczy? na korzystne warunki gwarancji. Fachowy monta? zapewni nam w?a?ciwa izolacyjno?? ciepln? i akustyczn? oraz bezpiecze?stwo. My musimy tylko odpowiednio wybra? i wynegocjowa? dobre dla nas warunki. Wymiana okien i drzwi najcz??ciej jest spowodowana ch?ci? podniesienia izolacyjno?ci cieplnej budynku lub te? poprawieniem jego funkcjonalno?ci i wygl?du zewn?trznego. Tu oprcz wygl?du licz? si? parametry okien i drzwi. Izolacyjno?? cieplna okna jest okre?la tym samym parametrem, co ?cian U. Tu znaczenie ma profil, szyby, uszczelka oraz ma?o uwzgl?dniana geometria. Pami?ta? musimy o tym, ?e przy oknach mo?emy si? spotka? z dwoma oznaczeniami przy literze U g oraz f. Pierwszy okre?la szyb? drugi natomiast ram?. Standardowo przyj??o si? ze wsp?czynnik termoizolacyjno?ci okna powinien wynosi? oko?o 1, 5 mowa oczywi?cie o tym z indeksem w. Dla domw energooszcz?dnych mo?na znale?? bez problemu okna o wsp?czynniku mniejszym od 1. Takie okna spe?nia swoj? funkcj? tylko wtedy, gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony. Je?li wybierzemy ciep?e okna to znacznie poprawimy wynik na ?wiadectwie energetycznym, a to zaowocuje podniesieniem warto?ci domu. Dla drzwi przyj??o si?, ?e powinien wsp?czynnik ten wynosi? oko?o 1,2. Za to ile ha?asu dostanie si? do domu odpowiada wsp?czynnik R z indeksem w. o ile do monta?u stolarki potrzebujemy wprawionej ekipy o tyle s? rzeczy, ktre mo?emy sami poprawi? i podregulowa?. W oknach przede wszystkim chodzi o regulacj? zawiasw. Najcz??ciej skrzyd?o, gdy si? ci??ko otwiera i zamyka to obciera o parapet. Warto to naprawi?. Mo?emy te? pomalowa? okna zamiast je wymienia?, ale tylko wtedy, gdy farba na ramach si? ?uszczy a okna s? jeszcze sprawne. Pozosta?? jeszcze farb? najlepiej usun?? ?rodkami chemicznymi. Sami mo?emy te? zamontowa? uszczelki jedno lub wielosezonowe, co pozwoli nam zatrzyma? w domu wi?cej ciep?a. Przy drzwiach mo?emy te? regulowa? zawiasy a je?li chodzi o malowanie to wszystko zale?y od naszego talentu artystycznego.

 
Odnawiamy drzwi

Chcia?by? odnowi? swoje wn?trze szybko i efektownie? A czy wiesz o tym, ?e czasami brak organizacji jest przyczyn? tego, ?e remont pokoju zajmuje ci przesz?o tydzie?? Ale nie martw si?, od teraz b?dziesz mg? skorzysta? z porad jak szybko i skutecznie przygotowa? pomieszczenie do remontu. Tydzie? wcze?niej wyszukaj odpowiednie meble kuchenne czy te? ?azienkowe. Najlepiej wybierz meble na wymiar, poniewa? szybciej uporasz si? z ich ustawianiem. Przede wszystkim zatem zacznij od pogody powinno by? ?adnie, ze wzgl?du na szybkie wietrzenie. Najlepiej wybierz zatem wakacje, a dodatkowo czas, kiedy dzieci b?d? akurat na kolonii. Na sam pocz?tek zacznij od pakowania rzeczy. Pieni?dze oraz wszelki sprz?t wywie? do rodziny. Natomiast mniejsze rzeczy takie jak bibeloty czy tkaniny spakuj do kartonowych pude?ek, a nast?pnie opisz co si? w nich znajduje. Meble z remontowanego pomieszczenia wynie? do innego, a je?eli ktry? z przedmiotw b?dzie wymaga? demonta?u, postaw go na ?rodku pokoju. Meble ?azienkowe dok?adnie zabezpiecz foli?, a zawarto?? przenie? gdzie indziej. Sprz?t potrzebny do od?wie?ania ?cian najlepiej postaw w jednym miejscu tak, aby niczego nie pogubi?. Zgromad? zatem wiaderka, farby, p?dzle a tak?e drabin?. Zastanawiasz si? co zrobi? z p?k? nie pasuj?c? do niczego? Us?ugi stolarskie, ktre na pewno znajdziesz w swoim mie?cie pomog? ci w zmianie.

 
Nalot na dachu

To, w jaki sposb usun?? taki nalot zale?y od tego, na jakiej powierzchni on wyst?puje, chodzi o materia?. Dachwki ceramiczne mo?emy czy?ci? za pomoc? specjalnych preparatw. Najcz??ciej nak?adamy je na suche powierzchnie i zostawiamy na czas, jaki zosta? podany na opakowaniu. Potem usuwamy glony czy mchy szczotk? i impregnujemy powierzchni?. Do dachwek cementowych te? s? odpowiednie preparaty inne, nie te same, co do ceramicznych. Je?li na naszym dachu jest gont bitumiczny lub pokrycie z blachy to wystarczy je umy? za pomoc? detergentu. Jednak i tu na sk?adzie budowlanym znajdziemy odpowiednie specyfiki. Je?li na naszym dachu pojawiaj? si? glony i mchy to mo?emy by? pewni, ?e w naszym rejonie jest czyste powietrze oraz czyste wody opadowe. Porastanie dachu odbywa si? zazwyczaj w zacienionych przez drzewa miejscach, poniewa? panuje tam wtedy odpowiednia wilgo?. Nie bez znaczenia s? tez pobliskie stawy czy jeziora, ktre paruj?. Rozrostowi glonw i mchw sprzyja tak?e niepoprawna wentylacja dachu, wtedy panuje zawilgocenie po?aci. Je?li to jest przyczyn? to koniecznie j? usu?my, bo w przeciwnym razie b?dziemy te porosty usuwali, co chwil?. Dach musi mie? poprawny przep?yw powietrza od kalenicy do okapw. Pod ta warstw? dostaje si? wilgo? r?nymi drogami a wentylacja ta ma za zadanie j? usun?? poprzez przep?yw powietrza. Najcz?stszym b??dem, jaki jest pope?niany przy wentylacji po?aci to doci?ni?cie we?ny do samej folii dachowej. Kolejnym najbardziej popularnym b??dem, ktry owocuje z?? cyrkulacj? powietrza jest nie zastosowanie folii paroizolacyjnej. Pami?tajmy, ?e folia taka musi by? nak?adana na zak?adk? a miejsca ??cze? powinny by? sklejane ta?m?, najlepiej dwustronn?. Ale niepoprawna wentylacja dachu to nie tylko nadmierny rozrost glonw i mchw, mo?e te? doj?? do zawilgocenia konstrukcji drewnianej dachu a to spowoduje po pewnym czasie rozwj grzybw niszcz?cych drewno. Wtedy te? dochodzi do zawilgocenia we?ny, ktra przez to traci swe w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. Je?li nasz dach ma uszkodzenia mechaniczne to warto je usun?? podczas walki z grzybami. W tym celu nale?y u?y? takiego samego pokrycia, jakie znajduje si? na dachu. Dlatego je?li podczas budowy domu zostanie nam troch? dachwek to si? ich nie pozbywajmy tylko zachowajmy je na p?niejsze ewentualne naprawy dachw. Glony i mchy s? jak najbardziej wskazane na pokryciach azbestowych, poniewa? ograniczaj? uwalnianie si? w?kien z tego materia?u.

 
Ucieczka ciep?a do gruntu

 Aby cz??? ciep?a z wn?trza budynku nie posz?a w grunt trzeba ociepli? ?ciany fundamentowe. A Jelni budynek jest podpiwniczony to samo dotyczy ?cian piwnicznych. Ocieplenie ochroni te? hydroizolacj? przed uszkodzeniem a to ona chroni mury przed wilgoci?. Z izolowania fundamentw mo?na zrezygnowa? tylko wtedy, gdy materia? u?yty do budowy jest sam w sobie dobrym izolatorem. W tej roli doskonale spisuj? si? keramzytobeton. Teoretycznie nie trzeba tez ociepla? piwnic nieogrzewanych. Ale w takim przypadku warto zrobi? izolacj? ?cian zewn?trznych przynajmniej na 50cm w grunt. Ale najlepszym rozwi?zaniem jest ocieplenie ?cian na ca?ej wysoko?ci. Do ocieplenie fundamentw wybiera si? materia?y o jak najmniejszej nasi?kliwo?ci i wysokiej g?sto?ci. Najlepiej sprawdzaj? si? w tych miejscach styropiany od EPS 100 wzwy? i polistyren ekstradowany. Je?li chodzi o grubo?? to b?dzie to najcz??ciej 10cm. P?yty mocuje si? masami klej?cymi, ktre nie zawieraj? rozpuszczalnikw. Klej taki po doci?ni?ciu do muru powinien zajmowa? do 60% powierzchni p?yty. Je?li nie maj? one frezu to szpary mi?dzy nimi trzeba uzupe?ni? piank? lub masa, hydroizolacyjn?. P?yty takie powinno si? ochrania? w cz??ci podziemnej folia kube?kowa lub tynkiem z siatk? zbroj?c?. P?yt z XPS nie trzeba os?ania?. Oprcz fundamentw ocieplamy te? pod?ogi na gruncie, to przez nie tak samo jak przez fundament mo?e ucieka? ciep?o do ziemi. Jest to inaczej mwi?c pod?oga pomieszcze? parteru. Powinna ona mie? termoizolacj? na ca?ej powierzchni. Izolacj? tak? uk?adamy najcz??ciej na betonowej p?ycie, czyli tak zwanym chudziaku. Najcz??ciej u?ywa si? do tego p?yt EPS 100. Ale je?li chcemy k?a?? ocieplenie bezpo?rednio na ziemi, czyli pod wylewk? to u?yjmy XPS. Z wierzchu izolacje powinno si? zakry? foli?, je?li ma by? podk?ad pod?ogowy z zaprawy. Innym sposobem na ocieplenie jest zast?pienie piasku na podsypk? kruszywem keramzytowym. W ten sposb powstanie gruba warstwa chroni?ca dom przed utrat? ciep?a do gruntu.

 
Izolacja balkonu i tarasu

Izolacja cieplna tych dwch elementw konstrukcyjnych cz?sto jest robiona z b??dami a ma to du?e znaczenie. Wi?kszo?? balkonw to konstrukcje wspornikowe, ktre SA zakotwione w wie?cu i po??czone ze stropem. Zbrojenie ?elbetowej p?yty ??czy si? ze zbrojeniem wie?ca. I tu jest problem, bowiem taka p?yta bardzo dobrze przewodzi ciep?o. Dodatkowe straty mog? tez by? powodowane przez ?le ocieplone drzwi balkonowe i stref? o?cie?nicy. Zatem pozostawienie balkonu bez ocieplenia jest wielkim b??dem. Najprostszym sposobem na ograniczenie strat ciep?a jest ob?o?enie balkonu, czyli p?yty ?elbetowej warstw? izolacji. Ocieplenie powinno si? znale?? zarwno na jednej jak i drugiej stronie balkonu. Dzi?ki temu znacznie ograniczymy przenikanie ciep?a gdy? na jego drodze stanie np. styropian. B??dem jest tak?e uk?adanie ocieplenia tylko na spodniej cz??ci balkonu, bo i tak ciep?o b?dzie ucieka?o przez drug? p?aszczyzn?. S? te? konieczne obrbki na czo?owej p?ycie balkonu tak by izolacja nie zamaka?a. S? te? dost?pne specjalne ??czniki termiczne, dzi?ki ktrym odizolowa? mo?na p?yt? balkonu od wie?ca. Je?li chodzi o taras nad pomieszczeniem to musi on by? przede wszystkim szczelny bez wzgl?du na to czy znajduje si? nad pomieszczeniem ogrzewanym czy te? nie. P?aska powierzchnia tarasu jest nara?ona na przeciekanie, dlatego te? w naszym klimacie trzeba go zaizolowa? i to ze szczegln? staranno?ci?. Zamarzaj?ca woda jak wiemy wszyscy zmienia swoj? obj?to??, co mo?e prowadzi? do zamarzania izolacji wodoodpornej. Dlatego do ocieplenie trzeba wybra? materia?, ktry b?dzie si? do tego nadawa?. Na izolacji termicznej nie warto oszcz?dza?. Stosowanie zbyt cienkiej izolacji lub stref nieizolowanych spowoduje powstanie mostkw termicznych. Izolacja w tym przypadku nie tylko zabezpieczy nas przed uciekaniem ciep?a, ale tez przed skraplaniem wody an suficie pod takim tarasem. Izolujemy nie tylko p?yt? tarasu, ale te? elementy przylegaj?ce do niego. Aby unikn?? mostkw izolacje tak? warto uk?ada? w dwch warstwach, aby po??czenia p?yt si? nie pokrywa?y.

 
Montujemz okna poaciowe

W naszym kraju montuje si?, co roku ?wier? miliona okien tego typu. Rozwi?zanie tego typu znane jest w naszym kraju od ponad 20 lat. G?wn? funkcja okien po?aciowych jest do?wietlenie poddasza. Okna tego typu mo?na zamontowa? zarwno podczas krycia dachu jak i wtedy, gdy jest on ju? sko?czony. Jednak, mimo i? nie jest to nowo??, poniewa? jak wspomnia?em okna takie s? montowane kilkadziesi?t lat to wci?? zdarzaj? si? b??dy, ktre nie tak prosto wychwyci? na pierwszy rzut oka. Najcz??ciej pope?nianymi b??dami podczas monta?u jest takie zamontowanie, ?e okno przepuszcza wilgo?, co objawia si? zaciekami oraz okno nadmiernie wych?adza pomieszczenie. Cz?sto s?dzimy, ?e to jest wina producenta, ale taka sytuacja zdarza si? bardzo rzadko, najcz??ciej winna jest osoba montuj?ca okno. G?wnym zadaniem okna po?aciowego jest dostarczenie ?wiat?a s?onecznego do pomieszcze? znajduj?cych si? na poddaszu., Pami?tajmy, ?e okno nawet najlepszej, jako?ci nie dorwna izolacji termicznej w zatrzymaniu ciep?a. Mostki termiczne tworz? si? na styku o?cie?nicy z konstrukcj? dachu. To w?a?nie tymi miejscami g?wnie ucieka ciep?o z naszego domu. Dlatego szczegln? uwag? trzeba zwrci? na ocieplenie przestrzeni wok? okien po?aciowych. Na rynku dost?pne s? specjalne ko?nierze uszczelniaj?ce oraz zestawy izolacyjne. Zakupienie takiego markowego rozwi?zania pozwala ograniczy? ryzyko pope?nienia b??dw konstrukcyjnych. Nie zakupienie zalecanego ko?nierza uszczelniaj?cego powoduje utrat? gwarancji na okno. Czyli tak kupujemy zalecany przez producenta ko?nierz uszczelniaj?cy. Na rynku mamy dwa typy uszczelnie? przeznaczonych do okien po?aciowych, pierwsz? grup? stanowi? te do dachw p?askich, drug? za? do dachw profilowanych. Je?li zamierzamy okna po??czy? w zestawy po kilka sztuk to tak? sytuacj? musimy te? dok?adnie zaplanowa?. Kolejn? spraw? jest poprawne usytuowanie okna, tu musimy wzi?? pod uwag? wysoko?? pokrycia dachowego. Okno powinno znale?? si? nad ca?ym szeregiem dachwek. Wa?na jest te? g??boko??, na jakiej osadzimy o?cie?nic?. Musimy odpowiednio dopasowa? rowki, ktre si? na niej znajduj? tak by pokry?y si? z grn? warstw? ?aty. Mocowanie zaczynamy od zamocowania samej o?cie?nicy bez skrzyd?a. K?towniki opieramy na ?atach monta?owych. Pami?tajmy by blacha na o?cie?nicy znalaz?a si? na zewn?trz ?aty. K?towniki monta?owe s? tak skonstruowane, ?e ci??ko co? zrobi? nie tak. Nie zapomnij o tym, ?e izolacja cieplna jest tak samo wa?na jak izolacja przeciwwilgociowa. Materia? izolacyjny, czyli najcz??ciej we?na musi znajdowa? si? na ca?ym obwodzie okna.

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4