Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Kleimy posadzk? drewnian?

Najwa?niejsze przy przyklejaniu posadzki drewnianej jest to by prawid?owo dobra? klej. Je?li przyklejamy drewno lite to musimy wiedzie?, ?e potrafi ono w znaczny sposb zmienia? swe wymiary pod wp?ywem waha? temperatury. Odkszta?cenia s? tym wi?ksze im wi?ksze s? same elementy. Dlatego tez przy doborze kleju do elementw z drewna litego trzeba przed wszystkim kierowa? si? ich wymiarami. Kleje do tego zastosowania powinny by? nie tylko elastyczne, ale te? trwa?e i wytrzyma?e. Najlepsze do tego typu posadzki b?d? kleje poliuretanowe i MS polimery. Zobaczmy, jakie kleje powinno si? zastosowa? przy e3lementach warstwowych. Poprzez krzy?owe u?o?enie warstw praca takich elementw drewnianych w znacznym stopniu zostaje ograniczona. Ale wcale to nie oznacza, ?e mo?emy wybra? dowolny klej. Musimy wzi?? w tym przypadku fakt, i? poprzeczne wzgl?dem siebie u?o?enie warstw drewna znacznie utrudnia odp?yw wilgoci z kleju. Dlatego nie mo?na przy tym materiale u?ywa? klejw dyspersyjnych, czyli zawieraj?cych wod?. Trzeba wybra? klej, ktrego producent zaleca stosowanie przy elementach warstwowych. Czasem przy klejeniu zdarzy nam si? zabrudzi? powierzchnie. Jest to szczeglnie wa?ne przy elementach gotowych. Kleje z polimerw mo?na bardzo ?atwo usun?? za pomoc? mokrej szmatki. Zastanwmy si? czy podczas wyboru ??czenia klejw znaczenia ma ich ??czenie mi?dzy sob?. Je?li wybieramy ??czenie na wpust wypust to mo?emy zdecydowa? si? nawet na najbardziej elastyczny klej, czyli MS polimer. Ale klej nie powinien by? a? tak bardzo elastyczny, je?li zamierzamy uk?ada? elementy ??czone na styk. Przyda nam si? w tej sytuacji taki klej, ktry ograniczy prace drewna, mo?e to by? klej rozpuszczalnikowy z ?ywicami syntetycznymi albo poliuretanowo epoksydowy. Najwi?ksze ryzyko odkszta?cania si? drewna niesie ze sob? stosowanie klejw dyspersyjnych proszkowych. Bardzo wa?ny jest sposb przyklejenia drewna do pod?o?y ogrzewalnych. Najlepsze b?d? tylko niektre kleje jedno lub dwu sk?adnikowe poliuretanowe. Jednak przy wyborze kleju nie nale?y si? kierowa? tylko rodzajem produktu. Sprawd?my czy producent zaleca stosowanie tego kleju na powierzchniach ogrzewanych. Je?li nie masz innego wyj?cia to mo?esz tez bez problemu przyklei? stara posadzk? na now?. Je?li na?o?ysz klej to nie ma, co za d?ugo czeka c z po?o?eniem drewna. Czas w ci?gu, ktrego kleje zachowuj? swoje w?a?ciwo?ci jest r?ny. W niektrych przypadkach b?dzie to 10 minut a w innych mo?e to by? dwie godziny. Dlatego trzeba sprawdzi? na opakowaniu, jaki czas przewiduje producent.

 
Kupujemy okna

oknoNa pocz?tku jeszcze przed zakupem musimy sobie postawi? pytanie, kiedy dokona? wyboru i zakupu okien. Okna kupujemy wtedy, gdy nasz dom jest ju? zadaszony i wkrtce zaczn? si? prace wyko?czeniowe. Okna najlepiej jak by dosz?y tu? przed monta?em, wtedy nie b?dziemy ryzowali, ?e si? przypadkiem uszkodz? i nie b?d? kusi?y z?odziei. Je?li mamy zamiar wymieni? stare okna na nowe to jedynym ograniczeniem s? zimne miesi?ce, lepiej w nich nie wymienia? okien. Okna cz?sto op?aca si? zamwi? wraz z monta?em. Przy nowym domu niezb?dny b?dzie projekt, w ktrym powinny by? zawarte szczeg?owe informacje na temat wymiarw okien. Mimo tego sprzedawca powinien wys?a? kogo? na obmiar otworw okiennych, bow2iem mo?e by? tak, ?e ich wymiar b?dzie nieco inny jak w projekcie. Oczywi?cie przed samym zakupem musimy wiedzie?, jakie okna chcemy. Dobra praktyk? jest wys?anie wymiarw do kilku producentw z pro?ba o wycen?. Cz?sto si? s?yszy poj?cie okna standardowego, czy takie poj?cie ma racj? bytu? Wi?kszo?? firm przedstawia ofert? kilku lub nawet kilkudziesi?ciu wymiarw standardowych. Poniewa? s? one najcz??ciej kupowane to tez mo?na je uzna? za standardowe. Mo?e si?, wi?c zdarzy? ze b?d? one ta?sze a realizacja zamwienia krtsza. Wiele firm na swoich stronach internetowych zamieszcza kalkulatory, dzi?ki ktrym obliczymy cen? naszego okna po podaniu kilku parametrw. Mo?na tam samodzielnie dobra? rozmiar i kszta?t, kolor i inne elementy. Zastanwmy si? teraz jak du?e mo?e by? okno. Najwi?ksze ze spotykanych okien maj? wysoko?? rwna kondygnacji domu. S? to tak zwane okna weneckie i ich wysoko?? wynosi nawet 250cm., Je?li chodzi o szeroko?? to mo?e ona wynosi? nawet 330cm. Najwi?ksze otwierane stosowanie w budownictwie jednorodzinnym maja wymiar do 180cm., Je?li bierzesz pod uwag? zakup okien nieotwieranych to musisz wiedzie?, ?e s? one ta?sze od otwieranych. Dlatego te? okna te najlepiej sprawuj? si? pomieszczeniach, w ktrych szczeglnie nam zale?y nam na ?wietle s?onecznym a nie na ?wie?ym powietrzu. Okna takie bardzo cz?sto montuje si? w piwnicach i gara?ach, s? one bardzie odporne na w?amanie ni? te otwierane. Okna takie powinny by? montowane tylko na parterze ze wzgl?du na mo?liwo?? ich umycia z zewn?trz. Chyba, ?e mamy do nich dost?p z balkonu. Okna takie maja tez w??sze o?cie?nice, dlatego nie nale?y ich montowa? obok otwieranych, poniewa? nie b?dzie to najlepiej wygl?da?o. Gdy ju? zdecydujemy, jakie okna to pozostanie nam tylko decyzja czy plastikowe czy drewniane.

 
Montujemz okna poaciowe

W naszym kraju montuje si?, co roku ?wier? miliona okien tego typu. Rozwi?zanie tego typu znane jest w naszym kraju od ponad 20 lat. G?wn? funkcja okien po?aciowych jest do?wietlenie poddasza. Okna tego typu mo?na zamontowa? zarwno podczas krycia dachu jak i wtedy, gdy jest on ju? sko?czony. Jednak, mimo i? nie jest to nowo??, poniewa? jak wspomnia?em okna takie s? montowane kilkadziesi?t lat to wci?? zdarzaj? si? b??dy, ktre nie tak prosto wychwyci? na pierwszy rzut oka. Najcz??ciej pope?nianymi b??dami podczas monta?u jest takie zamontowanie, ?e okno przepuszcza wilgo?, co objawia si? zaciekami oraz okno nadmiernie wych?adza pomieszczenie. Cz?sto s?dzimy, ?e to jest wina producenta, ale taka sytuacja zdarza si? bardzo rzadko, najcz??ciej winna jest osoba montuj?ca okno. G?wnym zadaniem okna po?aciowego jest dostarczenie ?wiat?a s?onecznego do pomieszcze? znajduj?cych si? na poddaszu., Pami?tajmy, ?e okno nawet najlepszej, jako?ci nie dorwna izolacji termicznej w zatrzymaniu ciep?a. Mostki termiczne tworz? si? na styku o?cie?nicy z konstrukcj? dachu. To w?a?nie tymi miejscami g?wnie ucieka ciep?o z naszego domu. Dlatego szczegln? uwag? trzeba zwrci? na ocieplenie przestrzeni wok? okien po?aciowych. Na rynku dost?pne s? specjalne ko?nierze uszczelniaj?ce oraz zestawy izolacyjne. Zakupienie takiego markowego rozwi?zania pozwala ograniczy? ryzyko pope?nienia b??dw konstrukcyjnych. Nie zakupienie zalecanego ko?nierza uszczelniaj?cego powoduje utrat? gwarancji na okno. Czyli tak kupujemy zalecany przez producenta ko?nierz uszczelniaj?cy. Na rynku mamy dwa typy uszczelnie? przeznaczonych do okien po?aciowych, pierwsz? grup? stanowi? te do dachw p?askich, drug? za? do dachw profilowanych. Je?li zamierzamy okna po??czy? w zestawy po kilka sztuk to tak? sytuacj? musimy te? dok?adnie zaplanowa?. Kolejn? spraw? jest poprawne usytuowanie okna, tu musimy wzi?? pod uwag? wysoko?? pokrycia dachowego. Okno powinno znale?? si? nad ca?ym szeregiem dachwek. Wa?na jest te? g??boko??, na jakiej osadzimy o?cie?nic?. Musimy odpowiednio dopasowa? rowki, ktre si? na niej znajduj? tak by pokry?y si? z grn? warstw? ?aty. Mocowanie zaczynamy od zamocowania samej o?cie?nicy bez skrzyd?a. K?towniki opieramy na ?atach monta?owych. Pami?tajmy by blacha na o?cie?nicy znalaz?a si? na zewn?trz ?aty. K?towniki monta?owe s? tak skonstruowane, ?e ci??ko co? zrobi? nie tak. Nie zapomnij o tym, ?e izolacja cieplna jest tak samo wa?na jak izolacja przeciwwilgociowa. Materia? izolacyjny, czyli najcz??ciej we?na musi znajdowa? si? na ca?ym obwodzie okna.

 
Nalot na dachu

To, w jaki sposb usun?? taki nalot zale?y od tego, na jakiej powierzchni on wyst?puje, chodzi o materia?. Dachwki ceramiczne mo?emy czy?ci? za pomoc? specjalnych preparatw. Najcz??ciej nak?adamy je na suche powierzchnie i zostawiamy na czas, jaki zosta? podany na opakowaniu. Potem usuwamy glony czy mchy szczotk? i impregnujemy powierzchni?. Do dachwek cementowych te? s? odpowiednie preparaty inne, nie te same, co do ceramicznych. Je?li na naszym dachu jest gont bitumiczny lub pokrycie z blachy to wystarczy je umy? za pomoc? detergentu. Jednak i tu na sk?adzie budowlanym znajdziemy odpowiednie specyfiki. Je?li na naszym dachu pojawiaj? si? glony i mchy to mo?emy by? pewni, ?e w naszym rejonie jest czyste powietrze oraz czyste wody opadowe. Porastanie dachu odbywa si? zazwyczaj w zacienionych przez drzewa miejscach, poniewa? panuje tam wtedy odpowiednia wilgo?. Nie bez znaczenia s? tez pobliskie stawy czy jeziora, ktre paruj?. Rozrostowi glonw i mchw sprzyja tak?e niepoprawna wentylacja dachu, wtedy panuje zawilgocenie po?aci. Je?li to jest przyczyn? to koniecznie j? usu?my, bo w przeciwnym razie b?dziemy te porosty usuwali, co chwil?. Dach musi mie? poprawny przep?yw powietrza od kalenicy do okapw. Pod ta warstw? dostaje si? wilgo? r?nymi drogami a wentylacja ta ma za zadanie j? usun?? poprzez przep?yw powietrza. Najcz?stszym b??dem, jaki jest pope?niany przy wentylacji po?aci to doci?ni?cie we?ny do samej folii dachowej. Kolejnym najbardziej popularnym b??dem, ktry owocuje z?? cyrkulacj? powietrza jest nie zastosowanie folii paroizolacyjnej. Pami?tajmy, ?e folia taka musi by? nak?adana na zak?adk? a miejsca ??cze? powinny by? sklejane ta?m?, najlepiej dwustronn?. Ale niepoprawna wentylacja dachu to nie tylko nadmierny rozrost glonw i mchw, mo?e te? doj?? do zawilgocenia konstrukcji drewnianej dachu a to spowoduje po pewnym czasie rozwj grzybw niszcz?cych drewno. Wtedy te? dochodzi do zawilgocenia we?ny, ktra przez to traci swe w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. Je?li nasz dach ma uszkodzenia mechaniczne to warto je usun?? podczas walki z grzybami. W tym celu nale?y u?y? takiego samego pokrycia, jakie znajduje si? na dachu. Dlatego je?li podczas budowy domu zostanie nam troch? dachwek to si? ich nie pozbywajmy tylko zachowajmy je na p?niejsze ewentualne naprawy dachw. Glony i mchy s? jak najbardziej wskazane na pokryciach azbestowych, poniewa? ograniczaj? uwalnianie si? w?kien z tego materia?u.

 
Nowoczesne panele

Post?p w technologii dotkn?? tak?e rynku paneli pod?ogowych. Kiedy? by?y one uznawane za tania imitacj? parkietu. Dzi? tak nie jest, zadziwiaj? one nas nie tylko swoim nowoczesnym wzornictwem, ale i zadziwiaj?c?, jako?ci?. Cena dobrych paneli mo?e przewy?szy? cen? pod?g drewnianych. Ka?dy materia? ma swoje plusy nie wa?ne czy to kamie? czy ceramika czy drewno, nie zamierzam im zaprzecza? tylko chc? pokaza? kolejn? z mo?liwo?ci. Jeszcze kilka lat temu panele by?y sposobem na tani? i szybko zrobion? pod?og?, niestety najcz??ciej owocowa?o to tak?e tym, ?e po kilku latach u?ytkowania trzeba by?o je wymieni?. Jednak w?rd paneli s? te? takie dro?sze, ktrych warstwa wierzchnia jest odporna za zarysowania, zaplamienia. S? one tak?e bardziej sztywne i nie podkszta?caj? si? za bardzo podczas nacisku. Zale?nie od producenta gwarancja na panele mo?e si?gn?? kilkudziesi?ciu lat a mo?e nawet do?ywocia. Jednym z parametrw paneli jest ich odporno?? na ?cieranie. Najnowsze technologie produkcji takich powierzchni s? strze?one i nieujawniane, wiemy tylko ze s? one bardzo zaawansowane. Do najcz??ciej u?ywanych pomieszcze? w domu wystarcza panele o klasie AC3 Kub AC4 jednak najbardziej odporne s? klasy AC6. Te ostatnie mo?na tak?e uk?ada? w sklepach. Nowoczesne panele to nieulepszana p?yta no?na, ktra ju? si? tak nie odkszta?ca podczas chodzenia i podczas uderze?. Dzi?ki temu panele takie s? odporne na nacisk np. damskich wysokich obcasw. Ta w?a?ciwo?? ogranicza tak?e mo?liwo?? zmiany wymiarw przez panel. Rdze? powinien by? wykonany z p?yty HDF odpowiednio zaimpregnowanej i nas?czonej ?rodkami grzybom i bakteriobjczymi. Najnowsze rozwi?zania daj? panelom odporno?? na plamy takie jak na przyk?ad te z gor?cego t?uszczu. Tak? plam? mo?emy bez problemu usun?? za pomoc? wody z detergentem. Minusem pod?ug z paneli przez d?ugi czas by?a ich akustyka. Wiele firm daje nam mo?liwo?? wykorzystania ich technologii wyg?uszenia akustycznego. Najnowsze panele maj? specjaln? budow?, ktra poprawia ich akustyk?. Osi?gni?to to poprzez zastosowanie specjalnych podk?adw t?umi?cych mi?dzy cz??ci? no?n? a pod?o?em oraz poprzez warstw? wyciszaj?c? wbudowan? w powierzchni? laminatu. Jednak, co firma to inne rozwi?zanie, dlatego nie nale?y si? tym sugerowa? tylko zwraca? uwag? na parametry pami?taj?c o tym, ?e w podejrzanych firmach mog? one by? koloryzowane. Je?li chodzi o cen? to zap?acimy za nie od 60 do nawet 500z? za 1m2.

 
Ocieplenie od ?rodka

Powszechnie kr??y opinia ze ?ciany najlepiej ociepla? od zewn?trz, jednak zdarzaj? si? takie sytuacje, ?e jest to niemo?liwe i pozostaje nam ocieplenie od wewn?trz. Jednak w ten sposb ociepla si? nie za cz?sto, poniewa? metodzie tej towarzyszy troch? trudno?ci. Ocieplanie od zewn?trz jest znane od stuleci i powszechnie si? je stosuje. Do tego ?atwiej co? zrobi? na zewn?trz ni? w ?rodku. Ocieplenie od ?rodka jest s?absze i musimy uwa?a? na wiele szczeg?w. Zanim zaczniemy, jakie kolwiek prace to zastanwmy si? nad wentylacj? pomieszcze?, ktre b?dziemy ociepla? od ?rodka, jest to bardzo wa?na kwestia i od niej zale?y czy ocieplenie w ten sposb zda egzamin. Przy ociepleniu od ?rodka powstaje wi?cej pary wodnej i trzeba ja jako? usun?? z pomieszcze?. Wi?c najcz??ciej trzeba wzi?? pod uwag? usprawnienie wentylacji. Jednocze?nie styropian czy we?na od ?rodka powoduje, ?e ?ciana jest bardziej podatna na dzia?anie niskich temperatur. Je?li do tego mur b?dzie zawilgocony to szkody, jakie powstan? na skutek niew?a?ciwego ocieplenia mog? przewy?szy? jego sens. Dlatego wa?ne jest, aby ?ciany, ktre b?dziemy ociepla? od ?rodka by?y chronione w prawid?owy sposb przed wilgoci?. W tym celu musimy zastosowa? materia? w postaci foli, ktry nie pozwoli na przenikanie pary z wn?trza domu do ?cian. Aby ocieplenie wysz?o nam jak najlepiej to warto zainwestowa? w projekt, ktry zrobi nam osoba ze specjalnymi uprawnieniami. Osoba taka wykona obliczenia czy wewn?trz domu nie powstanie co? takiego jak kondensat pary. Oczywi?cie przy ociepleniu od ?rodka musimy pami?ta? o mostkach, jednak mo?e by? ich wi?cej ni? przy ociepleniu zewn?trznym. Aby zachowa? ci?g?o?? izolacji trzeba by nie tylko izolowa? ?ciany, ale tez pod?ogi i sufit. W ten sposb ograniczymy ucieczk? ciep?a przez wieniec i pod?og?. Je?li chodzi o samo ocieplenie to mo?na je stosowa? na ?ciany o ka?dym rodzaju konstrukcji. Wsp?czynnik przenikania ciep?a przez ?ciany powinien wynosi? maksymalnie 0,3.  Je?li prace tego typu przeprowad?my w budynku wielorodzinnym to nie mamy wp?ywu na to jak inni zaizoluj? swoje ?ciany. Je?li w takim domu zaizolujemy tylko jedno pomieszczenie to musimy wzi?? pd uwag?, ?e b?dzie ta izolacja wp?ywa?a tez na ?ciany i stropy.  Je?li decydujemy si? na ocieplenie tylko jednego pomieszczenia musimy wzi?? pod uwag?, ?e w pozosta?ych efekt ten praktycznie nie b?dzie odczuwalny.

 
Odnawiamy drzwi

Chcia?by? odnowi? swoje wn?trze szybko i efektownie? A czy wiesz o tym, ?e czasami brak organizacji jest przyczyn? tego, ?e remont pokoju zajmuje ci przesz?o tydzie?? Ale nie martw si?, od teraz b?dziesz mg? skorzysta? z porad jak szybko i skutecznie przygotowa? pomieszczenie do remontu. Tydzie? wcze?niej wyszukaj odpowiednie meble kuchenne czy te? ?azienkowe. Najlepiej wybierz meble na wymiar, poniewa? szybciej uporasz si? z ich ustawianiem. Przede wszystkim zatem zacznij od pogody powinno by? ?adnie, ze wzgl?du na szybkie wietrzenie. Najlepiej wybierz zatem wakacje, a dodatkowo czas, kiedy dzieci b?d? akurat na kolonii. Na sam pocz?tek zacznij od pakowania rzeczy. Pieni?dze oraz wszelki sprz?t wywie? do rodziny. Natomiast mniejsze rzeczy takie jak bibeloty czy tkaniny spakuj do kartonowych pude?ek, a nast?pnie opisz co si? w nich znajduje. Meble z remontowanego pomieszczenia wynie? do innego, a je?eli ktry? z przedmiotw b?dzie wymaga? demonta?u, postaw go na ?rodku pokoju. Meble ?azienkowe dok?adnie zabezpiecz foli?, a zawarto?? przenie? gdzie indziej. Sprz?t potrzebny do od?wie?ania ?cian najlepiej postaw w jednym miejscu tak, aby niczego nie pogubi?. Zgromad? zatem wiaderka, farby, p?dzle a tak?e drabin?. Zastanawiasz si? co zrobi? z p?k? nie pasuj?c? do niczego? Us?ugi stolarskie, ktre na pewno znajdziesz w swoim mie?cie pomog? ci w zmianie.

 
Poprawnie zrobiony taras

Najcz??ciej robi si? go kilkana?cie centymetrw nad otaczaj?cym go terenem. Jego elementem s? ?ciany fundamentowe. Je?li jest znaczna r?nica miedzy poziomem tarasu a terenu to zaczynaj? on pracowa?, jako ?ciany oporowe, dlatego te? powinny by? one zbrojone. Mo?e ona by? z betonu lub z bloczkw. Zasada posadowienia powinna by? taka sama jak przy fundamentach domu. Zbyt p?ytkie Posadowinie fundamentw grozi sp?kaniem na skutek ruchw powierzchniowych gruntw. Taras powinien by? tez oddylatowany od fundamentw budynku. Wzd?u? tarasu powinna by? te? u?o?ona dylatacja przeciwwilgociowa. Grunty znajduj?ce si? w obrysie tarasu trzeba usun??, i zast?pi? je warstw? posp?ki za ?wirem. Pami?tajmy te? ze taras b?dzie poddawany ci?g?ym zmianom temperatury, nie mo?na te? zapomnie? o podci?ganiu kapilarnym. Dlatego p?yta powinna by? zabezpieczona izolacj? przeciwwodn?. Co innego, je?li taras znajduje si? nad pomieszczeniem ogrzewanym. Powinien on mie? wtedy ocieplenie, warstw? dociskow? i hydroizoalcj? oraz warstw? powierzchniow?. Konstrukcj? tarasu w takim przypadku jest najcz??ciej strop nad kondygnacj? znajduj?c? si? poni?ej. Ka?dy taras musi mie? spadek od 1, 5 do 2%. Dzi?ki temu woda b?dzie mog? odp?ywa? na zewn?trz. Taras nad takim pomieszczeniem musi by? izolowany termicznie. Materia? u?yty do tego zadania powinien by? odporny na ?ciskanie, poniewa? po tarasie si? chodzi s stawia meble, zatem poddaje si? go obci??eniom. Najlepszy b?dzie twardy styropian o du?ej wytrzyma?o?ci np. EPS 200. Wa?ne by jego producent dopuszcza? stosowanie na tarasie. Je?eli pod tarasem nie ma ?adnego pomieszczenia a jedynie wspiera si? on na s?upach to wa?ne by ocieplenie znajdowa?o si? mi?dzy p?yt? a ?cian?. Potem uk?ada si? warstw? dociskow?, ktra stabilizuje termoizolacj?. Najcz??ciej stanowi j? wylewka o grubo?ci od 4 do 5 centymetrw. Zbroi si? j? siatk? stalow? o oczkach 0x10. Aby zminimalizowa? ryzyko p?kni?? wylewk? tak? trzeba zdylatowa?. Jest to nic innego jak szczelina wype?niona elastycznym materia?em. Umieszcza si? j? wzd?u? ?ciany budynku.

 
P?yty MDF - zastosowanie

Sztywne poszycie ma wiele dobrych w?a?ciwo?ci, mi?dzy innymi stabilizuje wi??b? i gwarantuje rwna powierzchni? pod przykrycie dachu. Obecnie dekarze i cie?le coraz cz??ciej wracaj? do sztywnych poszy? z p?yt lub desek, i niektrych to wcale nie dziwi. Jedni zachwalaj? zalety takiego rozwi?zania, inni twierdz?, ?e to wymys? cie?li, ktrzy po prostu chc? wi?cej zarobi?. Takie poszycie usztywnia wi??b?, dzi?ki czemu jest ona stabilniejsza szczeglnie, gdy ma ju? swoje lata. Takie poszycie ma tez wp?yw na izolacj? akustyczn? dachu, mniejszy, ale tez ma na izolacj? termiczn?. Przy wyborze materia?u na pokrycie wi??by mo?na zdecydowa? si? na przyk?ad na p?yty Mfp. S? one szlifowane, dzi?ki czemu s? bardziej rwne ni? tradycyjne deski. S? idealnym rozwi?zaniem pod pokrycie dachowe z gontw bitumicznych. Pyty takie to nic innego jak sklejone wiry drewniane za pomoc? ?ywicy, ktra zosta?a wzbogacona o melanin?. Wiry te s? rozproszone, co zapewnia p?ytom wi?ksza wytrzyma?o??. Najwi?kszymi zaletami tych p?yt jest ich trwa?o?? i odporno?? na wilgo?. Dodatkowym atutem jest to, ?e maj? wysoka paroprzepuszczalnos?. Poszycie p?askie dachu jest konieczne, je?li chcemy go pokry? blach? p?ask? stalow?. Jest ona do?? gi?tka, wi?c musi by? przymocowana do stabilnego poszycia. Ta sama regu?a dotyczy gontw bitumicznych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by takie poszycie znalaz?o si? pod dachem an ktrym b?d? dachwki czy blachodachwka. W takiej sytuacji niezb?dne tej u?o?enie na p?ycie hydroizolacji i rusztu z ?at i kontr?at. Uk?adanie takich p?yt zaczynamy od do?u po?aci, przyk?adamy p?yt? i zaznaczamy gdzie mamy j? obci??.  P?yty takie mocuje si? najcz??ciej d?u?szymi bokami do krokwi. P?yty takie mocuje si? na mijank?. Pomi?dzy p?ytami zaleca si? pozostawienie kilkumilimetrowej szczeliny, co pozwoli swobodn? ich prace. Najlepiej przykr?ca? je do krokwi wkr?tami samowkr?caj?cymi lub gwo?d?mi, tylko pami?ta? nale?y, i? musz? by? one odporne na korozj?. Gwo?dzie te nale?y mocowa?, co 30 cm i nie mog? by? bli?ej kraw?dzi jak 8mm. Kolejn? wa?n? zasada jest zostawienie przerwy w kalenicy o szeroko?ci, co najmniej jednego centymetra. Przez t? szczelin? b?dzie si? wydostawa?o powietrze z luki mi?dzy poszyciem a ociepleniem. Na takim poszyciu uk?adamy foli? wst?pnego krycia lub pap? podk?adow?. Je?li uk?adamy gont czy blach? p?aska to gotowe, je?li dachwki czy blacho dachwk? to jeszcze czeka nas wykonanie rusztu.

 
Remont bez zg?oszenia

Cz??? prac remontowych wymaga zg?oszenia, cz??? pozwolenia na budow? a jeszcze inna cz??? nie wymaga ?adnych formalno?ci. Dlatego je?li mamy zamiar przyst?pi? do remontu to upewnijmy si? czy w ogle jest wymagane zg?oszenie. Je?li nie b?dziemy go mieli na pi?mie lub sprzeciwimy si? zakazowi to mo?emy sta? si? sprawcami samowolki budowlanej. Tak samo jest z przebudow? bez pozwolenia. Jednak remont i przebudow? mo?na do?? ?atwo zalegalizowa?, oczywi?cie pod warunkiem, ?e s? zgodne z przepisami. Wystarczy pokaza? inwentaryzacj? wykonanych robt i ewentualnie ich ekspertyz? techniczn?. Ca?kiem inaczej b?dzie, gdy wybudujemy jaki? obiekt budowlany bez pozwolenia i nadzr budowlany si? o tym dowie. Aby w tym wypadku zalegalizowa? taki obiekt wymaga si? dokumentw, ktre by?y wymagane przy zg?oszeniu, projektu zagospodarowania dzia?ki oraz za?wiadczenia o zgodno?ci budowy z planem miejscowym. B?dziemy musieli tez wnie?? op?at? legalizacyjn?. Jej wysoko?? zale?y do rodzaju obiektu na przyk?ad b?dzie to koszt 5 000 z?, je?li przedmiotem b?dzie oczyszczalnia przydomowa. Tyle samo nas wyniesie legalizacja ogrodzenia od strony ulicy. Najtrudniej jednak zalegalizowa? budow? lub rozbudow? bez wymaganego pozwolenia. B?dziemy musieli dostarczy? nie tylko projekt budowlany, ale i za?wiadczenie o zgodno?ci budowli z przepisami lokalnymi. B?dziemy tez musieli wnie?? bardzo wysok? op?at? za sam? budow?. Koszt ten mo?e si?gn?? nawet 50 ty? z?. Za samowolk? budowlan? mo?e by? tez uznane rozpocz?cie remontu przed up?ywem 30 dni od zg?oszenia. Tak samo, je?li sami zmienimy zakres wykonywanych prac w stosunku do tych, jakie zosta?y wymienione w zg?oszeniu. Bardzo wa?ne jest by przestrzega? prawa budowlanego szczeglnie, je?li budowa domu jest prowadzona z kredytu hipotecznego, jest to naszym obowi?zkiem. A niedope?nienie obowi?zkw mo?e si? wi?za? z wypowiedzeniem umowy kredytowej. Nie mo?na te? by? do ko?ca pewnym, ?e starostwo wyda zgod? na planowany remont. Zg?oszenia dokonujemy przed rozpocz?ciem robt budowlanych, a do ich wykonywania mo?emy przyst?pi? po up?ywie 30 dni. Nie mamy obowi?zku ustanowienia kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Je?li chodzi o pozwolenie na budow? to starosta ma na to do 65 dni. Pozwolenie na budow? wyga?nie, je?li roboty nie zostan? rozpocz?te przed up?ywem trzech lat. Wyga?nie te? wtedy, gdy budowa zostanie przerwana na d?u?ej ni? trzy lata.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 10