Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Problemz y kominem

Gdy mamy problemy z kominem to musimy si? zastanowi? czy naprawia? czy mieni? go na nowy.  Gdy komin jest eksploatowany wiele lat to cz?sto po tym okresie wymaga remontu a w niektrych przypadkach nawet wymiany. Dobry komin jest niezb?dny aby eksploatacja pieca czy kominka by?a bezpieczna. Najwa?niejsze by komin by? dostosowany do rodzaju paliwa i parametrw naszego kot?a. Wa?ny jest nie tylko materia? z jakiego wykonano komin ale tak?e jego przekrj, szczelno?? oraz wysoko??. Zacznijmy od przeanalizowania przyczyn ktre sk?oni? nas mog? od wymiany lub remontu komina. Najwa?niejsz? i najcz?stsza jest po prostu z?y stan techniczny starego komina. Po prostu z czasem zu?ywa si? on w wyniku eksploatacji. Przyczyn? mo?e by? tak?e para wodna ktra kondensuje si? w spalinach, ma to miejsce najcz??ciej w przypadku murowanych kominw. Kondensacja ma miejsce przy paleniu gazem, olejem lub nie wysuszonym drewnem. Innym uszkodzeniem jest po prostu p?kni?cie ktre tez ma cz?sto miejsce. Inny przypadkiem gdy wymaga si? wymiany komina jst zmiana systemu ogrzewania. Dzia?anie substancji zawartych w dymie jest r?ne zale?nie od tego czym opalamy dom. Na przyk?ad dym jaki powstaje w przypadku spalania w?gla ma wysok? temperatur?, dlatego komin do kot?a na w?giel powinien by? na ni? wytrzyma?y. W?giel prawie nie posiada w sobie wilgoci. Je?li dojdzie w takim kominie do wych?odzenia spalin z jakiego? tam powodu to mo?e wyst?pi? niedostateczny ci?g, w kominie tym nie powstaje kondensat. Odwrotna sytuacja jest w przypadku kot?w gazowych i olejowych. Tu temperatura spalin jest znacznie ni?sza, dlatego komin od takiego ogrzewania nie musi cechowa? si? du?? odporno?ci? na temperatur?. Za to komin do takich kot?w musi by? odporny na kondensat czyli mokre spaliny. Musisz wiedzie? o tym ?e podczas spalanie czy to oleju  czy te? gazu powstaje znaczna ilo?? wody. Oczywi?cie zamienia si? ona w par? pod wp?ywem temperatury. Jednak para ta ?atwo mo?e si? skropli? w kominie i po??czy? z substancjami zawartymi w dymie. Tym samym dojdzie do wytworzenia si? kondensatu, czyli tak kwa?nego roztworu ktry ma niszcz?ce dzia?anie. Wielkim b??dem jest pod??czeni kot?a na gaz do istniej?cego ju? komina z ceg?y, w stosunkowo krtkim czasie doprowadza to do zniszczenia komina. Podobny efekt mo?na osi?gn?? poprzez spalanie mokrego drewna je?li wcze?niej spalali?my w?giel. Drewno by nie niszczy? komina powinno le?akowa? od 1,5 do 2 lat pod wiat? w przewiewnym miejscu.

 
ProSky - FAKRO

S? to nowe okna o podwy?szonej osi obrotu, dzi?ki temu komfort u?ytkowania poddasza jest jeszcze wi?kszy. Okna te daj? mo?liwo?? lepszych widokw oraz sprawiaj?, ?e do pomieszcze? dociera jeszcze wi?cej ?wiat?a. Dzi?ki temu, ?e o? obrotu jest tak wysoko to z powodzeniem do otwartego ona mo?e podej?? nawet bardzo wysoka osoba. Klamka w tym oknie znajduje si? na dole, dzi?ki czemu otwieranie i zamykanie jest bardzo wygodne. Mamy tu do wyboru dwa rodzaj okien. Okna FYP-V s? to okna, ktre maj? standardow? szeroko??, ale ich wysoko?? wynosi 180cm. Mechanizm otwierania ??czy ze sob? zalety okna klapowego i obrotowego. Grna cz??? okna to dodatkowe o?wietlenie a dolna to okno klapowe. Pozycja okna po otwarciu wynosi od zera do 45 stopni, stabilno?? tej pozycji zapewnia nowatorski system. Dzi?ki temu mo?emy otworzy? okno i zostawi? je w dowolnej pozycji. Okno to da si? obrci? do k?ta 160 stopni dzi?ki temu mo?na wygodnie je my?. Klamka zamontowana na dole okna posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Kolejnym typem okna w serii proSky jest FDY-V. R?ni si? on tym, ?e posiada dodatkowe ma?e okno u do?u nie otwieralne. Dzi?ki temu ca?e okno ma wysoko?? 206 mc. Skrzyd?o to posiada pakiet szybowy z bezpieczn? szyb? laminowan?. Dzi?ki temu nie musisz si? martwi?, gdy twoje dziecko wygl?da przez okno, b?dzie ono zupe?nie bezpieczne. Dzi?ki tej wysoko?ci okna b?dzie mo?na przez nie patrze? nawet w pozycji siedz?cej. Ale czy wy?ej zamontujemy okno tym wi?cej ?wiat?a b?dzie nam wpada?o do wn?trza. Taki efekt mo?na by?o osi?gn?? do tej pory tylko poprzez po??czenie dwch okien dachowych, jedno nad drugim. Okna dachowe firmy fakro o wysoko?ci od 160 do 206 cm daj? prawid?owe do?wietlenie przy wygodnym u?ytkowaniu za pomoc? jednego okna o podwy?szonej osi obrotu. Okna te s? tak?e wyposa?one w automatyczny nawiewnik V40P, dzi?ki czemu jest do pomieszczenia dostarczana odpowiednia ilo?? powietrza, co sprzyja powstawaniu w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu. Nawiewnik ten daje te? mo?liwo?? zaoszcz?dzenia energii cieplnej. Okna te s? wykonane w systemie wzmocnienia konstrukcji topSafe, dzi?ki czemu maj? one podwy?szon? odporno?? na w?amanie. Monta? nowej linni okien nie r?ni si? od tych montowanych poprzednio. Chodzi o to ze powi?kszono tylko wysoko?? okna a nie jego szeroko??. Okno bez problemu mie?ci si? w standardowym rozstawie krokwi. Dlatego monta? nie wymaga przeprowadzania zmian w konstrukcji dachu, ktre cz?sto s? bardzo kosztowne.

 
P?ytki na ogrzewanej pod?odze

parMonta? p?ytek na ogrzewaniu pod?ogowym nieco si? ro?ni od tradycyjnego monta?u. Ogrzewana pod?oga jest nara?ona na wi?ksze odkszta?cenia pod wp?ywem zmian temperatury. Dlatego podk?ad powinien by? przygotowany z zr?nicowanej granulacji kruszywa. Dzi?ki temu uzyskuje si? wi?ksz? wytrzyma?o??. Dopiero potem p?ytki mocuje si? klejem odkszta?calnym. Zapraw? potrzebn? do zrobienia podk?adu pod ogrzewanie pod?ogowe mo?emy zrobi? sami lub zleci? to ekipie. Zaprawa tradycyjna sk?ada si? ze ?wiru, piasku, cementu i wody. Warto skorzysta? z gotowych mieszanek, pozwoli nam to zaoszcz?dzi? sporo czasu, b?dziemy tez mieli pewno??, ?e znajduj? si? tam wszystkie sk?adniki bardzo dobrze wymieszane. P?such? zapraw? najlepiej zrobi? za pomoc? miksokreta, ale nie jest to wymagane, mo?na u?y? mieszarki czy betoniarki. Zapraw? tak? po wymieszaniu rozprowadzamy na grubo?ci 45 milimetrw plus przekrj przewodu. Najpierw robimy tak zwane pasy poziomuj?ce, dzi?ki temu ?atwiej zrobimy rwn? powierzchni? w pomieszczeniu. Potem wype?nia si? przestrzenie pomi?dzy nimi i wyrwnujemy powierzchni? ?at?. Pami?tajmy te? o tym by mieszanka by?a dobrze zag?szczona. Dzi?ki temu uzyskamy odpowiedni? struktur? podk?adu. Zag?szczenie takie nie musi by? wykonywane mechanicznie. Przed u?o?eniem p?ytek zaci?gamy cienk? warstw? kleju. Jest to jak gdyby gruntowanie, dzi?ki temu klej b?dzie si? lepiej trzyma? pod?o?a. Potem przy u?yciu pacy z?batej rozprowadzamy odpowiedni? warstw? kleju. Im pod?o?e jest rwniejsze tym ni?sze mog? by? z?by. Je?li p?ytki s? wielkoformatowe to musz? one by? w 100% pokryte klejem od spodu. Przestrzenie mi?dzy p?ytkami nale?y wype?ni? dok?adnie elastyczn? zapraw?, potem jej nadmiar zebra? z powierzchni. Do ostatecznego zmywania i profilowania spoiny przyst?pujemy, gdy ta zaczyna ju? matowie?. Tam gdzie mog? powsta? najwi?ksze napr??enia robi si? spoiny dylatacyjne. Robi si? je w pomieszczeniach wi?kszych jak 30 metrw. Wype?nia si? je materia?em trwale elastycznym. Potem nale?y przyklei? listwy maskuj?ce, najwygodniej zrobi? to klejem. Je?li bok p?ytki jest d?u?szy ni? 60cm to powinny one mie? spoin? nie mniejsz? jak 5mm. Tylko to da nam gwarancj?, ?e na skutek powsta?ych napr??e? pod?oga nam nie pop?ka. Ogrzewany podk?ad pod?ogowy musi by? suchy, wytrzyma?y i spjny. Dlatego te? wymaga si? sezonowania, ktre powinno trwa? minimum 28 dni. Przez ten czas podk?ad powinien zyska? odpowiedni? wytrzyma?o??, a nadmiar wilgoci powinien odparowa?. Mo?na ten okres skrci? poprzez dodanie specjalnych substancji przy?pieszaj?cych ten proces.

 
Szkielet stalowy

Technologia wznoszenia domw w ten sposb nazywa si? technologi? lekkiego szkieletu stalowego. W naszym kraju stosowana jest powszechnie w budownictwie przemys?owym oraz u?yteczno?ci publicznej. Metod? t? wznosi si? przede wszystkim hale produkcyjne i magazynowe, biurowce, hotele itp. Systemy takie s? stosowane w Skandynawii i Wielkiej Brytanii z ogromnym powodzeniem. W naszym kraju powstaje stosunkowo ma?o konstrukcji tego typu, winny temu jest przede wszystkim brak informacji i mity, ktre z rzeczywisto?ci? nie maj? nic wsplnego.Metod? t? mo?na wznosi? obiekty do czterech kondygnacji o maksymalnej wysoko?ci ?cian 6m i rozpi?to?ci do 12m. Technologia ta spe?nia cztery podstawowe funkcje wsp?czesnego budownictwa. Mam tu na my?li energooszcz?dno??, ekologi?, szybki monta? i mo?liwo?? u?ywania prefabrykowanych elementw. Kolejn? spraw? jest do?? wa?n?, ?e 100% materia?u nadaje si? do odzysku. Ca?y proces powstawania elementw stalowych jest poddany szczeg?owej kontroli, stosuje si? najnowsze materia?y ociepleniowe i techniki ogrzewania domu. Budownictwo tego typu jest bardzo proste, jednak wymaga du?ej dok?adno?ci. Dlatego wa?ne jest pilnowanie projektu i ?ci?le przestrzeganie regu? w nim zawartych. Najlepiej jak konstrukcja jest montowana przez producenta lub firm? do tego uprawnion?. W ten sposb uzyskujemy te? gwarancj? na szkielet nawet do 50 lat. W technologii tej bardzo wa?ne jest zapewnienie dostatecznej izolacji w miejscach, w ktrych mog? powsta? mostki termiczne. Zaleca si? tez stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a. Bardzo wa?ne jest te? zamontowanie elementw dylatacyjnych na stykach ?cian z pod?o?em, stropem i dachem. Producenci tego typu domw maj? wiele gotowych projektw, w ktrych mo?na dokona? drobnych modyfikacji. Jedyn? cz??ci? domu, jaka musi by? wykonana metod? tradycyjn? jest wykonanie fundamentu. W tej technologii obci??enia fundamentu ? mniejsze a zatem ?awa mo?e mie? mniejsz? szeroko??. Do wype?nienia konstrukcji ?cian wykorzystuje si? we?n? mineraln? lub styropian. Czasem robi si? to z u?yciem pianki poliuretanowej metod? natryskow?. Piank? tak? mo?na tak?e wype?ni? profile. Potem montuje si? na zewn?trz foli? wiatriizolacyjn? a od ?rodka paroizolacyjn?. Innym nieco rozwi?zaniem jest u?ycie tak zwanej folii dyfuzyjnej.

 
Sztywne poszycie czy folia

Kilkadziesi?t lat temu poddasza s?u?y?y, jako strychy, dzi? ju? jest inaczej, a poddasza u?ytkowe s? bardzo popularne ze wzgl?du na swoj? funkcjonalno??. W tamtych czasach poddasza nie by?y tez ocieplane, bo nikt tam nie mieszka? i nikt si? nie przejmowa? czy jest tam ciep?o i szczelnie. W takiej sytuacji cz?sto si? zdarza?o, ?e woda kapa?a bezpo?rednio przez dachwki do ?rodka, poniewa? by?y one uk?adane bezpo?rednio na ?atach. Ka?u?e powsta?e w ten sposb wysycha?y do?? szybko, poniewa? by?y one osuszane przez wiatr przedostaj?cy si? z du?ym powodzeniem przez nieszczelno?ci. Zwrot nast?pi? dopiero, gdy przestrze? ta sta?a si? mieszkalna. Aby mo?na by?o tam mieszka? trzeba by?o dach ocieli? si? i materia? ocieplenie zabezpieczy? przed wilgoci?. Czyli pod ostatecznym pokryciem musi si? znale?? jeszcze jedna warstwa. Na pocz?tku najpopularniejszym rozwi?zaniem by?a papa uk?adana na deskowaniu. Minusem tego rozwi?zania by?y koszty oraz to, ?e nie przepuszcza ona pary wodnej nap?ywaj?cej z ca?ego domu. Z czasem pap? zacz?to zast?powa? foli? wst?pnego krycia, dobrze chroni przed wod?, pozwala wydosta? si? parze wodnej i nie wymaga pe?nego deskowania. Dzi? ju? folie wst?pnego krycia s? materia?em dobrze znanym i coraz ch?tniej stosowanym. To, co wybra? powinno by? dostosowane do rodzaju pokrycia, jaki chcemy zastosowa?. Deskowanie i pap? robi si? zawsze pod pokrycia bitumiczne, cho? czasem te? wykonuje si? je niezale?nie od rodzaju pokrycia. Jednak papa coraz cz??ciej jest wypierana przez folie. Stosujemy do tego tylko folie wysokoparoprzepuszczalne, czyli membrany. Chroni? one we?n? przed zalaniem i nie blokuj? przep?ywu pary. Du?? zaleta jest te? prosty sposb uk?adania, foli? t? mocuje si? do krokwi. Folie takie bardzo dobrze sprawdzaj? si? na ruszcie wykonanym pod dachwki, blachodachwki itp.  Przy zakupie foli musimy zwrci? uwag? na jej paroprzepuszczalnos?, im wi?cej pary przez ni? wydostanie si? an zewn?trz tym lepiej. Przy budowie dachu mamy styczno?? z domowa rodzajami folii pierwszy to niskoparoprzepuszczalne. Przez nie para wodna przenika do?? wolno. Przy ich uk?adaniu konieczne jest zostawienie kilku centymetrowej szczeliny by j? przewiewa?o. Je?li tego nie zrobimy to para zacznie si? skrapla?. Folie wysokoparoprzepuszczalne zwane s? membranami, odprowadzaj? one par? wodn? bardzo szybko i mo?na je uk?ada? bezpo?rednio na ociepleniu. Nie musimy tworzy? tu ?adnej przestrzeni do wietrzenia, wystarczy ta zaniedbuj?c si? w ruszcie. Materia? w tym przypadku mo?e styka? si? z membran?.

 
Tynki

G?wnym zadaniem elewacji jest tworzenie dobrego wygl?du. Aby tak by?o musi by? ona nie tylko ?adna ale i trwa?a. Elewacj? w wi?kszo?ci przypadkw wykonuje si? z nak?adanego na mur tynku cementowo-wapiennego, powierzchnie tak? pokrywa si? nast?pnie farb?. Innym rozwi?zaniem jest na?o?enie tynku cienkowarstwowego, nak?ada si? go na zewn?trzn? warstw? ocieplaj?ca. Rwnie popularne s? ceg?y klinkierowe i p?ytki elewacyjne, te materia?y przytwierdza si? na klej. Dopuszcza si? tez stosowanie oblicwki winylowej czy te? sidingu. ?ciany z betonu komrkowego i z ceramiki polaryzowanej nie mog? by? nara?one na desze. Podobnie ze ?cianami ocieplonymi we?na mineraln?. Je?li zostan? zamoczone to mog? ulec trwa?emu zawilgoceniu. Dlatego z wykonaniem dachu i elewacji nie nale?y za d?ugo zwleka?. Je?li podejrzewamy ?e za szybko tego nie zrobimy to nale?y ?ciany okry? foli?. Materia?ami nie ch?on?cymi wilgoci s? silikaty i tradycyjna ceramika oraz styropian. Takie ?ciany mog? czeka? na elewacj? nawet kilka lat. G?wnym zadaniem tynkw jest ochrona ?cian przed s?o?cem, mrozem, deszczem i wiatrem. Na starych ?cianach nale?y robic tynki cementowo-wapienne, na nowych, g?adkich mo?na tynki cienkowarstwowe. Tynkami tradycyjnymi mo?na pokry? ?ciany jednowarstwowe z BK, ceramiki poryzowanej, keramzytobetonu, mo?na jest stosowa? tak?e na ?cianach trjwarstwowych. Tynki przygotowane na budowie musz? posiada? w?a?ciw? proporcj? sk?adnikw. Je?si nie mamy do?wiadczenia to przygotowanie mieszanki mo?e by? k?opotliwe. Nale?y stwierdzi? ?e na placu budowy ci??ko uzyska? tynk jednakowy na ca?ej elewacji. Innym wyj?ciem jest zastosowanie tynkw w postaci gotowych mieszanek. Mieszanki takie s? sprzedawane w workach po 25 lub 30 kg. Do suchej mieszanki dodaje si? wod? w okre?lonej przez producenta proporcji. Mo?na je nak?ada? przy u?yciu agregatu co przy?piesza prac?. Mieszanki s? takie same w ka?dym worku, wiec nie musimy si? martwi? o jednolito?? tynku. Niektre z mieszanek posiadaj? r?ne dodatki ktre maja na celu ich lepsz? przyczepialno?? czy urabialno??. Je?li chodzi o tynki tradycyjne to robi si? je z zaprawy cementowo-wapiennej. Uk?adanie ich jest do?? pracoch?onne i wymaga du?ego do?wiadczenia. Kolor tego tynku jest zazwyczaj szarawy. Aby nada? mu kolor maluje si? go farb? do ?cian zewn?trznych. Mo?na te? do zaprawy doda? piasku kolorowego. Takiemu tynkowi mo?na za pomoc? specjalnych narz?dzi nada? r?ne faktury.

 
We?na szklana i skalna

We?na szklana i skalnaWe?na jest bardzo dobrym izolatorem ciep?a. Doskonale nadaje si? do izolacji stropw i dachw. Tam nie ma sobie rwnych. Coraz powszechniej te? si? ja stosuje przy ocieplaniu fasad.

Read more...
 
Wiatro?ap

Wiatro?apem nazywamy przestrze? pomi?dzy drzwiami wej?ciowymi a tymi, ktre prowadza ju? do cz??ci mieszkalnej. Jak sama nazwa wskazuje wiatro?ap odgrywa? kiedy? role s?u?y powietrznej, dzi? ju? raczej rzadko si? o tym pami?ta. Dzi? miejsce to pe?ni inne dodatkowe funkcje. Wiatro?ap sensu istnienia nabiera, gdy na dworze robi si? zimno. Dzi?ki temu pomieszczeniu mo?na w domu utrzyma? stabiln? temperatur?. Udaje si? to dzi?ki dwm parom drzwi, zapobiegamy zarwno ucieczce ciep?a jak i nadmiernemu dostawaniu si? ciep?a do wewn?trz domu. Najlepiej b?dzie on si? spisywa?, je?li b?dzie ogrzewany, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by panowa?a tam temperatura o kilka stopni ni?sza ni? w ca?ym domu. Wiatro?ap zapobiega te? przeci?gom i docieraniem ha?asu z zewn?trz. Miejsce to pomaga tak?e utrzyma? w domu wi?ksz? czysto??. To tu zostawimy brudne buty czy mokry parasol. W miejscu tym b?dziemy tez mogli zostawi? wzek dzieci?cy a nawet rower, je?li b?dzie tego wymaga?a sytuacja. W ten sposb zapobiegniemy dalszemu rozprzestrzenianiu si? po domu b?ota, wody i piasku. Dla wielu przedsionek to te? bariera chroni?ca prywatno??. Przecie? listonosz czy inkasent b?d?cy w drzwiach zobaczy tylko to, co b?dzie w przedsionku, nie b?dzie mia? mo?liwo?ci zerkni?cia, co aktualnie dzieje si? w domu. Gdy drzwi znajduj? si? od ulicy to b?dziemy mieli pewno??, ?e nikt nie b?dzie nam zagl?da? do ?rodka. Obecnie zdarza si?, ?e inwestorzy rezygnuj? z wiatro?apu, bo kr??y troch? negatywnych opinii na jego temat. Najcz??ciej winne s? b??dy w jego projektowaniu i aran?acji. Dlatego przed zakupem projektu warto zwrci? uwag? na kilka rzeczy takich jak jego wielko??, kszta?t. Nie mo?e to by? zbyt ma?e pomieszczenie. Cz?sto ciecie kosztw odbywa si? poprzez likwidacj? przedsionkw. Zbyt w?ski i ciasny wiatro?ap nie b?dzie spe?nia? swojego zadania. Powierzchnia powinna by? proporcjonalna do reszty domu. Je?li wiatro?ap ma by? wygodny dla nas i dla naszych go?ci to musi si? w nim pomie?ci? jednocze?nie od 2 do 4 osb. Powinien tez tam sta? wieszak na ubrania, szafka na obuwie. Wygodniej nam tez b?dzie, je?li znajdzie si? tam lustro. Je?li wybieramy projekt to zwr?my uwag? na drzwi, ktre powinny by? rozplanowane z g?ow?. Nie mog? one ze sob? kolidowa?, je?li tak b?dzie to mo?emy zastosowa? drzwi przesuwane, zajm? one mniej miejsca. Wa?ne tez jest o?wietlenie wiatro?apu, najlepiej ?wiat?em naturalnym, dlatego powinno si? tam znajdowa? okno. Je?li nie mamy takiej mo?liwo?ci to w drzwiach powinno znale?? si? jakie? przeszklenie.

 
Wielkie okna

Przy du?ym oknie rodzi si? wiele pyta? takich jak czy SA one drogie, czy za bardzo nie b?dzie nimi ucieka?o ciep?o, czy s? bezpieczne. Obecnie przeszklenia o sporych wymiarach s? w modzie, przybywa domw o wr?cz ogromnych przeszkleniach, bior?c pod uwag? histori? naszego budownictwa. Okna takie bardzo cz?sto projektuje si? w budynkach energooszcz?dnych i nawet pasywnych, czyli nie mooga one by? zbyt zimne. Ale w takim przypadku okno takie powinno si? znajdowa? od strony po?udniowej i nie mo?e by? zas?oni?te przez drzewa. Takie przeszklenia maja kilka zalet. Pierwsz? jest do?wietlenie pomieszcze? ?wiat?em dziennym, kolejna zaleta to absorbowanie energii zim?. Jednak dla mnie najwi?ksz? zalet? maj? okna tarasowe, otwieraj? one nasz dom na ogrd. Kolejna zaleta jest to, ?e przez takie du?e okna mo?na bez problemu wnie?? do domu r?ne wi?ksze przedmioty takie jak meble. Je?ki chodzi o minusy to przeszklenie du?ych rozmiarw znacznie podnosi koszty budowy domu, monta? jest tez dro?szy. Du?e przeszklenie mo?e tez ogranicza? intymno?? mieszka?cw domu. Zdarza si?, ?e du?e przestrzenie s? pozbawione mo?liwo?ci otwierania, wtedy pe?nia one jedynie funkcje estetyczn?. Okna tarasowe to ju? najcz??ciej nieotwierane do siebie, lecz przesuwane. Dzi?ki nim mo?emy wyj?? na balkon czy taras. S? tez okna unos no przesuwne, ktre unosz? si? odrobin? w gore i odsuwaj? na bok. Uchylno przesuwne to takie, ktre wychyla si? w przd i dopiero w bok. Modne i funkcjonalne jest te? zestawienie otwieranych i nieotwieranych elementw, tym samym nadaj? sie one do salonw. Obecnie szerko?? ruchomego skrzyd?a mo?e wynosi? nawet 3m. wysoko?? takiego okna to najcz??ciej od 2, 25 do 2,5. Okno takie, jako i? zajmuje du?? powierzchni? ?ciany musi chroni? nas przed zimnem prawie tak jak ona. Dlatego tez trzeba wybiera? okno jak najcieplejsze. Okna takie, czym s? wi?ksze tym wi?cej ciep?a b?d? przepuszcza?y, czyli ich wsp?czynnik przewodzenie b?dzie wi?kszy. Trzeba zwrci? te? uwag? na okucia, ktre w takich oknach SA bardzo ci??kie

 
Wykopy pod fundamenty

Zanim rozpoczniemy kopanie trzeba dok?adnie wytyczy? miejsce usytuowania budynku. Jego usadowienie na posesji musi by? zgodne z projektem. Zatem geodeta wyznacza zewn?trzne kraw?dzie lub osie ?cian. Dopiero potem wzd?u? nich b?d? robione fundamenty. Takie wymierzenia powinno zako?czy? si? wpisem do dziennika budowy. Pami?tajmy, ?e prace nie powinny si? odbywa? w dni deszczowe. Warto mie? przygotowan? spora ilo?? foli tak by ochroni? przed deszczem ewentualne wykopy. Pracami ziemnymi bardzo cz?sto zajmuje si? ekipa, ktra b?dzie budowa?a dom. Wykopy pod ?awy zwykle nie s? g??bsze ni? 0, 5 metra najtaniej jest zrobi? ?opata. Wszystko zaczynamy od usuni?cia humusu, czyli ?yznej warstwy ziemi, dopiero potem robi si? wykop a? do wyznaczonej g??boko?ci. Zale?y ona mi?dzy innymi od tego jak g??boko ma by? posadowiony budynek. Cz?sta praktyka jest wykonie szerszych wykopw tylko do grnej powierzchni ?aw fundamentowych. G??biej natomiast wykopuje si? tylko rowy pod ?awy. Szeroko?? takich roww powinna by? wi?ksza ni? ?aw by mo?na by?o swobodnie zainstalowa? deskowanie. Trzeba sprawdzi? czy ekipa poprawnie wykona?a wykopy. Trzeba skontrolowa? czy maj? one prawid?owe k?ty, musimy tak?e zmierzy? przek?tne. Ka?da z nich w danej parze powinna mie? tak? sam? d?ugo??. Trzeba te? dopilnowa? by g??boko?? wykopw by?a taka sama jak w projekcie. Je?li fundamenty b?d? zbyt p?ytko to b?d? one nara?one na tak zwane wysadziny. Kolejny etap to u?o?enie deskowania. Robi si? go po to by mo?na by?o wykona? betonowe ?awy fundamentowe. Jest to forma, w ktrej zostanie wylany beton. Natomiast zbrojenie zapewnia fundamentom wytrzyma?o?? na zginanie. Dzi?ki nim ca?y budynek zyskuje stabilno??. Zazwyczaj zbrojenie stanowi? cztery pr?ty o przekroju rwnym 12 mm. Pr?ty te spina si? wzajemnie stalowymi strzemionami. Strzemiona te i pr?ty ??czy si? drutem wi?za?kowym. Zbrojenie takie powinno by? otoczone cementem z ka?dej strony o grubo?ci przynajmniej 5cm. Zbrojenie powinno by? zawsze wykonane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Zbrojenie fundamentw powinno by? zawsze odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika. Do betonowania u?ywamy betonu C12/15 dawniej B15. Je?li chodzi o materia? na wznoszeni ?cian fundamentowych to powinny one by? budowane z materia?w o wysokiej niejasno?ci. Obecnie ?ciany te najcz??ciej muruje si? z bloczkw betonowych. Jest to do?? tani materia?, ktry dobrze spe?nia wszelkie wymagania stawiane ?cianom.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 10