Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Mocne i ciep?e drzwi

drzwi

Drzwi wej?ciowe do naszego domu powinny by? nie tylko ciep?e, ale i musz? zabezpiecza? nasz dom przed intruzami. Wiele osb s?dzi, ?e nie ma problemu z takimi drzwiami, jednak po??czenie tych dwch w?a?ciwo?ci nie jest tak proste jak by si? mog?o na pierwszy rzut oka wydawa?. Aby drzwi by?y ciep?e to powinny by? wype?nione materia?em izolacyjnym. Natomiast ?eby by?y mocne to musz? mie? wzmocnienie ze stali. Ale jak wewn?trz po??czy? stal i termoizolacj?? To w?a?nie ten problem wymagaj?cy kompromisw i zastosowania najnowszych technologii. Na rynku dominuj? dwa trendy przy produkcji drzwi. Pierwszy to tworzenie drzwi, ktre b?d? jak najbardziej ciep?e. Drugi to produkcja drzwi maksymalnie bezpiecznych. Skoro energia jest coraz dro?sza to i producenci staraj? si? sie robi? jak najbardziej ciep?e drzwi. Na ryku najwi?cej jest tych o wsp?czynniku 1, 5 do 2,0. Ale je?li b?dziemy zainteresowani to bez problemu znajdziemy te? takie mi?dzy 1, 0 a 1,5. Je?li chodzi o ofert? drzwi antyw?amaniowych to te? jest sporo, problem mo?e powsta? dopiero, gdy chcemy po??czy? obie cechy. Wi?kszo?? drzwi antyw?amaniowych klasy C ma wsp?czynnik na poziomie 2, 0 do 2, 6, najcieplejsze maj? 1,5. Znacznie ?atwiej b?dzie znale?? cieple drzwi klasy B o nieco wzmocnionej konstrukcji. Na warto?? wsp?czynnika przenikania ciep?a wp?ywa materia?, z ktrego s? wykonywane drzwi. ?eby by?y ciep?e to w ?rodku musi znajdowa? si? pianka, styropian lub we?na. W przypadku drzwi drewnianych to ich profile wykonuje si? z drewna klejonego warstwowo. Wype?nienie natomiast najcz??ciej stanowi? materia?y drewnopochodne, pomi?dzy nimi umieszcza si? izolacj?. Drwi takie s? masywne i do?? ci??kie, ich grubo?? cz?sto jest wi?ksza jak 10cm. Najtrudniejsze do ocieplenia s? drzwi stalowe. Tu gruba warstwa izolacji musi by? umieszczona pomi?dzy warstwami blachy. Do domu jednorodzinnego poleca si?, jako drzwi antyw?amaniowe przynajmniej te klasy C. Wed?ug norm powinny one wytrzyma? profesjonaln? prb? w?amania. Znaczy to, ?e, przez co najmniej dwadzie?cia minut powinny stawia? opr. Norma europejska opisuje si??, pod jak? drzwi ulegn? odkszta?ceniu. Odpowiedni dokument stwierdzaj?cy klas? drzwi powinien by? wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej. Pami?tajmy, ?e certyfikat ten dotyczy ca?ych drzwi z zamkami i o?cie?nic?.

 
Monta? okien

To, w jaki sposb zamontujemy okna ma ogromne znaczenie.

Read more...
 
Nadpro?a

Nadpro?e ma za zadanie podeprze? fragment ?ciany znajduj?cy si? nad otworem. Musi mie? ono spora no?no?? tak by wytrzyma?o nacisk elementw powy?ej i swj ci??ar. Zatem jego konstrukcja musi by? na tyle mocna by si? nie ugina?o. W innym przypadku mo?e doj?? do uszkodzenia znajduj?cego si? w otworze elementu takiego jak brama czy okno. Szacuje si? ze ugi?cie to nie powinno by? wi?ksze jak 1, 5 cm w krtszych i 3 cm w d?u?szych nadpro?ach. Wcale to nie jest takie proste i dowodem SA belki prefabrykowane d?ugie maksymalnie na 3 metry. Beton sam w sobie ma bardzo du?? zdolno?? na ?ciskanie a stal na rozci?ganie. Po??czenie tych dwch elementw pozwala na przenoszenie przez nadpro?e bardzo du?ych napr??e?. Zarwno tych sta?ych jak i mechanicznych. Oblicza si? rozstawy i ?rednice pr?tw klas? betonu po to by osi?gn?? zamierzony rezultat. D?ugie belki maj? najcz??ciej przekrj od 20 do 40 cm i wysoko?? od 40 do 60cm. Wzd?u? naro?nikw belek umieszcza si? cztery pr?ty g?wne, czyli zbrojenie g?wne. Odleg?o?? mi?dzy nimi w pionie oraz w poziomie nie powinna przekracza? 40cm. W wy?szych nadpro?ach umieszcza si? dwa dodatkowe pr?ty w po?owie. Czasem te? wykonuje si? z dodatkowych czterech pr?tw dodatkowe zbrojenie, co? na wzr rdzenia. Dzi?ki temu zapobiega si? p?kaniu dolnej cz??ci nadpro?a szczeglnie w szerokich, mocno obci??onych belkach. Konieczne przy wykonywaniu nadpro?a jest szczelne deskowanie. Umieszczamy w przygotowanym korytku zbrojenie i dopiero potem zalewamy je mieszank? betonow?. Dolne pr?ty musza mie? przynajmniej 2, 5cm otuliny betonowej. Nadpro?a o kszta?cie U pe?nia funkcj? deskowania traconego, po u?o?eniu tworz? one gotowe korytko pod ?elbetowy rdze?. Ustawiamy je na deskowaniu podpartym stepami. Innym rozwi?zaniem s? gotowe belki nadpro?owe, mog? by? wykonane ze zbrojonego betonu komrkowego lub innych materia?w. S? one w??sze od ?ciany, dlatego ??czy si? je zestawiaj?c kilak sztuk. S? to gotowe elementy b?d?ce bardzo dobrym rozwi?zaniem. Nadpro?a typu L zawdzi?czaj? swoj? nazw? kszta?towi przekroju. Szeroko?? ich stopki to oko?o 9cm.

 
Nadpro?a

Wykonawcy ich nie lubi?, szczeglnie tych d?ugich nad bram? gara?ow?. G?wnym zadaniem tego elementu jest podpieranie ?ciany, ktra znajduje si? nad otworem. Musi ono by? tak skonstruowane by przenosi?o obci??enia od muru i od samego siebie. Beton ma bardzo dobr? wytrzyma?o??, dlatego jest stosowany przy nadpro?ach. Do tego jest odporny na ?ciskanie, natomiast stal znajduj?ca si? w nadpro?u jest odporna na rozci?ganie. Dzi?ki po??czeniu tych dwch materia?w w jedno mo?liwe jest przenoszenie du?ych obci??e?. Na podstawie wylicze? dobiera si? wszystkie w?a?ciwo?ci przysz?ego nadpro?a takie jak ?rednica pr?tw, klas? betonu, wymiary gotowego elementu. Belki najcz??ciej maj? szeroko?? od 20 do 40cm i wysoko?? od 20 do 60cm. W naro?nikach umieszcza si? pr?ty g?wne, ktre stanowi? zbrojenie tego elementu. Jednak ich odleg?o?? nie mo?e by? za du?a, dlatego czasem trzeba umie?ci? dodatkowe pr?ty. Dotyczy to zazwyczaj wysokich nadpro?y. Wtedy u?ywa si? dodatkowych czterech pr?tw w ?rodku, w ten sposb, ?e powstaje jakby rdze?. Dzi?ki temu nadpro?e nie p?ka w dolnej cz??ci. Cz?sto dochodzi do sytuacji, gdy nadpro?e konstrukcyjne ??czy si? z wie?cem. Ma to swoje plusy, bowiem ?atwiej jest przygotowa? takie zbrojenie i mo?na za?atwi? dwie roboty w tym samym czasie. Konstrukcja taka musi pracowa? spjnie, uzyskuje si? to poprzez zakotwienie pr?tw. Kszta?tki U podobnie jak L, ktre pe?nia rol? deskowania traconego, ale u po u?o?eniu tworz? korytko na ?elbetonowy rdz?. Belki typu L zawdzie?czaj? swoj? nazw? przekrojowi, ktry jest w kszta?cie tej litery. Kszta?tki U mog? by? wykonane z r?nego materia?u takiego jak beton komrkowy czy te? silikaty. Kszta?tk? taka mocuje si? na deskowaniu, ktre jest podparte deskami. Na ?rodku robi si? tak by kszta?tka ta by?a dwa lub trzy centymetry wy?ej ni? jej kraw?dzie. Dzi?ki temu uzyskuje si? liniowo?? po wype?nieniu formy betonem. Kszta?tki takie ??czy si? za pomoc? zaprawy a w nich wn?trzu umieszcza specjalnie zaprojektowane zbrojenie. Czasem tez w ?rodku umieszcza si? ocieplenie. Podpory, na ktrych wszystko si? trzyma mo?na usun?? dopiero po pe?nym zwi?zaniu, czyli po 28 dniach. No?no?? takiego nadpro?a jest mniejsza od tego, ktre ca?e zosta?o wykonane z betonu. Dlatego je?li sami chcemy zmieni? rodzaj nadpro?a na te z kszta?tki to musimy mie? zgod? projektanta. Pami?tajmy, ?e nadpro?e mo?e by? du?ym mostkiem termicznym.

 
Najcz?stsze b??dy cz1

W artykule tym przedstawi? najcz??ciej pope?niane b??dy podczas budowy tanu surowego zamkni?tego. Budowa domu nie jest prostym przedsi?wzi?ciem, dlatego warto zapozna? si? z tym artyku?em by lepiej poradzi? sobie z budow?. Zacznijmy do pod?ogi na gruncie. Jest uk?adana na podbudowie, ktr? stanowi warstwa zag?szczonego gruntu, najcz??ciej posp?ki. Ta z kolei jest mieszanin? piachu i ?wiru. Jej zadaniem jest wype?nienie przestrzeni mi?dzy ?cianami fundamentowymi. Na ubitej posp?ce wykonuje si? podk?ad z chudego betonu o grubo?ci oko?o 10cm. Nast?pnie robi si? izolacj? przeciwwilgociow?. Dopiero na niej umieszcza si? warstw? ocieplenia, foli? i betonowy podk?ad pod?ogowy. Najcz??ciej ma on grubo?? od 5 do 10cm i jest zbrojony. Jest on elementem no?nym posadzki parteru. Zbrojenie jest tu potrzeb? ze wzgl?du na napr??enia, jakie powstaj? w trakcie jego wi?zania. Ale liczy si? tak?e skurcz termiczny i obci??enie u?ytkowanej posadzki. Dzi?ki temu mo?liwe jest rwnomierne roz?o?enie obci??enia na warstwie ocieplenia. Najcz?stszym b??dem na tym etapie budowy jest z?e zag?szczenie podbudowy. Grozi to p?kni?ciami i nierwnomiernym osadzaniem p?yty posadzki. Wada ta najcz??ciej ujawnia si? dopiero trakcie u?ytkowania budynku. Naprawa mo?e by? bardzo uci??liwa i kosztowna. Aby tego unikn?? do wype?nienia wolnych przestrzeni pod posadzka powinni?my u?ywa? gruntw niespoistych, an przyk?ad grubego piasku kopalnianego, t?ucznia o ro?nych frakcjach czy tez wspomnianej wcze?niej posp?ki. Wystrzegajmy si? gruzu ceglanego i ziemi ze szcz?tkami organicznymi. W trakcie ubijania nale?y nak?ada? warstwy nie grubsze ni? 30cm, wszystko zale?ny od urz?dzenia, jakim dysponujemy do ubijania. Kolejnym cz?stym b??dem na tym etapie jest brak zbrojenia pod?ogi na gruncie. Pod?oga taka jest obci??ona ?cianami dzia?owymi oraz innymi elementami konstrukcji, d?wiga ona te? ca?y ci??ar parteru domu. Je?li nie b?dzie zbrojona to mo?e p?ka?. Chudego betonu przy prawid?owym zag?szczeniu poprzedniej warstwy nie jest wymagane. Do wykonania podk?adu pod?ogowego trzeba u?y? betonu, co najmniej klasy C12 lub C15. Zbrojony powinien on by? jedn? warstw? siatek z pr?tw o ?rednicy do 4 do 6 mm i oczkach 15x15 cm. W miejscu gdzie b?dzie sta? kominek nale?y wzmocni? zbrojenie. Kolejny etap to izolacja przeciwwilgociowa. Wykonuje si? ja zawsze bez wyj?tkw, ale o tym w kolejnej cz??ci.

 
Ocieplamy ?ciany zewn?trzne

Je?li ?ciana nie jest jednowarstwowa to wymaga ocieplenia. Warstw? izolacji umieszcza si? zawsze od zewn?trznej strony ?ciany. Je?ki potem wyko?czenie b?dzie stanowi? warstwa elewacyjna to mamy do wyboru jedna z dwch metod. Pierwsza to metoda lekka mokra a druga lekka sucha. W przypadku, gdy izolacje ochroni si? jeszcze murem to mwimy i ?cianie trjwarstwowej. Najcz??ciej u?ywa si? metody lekkiej suchej zwanej te? BSO. Materia? izolacyjny mocuje si? do muru zapraw? klejow?. Mo?na tez wykorzysta? do tego specjaln? piank? poliuretanow? ktra nanosi si? pistoletem prosto z puszki. Klej powinien pokrywa? przynajmniej 40% powierzchni p?yt. Je?li budynek jest wysoki to trzeba pomy?le? nad stabilizowaniem styropianu za pomoc? ko?kw. Dobieramy je do grubo?ci i rodzaju materia?u izolacyjnego. Je?li u?ywamy ko?kw to zaleca si? stosowanie specjalnych za?lepek, ktre wyeliminuj? ryzyko powstania mostkw termicznych. P?yty powinny by? klejone na mijank? z przesuni?ciem spoin. W naro?nikach p?yty musz? si? zaz?bia?. Wszelkie szpary i ubytki nale?y uzupe?nia? materia?em termoizolacyjnym.   Zalecanym materia?em izolacyjnym w tym przypadku jest styropian EPS 70 lub 80. Bardzo cz?sto jest on nazywany Fasada. Po u?o?eniu ocieplenia powierzchnie styropianu si? szlifuje i nak?ada siatk? zbroj?c?. Kolejny krok to nanoszenie tynku cienkowarstwowego. Wspomn? jeszcze troch? o styropianie. Jest to materia? lekki i ma?o nasi?kliwy, jego wsp?czynnik przewodzenia ciep?a wynosi od 0,031 do 0,045 W/m*. ?Najwi?kszym jego minusem jest fakt, i? nie jest on odporny na dzia?anie niektrych rozpuszczalnikw organicznych. Styropianu oznacza si? symbolami EPS i cyfr?. Kolejne oznaczenie to wsp?czynnik przewodzenia ciep?a oraz oznaczenie mwi?ce nam gdzie powinien on by? zastosowany np. Fasada/ fundament. Jest te? styropian z dodatkiem grafitu, poprawia on jego izolacyjno?c termiczn?. Z tego materia?u SA produkowane najcz??ciej p?yty zwyk?e, ale te? laminowane. S? tez styropiany akustyczne do wyciszania stropw.

 
Odleg?o?ci

Przepisy o odleg?o?ciach budynkw, obiektw i urz?dze? sytuowanych na dzia?ce

Odleg?o?ci mi?dzy budynkami zosta?y ustalone w taki sposb, aby uniemo?liwi? bezpo?rednie przerzucanie si? p?omieni z jednego budynku na drugi. Budynkw mieszkalnych i gospodarczych o ?cianach z materia?w niepalnych i o pokryciu dachowym z materia?w niepalnych lub trudno zapalnych nie mo?na sytuowa? w odleg?o?ci mniejszej ni? 4 m od granicy dzia?ki. Odleg?o?? ta mo?e by? zmniejszona do 3 m, je?eli w ?cianie budynku od strony s?siedniej dzia?ki nie ma otworw okiennych lub drzwiowych. Je?eli budynki na s?siedniej dzia?ce znajduj? si? w odleg?o?ci wi?kszej ni? 4 m od granicy dzia?ki, to podane wy?ej odleg?o?ci mo?na zmniejszy?, z tym jednak, ?e odleg?o?? mi?dzy budynkiem projektowanym a istniej?cym nie. mo?e by? mniejsza ni? 8 m. Na terenach zabudowy zagrodowej naczelnik gminy mo?e wyrazi? zgod? na usytuowanie budynku gospodarczego bezpo?rednio przy granicy dzia?ki ze ?cianami z materia?w niepalnych i z dachem o pokryciu z materia?w niepalnych lub trudno zapalnych, pod warunkiem, ?e nie utrudni to prawid?owej zabudowy dzia?ki s?siedniej, a ponadto b?dzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nale?y podkre?li?, ?e ?ciany budynku gospodarczego, bezpo?rednio granicz?cego z dzia?k? s?siedni?, nie mog? mie? okien i drzwi, a wd opadowych z dachu od strony granicy dzia?ki nie wolno odprowadza? na teren dzia?ki s?siedniej. Budynki gospodarcze usytuowane bezpo?rednio przy granicy nie mog? przylega? do budynkw mieszkalnych na dzia?ce s?siedniej. Przepisy o odleg?o?ciach studni od granic dzia?ki i zbiornikw nieczysto?ci maj? na celu zapewnienie wody zdatnej do picia i ochron? zdrowia mieszka?cw. Nieprzestrzeganie tych odleg?o?ci mo?e spowodowa? przedostawanie si? bakterii chorobotwrczych do wody, a przez ni? do organizmw ludzkich i zwierz?cych.

 
Ogrzewanie pod?ogowe cz1

Bardzo wa?ne jest by zrobi? projekt ogrzewani pod?ogowego. Wykonanie ka?dej instalacji ogrzewania powinno by? poprzedzone wykonaniem jej projektu. W przypadku ogrzewania pod?ogowego szczeglnie jest to wa?ne. Elementy ogrzewania pokrywamy warstw? wylewki betonowej lub kleju. Wi?c jakiekolwiek poprawki b?d? wr?cz nie mo?liwe do przeprowadzenia. Dlatego wa?ne jest u?o?enie elementw grzejnych, ich moc. Je?li co? b?dzie nie tak to b?dziemy musieli zniszczy? pod?og?, a to b?dzie bardzo kosztowne i pracoch?onne. Projekt powinien by? zrobiony przez projektanta instalacji sanitarnych, dzi?ki temu zostaniemy uchronieni przed problemami. Zdarza si?, ?e ogrzewanie pod?ogowe robimy w ca?ym domu. Najcz??ciej jednak instaluje si? je tylko w cz??ci pomieszcze? a w pozosta?ych standardowe grzejniki. Czas, jaki up?ywa od w??czenia ?rd?a ogrzewania do nagrzania pod?ogi jest bardzo du?y, podobnie z wy??czeniem ?rd?a, pod?oga jeszcze przez d?ugi okres jest ciep?a, cho? nam ju? na tym nie zale?ny. Dlatego ogrzewania tego typu nie powinno si? robi? w pomieszczeniach ogrzewanych tymczasowo. Cz?sto rezygnuje si? z tego systemu ogrzewania rwnie? w sypialniach, aby moc w nich szybko obni?a? temperatur? wieczorem przed pj?ciem spa?. W takiej sytuacji znacznie lepiej sprawuj? si? standardowe grzejniki. Ogrzewanie pod?ogowe nie za dobrze si? tez sprawuje w pomieszczeniach gdzie jest du?o mebli. Utrudniaj? one, bowiem wymian? ciep?a mi?dzy pod?oga a otoczeniem. Przeszkoda w u?o?eniu pod?ogwki mo?e by? tak?e rodzaj posadzki. Je?li planujemy wyko?czenie pod?ogi solidnym drewnianym parkietem lub grubymi deskami po raczej powinni?my wybra? inne ogrzewanie ni? pod?ogowe. Drewno, szczeglnie grube jest dobrym izolatorem cieplnym i u?o?enie go na ogrzewaniu pod?ogowym ograniczy jego wydajno?? ciepln?. Dodatkowo jest on bardzo wra?liwe na zmiany wilgotno?ci, pod?oga drewniana pod wp?ywem ciep?a mo?e si? po prostu rozsycha?. Zastanwmy si? teraz nad pod?o?em pod ogrzewanie pod?ogowe. P?yta ogrzewania tego typu musi by? odporna na dzia?anie wysokiej temperatury. Kolejny warunek to zabezpieczanie przed utrata ciep?a do gruntu. Pod?o?e pod pod?ogwk? powinno by? starannie wyg?adzone i zaizolowane. Je?li tak nie zrobimy to u?o?one na nim p?yty izolacyjne mog? si? odkszta?ca?. A to mo?e doprowadzi? do pop?kania wylewki, w ktrej zatopione jest ogrzewanie pod?ogowe. Je?li ogrzewanie pod?ogowe uk?adane jest na gruncie to trzeba tez pami?ta? o starannej izolacji przeciw wilgociowej.

 
Okna kolankowe

okno_kolankoweOkno to jest jednocze?nie w dachu i w ?cianie, dzi?ki temu mo?na uzyska? niezwyk?y element dekoracyjny. Coraz cz??ciej robi si? dachy bez okapw, taka konstrukcja a? si? prosi o zastosowanie tytu?owych okien. Czasem konstrukcja dachu uniemo?liwiania monta? okna po?aciowego w ten sposb by mo?na by?o przez nie wygl?da? bez przeszkd. Takie okno daje nam tylko ?wiat?o w pokoju i widok na niebo. Jest tak cz?sto, je?li k?t nachylenia dachu jest zbyt ma?y. Rozwi?zaniem jest po??czenie okna po?aciowego z kolankowym, dzi?ki czemu zyskamy du?o ?wiat?a, a okno da nam mo?liwo?? nie tylko ogl?dania nieba. Okna takie mog? by? wykonane z drewna klejonego warstwowo, drewna pokrytego warstw? poliuretanu lub z PCW. Te ostatnie s? szczeglnie polecane do kuchni i ?azienek ze wzgl?du na sw? odporno?? na wilgo?. Kupuje si? je w komplecie z odpowiednim oknem po?aciowym. Wa?ne by pasowa?y do siebie. Ich wymiary s? standardowe, natomiast okno fasadowe jest ograniczone poprzez wysoko?? ?cianki fasadowej. Okna kolankowe montuje si? zawsze w zestawie z po?aciowym. Pami?tajmy, ?e otwr w ?cianie kolankowej powinien by? o jakie? dwa trzy centymetry wi?kszy z ka?dej strony. Okna fasadowe mo?na umieszcza? jedno nad drugim. Nad grnym oknem po?aciowym mo?na zamontowa? nadstawki ?ukowe, dzi?ki czemu powierzchnia przeszklenia b?dzie powi?kszona. Grupy okien tego typu naj?atwiej jest montowa? na krokwiach, trzeba dopasowa? do siebie szeroko?? okien i rozstaw krokwi. Gdy chcemy mie? okna kolankowe obok siebie to mo?emy je ??czy? w pary u?ywaj?c przy tym w??szych krokwi pomocniczych, s? one oferowane przez producenta. Po??czenie to na ca?ej d?ugo?ci musi by? okryte ko?nierzem i oblachowaniem. Okna tego typu s? produkowane w wersji uchylnej, uchylno-rozwieralnej, oraz sta?ej nieotwieranej. Przy wyborze okna warto zwrci? uwag? na szyby. Cz?sto maj? one w opisie, ?e s? to szyby ochronne lub szyby bezpieczne. Dobrze zamontowane szyby ochronne z powodzeniem zast?pi? kraty czy rolety antyw?amaniowe, w znacznym tez stopniu utrudni? dzia?anie w?amywacza. Okna takie zmusza go do wi?kszego wysi?ku i zrobienia ewentualnego ha?asu. Drugi rodzaj to szyby bezpieczne, czyli nietworz?ce zagro?enia przy rozbiciu. Dziecko, ktre zbije tak szyb? nie pokaleczy si?, bo albo i rozbry?nie si? ona na drobne kawa?ki albo pop?ka i pozostanie na miejscu. Mo?emy te? kupi? okno z antyw?amaniowym monta?em szyby. Oznacza to, ?e okno jest zabezpieczone przed jej wypchni?ciem z ramy okiennej.

 
Planowa zabudowa i jej cele

Gwa?towny rozwj przemys?u, jaki mo?na zaobserwowa? od po?owy XIX w., oraz znaczny wzrost ludno?ci spowodowa? szybki rozwj miast i miasteczek w naszym kraju. Wskutek ?ywio?owego nap?ywu ludno?ci do miast w poszukiwaniu pracy, zacz??y powstawa? samorzutnie nowe miasta i osiedla, cz?sto chaotycznie zabudowane. W d??eniu do maksymalnego wykorzystania terenw, rozbudowywano miasta nie licz?c si? z tym, ?e b?d? pozbawione niezb?dnych urz?dze? technicznych. Warunki ?ycia w rozwijaj?cych si? skupiskach ludno?ci pogarsza?y si?, g?wnie wskutek nadmiernej koncentracji zabudowy i braku podstawowych us?ug komunalnych. Na terenach rolniczych zabudowa rwnie? nie kszta?towa?a si? korzystnie. Znaczne rozdrobnienie gruntw rolnych b?d?ce z regu?y wynikiem podzia?w rodzinnych nie sprzyja?o intensyfikacji produkcji. Zw?aszcza szeroko?? pl uprawnych zmniejsza?a si? z ka?dym pokoleniem. Podzia?y rodzinne nie omija?y te? dzia?ek siedliskowych, na ktrych lokowa?o si? po kilka rodzin. Zabudowa stawa?a si? nadmiernie zag?szczona i, co za tym idzie, nara?ona na niebezpiecze?stwo masowych po?arw. Oprcz tego grunty by?y niejednokrotnie rozproszone, poniewa? pochodzi?y z r?nych ?rde?: posagw, ojcowizn, kupna. W tych warunkach nie mog?o by? mowy o prawid?owym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Aby przeciwdzia?a? temu, zacz?to przeprowadza? komasacj?, wymieniaj?c i ??cz?c grunty rolne w jedn? ca?o??. Na tych scalanych gruntach rolnicy zacz?li budowa? swoje zagrody, co w wyniku da?o zabudow? rozrzucon? w postaci kolonii. Zabudowa na terenach takich wsi ukszta?towa?a si? niekorzystnie: albo zag?szczona na w?skich dzia?kach ci?gn??a si? wzd?u? drogi na przestrzeni wielu kilometrw, albo rozprasza?a si? na koloniach bardzo od siebie odleg?ych. Zarwno jeden, jak i drugi system zabudowy nie zapewnia? w?a?ciwych warunkw rozwoju produkcji rolnej.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 10