Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
B??dy cz2

Jak wspomnia?em w poprzednim artykule izolacja przeciwwilgociowa jest konieczna w ka?dym budynku? Przecie? w ka?dym gruncie znajduje si? woda, czy to opadowa, ktra jeszcze nie zd??y?a odparowa? czy te? woda gruntowa. Po pierwsze wywiera ona ci?nienie hydrostatyczne oraz jest podci?gana kapilarnie. Materia?y, z ktrych budujemy ?ciany bardzo szybko zasysaj? wod?, z ktra maja styczno??. Na tym etapie najcz??ciej pope?nianym b??dem jest brak izolacji przeciwwilgociowej lub jej nieszczelno??. Grozi to zawilgoceniem elementw konstrukcji i ich korozj?. Wilgo? b?dzie sz?a do gry i mo?e pojawi? si? na ?cianach lub pod posadzkami. Potem dochodzi do zawilgocenia tynkw, ?uszczenia si? farby, pojawiaj? si? wykwity solne, po pewnym czasie mog? Poja?owic si? nawet grzyby i ple?nie. Do izolacji pionowej ?cian fundamentowych u?ywa si? preparatw bitumicznych, mas asfaltowych lub membran w postaci p?p?ynnej. Materia?y te musz? by? dok?adnie naniesione na ?ciany fundamentowe w dwch warstwach. Je?li jest teren podmok?y a budynek podpiwniczony to nale?y stosowa? izolacj? typu ci??kiego. Je?li chodzi o izolacje poziom? to k?adziemy dwie warstwy papy zwyk?ej lub termozgrzewalnej. Mo?emy tez u?y? specjalne foli. W miejscach ??czenia trzeba pami?ta? o zak?adkach minimum 20cm. Miejsce te warto tez uszczelni? ta?m? samoprzylepn?. Najlepszym rozwi?zaniem jest sytuacja, gdy izolacja ?ciany fundamentowej i pod?ogi na gruncie znajduj? si? na tym samym poziomie. Przyszed? czas na ?ciany. Elementy w murze nale?y uk?ada? prostopadle do obci??e?, czyli na p?ask. Ceg?y musz? by? ze sob? zwi?zane, czyli tworzy? watek. Dzi?ki temu zapewnimy rwnomierny rozk?ad napr??e?. Bardzo wa?ne na tym etapie jest przewi?zanie naro?nikw. W murze najwa?niejsza jest pierwsza warstwa, to do niej zale?y czy ?ciany b?d? proste i prawid?owo wypoziomowane. Ka?dy element muru musi by? po??czony zapraw?. Pami?ta? nale?y, ?e zwyk?a zaprawa cementowo wapienna ma wsp?czynnik przenikania ciep?a na poziomie 0,8. Zaprawy cienkowarstwowe lub ciep?och?onne maj? ?rednio dwa razy lepsze parametry. Najcz?stszym b??dem, jaki jest pope?niany na tym etapie budowy jest z?e wyprowadzenie poziomw i pionu. Aby tego unikn?? nale?y pierwsza warstw? uk?ada? na zaprawie cementowej, jej grubo?? powinna zale?e? od r?nic poziomw grnej p?aszczyzny ?ciany fundamentowej. Zaprawa powinna zniwelowa? wszelkie r?nice. Wznoszenie zaczyna si? od wymurowania naro?nikw budynku a dopiero potem ustawia si? kolejne elementy. Kolejnym b??dem jest nietrzymanie w?tku, grozi to zawaleniem si? ?ciany. Elementy trzeba uk?ada? na mijank? w ten sposb by zachodzi?y an siebie przynajmniej 5-6 cm.

 
Czym ociepla?

To, jaki materia? wybierzemy do ocieplenia domu b?dzie mia?o wp?yw nie tylko na jego energooszcz?dno??, ale te? na koszty zakupu. Najbardziej popularnym materia?em jest styropian, zarazem jest on najta?szym materia?em. Bardzo dobrze chroni przed przenikaniem ciep?a i jest odporny na wod?. Jest on sprzedawny w formie wygodnych p?yt lub jako granulat. P?yty maj? d?ugo?? 100cm i szeroko?? 50cm. Jego grubo?? natomiast znajduje si? w przedziale mi?dzy 1 a 25cm. Ich najwi?ksz? wada jest to, ?e topi? si? pod wp?ywem ognia i ?rodkw chemicznych takich jak rozpuszczalniki. Kolejnym minusem jest fakt, ?e nie jest to materia? za bardzo elastyczny, dlatego ci??ko si? nim ociepla powierzchnie ?ukowe. Kolejnym materia?em jest we?na mineralna. Jest to bardzo dobry materia? izolacyjny, od styropianu ro?ni j? to, ?e jest nasi?kliwa. Du?ym plusem jest to, ?e nie hamuje ona przenikania pary wodnej, ktra mo?e swobodnie przenika? przez ?ciany domu. Cz?sto u?ywa si? te? jej, jako izolacji akustycznej, poniewa? posiada doskonale w?a?ciwo?ci t?umi?ce ha?asy. Najpopularniejsze s? p?yty oraz maty, je?li chodzi o materia? u?yty do ich produkcji to jest to wata szklana lub skalna. Kolejnym materia?em jest perlit ekspandowany jest to nic innego jak granulat pochodzenia wulkanicznego. Dzi?ki obrbce cieplnej staje si? on porowaty. Stosuje si? go luzem, jako wype?niacz lub jako dodatek do betonu. Kolejnym materia?em z przeznaczeniem termoizolacji jest polistyren, ekstrudowany. S? to twarde p?yty, ktre zapewniaj? lepsz? izolacyjno?? ni? styropian i s? od niego mniej nasi?kliwe. S? proste w obrbce i te? im szkodzi chemia taka jak rozpuszczalniki. Kolejnym materia?em jest pianka poliuretanowa. Jest to jeden z najlepszych izolatorw termicznych. Sprzedaje si? j?, jako p?yty laminowane foli? lub w?knina. Podczas budowy naszego domu mo?emy a w?a?ciwie musimy u?y? folii termoizolacyjnych. Sk?adaj? si? one z dwch warstw metalizowanej folii, wyst?puje w tym zestawieniu folia bezbelkowa lub w?knina syntetyczna. Folie takie niestety nie umo?liwiaj? odprowadzania pary, ale za to s? dobrym materia?em termoizolacyjnym. Materia? ten jest szczeglnie polecany do budynkw, w ktrych zasz?a potrzeba ocieplenia. Du?ym plusem jest ?atwo?? ich monta?u oraz lekko??. Popularnym materia?em izolacyjnym temperaturowo jest te? granulat keramzytowy. Jest to towar, ktry jest stosowany zamiast podsypki pod pod?og?. S? dwa sposoby na jego u?ywanie albo wysypujemy go luzem albo w workach, w ktrych zosta? on dostarczony.

 
Dach w domu energooszcz?dnym

Je?li chodzi o dach to dotycz? go tak samo restrykcyjne wymogi jak i przegrd zewn?trznych.

Read more...
 

DachDach tego typu nie sprawia ?adnych barier dla sp?ywaj?cej po nim wodzie. Nie ma te? na nim ?adnych za?ama? w ktrych mo?e gromadzi? si? ?nieg czy te? li?cie. Dwie prostok?tne po?acie ??cz? si? ze sob? w miejscu zwanym kalenic?. Powierzchnia jego zale?y od kata nachylenia oraz rozpi?to?ci dachu. W budynku z dachem tego typu ?ciany boczne nazywane szczytowymi maj? kszta?t trjk?ta, oczywi?cie k?t zale?y od k?ta napylenia dachu. Dach taki mo?na potraktowa? jako narz?dzie do kszta?towania ca?ej bry?y naszego domu. Poprzez jego wymiary i k?ty mo?emy dom dowolnie modyfikowa? nadaj?c mu specyficzny wygl?d. . Wa?ne jest tak?e ?e dach ten w przeciwie?stwie do innych daje nam mo?liwo?? swobodnego manewrowania okapami i kszta?tem szczytowych kraw?dzi. Kolejnym typem s? dachy czterospadowe. Najlepszym ich zastosowaniem jest budowa na domu parterowym o du?ej powierzchni i ma?ej kubaturze. Po?acie z ktrych ma si? sk?ada? dach musz? by? nachylone pod jednakowym k?tem, miejsca styku po?aci tworz? k?ty wypuk?e, dzi?ki temu podobnie do poprzedniego typu, ?atwo po nich sp?ywa woda. Ze wzgl?du na koszty dach taki najlepiej pokry? ma?ymi kawa?kami dachwk?, gontem, im mniejsze b?d? elementy tym mniejsze b?dziemy mieli straty materia?w. Je?li chodzi o materia? na dach to pki nie zabraknie na naszej planecie drewna to b?dzie ono podstawowym surowcem do budowy dachu. Jednak musimy zadba? by by?o ono odpowiedniej jako?ci, pami?tajmy ?e ka?dy gatunek drewna jest inny i ma inne w?a?ciwo?ci. Je?li chodzi o trwa?o?? i twardo?? to w czo?wce s? d?b, modrzew, cis. Wytrzymuj? one bez konieczno?ci impregnowania oko?o 1 lat. Jednak do budowy dachu najcz??ciej wykorzystuje si? drewno ta?sze najcz??ciej sosnowe lub ?wierkowe. Pami?tajmy by wilgotno?? zakupionego drewna wynosi?a oko?o 15-18%. Przy czy zwr?my uwag? by parametr ten dotyczy? ca?ego przekroju a nie tylko powierzchni. Na rynku mo?emy te? naby? drewno suszone komorowo. Je?li chodzi o obrbk? to tarcica obrzynana jest chropowata, strugana jest g?adka i ma sfasowane kanty. Taka obrbka daje przede wszystkim zwi?kszon? odporno?? na ogie?. Ale tak?e daje lepsz? odporno?? na grzyby i ple??. Je?li zamwimy tarcic? w tartaku to mo?e ona osta? tam zaimpregnowana ci?nieniowo lub wysuszona komorowo. Mo?emy tez naby? gotowe elementy takie jak ?aty czy krokwie. Niektre tartaki oferuj? te? wiercenia oraz wykonie zaciosw. Wi?kszo?? tartakw dysponuje odpowiednimi samochodami wi?c mo?emy drewno zamwi? z dowozem do domu.

 
Do tartaku marsz

W tartaku zakupimy drewno takie jak potrzebujemy, mo?emy wybra? nie tylko gatunek, ale i wilgotno?? drewna. Zamwione elementy b?d? mia?y odpowiedni? d?ugo?? i przekrj. Je?li tylko masz tak? ochot? to na ?yczenie mog? one zosta? wst?pnie zaimpregnowane. W wi?kszo?ci jak nie we wszystkich tartakach oferuje si? te? transport. Jednak nie ma, co jecha? do tartaku, je?li nie mamy projektu z okre?lona ilo?ci? i jako?ci? drzewa. Musimy wiedzie? ile metrw b?dziemy go potrzebowali, jakiej klasy ma to by? towar, musimy zna? przekroje i wymiary poszczeglnych elementw i sposb ich ??czenia. Ma?o, kto zwraca uwag? na klasy drewna a przecie ten sam towar mo?e mie? kilka klas przy nawet tym samym gatunku drewna. Dla tarcicy stosuj? si? klasyfikacj? czterostopniow? od pierwszej do czwartej klasy. Im klasa jest wy?sza tym drewno ma mniej s?kw i innych wad. Na placu drewno takie oznacza si? za pomoc? specjalnych kropek. Klas? pierwsz? okre?la kropka w kolorze niebieskim. Najcz??ciej wybieran? jest jednak klasa druga, ktra jest dobrym materia?em do zastosowa? konstrukcyjnych. Ale to nie wszystko, poniewa? drewno takie dzieli si? tez na tak zwane klasy wytrzyma?o?ci C18, C22 Liczba za C oznacza wytrzyma?o?? danego drewna oraz jego odporno?? na zginanie przy wilgotno?ci 12%. Im liczba ta jest wy?sza tym nasze drewno b?dzie bardziej wytrzyma?e. Zobaczmy, jakie elementy s? najcz??ciej kupowane. Do budowy elementw konstrukcyjnych, w tym wi??b dachowych wykorzystuje si? drewno lite, czyli tak zwan? tarcice. Pierwszym elementem s? tak zwane ?aty. Najcz??ciej s? one przekroju prostok?tnego i wykorzystywane s? do budowy najr?niejszych rusztw. Mo?na je tak?e zastosowa?, jako kontr?aty w wi??bie dachowej. Nast?pny element to belki, d?ugo?? ich boku nie jest mniejsza jak 10cm, robi si? z nich krokwie, s?upy, p?atwie. Najgrubszymi z drewnianych elementw s? tak zwane bale. Buduje si? z nich ?ciany domw, meble, ogrodzenia. Je?li chodzi o gatunki drewna to na pierwszym miejscu w naszych tartakach znajduj? si? iglaki. To w?a?nie drewno sosny czy ?wierka powinno by? stosowane na elementy konstrukcyjne wi??by. Po prostu gatunki te charakteryzuj? si? spora zawarto?ci? ?ywicy oraz du?? wytrzyma?o?ci?. Ich zaleta jest te? du?a dost?pno?? i stosunkowo niska cena. Czasem stosuje si? tez drewno jod?owe, cho? ono ma nieco gorsze parametry.

 
Domy atrialne

Do najnowocze?niejszej zabudowy jednorodzinnej, poj?tej w najbardziej dodatnim znaczeniu tego s?owa, nale?? domy atrialne. Na t? ocen? sk?adaj? si? zalety zarwno natury ekonomicznej, jak i architektonicznej. W naszych warunkach domy atrialne reprezentuj? zupe?nie now? form? domu jednorodzinnego. Charakterystyczn? cech? tego budynku jest to, ?e wszystkie pomieszczenia skierowane s? nie na zewn?trz, a do centralnej cz??ci budynku, ktr? jest ma?y dekoracyjny ogrdek, zwany atrium. Wielko?? ogrdka ograniczonego do powierzchni oko?o 30 do 50 m2 jest zupe?nie wystarczaj?ca do wypoczynku dla osb doros?ych i jako miejsce zabaw dla dzieci, zw?aszcza ma?ych, bez konieczno?ci uprawiania ogrdka u?ytkowego. Ten typ zabudowy szczeglnie mo?e odpowiada? osobom, ktre chcia?yby posiada? skalny ogrdek, ma?y basen wodny czy te? wielokwiatowy ogrdek dekoracyjny. Ogrdek atrialny obudowany z czterech stron, a wi?c niewidoczny z okien s?siadw i ulicy, pozwala na ca?kowit? swobod? wypoczynku. Do?? istotn? zalet?, wyj?tkowo cenn? dla osb prowadz?cych ruchliwy i wyczerpuj?cy tryb ?ycia, jest mo?liwo?? odseparowania si? od ludzi, wyizolowania od otoczenia, a przede wszystkim od przechodniw i s?siadw. ?aden rodzaj zabudowy nie jest w stanie zapewni? takiej intymno?ci wn?trza, jak? mo?na uzyska? w domu atrialnym. Na podkre?lenie zas?uguje mo?liwo?? znacznego przeszklenia i otwarcia wn?trz mieszkalnych od strony atrium bez obaw i zastrze?e?, jakie cz?sto zg?aszaj? u?ytkownicy domw jednorodzinnych. Rozwi?zanie tego rodzaju pozwala na idealne na?wietlenie i nas?onecznienie oraz bezpo?redni zwi?zek cz?owieka z zieleni?. Kontakt ten jest o wiele bli?szy i pe?niejszy ni? w domu wolno stoj?cym. Drzewa, krzewy i kwiaty przenikaj? do wn?trza, a atrium staje si? integraln? cz??ci? mieszkania. Zwrcenie pomieszcze? otworami w stron? atrium w du?ym stopniu t?umi ha?asy z ulicy i zmniejsza uci??liwo?? komunikacji miejskiej.

 

Nie w ka?dym domu s? ?ciany dzia?owe murowane, ale je?li mamy takie w projekcie to nie b?dziemy narzekali na brak materia?w na ich wykonanie. Jest ich masa zaczynaj?c od pustakw ceramicznych a ko?cz?c na silikatach. Wybr nie jest prosty, najlepiej dokona? go na podstawie funkcji pomieszczenia, jakie b?dzie ona oddziela?a. Najwa?niejsze podczas wznoszenia takich ?cian s? jej funkcje, ma ona by? izolacj? akustyczn?, wycinanie bruzd i rowkw ma by? ?atwe. Jednak nie ma gotowych rozwi?za?, ktre wsz?dzie si? sprawdza. Zacznijmy od ochrony akustycznej, osi?gni?cie jej na wystarczaj?cym poziomie nie jest ?atwe, poniewa? ?ciany dzia?owe maj? zazwyczaj tylko 12 cm grubo?ci. Najlepiej izoluj? ?ciany masywne wybudowane z bloczkw silikatowych lub ceramicznych, ktre dodatkowo wype?nia si? betonem. Inn? w?a?ciwo?ci? jest no?no?? ?ciany, jest to wa?ny parametr dla tych przegrd, na ktrych chcemy powiesi? telewizor czy te? jak?? ci??k? p?k?. Najbardziej wytrzyma?e s? masywne mury z silikatw i cegie? pe?nych. Je?li chodzi o ?atwo?? wyka?czania, chocia?by o to by bez problemy wbi? gdzie? gwo?d? to tu poleca si? ?ciany dzia?owe z betonu komrkowego i pustakw ceramicznych. Pami?ta? tez musimy o tym, ?e g?adka ?ciana wymaga mniej tynku. Zobaczmy jak rozwi?za? problem ?cian dzia?owych w ?azience.  Pomieszczenie to powinno zapewni? intymno??, dlatego odg?osy z ?azienki nie powinny przenika? do innych pomieszcze?. Mur grubo?ci 12 cm z ka?dego materia?u zda egzamin, b?dzie tez na tyle wytrzyma?y by zawiesi? na nim przybory sanitarne. W przypadku kuchni na pierwszym miejscu trzeba przede wszystkim postawi? no?no??. ?ciany w tym pomieszczeniu s? nara?one na obci??enia powsta?e od wisz?cych szafek i innych przedmiotw. W przypadku kuchni warto zastanowi? si? nad wymurowaniem ?ciany nie 12cm a 18cm. W przypadku salonu najwa?niejsze s? elementy dekoracyjne, co za tym idzie najwa?niejsze by ?ciana by?a estetyczna. Tu mo?emy fantazjowa? i postawi? ?cian? po ?uku czy te? po skosie, jednak najwa?niejsze jest jej wyko?czenie. ?ciany dzia?owe muruje si? najcz??ciej po zamkni?ciu stanu surowego, co za tym idzie nie s? one murowane jednocze?nie ze ?cianami g?wnymi. ?ciany tego typu nie przenosz? obci??e? i dlatego mi?dzy nimi a stropem zostawia si? szczelin? 1cm. To miejsce nast?pnie wype?nia si? pianka poliuretanow?. ?ciany dzia?owe nale?y dobrze po??czy? ze ?cianami no?nymi, w tym celu stosuje si? kotwy lub bednark?.

 
Efektywna grubo?? ocieplenia

W naszych warunkach klimatycznych najlepiej sprawdza si? warstwa ocieplenia uk?adana na zewn?trz budynku. Najbardziej popularnymi materia?ami na ocieplenie jest we?na i styropian. Zarwno jeden jak i drugi produkt wyst?puj? w r?nych rodzajach. R?ni? si? mi?dzy sob? wsp?czynnikami przewodzenia ciep?a. Wsp?czynnik ten mo?e wynosi? 0,032 a mo?e te? 0,045 wi?c rozbie?no?ci s? spore. Je?li chodzi o grubo?? izolacji to powinna ona spe?nia? okre?lone warunki. Cho? trzeba pami?ta? by zapewni? naszemu domowi jak najni?sze zu?ycie energii. Trzeba, zatem przemy?le? nak?ady i zwroty, czyli kiedy nam si? zwrc? koszty poniesione na izolacj?. Nie jest to Az tak skomplikowane. Im dro?sza energi? zu?ywa nasz budynek tym grubsz? izolacje powinni?my zastosowa?. Ogrzewanie elektryczne jest najdro?sze, cho? zastosowanie dynamicznych grzejnikw akumulacyjnych i korzystanie z drugiej taryfy znacznie mo?e oszcz?dzi? nam wydatki. Z praktyki wynika najcz??ciej, ?e op?acaln? granica izolacji ?cian zewn?trznych jest grubo?? mi?dzy 14 a 18 cm,. Je?li chodzi o dach to powinna to by? grubo?? mi?dzy 20 a 35 cm. Warto?ci te SA mocno orientacyjne. To jak gruba warstwa b?dzie potrzebna zale?y od tego, jaki wsp?czynnik przewodzenia ciep?a ma dany materia?. Przy doborze grubo?ci bierze si? tak?e pod uwag? izolacyjno?? ciepln? danej przegrody. Warto przesadzi? z warstwa ocieplenia ni? zrobi? ja za ma??. W ciep?ym domu nie mo?na zapomnie? o oknach. Co je?li wydamy mas? pieni?dzy na izolacj? jak ciep?o b?dzie nam ucieka?o przez przeszklenia. W starannie ocieplonym domu okna musza mie? wysoka izolacyjno?? cieplna, w innym przypadku stan? si? mostkami termicznymi. Izolacyjno?? okien jest okre?lana wsp?czynnikiem U. Okre?la on straty ciep?a, jakie maj? miejsce przez ca?e okno. Dawniej wsp?czynnik ten wynosi? 2,6, obecnie jest o oko?o po?ow? mniejszy i wynosi 1,3. Ale na rynku SA te? dost?pne okna o wsp?czynniku 0,58. W stosunku do starych okien straty energii zosta?y ograniczone o 78%. Okna takie powinny by? zamontowane w tak zwanym ciep?ym monta?u.

 
Folie dachowe

dachJednym ze sposobw zabezpieczenia poddasza jest wst?pne krycie. Chroni ono przed wod?, jaka by mog? dosta? si? do pomieszcze? pod dachem. Obecnie coraz cz??ciej wykonuje si? je z membran lub foli dachowych. Membrany zmniejszaj? tak?e ilo?? wywiewanego ciep?ego powietrza z we?ny mineralnej. Jest to do?? wa?ne w domach energooszcz?dnych. Dlatego zastanwmy si?, jakie s? podstawowe r?nice miedzy foliami i membranami. Obecnie przyj??o si?, ?e wszystko, co nie jest papa a s?u?y do krycia dachu to na pewno jest folia. Ale folie do wst?pnego krycia tak jak by odchodzi?y na margines. S? one wypierane przez membrany wysokoparoprzepuszczalne. Folie niskoparoprzepuszczalne s? materia?em hydroizolacyjnym. Folie maj? za zadnie ochroni? nas przed wod?, ktra dostanie si? an skutek nieszczelno?ci pokrycia czy te? w wyniku podmuchw wiatru. Folia taka nie ma mo?liwo?ci odprowadzenia na zewn?trz wilgoci, ktra dostaje si? na poddasze. Dlatego te? mi?dzy t? foli? a we?n? trzeba zostawi? przestrze? wentylacyjn?. W tym rozwi?zaniu folia tworzy jedynie co? na wzr parasola dla domu. Jest to najta?sze rozwi?zanie. Membrany wysokoparoprzepuszczalne nie tylko ochraniaj? nas przed woda, ale te? wypuszczaj? par? z naszego domu. Osi?gni?to to dzi?ki specjalnej w?knistej konstrukcji. Dzi?ki temu mo?na je uk?ada? bez robienia szczeliny nad pokryciem. Uk?adanie membran jest te? prostsze ni? uk?adnie foli. Zrobienie odpowiedniej szczeliny nie jest wcale takie proste. ?eby mia?a ona minimalna przestrze?, czyli 3cm to we?na mi?dzy krokwiami musi by? uk?adana w specjalny sposb. Najwa?niejsze by zapewni? odpowiednie odsuni?cie od wierzchu krokwi. Najcz??ciej u?ywa si? do tego drutu lub sznurka, ktry tak si? rozmieszcza by we?na nie dotyka? foli. W bok krokwi wkr?ca si? wkr?t, do ktrego mocuje si? drut i przeci?gamy go uko?nie na druga krokiew. T? czynno?? powtarzamy od do?u Az do kalenicy. Odleg?o?? mi?dzy wkr?tami nie powinna by? zbyt ma?a, najlepiej jak to b?dzie oko?o 10cm., Gdy dach zabezpieczmy membran? to ju? nie musimy robi? tej szczeliny. We?n? umieszczamy na wcisk. Mimo tego zaleca si? kilku milimetrowy odst?p mi?dzy we?n? a membran?. Folie i membrany mog? by? stosowane na dachach o koncie krycia nie mniejszym ni? 20 stopni. Przeznaczone s? g?wnie na pokrycia z blacho dachwki, niektre typy membran mo?na uk?ada? na sztywnym poszyciu.

 
Gdyie postawi kocio na wgiel

W?giel jest nadal jednym z najta?szych paliw, dlatego sporo osb rozwa?a instalacj? w?a?nie kot?a na te paliwo w swoim nowym domu. Jednym z kilku wad a raczej uci??liwo?ci, jakie s? zwi?zane z kot?em na w?giel jest kurzenie si? z niego. Ma to miejsce podczas usuwania z kot?a popio?u. W?a?nie z tego wzgl?du urz?dzenia te nale?y instalowa? w oddzielnych pomieszczeniach. Kot?ownia, bo tak nazywamy to pomieszczenie nie zawsze znajduje si? w projekcie domu, dlatego trzeba to uwzgl?dni? przy wyborze projektu. Je?li kot?ownia ma oko?o 7 metrw kwadratowych to z powodzeniem wystarczy miejsca na kocio? i jego obs?uga nie b?dzie utrudniona. W kot?owni powinno si? zainstalowa? szczelne drzwi tak by krz nie unosi? si? z tego pomieszczenia do innych. Najcz??ciej obok pieca musi si? te? znale?? pompka obiegowa, jednak w niektrych przypadkach nie jest ona konieczna. Je?li moc naszego pieca jest mniejsza jak 25KW to paliwo do niego mo?e by? przechowywane w tym samym pomieszczeniu, jednak w oddzielnych pojemnikach lub specjalnym boksie. Jednak w wi?kszo?ci domw tak si? nie robi, w kot?owni trzyma si? tylko podr?czny zapas paliwa a reszt? w budynku gospodarczym czy te? na podwrku. Kocio? musi te? by? pod??czony do odpowiedniego komina zgodnie z przepisami. Kocio? musi by? pod??czony do przewodu dymowego, ale do tego samego przewodu nie mo?e by? pod??czony kominek. Wybr samego kot?a te? nie jest ?awy, pierwsz? i najta?sz? grup? stanowi? kot?y z r?cznym za?adunkiem paliwa. Jest to bardzo popularny rodzaj pieca, dlatego te? jego producenci ci?gle ulepszaj? w?a?ciwo?ci tego pieca. Je?li chodzi os terowanie temperatur? to odbywa si? ono za pomoc? dozowania odpowiedniej ilo?ci powietrza. Wi?kszo?? urz?dze? ma w tym celu termostat. Wi?kszo?? ze sterownikw kieruje tak?e pomp? obiegow?. Je?li chodzi o kot?y z grnym spalaniem to trzeba do nich zagl?da?, co oko?o 8 godzin. Te, ktre maja dolne spalanie mog? by? ju? dogl?dane rzadziej, bo raz na dob?. Kolejn? grup? stanowi? kot?y z podajnikiem ?limakowym, do kot?a pod??czony jest zbiornik, z ktrego jest pobierane paliwo i dostarczane do kot?a. Kot?y te maj? zazwyczaj bardziej rozbudowane sterowanie, ktre umo?liwia nam nie tylko dozowanie powietrza niezb?dnego do spalania, ale i ilo?? dostarczanego paliwa. Jeden za?adunek paliwa zazwyczaj wystarcza na oko?o 3 do 4 dni palenia. Zale?y to od temperatury zewn?trznej, rodzaju paliwa i pojemno?ci zasobnika. W obecnych czasach w?a?nie ten typ kot?a jest kupowany najcz??ciej ze wzgl?du na rzadsze dok?adanie do pieca.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 4 of 10