Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Uk?adamy panele

Aby u?o?y? panele lub deski warstwowe nie musimy posiada? ?adnych specjalnych umiej?tno?ci, wystarcza tez podstawowe Andzia dost?pne prawie w ka?dym domu. Musimy tylko przestrzega? pewnych zasad i instrukcji zawartej na opakowaniu. Aby zacz?? prace musimy odpowiednio przygotowa? pod?o?e. Najwa?niejsze by by?o one rwne, stabilne i suche. Nierwno?ci mog? mie? mak 3mm, je?li s? wi?ksze to nale?y u?y? wylewki samopoziomuj?cej. Je?li to zrobimy to musimy odczeka? zanim posadzka wyschnie. Musimy tez odpowiednio sk?adowa? panele zanim je u?o?ymy. Ze wzgl?du na ich w?a?ciwo?ci powinny one znajdowa? si? przez kilka dni w pomieszczeniu w ktrym b?dziemy je uk?ada?. Powinny one le?e? w fabrycznych paczkach jednak  w ten sposb by do wn?trza mia?o dost?p powietrze. Nast?pnie mo?emy przyst?pi? do pracy. Mierzymy pomieszczenie, chodzi o to ?e ostatni rz?d paneli nie mo?e by? w??szy jak 50mm, je?ki nie wychodzi zalecana szeroko?? to pierwsza warstwa paneli musi zosta? przyci?ta. W pomieszczeniu w ktrym b?dziemy uk?ada? powinna by? temperatura nie mniejsza jak 18 stopni, a wilgotno?? nie wi?ksza jak 65%. Najpierw uk?adamy folie ktra ochroni posadz? przed wilgoci?. Nale?y j? uk?ada? tak by przy ?cianach by? oko?o 20cm zak?ad a ??czenia nale?y skleja? ta?m?. Po u?o?eniu paneli zak?ad przy ?cianach obcinamy. Panele nale?y uk?ada? tak by d?u?szy bok by rwnoleg?o do padaj?cych promieni s?o?ca czyli do okna. W ten sposb krtszy bok paneli powinien i?? do okna. Na folii uk?adamy warstw? wyg?uszaj?c? jest to najcz??ciej pianka czy te? korek lub filc. Czasem mo?emy te? naby? materia? ktry b?dzie po??czeniem folii i materia?u wyg?uszaj?cego. Przy uk?adaniu pami?tajmy o dylatacji od ?cian i innych sta?ych elementw takich jak rury. W mniejszych pomieszczeniach wystarczy 10mm w wi?kszych odpowiednie b?dzie 20mm. Pierwszy rz?d paneli uk?adamy od lewego naro?nika ?ciany ??cz?c je systemem piro-wpust. Panele pierwszego rz?du musza by? skierowane pirem do ?ciany, w ten sposb b?dzie si? nam lepie je uk?ada?o. Przed u?o?eniem paneli ostatniego rz?du trzeba odpowiednio przyci?? o?cie?nic? drzwi. Panele z systemem piro-wpust mo?na u?ytkowa? od razu po u?o?eniu. Ale je?li uk?adamy te na klej to musimy odczeka? tyle czasu ile zaleca producent paneli. Aby panele si? nie ?ciera?y trzeba przymocowa? podk?adki filcowe pod meble ruchome takie jak krzes?a. Je?li mamy meble na k?kach to powinni?my stosowa? pod nimi maty lub wyk?adziny.

 
Wanny SPA

Jest to grupa wannien spa przeznaczonych do u?ytku domowego (prywatnego). Budowa takich wanien sk?ada si? z :

- niecki wspartej na konstrukcji (najcz??ciej jest to konstrukcja betonowa lub drewniana), powinna ona posiada? wygodne siedziska

- schodki u?atwiaj?ce bezpieczne korzystanie z k?pieli

- dysze ( w ta?szych wersjach s? to zwyk?e wyloty powietrza)

- obieg filtruj?cy (to w nim woda jest filtrowana i dezynfekowana), oprcz pompy i filtrw znajduj? si? tam tak?e odpowiednie podgrzewacze wody.

Za pomoc? otworw powietrza do wanny jest wt?aczane powietrze w formie tysi?cy bombelkw ktre masuj? nasze cia?o. Natomiast je?li chodzi o dysze to za ich pomoc? w do wanny zostaj? wpuszczone strumienie wody ktre spe?niaj? t? sam? funkcj? co bombelki. Masa? w wannie z dyszmy jest silniejszy.

Ta?sze modele nie posiadaj? automatycznej dezynfekcji, o czysto?? wody musimy zadba? sami, do tego celu s?u?? specjalne tabletki ktre rozpuszczam w wodzie.

Obieg w takiej wannie SPA jest bardzo prosty i sk?ada si? z elementw poboru wody, pomp i dysz. Po drodze oczywi?cie s? filtry z wymiennymi wk?adkami.

W wannach SPA wyr?niamy nast?puj?ce rodzaje dysz:

- kierunkowe, mam w nich mo?liwo?? regulacji kierunku strumienia wody

- wiruj?ce, wirowanie to wzmacnia efekt masa?u

- mini dysze kierunkowe, za ich pomoc? masujemy wi?ksz? powierzchni? cia?a podczas jednorazowej sesii masa?u.

W najnowszych rozwi?zaniach zastosowano te? elektroniczne sterowanie temperatury i si?y masa?u.

 
Wybieramy blat kuchenny

Blat taki musi by? odporny na wiele czynnikw takich jak wilgo? czy ?rodki czyszcz?ce. Producenci maj? bardzo bogata ofert? blatw i ka?dy znajdzie tu co? dla siebie. Typowa g??boko?? blatu to 60cm, takie s? po prostu standardy wyposa?enia kuchennego. I w?a?nie wi?kszo?? producentw dostosowuje si? pod te normy. Ale je?li mamy wi?cej miejsca to mo?emy zdecydowa? si? na szerszy blat. Je?li chodzi o grubo?? to zwykle zawiera si? ona mi?dzy 2,8 a 4 cm. /do takich grubo?ci s? przystosowane zaczepy zlewozmywakw. Je?li mamy taki grymas to bez problemu zamwimy grubszy blat ale najpierw upewnijmy si? czy nie b?dzie on nam w czym? przeszkadza?. Popularne ostatnio s? blaty o grubo?ci 5 cm tylko ze s? ci??kie i trudne w monta?u, poza tym s? ok. Przejd?my do sedna czyli do tego z czego w blat wykona?. Materia? nie mo?e by? byle jaki poniewa? nasz blat musi wiele znie?? i to niezbyt przyjemnych rzeczy. Pierwszym materia?em jaki we?miemy pod lup? jest postforming. Jest to nic innego jak laminat naklejony na p?yt? wirow?, jest to najta?sze i najcz??ciej wybierane rozwi?zanie. Kraw?dzie s? zaokr?glone i wykonane tym samym materia?em, dzi?ki temu woda nie b?dzie stawa?a si? do po??cze?. Czasem blatu nie da si? wykona? z jednego kawa?ka, i tu pojawia si? problem z ?aciarzami. Jest to materia? trwa?y, odporny na ?cieranie i przebarwienia. Innym materia?em jest kamie? naturalny. Charakteryzuje si? on wyj?tkowa trwa?o?ci? ze wzgl?du na nie nasi?kliwo?? i twardo??. Najlepszy b?dzie granit, marmury s? mi?kkie i nasi?kliwe. R?ne granity maj? odmienne w?a?ciwo?ci, te lepsze s? bardziej zwarte, warto o tym porozmawia? z dostawca kamienia. Blaty te s? kilku krotonie dro?sze od omawianego wcze?niej rodzaju ale s? za to znacznie trwalsze. Mo?liwe s? te? kompozyty takie jak corian, staron czy kerrock, ich zaleta jest tez to ?e s? ciep?e w dotyku. S? tez bardziej odporne ni? kamie? je?li chodzi o ?rodki chemiczne. Najwi?ksz? ich zaleta jest bez spoinowe ??czenie, wszelkie szpary s? zlane. Kompozyty tego typu s? bardzo proste w obrbce. Uzyskujemy z nich dolne kszta?ty. Blat mo?e by? tez wykonany z ceramiki, w tym przypadku p?ytki nakleja si? na wodoodporn? p?yt? wirow?. ?Oferta ceramiki jest do?? szeroka wi?c mo?emy skomponowa? w?asny niepowtarzalny blat. W przypadku ceramicznych blatw niezmiernie wa?ny jest wybr fug. Trzeba tez zadba? o staranne wyko?czenie kraw?dzi blatu. Zobaczmy ile zap?acimy z jeden metr kwadratowy blatu. Z postformingu 120-200z?, z granitu 700-1500, z Corianu 1700 3000 z drewna 200 600z? a z p?ytek od 40 do 80z? na jeden metr kwadratowy.

 
Wybieramy grzejniki do domu

W wi?kszo?ci domw czy te? lokali pod oknami instaluje si? standardowe grzejniki p?ytowe, szacuje si?, ?e jest ich a? 80% wzgl?dem wszystkich montowanych grzejnikw. Rzadziej natomiast montuje si? grzejniki o innej budowie. Wa?nym zagadnieniem jest dobr grzejnikw tak by w jednej instalacji by?y grzejniki tego samego wykonane z tego samego materia?u. Wa?ne jest te? miejsce ??czenia grzejnikw z instalacj?, materia?y te musz? by? tak dobrane by w miejscu ich ??czenia nie dochodzi?o do korozji. W nowych budynkach nale?y te? unika? ??czenia w jednej instalacji odmiennych grzejnikw, poniewa? tak? instalacj? grzejn? b?dzie po prosu trudniej wyregulowa?. Je?li natomiast wymieniamy instalacje w starym domu do dopuszcza si? wymian? tylko cz??ci grzejnikw. Grzejniki stalowe p?ytowe maj? ?rednio cztery razy mniejsz? pojemno?? od grzejnikw tradycyjnych ?eliwnych. Dzi?ki tej zalecie grzejniki tego typu szybko si? nagrzewaj? i szybko stygn?. Jest to du?y plus, gdy instalacj? rz?dzi uk?ad elektroniczny i po jego reakcji na zmian? temperatury w domu szybko robi si? ciep?o. Dzi?ki temu kocio? pracuje bardziej ekonomicznie, co przek?ada si? na ni?sze rachunki. Grzejniki p?ytowe maj? utrudniony przep?yw wody, po prostu stawiaj? jej wi?kszy opr ni? te tradycyjne. Dlatego powinny one pracowa? tylko w obiegu wymuszonym, czyli w takim, w ktrym znajduje si? pompka. Je?li natomiast maj? one pracowa? w instalacji grawitacyjnej to powinna ona by? do?? ma??. Je?li chodzi o parametry to ci?nienie w instalacji nie powinno by? mniejsze ni? 0,6 i wi?ksze ni? 1 MPa. Temperatura wody natomiast zgodnie z normami nie powinna przekracza? 95 stopni. P?yta grzejnika powstaje z arkuszy blachy o grubo?ci ponad 1mm, ktre s? zgrzewane na zimno. Jest to tak przeprowadzane by powsta?y kanaliki, ktrymi b?dzie przep?ywa?a woda. Czasem do p?yt takich mocuje si? te? dodatkowe elementy nazywane o?ebrowaniem lub elementami konwekcyjnymi, s? to najcz??ciej drobne elementy z blachy. Dzi?ki ich zastosowaniu zwi?ksz si? powierzchnia grzejna. Najbardziej korzystne s? grzejniki z tylnim o?ebrowaniem, poniewa? ciep?o od strony pomieszczenia ma ?atwy przep?yw a od strony ?ciany ju? gorszy. Przy zakupie zwr? te? uwag? na pod??czenie grzejnikw do instalacji a raczej miejsce ??czenia z grzejnikiem, czasem jest ono bardzo nieestetyczne. Grzejniki s? r?nych wymiarw i to zarwno wysoko?ci jak i d?ugo?ci. Dzi?ki temu mo?na dobra? odpowiedni do danego pomieszczenia. Dodatkowo s? one produkowane, jako jedno, dwu lub trzyp?ytowe.

 
Wybieramy grzejniki do domu cz 2

Je?li budujemy dom to z doborem grzejnikw nie powinni?my mie? wi?kszych problemw. W projekcie, jaki zakupimy powinna znale?? si? cz??? dotycz?ca ogrzewania a w niej zestawienie grzejnikw. Oprcz tego dokumentacji tej powinny te? si? znale?? przekroje przewodw, moce grzejnikw,. Je?li takiej dokumentacji nie posiadamy to grzejniki mo?na dobra? na podstawie okre?lonego zapotrzebowania na ciep?o domu. Zapotrzebowanie to wynosi odpowiednio (szacunkowo) od 120 do 200 W/m2, je?li wsp?czynnik przenikania ciep?a przez ?ciany wynosi wi?cej ni? 1W. Od 90 do 110 W/m2 je, je?li wsp?czynnik wynosi oko?o 0,7. Od 60 do 70 W/m2, je?li dom jest budowany obecnie, a wed?ug przepisw jego ?ciany maj? mie? wsp?czynnik mniejszy ni? 03, 3 oraz 50 W/m2, je?li dom jest zaizolowany poni?ej tego wsp?czynnika np. 0,2. Je?li natomiast dokonujemy wymiany grzejnikw na nowe ze starych to ich moc mo?na dobra? na podstawie poprzednich. Teraz, gdy ju? mamy zapotrzebowanie na ciep?o to wystarczy przemno?y? j? przez ilo?? metrw do ogrzania. W ten sposb trzymamy przybli?on? moc grzejnikw. Pami?tajmy o tym by t? warto?? zwi?kszy? w pomieszczeniach szczytowych oraz na parterze o oko?o 10 procent.  Je?li masz obawy czy grzejniki nie s? za s?abe to lepiej je przewymiarowa? i zamontowa? przy nich urz?dzenia do regulacji ciep?a. Musisz pami?ta? o tym, ?e ka?dy grzejnik mo?na kupi? w kilku d?ugo?ciach i wysoko?ciach. Dlatego koniecznie sprawd?, jaka b?dzie odpowiednia wysoko?? i d?ugo??. Grzejniki taki powinien znajdowa? si? oko?o 20 30 cm ni?ej ni? parapet czy te? wn?ka okienna. Grzejniki p?ytowe mog? mie? a? cztery kr?ce przy??czeniowe, znajduj? si? one po bokach. Czasem te? maj? specjalny zesp? przy??czeniowy znajduj?cy si? od do?u. W najnowszych rozwi?zaniach dost?pne s? grzejniki z pod??czeniem na ?rodku tak?e z wk?adk? zaworow?. Je?li nasze grzejniki maj? kr?ce po bokach to mo?na je pod??czy? bezpo?rednio do instalacji prowadzonej w sposb tradycyjny w ?cianie lub po wierzchu. Pod??czamy wtedy tylko dwa kr?ce, jeden pozostaje fabrycznie za?lepiony a do drugiego pod??czamy odpowietrznik. Grzejniki z zespo?em przy??czeniowym mo?na pod??czy? od do?u. S? one wskazane dla nowych budynkw gdzie najcz??ciej prowadzi si? rury ogrzewania w pod?odze. Dzi?ki temu jest zachowana wi?ksza estetyka oraz wygoda u?ytkowania. Pami?taj tak?e o tym, ?e grzejniki z zespo?em przy??czeniowym s? dro?sze, ale maj? one ju? wbudowany zawr termostatyczny natomiast te z mocowaniem po bokach nie i musimy go dokupi?.

 

Wybr materia?u na posadzk? zale?y od wielu czynnikw. Oto jedne z nich: szacujemy czy pod?oga b?dzie bardzo u?ywana czy nie, musimy stwierdzi? czy zale?y nam na wyko?czeniu ktre b?dzie na lata, czy te? lubimy zmiany. Wa?ne te? jest to czy posadzk? chcemy u?o?y? sami czy wolimy do tego zatrudni? fachowca. Oczywi?cie wa?nym kryterium jest te? cena.

Read more...
 
Wymiana rur

Je?li wymieniamy rury stalowe na plastikowe to musimy uwzgl?dni? ich znacznie wi?ksz? rozszerzalno?? ciepln?. Powoduje to, ?e musimy pomy?le? o kompensacji. Chodzi w g?wnej mierze by stosowa? podpory przesuwne, ktre b?d? umo?liwia?y swobodne przemieszczanie si? rur podczas zmiany temperatur. Rol? tak?e spe?niaj? tez r?nego rodzaju za?amania w ruroci?gu. Cz?sto stosuje si? kompensatory w kszta?cie litery U dzi?ki temu jest mo?liwe odkszta?canie si? instalacji w tych w?a?nie miejscach.  Musimy te? pomy?le? o tych odcinakach rur, ktre przechodz? przez ?ciany i stropy. Szczeliny wok? takich rur powinny by? wype?nione materia?em o dobrej plastyczno?ci. Poziome odcinki powinny by? tak uk?adane by by? spadek w kierunku pionu, by, je?li zajdzie potrzeba da?o si? spu?ci? wod? z instalacji. Wa?na te? jest izolacja termiczna takich rur. Szczeglnie wtedy, gdy przechodz? one poprzez nieogrzewane pomieszczenia. W takiej sytuacji w rurach z ciep?? wod? by?a by tracona energia a w rurach z zimn? dochodzi?oby do wykraplania si? pary wodnej. Je?li mieli?my tak, ?e na ciep?? wod? trzeba by?o d?ugo czeka? to trzeba w nowej zainstalowa? pomp? obiegow? ciep?ej wody. Chodzi o to, ?e kiedy woda w rurach ulegnie och?odzeniu to pompa skierowuje j? ponownie do pieca w celu ogrzania. Pami?taj o tym, ?e wydajno?? i moc pompy obiegowej dostosowuje si? nie do niezb?dnej wysoko?ci podnoszenia, ale do wyst?puj?cych w instalacji oporach. Dobrze jest jak taka pompa wsp?pracuje z programatorem czasowym. Podczas wymiany instalacji pami?taj tak?e by zawory znalaz?y si? przed ka?dym przyborem sanitarnym, chodzi o to by w razie potrzeby mo?na by?o odci?? od niego przyp?yw wody nie zak?caj?c pracy reszty instalacji. Zobaczmy jak wygl?da sprawa instalacji kanalizacyjnej.  Nowe instalacje wykonuje si? g?wnie z rur PVC lub PP. Je?li modernizujmy instalacj? to nowe piony prowadzi si? w miejscu starych, w innej sytuacji trzeba przekuwa? si? przez strop. Przy monta?u rur trzeba zwrci? uwag? na kilka spraw, po pierwsze musi by? spadek w kierunku pionu nie mniejszy jak 3 centymetry na jeden metr, koniecznie trzeba zachowa? odpowiedni? szeroko?? rur. Rury o wi?kszej ?rednicy zapewniaj? lepszy sp?yw ?ciekw, ale czym s? one grubsze tym trudniej b?dzie je ukry?. Podobnie wi?kszy przep?yw ?ciekw musimy zapewni? wtedy, gdy pod??czamy kilka urz?dze? do jednej rury. Wa?ne jest te? by misek ust?powych nie przy??cza? do jednego podej?cia wraz z innymi urz?dzeniami. Podobnie jak w instalacji wodnej rury musza by? mocowane takimi uchwytami by umo?liwi? im ruchy termiczne.

 
W?asne SPA

Jeszcze jaki? czas temu basen w domu by? uznawany, jako luksus. Ale dzi? ca?kiem sporo osb decyduje si? na takie rozwi?zanie we w?asnym domu. Je?li mamy w planach remont piwnicy to jest to doskona?y moment na zrobienie takiego basenu czy te? domowego Spa. Jednak monta? niecki basenowej w piwnicy nie jest prostym zadaniem, musimy nie tylko zadba? o doprowadzenie wody, ale tak?e zamontowa? stacj?, ktra b?dzie ja uzdatnia?a. Chodzi o filtrowanie i chlorowanie. To tylko cz??? komplikacji, poniewa? woda z basenu b?dzie parowa?a, dlatego konieczne jest te? zamontowanie urz?dzenia do osuszania powietrza i wentylowania pomieszcze?. Wa?ne s? te? sprawy zwi?zane z wytrzyma?o?ci? fundamentw, niecka swoje wa?y, a szczeglnie, je?li jest wype?niona wod?. Je?li mamy w?tpliwo?ci to mo?na zamontowa? sobie mini basen, jest to du?a wanna dla 2 6 osb. Jednak i on b?dzie warzy? blisko 1, 5 tony. Plusem tego rozwi?zania jest to ze wype?nia si? je za pomoc? zwyk?ego w??a ogrodowego, czyli nie jest wymagane robienie instalacji wodnej. Jednak warto zrobi? jaki? kran w bliskiej odleg?o?ci od basenu. Nie zaszkodzi tak?e jak znajdzie si? blisko spust kanalizacyjny, u?atwi to nam u?ywanie mini basenu. Takie basenik nale?y czy?ci? kilka razy w roku. Je?li ju? wybierzemy mini basen to warto przed zakupem zrobi? mu ma?y test. Nie ma to jak wzi?? w nim kwadransow? k?piel i sprawdzi? czy siedziska s? wygodne oraz czy dysze umiejscowione s? tam gdzie powinny. Zag?wek te? powinien by? tak zamontowany by nie nadwyr??a? szyi. W mini basenie znajduje si? tak?e miejsce le??ce, musi ono by? usadowione do?? g??boko tak by?my znale?li si? pod wod?. Zwr?my tez uwag? na ha?as, pompy, ktre pracuj? nie powinny nam przeszkadza? w rozmowie. Je?li nie mini basen to mo?e sauna? Instalacja sauny jest mniej k?opotliwa ni? instalacja basenu, sauna z powodzeniem mo?e znajdowa? si? w piwnicy. Musimy tylko pami?ta? o tym, ?e pomieszczenie na saun? musi by? na tyle du?e by zmie?ci? si? tam tez prysznic. Do tego pomieszczenia musimy tak?e doprowadzi? ciep?? i zimna wod? oraz zapewni? odp?yw ?ciekw. Konieczne jest te? zamontowanie pieca, co cz?sto wi??e si? z konieczno?ci? remontu linii zasilaj?cej. Pomieszczeni to musi mie? te? dobra wentylacj?. Je?li nie narzekamy na brak kasy to zrbmy sobie i basen i saun? jedno obok drugiego, jest to ?wietne rozwi?zanie i wtedy ju? nie potrzebujemy prysznica.

 
W?asny filtr do wody

Budowa nowego domu czy te? remont starego to dobry moment nad zamontowaniem dodatkowych filtrw do wody. Przyj??o si? ?e w domach instaluje si? takie urz?dzenia tylko  tych miejscach gdzie jest uj?cie wody do celw spo?ywczych. Ale je?li chcemy filtrowa? ca?? wod? jaka dostaje si? do domu to koniecznie takie urz?dzenia filtruj?ce musimy zamontowa? w piwnicy, gara?u czy te? pomieszczeniu gospodarczym. Aby woda by?a jak najlepsza stosuje si? zestawy najcz??ciej trzech filtrw ktre ??czy si? szeregowo. To jaki filtr a raczej jaki wk?ad wybierzemy powinno zale?e? od rodzaju zanieczyszcze? znajduj?cych si? w ruroci?gu. Zasada jest jedna im g?stszy wk?ad tym wi?cej zanieczyszcze? zostanie zatrzymanych. Wk?ad taki ma maksymalny czas pracy si?gaj?cy 12 miesi?cy ale mo?e on ulec zmianie je?li zanieczyszcze? jest du?o lub gdy przep?yw wody jest na wysokim poziomie. Je?li w instalacji dochodzi do obni?enia ci?nienia to jest to znak do wymiany wk?adu. Je?li wk?ad jest wielokrotnego u?ytku to wystarczy go wyczy?ci?. Je?li chodzi o rodzaje filtrw jakie s? stosowane w instalacjach domowych to s? to wk?ady w?glowe, mechaniczne i specjalne. Filtry z wk?adem W?glowom usuwaj? chlor i jego pochodne. Zatrzymaj? tak?e zwi?zki organiczne i zawiesiny, potrafi? poprawi? barw i smak wody. Niektre z nich zawieraj? drobiny srebra, daje im to tak?e w?a?ciwo?ci bakteriobjcze. Filtry mechaniczne odpowiadaj? za wst?pne wyklarowanie wody. Potrafi? zatrzyma? takie zanieczyszczenia jak piasek, rdza i inne o wielko?ci co najmniej 5nm. Powinny znale?? si? na pocz?tku uk?adu filtracyjnego przed filtrem w?glowym, dzi?ki temu znacznie wyd?u?y si? jego ?ywotno??. Wk?ady specjalistyczne zale?nie od wykonania potrafi? niszczy? bakterie, usuwa? ?elazo czy te? mangan. S? te? takie ktre obni?aj? twardo?? wody. Warto?? naszej wody w kranie mo?na poprawi? poprzez stosowanie urz?dze? ktre wykorzystuj? zjawisko odwrconej osmozy. Urz?dzenia te filtruj? wod? w kilku stopniach a to razem czyni j? dobrej jako?ci a nawet bardzo dobrej. Sercem uk?adu jest p?przepuszczalna membrana, ktra mo?e mie? r?n? przepustowo??. Urz?dzenie takie przepuszcza zaledwie 20-30% wody reszta trafia bez oczyszczenia do kanalizacji. Aby ?ywotno?? tego urz?dzenia by?a zadowalaj?ca to trzeba przed nim zamontowa? filtr mechaniczny i w?glowy. Ca?e urz?dzenie najcz??ciej sk?ada si? ze zbiornika na uzdatnion? wod? ktry ma pojemno?? oko?o 10 litrw, zestawu filtrw i obudowy z membran?. Mo?na zakupi? urz?dzenia kompaktowe ktre maj? to wszystko w jednej obudowie.

 
Zawsze czysty kominek

Brudny kominek nie wygl?da estetycznie i zamiast dodawa? uroku naszemu wn?trzu szpeci je. Dotyczy to szczeglne szyb, ktre s? okopcone. Brudna szyba nie pozwala nam te? w pe?ni cieszy? si? widokiem ognia. Drzwi i boczne ?ciany produkuje si? ze specjalnego szk?a, ktre jest odporniejsze na zabrudzenia. Ale najwa?niejszy parametr to odporno?? na wysok? temperatur?. Zdolno?? samooczyszczenia jest na kolejnej pozycji. Takie jest szk?o pizolityczne. Szyba takka sk?ada si? z warstwy ceramicznej, szk?a i cienkiej warstwy metalu. Promienie podczerwieni powstaj?ce przy spalaniu cz??ciowo przechodz? przez szyb? na zewn?trz. Ale w wi?kszo?ci s? one dobijane przez wspomnian? warstw? metalu i wracaj? do wn?trza. W takiej sytuacji bardzo podnosi si? temperatura szyby, jest ona na tyle wysoka, ?e cz?steczki brudu maj? utrudnione przyczepianie. A je?ki ju? jakie? by?y na szybie to zosta?y oderwane i dopalone w p?omieniach. Minusem jest bardzo gor?ca szyba, cz?sto te? w takiej sytuacji stosuje si? podwjne przeszklenie. Takie zjawisko nazywane jest w?a?nie piroliz?, jego zaistnienie jest mo?liwe tak?e w szybach bez warstwy metalu. Musimy tylko w palenisku osi?gn?? o wiele wy?sz? temperatur?.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 3 of 10