Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Oszcz?dzajmy energi?

Obecnie energia jest coraz dro?sza, dlatego warto zastanowi? si? jak j? oszcz?dza? w naszym domu. Sprawa wydaje si? do?? prosta wystarczy, bowiem wy??czy? ?arwk?, ktra nam aktualnie nie jest potrzebna. Punktem wyj?cia powinno by zu?ywanie przez czteroosobow? rodzin? 4000 kwH w ci?gu roku. Ca?y proces oszcz?dzania warto zacz?? od tego ile energii pobieraj? poszczeglne urz?dzenia. Nie ma lepszego sposobu jak po prostu zmierzy? to specjalnym urz?dzeniem, umieszczamy je pomi?dzy urz?dzeniem a gniazdkiem sieciowym. Niektrych mo?e zaskoczy? fakt, ?e urz?dzenia mimo tego ju? SA wy??czone to i tak pobieraj? pr?d. Pralka pobiera oko?o 20% ca?ej energii, dlatego te? warto pra? w niskich temperaturach. Podgrzewanie wody poch?ania najwi?cej energii, obracanie b?bna nieco mniej. Obecnie proszki do prania SA tak skuteczne ze obni?enie temperatury wody o 10 stopni nie powinno wp?yn??, na jako?? prania. Pomiar zu?ywanej energii tylko potwierdzi ze im nowocze?niejsze urz?dzenie tym zu?ywa jej mniej. Stara lodwka zu?yje kilka razy wi?cej pr?du ni? ta nowoczesna o klasie A++. Dlatego podczas zakupu nowego sprzetu bardzo wa?ne jest sprawdzenie ile enregi on zu?ywa. Szukajmy urz?dze?, ktre znajduj? si? w klasie energetycznej A a najlepiej A++. Im na etykiecie b?dzie dalsza litera alfabetu tym urz?dzenie b?dzie zu?ywa?o wi?cej energii. Wa?ne jest tez oszcz?dzanie na o?wietleniu. Wystarczy zamiast 12 ?arwek 100W wkr?ci? ?wietlwki kompaktowe by rachunki nasze zmala?y o kilkaset z? w skali roku. Je?li by nasz dom by? o?wietlany wy??cznie przez ?arwki LED to nasz roczny rachunek za ?wiat?o wynosi?by w granicach 50z?. Standardem w domach energooszcz?dnych jest rekuperator. Je?li pracuje z nominaln? wydajno?ci? to zu?ywa energii za kilkaset z? w skali roku. Koszt ten obni?ymy o po?ow?, je?li b?dziemy wy??czali to urz?dzenie po wyj?ciu z domu. Mo?e on pracowa? na najni?szym biegu, gdy w domu wszyscy ?pi? lub gdy nikt si? nie kapie ani nic si? nie gotuje. Apropo gotowania to warto przykrywa? garnki w ten sposb oszcz?dzimy 30% energii potrzebnej do przyrz?dzenia potrawy. Warto te? pami?ta? o ma?ych ?wi?c?cych diodach sygnalizuj?cych tryb Stand-by. ?rednio w naszym domu znjaduj? si? a? cztery takie urz?dzenia, zu?ywaj? one ??cznie 20W energii.

 
Parapet

Obecnie inwestorzy bardzo cz?sto wybieraj? monta? okien w warstwie ocieplenia, co ma zapobiec stracie ciep?a. Jednak ramy s? cie?sze ni? pozosta?a warstwa ?ciany, dlatego tez przestrze? t? wype?nia si? materia?em izolacyjnym. Materia?y te mog? by? widoczne od strony wn?trza, jednak nie b?dzie to zbyt eleganckie rozwi?zanie. Boczne glify mo?na wyko?czy? tynkiem, natomiast doln? cz??? trzeba wyko?czy? czym? bardziej trwa?ym parapetem. Jest on estetyczny, odporny na uszkodzenia, chroni on tez ?cian? przed zamokni?ciem, je?li zapomnimy zamkn?? okno. Cz?sto te? parapet stanowi zabezpieczanie dla grzejnikw od gry. Je?li chodzi o rodzaje parapetw ze wzgedu na materia?, z jakiego zosta?y wykonane to jest ich ca?kiem sporo. Mo?emy zdecydowa? si? na PCW, jest to materia? odporny na zarysowania i czynniki atmosferyczne. Materia? ten mo?e tez imitowa? drewno lub kamie?. Dodatkowo s? proste w utrzymaniu czysto?ci no i s? najta?szym spo?rd wszystkich materia?w. Dla osb z tradycyjnym wn?trzem s? dost?pne parapety drewniane. Robi si? je tak?e z materia?w drewnopochodnych takich jak p?yta laminowana czy MDF. Parapet musi by? tak dobrany by nie dominowa? we wn?trzu. Trzeba go dopasowa? do innych elementw takich jak pod?oga czy meble. Je?li chodzi o sam monta? to parapet powinien by? stabilny, czyli solidnie i szczelnie zamontowany. Umieszcza si? go w murze wn?ki okiennej i wsuwa w specjalne podci?cie pod ram? okna. Okno i parapet nie mog? si? styka?, dlatego przestrze? mi?dzy nimi uzupe?nia si? piank? poliuretanow?. Stabilno?? zapewnia jego osadzenie w o?cie?u. Mo?na wku? go dwa lub trzy centymetry z ka?dej strony okna, ale mo?e to by? te? wi?cej. Przyjmuje si? tez ze, je?li dwie trzecie parapetu spoczywa w murze to nie wymaga on podparcia. W przeciwnym razie trzeba go podeprze? od spodu specjalnymi wspornikami. Parapet warto podeprze? tak?e wtedy, gdy jest on wykonany z kruchego materia?u. Mo?na je zamontowa? zarwno przed tynkowaniem jak i po nim. Je?li po tynkach to niezb?dne wykonanie podkuwania ?cian. Je?li decydujesz si? na parapety drewniane to zdecydowanie lepiej jest je osadzi? po tynkowaniu. Montuje si? je mniej wi?cej 10 15cm nad grzejnikiem. Dzi?ki tej odleg?o?ci zapewnimy wystrczajac? cyrkulacj? powietrza. W kuchni i w ?azience mo?na zrezygnowa? z tradycyjnego parapetu i po?o?y?, jako wyko?czenie pod oknem p?ytki ceramiczne. Jednak nie ka?dy rodzaj takich p?ytek dobrze si? spisze na mocno eksploatowanym parapecie.

 

Ogrzewanie pod?ogowe jest komfortowe i ta?sze w eksploatacji, dobrze wsp?pracuje z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania, ale czy ma wobec tego jakie? minusy? W tym artykule postaramy si? odpowiedzie? na to pytanie. Najwi?ksza zalet? ogrzewania pod?ogowego jest komfort cieplny, energooszcz?dno?? i niczym nieograniczona aran?acja wn?trza. Pierwsza zaleta bierze si? st?d, ?e ogrzewanie tego typu posiada bardzo korzystny rozk?ad temperatur, odbywa si? on w ogrzewanych w ten sposb pomieszczeniach. Ciep?o jest dostarczane rwnomiernie przez ca?? powierzchni?, z pomini?ciem fragmentw zas?oni?tych przez meble. Daje ot nam taki komfort ze nie ma miejsc za ciep?ych i za ch?odnych. Najcieplej jest przy pod?odze, nieco ch?odniej w innych partiach. Taki pionowy rozk?ad temperatur jest najbardziej korzystny dla przeci?tnego cz?owieka. Ciep?o z ogrzewania pod?ogowego jest przeszywane poprzez promieniowanie. W ogrzewaniu grzejnikowym przez konwersj? a to rodzi wi?ksze problemy z unoszeniem si? kurzu. Kolejny plus to, ?e powietrze takie jest mniej wysuszone jak podczas ogrzewania tradycyjnymi grzejnikami. Ciep?o z pod?ogi ogrzewa tak?e ?ciany i sprz?ty w domu. Trafia wprost a nie poprzez ogrzane powietrze do miejsc, w ktrych przebywaj? ludzie. Dzi?ki temu mo?na obni?y? temperatur? w pomieszczeniach o jeden a nawet dwa stopnie Celsjusza. Dzi?ki temu mo?emy zyska? na eksploatacji takiego ogrzewania. Specjali?ci z tej dziedziny uwa?aj?, ?e mo?na oszcz?dzi? nawet do 10% w stosunku do tradycyjnego ogrzewania. Kolejny plus tak jak wspomnia?em wcze?niej to mo?liwo?? wsp?pracy ogrzewania pod?ogowego z niskotemperaturowymi ?rd?ami ciep?a. Chodzi tu przede wszystkim o kolektory s?oneczne i pomp? ciep?a. Bardzo dobrze sprawdzi si? te? przy ogrzewaniu kot?ami kondensacyjnymi o ni?szej temperaturze ni? 57 stopni Celsjusza. Wa?n? zaleta jest tez estetyka. Elementy ogrzewania s? ca?kowicie ukryte w pod?odze, dzi?ki temu nie szpec? wn?trza i go nie zagracaj?, mamy mo?liwo?? wi?kszej aran?acji wn?trza ni? przy zwyk?ym ogrzewaniu grzejnikowy. No dobra, ale przejd?my teraz do wad. Najwi?kszym minusem ogrzewania tego typu jest jego du?a bezw?adno??. Pod?oga d?ugo si? nagrzewa, ale i d?ugo stygnie. Gdy an przyk?ad pojawi? si? jakie? zyski ciep?a na przyk?ad ze s?o?ca to nie da si? szybko zmniejszy? ogrzewania. Ogrzewania takiego nie powinno si? stosowa? w pomieszczeniach, ktre s? u?ytkowane raz an jaki? czas oraz takich, w ktrych potrzebujemy z jaki? powodw du?e r?nice temperatury.

 
Przytulny dom cz1

rodzinaUrz?dzi? dom tak by jego przestrze? by?a funkcjonalna i przytulna nie jest prosto. Jednak jest kilka sprawdzonych sposobw, ktre uczyni? nasz dom przytulnym. Zacznijmy od kominka, nic nie da nam takiego ciep?a jak kominek. Pal?cy si? ogie? przyci?ga, gromadzi domownikw i sprawia, ?e czuj? si? mi?o i bezpiecznie. Dzisiejsze domy maj? z regu?y jeden kominek, ktry znajduje si? w centrum domu, czyli w salonie. Pokuj dzienny nale?y urz?dzi? tak by nie kolidowa? on z innymi strefami domu. Przy kominku musi by? strefa wypoczynkowa, czyli kanapa i fotela, na nich mo?emy siedzie? i cieszy? si? z ognia. Pami?tajmy jednak o tym by zachowa? bezpieczn? odleg?o??, powinna ona by? uzale?niona od mocy wk?adu kominkowego. Warto te? zwrci? uwag? na to by przestrze? miedzy kominkiem a kanap? nie by?a przeci?ta przesz szlak komunikacyjny. Mowa tu na przyk?ad o drodze z kuchni do salonu. Wa?ny jest te? wygl?d kominka, materia?y, z jakich b?dzie wykonany powinny wsp?gra? z ca?ym domem. Kolejna sprawa to materia?y wyko?czeniowe w domu. Jedne materia?y SA ciep?e inne ch?odne. Najbardziej przyjazne SA materia?y naturalne takie jak drewno, ceg?a, korek i niektre kamienie. Drewno bardzo dobrze prezentuje si? nie tylko na pod?odze, ale tak?e na sufitach na ?cianach. Jednak nie nale?y przesadza? by wn?trze nie sta?o si? zbyt przyt?aczaj?ce. Najwi?cej ciep?a daj? drewna z gatunkw o ognistych barwach np. ??tobr?zowe iroko czy czerwony maho?. Ciep?y jest tak?e korek, wyko?czone nim powierzchnie chroni? przed utrat? ciep?a, na takiej powierzchni nie gromadzi si? kurz i jest ona elastyczna. Materia? ten z powodzeniem mo?na stosowa? we wszystkich pomieszczeniach. Korkowe p?ytki sprostaj? kuchennym i ?azienkowym wymaganiom. Kolejny ciep?y materia? to ceg?a. Materia? ten mo?e nada? naszemu wn?trzu surowo??, ale te? sprawi?, ?e b?dzie ono bardziej przytulne. Przytulna jest zarwno ceg?a o kolorze naturalnym jak i ta w nowocze?niejszych barwach. ?ciana ceglana od razu kojarzy si? nam z domowym ciep?em. Ceg?? tak? mo?na wyko?czy? kominek. Doskonale sprawdz? si? w ka?dym pomieszczeniu. Mo?emy te? u?y? kamienia i to nie koniecznie bia?ego czy szarego, poniewa? do dyspozycji mamy ca?? gam? kolorw. Nie bez znaczenia dla naszego wn?trza ma te? jego faktura i struktura. Kamie? jest materia?em, ktry z regu?y dominuje we wn?trzu.

 
Publiczne SPA

Tego typu wanny SPA s? instalowane przy basenach i o?rodkach sportw wodnych. Cz?sto te? w hotelach. Za korzystanie z nich musimy p?aci?. Nad higien? czuwa Pa?stwowy Nadzr Sanitarny. Przepisy budowlane w przypadku takich wanien s? bardzo obostrzone i okre?lone w specjalnych przepisach.

Budowa takich wanien r?ni si? nieco od tych rodzinnych. W nieckach znajduj? si? rynny przelewowe, a dezynfekcja musi si? odbywa? w nich automatycznie. Najcz??ciej mamy tu doczynienia z dwoma rodzajami niecek. Pierwszy rodzaj to niecka akrylowa przeznaczona do u?ytku dla ilo?ci osb od 5 do 12, ma ona r?ne wymiary i kszta?ty. Cz?sto niecka wyposa?ona jest nie tylko w siedziska ale nawet w le?aki czy te? ?aweczki. Mo?emy na nich zarzywa? k?pieli i jednocze?nie rozmawia? z innymi. Kolejnym typem niecki jest niecka betonowa, jej budowa odbywa si? na konkretne zamwienie. Jej wymiary i kszta?t jest dostosowany  do potrzeb klienta.  Stosuj?c niecki betonowe mo?emy wybudowa? bardzo du?e wanny SPA w ktrych pomie?ci si? du?o wi?cej osb ni? w niecce akrylowej. Niecki betonowe cz?sto znajduj? si? w o?rodkach rehabilitacji i w o?rodkach Spa.

B?d?c w hotelach na urlopie warto sko?ysa? z takiego masa?u i na w?asnej skrze przetestowa? tak? wann? publiczn?. Jest to doskona?e miejsce do relaksu, mo?emy fantastycznie tam odpocz??.

 
P?ytki zamiast cegie?

Na ?cianie mo?emy sobie zrobi? ceglan? faktur?, w tym celu nie trzeba od razu si?ga? po ceg?y, wystarcz? p?ytki. Cho? jak wiadomo tak? ?cian? nieotynkowan? najlepiej wybudowa? podczas stawiania domu.

Read more...
 
Rekuperator Bartosz

Jest to ten rekuperator, jaki bior? pod uwag? przy budowie systemu wentylacji w moim domu. Wielu zapyta, dlaczego akurat ten, a no podstawa jest top, ?e po prostu sporo osb go ma i sprawuje si? on bardzo dobrze. W domach energooszcz?dnych system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a musi dzia?a? wybitnie dobrze, aby ca?a nasza praca przy budowie takiego domu nie posz?a na marne. Firma Bartosz ma w swej ofercie centrale o nazwie Vena. S? one centralami wentylacyjnymi, ktre zawieraj? w sobie wszystkie niezb?dne elementy w tym rekuperator. Centralnym urz?dzeniem jest spiralny, przeciwpr?dowy wymiennik ciep?a. Technologia produkcji zosta?a opatentowa? przez polskich in?ynierw. Urz?dzenie to zapewnia: odzysk ciep?a przekraczaj?cy 85%, szczelno?? na poziomie 99, 9%, odporno?? na szronienie. Ta ostatnia w?asno?? powoduje, ?e wymiennik ten nie traci wydajno?ci przy ujemnych temperaturach. Ale jak to si? ma do praktyki? Tu?, je?li na dworze mamy 20 stopni a powietrze, ktre jest usuwane z domu ma +20 to odda ono cz??? ciep?a powietrzu nap?ywaj?cemu, ktre b?dzie mia?o oko?o 14 stopni. Wtedy nasz system ogrzewania domu ogrzeje je tylko o kilka stopni a nie o kilkana?cie czy kilkadziesi?t jak by to mia?o miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnie W ten sposb oszcz?dzimy na ogrzewaniu. W centrali tej oprcz rekuperatora s? jeszcze oszcz?dne wentylatory na pr?d sta?y oraz sterownik, ktry wszystkim zarz?dza. Dzi?ki temu mo?na dostosowa? ilo?? wymienianego powietrza do aktualnych potrzeb. Zale?nie od tego, jakie mamy ogrzewanie w domu to inwestycja w rekuperator mo?e si? zwrci? ju? po kilku latach. Urz?dzenie to zazwyczaj montuje si? na poddaszu albo w gara?u. System ten nie tylko pozwoli nam na ograniczenie wydatkw na ogrzewanie, ale i poprawi warunki zdrowotne w domu. Dzi?ki temu, ?e w systemie takim znajduj? si? filtry to nap?ywaj?ce powietrze mo?e by? odpowiednio oczyszczane. Wentylacja ta szybko i sprawnie usunie zapachy z kuchni czy te? ?azienki. Kolejnym plusem takiego rozwi?zania jest fakt usuwania wilgoci z domu. Ja b?d? budowa? dom energooszcz?dny i cale prace i inwestycje w materia?y posz?yby na marne, je?li bym nie zainwestowa? w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a. Polskie rozwi?zanie z firmy Bartosz przekona?o mnie, poza tym wspieram polsk? gospodark?, wi?c polski produkt b?dzie dla mnie najlepszy.

 
Robimy ?cian? ?ukow?

W naszym nowo budowanym domu mo?emy mie? ochot? zrobi? ?cian? na kszta?t ?uku. Najszybszym rozwi?zaniem jest zdecydowanie si? na lekk? konstrukcj? szkieletow?.


Tak? ?cian? mo?na zmontowa? nawet w istniej?cym ju? wn?trzu, w dowolnym miejscu na stropie, poniewa? praktycznie nie generuje ona ?adnego obci??enia. Mo?emy na przyk?ad ustawi? ruszt z profili stalowych i obudowa? je p?ytami gipsowo kartonowymi. Wyginamy je na mokro albo u?ywamy specjalnych elastycznych p?yt. Minimalny promie? powinien nie by? mniejszy ni? 100 cm. Do pod?ogi i do sufitu przykr?ca si? odpowiednio wygi?te i ponacinane profile stalowe UW. Powinny one by? podklejone ta?m? uszczelniaj?ca. W profilach tych, co jakie? 30 cm powinny znajdowa? si? s?upki stalowe i do nich przykr?ca si? ok?adziny z p?yt. Pami?tajmy o tym by kraw?dzie takich p?yt si? mija?y. Cz?sto uk?ada si? dwie lub trzy warstwy, szczeliny w ostatniej warstwie szpachlujemy. Innym sposobem jest wykonanie ?cian z p?yt ?azienkowych z polistyrenu ekstradowanego. Jest on wzmocniony siatk? z w?kna szklanego. Rozwi?zanie takie poleca si? szczeglnie w pomieszczeniach wilgotnych. P?yty te ??czy si? klejem i kszta?townikami stalowymi. Ca?o?? wzmacnia si? szpachl? z siatk? z w?kna szklanego.

 
Rolety

Obecnie bardzo cz?sto os?ony zewn?trzne zamawia si? razem ze stolarka okienna. Zamontowanie przes?on na zewn?trz przeszklenia poprawia komfort ?ycia. Dzi?ki temu mo?emy kontrolowa?, jaka ilo?? ?wiat?a wpada do domu. Dobrze dobrane i odpowiednio zamontowane =rolety ograniczaj? straty ciep?a zima i noc?. Okiennice i ?aluzje dzia?aj? podobnie, ale mniej efektywnie. Roleta chroni przed utrata ciep?a o ile znajduje si? ona nie dalej jak dwa trzy centymetry od szyby. Je?li b?dzie to dalej to powietrze b?dzie kr??y?o w tej przestrzeni i wych?adza?o okno. Taka roleta mo?e zmniejszy? straty ciep?a nawet 0 30 procent. Najpopularniejszym sposobem przes?aniania okien SA rolety zewn?trzne. Je?li zdecydujemy si? na wersj? antyw?amaniowa to znacznie poprawione zostanie bezpiecze?stwo naszego mienia. Decyzje o monta?u rolet najlepiej podj?? ju? przy projektowaniu budynku. Dzi?ki temu skrzynk? b?dzie mo?na umie?ci? w ?cianie. Je?li dom ju? stoi to b?dzie trzeba przykr?ci? j? na zewn?trz. Rolety zamyka si? i otwiera bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Najprostszy sposb to regulacja z a pomoc? korby lub ta?my. Innym dro?szym rozwi?zaniem jest uk?ad elektryczny sterowany pilotem. Dost?pne SA tak?e rolety zasilane energi? elektryczn?. Roleta musi by? zamontowana nad oknem w ten sposb wy nie wyzi?bia?a ona nadpro?a. Obudow? rolet mo?na przykr?ci? do elewacji nad otworem okiennym. Nie jest to jednak najwygodniejsze rozwi?zanie. Mo?na je tez przymocowa? do o?cie?nicy pod nadpro?em, w takiej sytuacji zmie?ci si? ona w grubo?ci muru. Ale anglezy amie tac o tym, ?e obudowa ta zmniejsza ?wiat?o otworu, wi?c trzeba wzi?? to pod uwag? przy projektowaniu domu. Najbardziej optymalnym rozwi?zaniem SA rolety umieszczone w linni nadpro?a. Nie zmniejsz? one ?wiat?a i nie wida? ich an elewacji. Mo?emy te? zdecydowa? si? na ?aluzje. S? one produkowane z aluminium, ale mog? tez by? z drewna lub ze stali. Od rolet r?ni je to, ?e lamelki SA ustawione pod sta?ym kontem lub ich nachylenie mo?na dowolnie regulowa?, dzi?ki czemu mo?na kontrolowa? dop?yw ?wiat?a do wn?trza.

 
Ro?liny w domu

kw

Dzi?ki nim nie tylko robi si? zacisznie i kameralnie, przestrze? domu ozdobiona zieleni? jest bardzo przytulna. Raczej nikt nie zastanawia si?, po co przynosi kwiaty do domu. Po prostu dzi?ki nim jest nam przyjemniej. Niektrzy te? twierdz?, ?e to spadek po przodkach, to, ?e w?rd kwiatw dobrze si? czujemy. Wiele osb czuje si? te? bardziej udomowiona. Ro?liny s? doskona?ym sposobem na aran?acj? wn?trz, dzi?ki swym li?ciom, przer?nym kszta?tom czy te? kolorowym kwiatom. Ale nie tylko to si? liczy, bowiem wa?ne jest tez to, w jakim pojemniku sadzimy ro?liny. Je?li lubisz kwiaty to odwiedzaj sklepy, poniewa? jest w nich mnstwo nowych gatunkw, ktre mog? lepiej pasowa? do wn?trza twego domu. Cz?sto te? nowe gatunki s? bardziej odporne na warunki, w jakich przyjdzie im rosn??. Jest to niezmiernie wa?ne by dana ro?lin? nie zdobi?a naszego domu tylko przez kilka tygodni, lecz zosta?a z nami na d?u?ej. Dlatego jak kupujemy jaki? egzemplarz to trzeba zapozna? si? ze sposobem jego piel?gnacji oraz z tym, w jaki sposb b?dzie si? ona rozrasta?. Nawet naj?adniejszy kwiat usadowiony w niew?a?ciwym miejscu zacznie z czasem umiera?. S? kwiaty, ktre lubi? s?oneczne miejsca a s? takie, ktre tego nie cierpi? i w efekcie umieraj?. Trzeba te? pami?ta? o specjalnych warunkach dla ro?lin na zim?, poniewa? w tym okresie zapadaj? one w stan wegetacji i spoczynku. Wi?kszo?? ro?lin potrzebuje w tym okresie ni?szej temperatury by wiosn? lub latem zakwitn??. Nie bez znaczenia jest te? odpowiednia wilgotno?? powietrza. Sporo ro?lin w zimie cierpi z powodu zbyt suchego powietrza. Oczywi?cie winne jest centralne ogrzewanie. Wa?ne s? te? ro?liny w ogrodzie. One te? stworz? przytulny klimat wewn?trz domu. Pami?taj, ?e ?ywop?ot wok? ogrodzenia nie tylko ochroni nas przed w?cibskimi s?siadami, ale te? przed kurzem i ha?asem. Najwi?cej zanieczyszcze? dostaje si? do?em, dlatego musi on by? zag?szczony u do?u. Aby to osi?gn?? to ro?liny trzeba przyci?? na wysoko?ci 20 30 cm po pierwszej wio?nie od posadzenia.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 10