Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Moc pompy ciep?a

Moc pompy ciep?a dobiera si? w ten sposb, aby by?a ona zbli?ona do zapotrzebowania domu na ciep?o. Zapotrzebowanie to mo?na znale?? w projekcie domu. Zaleca si? te? nie dobiera? mocy tych urz?dze? na plus, raczej zaleca si? ?eby by?a ona nieco ni?sza. Chodzi o to, ?e obliczenia s? robione dla warunkw ekstremalnych, czyli najni?szej temperatury wyst?puj?cej w danym rejonie. Za du?a pompa nie do??, ?e jest dro?sza to i dro?szy b?dzie koszt ca?ej instalacji i jej praca te?. Przecie? przez wi?kszo?? sezonu temperatura jest wy?sza od ekstremalnej. Przy za du?ej pompie cykle jej pracy s? cz?ste i krtkie, co wp?ywa n koszty i jej ?ywotno??. Zatem przy rozruchu pompa pobiera du?o wi?cej energii ni? normalnie. Zatem niektrzy sprzedawany zalecaj? by moc pompy ciep?a stanowi?a 80% obliczonego zapotrzebowania na energi?. Pozosta?a cz??? mo?e dostarcza? grza?ka elektryczna i to powinno wystarczy?. Mimo i? dzia?anie grza?ki jest dro?sze to okazuje si? bardziej ekonomiczniej ni? u?ywanie du?ej pompy przez ca?y sezon. Taka grza?ka mo?e by? potrzebna tylko prze kilkadziesi?t godzin w roku. O t? kwesti? nie musimy si? martwi?, je?li pompa jest wyposa?ona w inwerter, ktry powoduje, ?e spr??arka mo?e pracowa? ze zmienn? wydajno?ci?. Jednak jest to rozwi?zanie stosowane najcz??ciej w pompach powietrznych. Je?li chodzi o pompy powietrznej to ich dobr opiera si? na za?o?eniu, ?e ma ona dzia?a? w temperaturze otoczenia wy?szej ni? -5 stopni. W instalacji z tak? pompa musi by? zainstalowana drugie ?rd?o ciep?a, ktre b?dzie si? uruchamia?o, gdy powietrze spadnie poni?ej -5 stopni. Mo?e to by? na przyk?ad dodatkowe ogrzewanie domu kminkiem, albo kocio?, ktry b?dzie si? w??cza? automatycznie. Przyjmuj?c ?rednie warto?ci mo?na doj?? do wniosku, ?e zastosowanie pomp ciep?a jest bardziej op?acalne ni? korzystanie z kot?owni na propan, olej opa?owy i ogrzewanie elektryczne. W przypadku ogrzewanie gazem ziemnym, drenem i w?glem zakup pompy nie jest ju? tak op?acalny. Ale pami?tajmy o tym e pompa ta nie wymaga obs?ugi i pracuje w pe?ni automatycznie.

 
Nowy kocio? na w?giel

W?giel jest jednym z ta?szych paliw, wi??e si? to jednak z bardzo du?ym zaanga?owaniem, jakie jest potrzebne ze strony u?ytkownika kot?a opalanego w?glem. Minusem jest to, ?e ci?gle musimy si? zaopatrywa? w opa?. Najlepiej w?giel zakupi? na wiosn?, wtedy jest on najta?szy i nie ma problemw z jego dost?pno?ci?. Ceny s? r?ne zale?nie od tego, jakiej wielko?ci jest w?giel oraz kiedy go kupujemy. Musisz wiedzie? ze to ile w?gla spalimy w du?ym stopniu zale?y od naszego kot?a a raczej od jego sprawno?ci. Sprawno?? mo?e si?ga? nawet 85% jednak cz?sto okazuje si?, ?e jest ona du?o ni?sza. Je?li chodzi o sam kocio? to mo?emy naby? stalowy lub ?eliwny. Kiedy? kot?y tego typu by?y produkowane wy??cznie z ?eliwa, ale teraz wi?cej sprzedaje si? tych stalowy, cho? te pierwsze s? ca?y czas dost?pne i maj? swych zagorza?ych zwolennikw. Podstawowym ich plusem w przeciwie?stwie do stalowych jest ich trwa?o??, taki piec mo?e pracowa? kilkadziesi?t lat i nie skoroduje. Kot?y stalowe maj? w porwnaniu z ?eliwnymi znacznie mniejsz? trwa?o??, ale o wiele wi?ksz? sprawno??. Piece takie dzielimy na te ze spalaniem grnym i dolnym. Pierwsze nazywane s? kot?ami uniwersalnego spalania, te drugie s? za to bardziej nowoczesne. W dolnym spalaniu paliwo spala si? jak w ognisku, dzi?ki czemu mo?emy, jako paliwa u?ywa? wszystkiego. W kotle tym pali si? naraz ca?e paliwo, jakie si? w nim znajduje, natomiast droga do komina jest krtka. W?giel spalany w takich piecach powoduje, ?e powstaje du?o dymu i zanieczyszcze?. Zu?ycie paliwa jest du?e i wynika z niskiej sprawno?ci. Minusem jest te? sposb sterowania moc? pieca skoro ca?e paliwo pali si? naraz. Znacznie mniej problemw jest z kot?ami dolnego spalania. Spaliny z takiego kot?a s? tak wyci?gane ze nie przep?ywaj? przez ca?e paliwo. W danym momencie pali si? tylko cz??? paliwa, jaka znajduje si? na ruszcie, ktry znajduje si? u wlotu do kana?u spalinowego. Je?li zamierzamy zakupi? kocio?, w ktrym g?wnie b?dziemy opalali drewnem to zdecydowanie powinien on by? spalania dolnego. Jego plusem jest du?a sprawno??, ktra osi?gni?to poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwi?za? ni? w kot?ach z grnym spalaniem. Na przyk?ad spaliny, ktre s? przecie? gor?ce maj? znacznie d?u?sz? drog? do komina i podczas przechodzenia przez ni? ogrzewaj? p?aszcz wodny.

 
Ogrzewanie kominkowe cz1

Ogrzewanie kominkoweW obecnych czasach kiedy energia jest droga warto pomy?le? o w miar? jak najta?szym ?rdle ogrzewania. Takim ?rd?em mo?e okaza? si? kominek, posiada on plusy i minusy, ale musimy mie? podstawowe ogrzewanie inne a kominek traktowa? jako uzupe?nianie.

Read more...
 
Ogrzewanie kominkowe cz2

Ogrzewanie kominkowe Wybieraj?c rodzaj ogrzewania do naszego kominka musimy jasno okre?li? swoje oczekiwania. Ju? na pocz?tku musimy odpowiedzie? sobie na pytanie z jakimi urz?dzeniami b?dzie nasz kominek wsp?pracowa?, wa?nym aspektem jest te? fakt taki ?e cz?sto musimy pali? w kominku.

Read more...
 
Ogrzewanie kominkowe cz3

KominekKolejnym rodzajem wsp?pracy jest kominek i kocio? na paliwo sta?e. Kocio? taki zasila instalacje centralnego ogrzewania ktra jest wyposa?ona w grzejniki, ogrzewa on tak?e wod? u?ytkow?.

Read more...
 
Ogrzewanie nadmuchowe

W standardowym domu, jaki znamy ogrzewanie jest wodne. To znaczy woda transportuje ciep?o z urz?dzenia grzejnego do grzejnikw.


O wiele rzadziej stosuje si? ogrzewanie nadmuchowe. Jest ono w naszym kraju traktowane, jako nietypowe, cho? w wielu cz??ciach ?wiata funkcjonuje ono bez zarzutu. Jego zasada dzia?ania polega na tym ?e powietrze zasysane z domu trafia powrotem do ?rd?a ciep?a z pomoc? specjalnych kana?w. ?rd?em ciep?a jest uradzenie wyposa?one w wymiennik ciep?a umo?liwijaj?cy podgrzanie przep?ywaj?cego przez nie powietrza. Potrzebn? do tego energie mo?na uzyska? spalaj?c paliwo czyli najcz??ciej gaz lub pr?d. W obecnych czasach coraz cz??ciej stosuje si? do takiego ogrzewania pomp? ciep?a. Dzi?ki temu ?e powietrze ktre ogrzewa dom nie musi mie? zbyt wysokiej temperatury rozwi?zanie to jest idealne. Ale przecie? najta?sze pompy odbiera?a ciep?o wok? domu to ich dzia?anie et op?acalne tylko wtedy gdy panuje temperatura dodatnia. Je?li b?dzie zimniej to prace pompy wspomo?e wbudowana nagrzewnica elektryczna. Wszystko to powoduje ?e ogrzewanie domu w zimie za pomoc? pompy ciep?a powietrznej wcale Ne nale?y do najta?szych. Dlatego rozwi?zanie to powinno dzia?a? tylko w po??czeniu np z kondensacyjnym kot?em gazowym. Kocio? taki uruchamia si? gdy temperatura na zewn?trz jest zbyt niska. Dzi?ki temu ogranicza si? w znacznym stopniu dzia?anie nagrzewnicy elektrycznej. Powietrze jest doprowadzane do pomieszcza? z pomoc? kana?w wentylacyjnych i wdmuchiwane kratkami znajduj?cymi si? w ?cianach, suficie a nawet pod?odze. W instalacji s? te? obecne przewody ktre zasysaj? powietrze i powrotem pchaj? je do ?rd?a ciep?a. Dlatego instalacj? tak? mo?na te? u?y? do zapewnienia w domu niezb?dnej wymiany powietrza.

 
Skuteczna wentylacja

O tym czy budynek b?dzie dobrze wentylowany ?wiadczy nie tylko to, jakiego rodzaju wentylacji u?yjemy, ale tak?e czy instalacja zostanie poprawnie wykonana. G?wnym celem wentylacji jest skuteczna wymiana powietrza w budynku. W dobrze wentylowanym budynku, jako?? powietrza jest dobra i nie ma obaw o jego zawilgocenie. Najwa?niejsza jest intensywno?? wymiany powietrza i jej skuteczno?? we wszystkich pomieszczeniach. Nie dopuszcza si? by do ktrego? z pokoi nie by?o doprowadzone ?wie?e powietrze. Nie b?dzie tam, bowiem dochodzi?o do wymiany powietrza nawet, je?li reszta domu b?dzie wentylowana poprawnie. Wa?ne jest tak?e by powietrze z kuchni, ?azienek i toalet nie przep?ywa?o do innych pomieszcze?. Musi ono by? odprowadzane bezpo?rednio na zewn?trz. Nie dopuszcza si? tak?e by do tych pomieszcze? trafi?o zimne powietrze, musi ono najpierw si? ogrza? poprzez przelot przez inne pomieszczenia. Dzia?a to, jako tako w wentylacji grawitacyjnej za? w mechanicznej bardo dobrze. Wa?ne jest tak?e by zimne powietrze, jakie dostanie si? do pokoi nie powodowa?o zima niemi?ego uczucia. Wentylacj? mo?emy podzieli? na cztery rodzaje. Pierwszy z nich to standardowa wentylacja naturalna. Aby dobrze pracowa?a kana?y wywiewne musz? si? znajdowa? w kuchni, ?azience, toalecie i pomieszczeniach bez okien. D?ugo?? kana?u mierzona od kratki wentylacyjnej w obs?ugiwanym pomieszczeniu do wylotu nad dachem nie mo?e by? mniejsza jak 3m. Kominy wentylacyjne musz? by? wyprowadzone ponad po?a? zgodnie z norm?. Do wszystkich pokoi i do kuchni musi by? zapewniony nawiew ?wie?ego powietrza. Kolejny rodzaj wentylacji to mechaniczna nawiewno wywiewna. Wyci?g powietrza musi si? odbywa? z toalet, kuchni, ?azienki i z pomieszcze? bez okien. ?wie?e powietrze musi by? doprowadzone do wszystkich pokoi poprzez przewody nawiewne. Wyci?g i nawiew musz? by? tak umieszczone by nie powodowa? dyskomfortu. Okna powinny by? jak najbardziej szczelne, nie powinno by? ?adnych elementw nawiewnych. Drzwi mi?dzy pomieszczeniami musz? zapewnia? swobodny przep?yw powietrza. Przewody wentylacyjne powinny by? wykonane z rur stalowych sztywnych Spiro gdy? s? one szczelne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Musz? by? szczelnie po montowane. Nie wolno zapomnie? o zapobiega przenoszenia drga?. Kana?y musz? mie? odpowiednio du?? ?rednic?, je?li przechodz? one przez zimne pomieszczenie to musz? by? zaizolowane termicznie. Centrala wentylacyjna powinna by? zamontowana w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze izolowanym.

 
W?giel i drewno - koszty

Popularno?? w?gla wydaje si? rosn?? mimo tego, ?e jest to paliwo do?? k?opotliwe w u?ytkowaniu i do tego niezbyt przyjazne ?rodowisku. Odpowiedzialne s? za to stosunkowo niskie ceny tego paliwa. S? one r?ne i zale?? przede wszystkim od warto?ci opa?owej danego w?gla. Warto?? ta mo?e si? waha? od 17 do 34 MJ/g. O czym nam to mwi ot? o tym, ?e z tony w?gla lepszej, jako?ci mo?emy uzyska? nawet dwa razy wi?cej ciep?a ni? z tony tego gorszej, jako?ci.

Read more...
 
Wentylacja hybrydowa

Jest to taki rodzaj instalacji, w ktrej powietrze jest wymieniane raz w sposb mechaniczny a raz w naturalny. Odbywa si? to na przemian. To nic innego jak uzupe?nianie si? obu systemw nawzajem. Rozwi?zanie tego typu stosuje si? w r?nych budynkach i jest w nich stosowane z powodzeniem. W ten w?a?nie sposb mo?emy zapewni? dobra, jako?? powietrza niezale?nie od pogody czy pory roku. Je?li tylko warunki s? sprzyjaj?ce to wentylacja dzia?a w grawitacyjny sposb, je?li tak nie jest to wymiana powietrza dobywa si? za pomoc? me wentylatorw. Albo mo?e by? inaczej, wentylacja mo?e ca?y czas dzia?a? mechanicznie a tylko w razie jak by wyst?pi?y okre?lone warunki w sposb naturalny. System hybrydowy musi by? wyposa?ony w specjalne uk?ady sterowania. Musza one monitorowa? nie tylko warunki panuj?ce na zewn?trz domu, ale tak?e parametry pracy instalacji. Dzi?ki zastosowaniu specjalnego czujnika praca systemu jest w pe?ni automatyczna i prze??czanie pomi?dzy poszczeglnymi rodzajami wentylacji jest praktycznie niewidziane przez domownikw. Mamy mo?liwo?? zakupi? sobie wspomaganie do wentylacji naturalnej w postaci specjalnych wentylatorw niskoci?nieniowych. Montuje si? je na szczycie kana?w wylotowych. Dzi?ki temu w kana?ach wywiewnych pojawia si? podci?nienie. W ten sposb mamy pewne zabezpieczenie i pewno??, ?e wentylacja naturalna nie b?dzie ma?a odwrotnego ci?gu. Nie wolno jednak mocowa? takich nak?adek kominowych w pomieszczeniach z urz?dzeniami gazowymi z otwart? komor? spalania. Jak wspomnia?em wcze?niej wentylatory tego typu zapewni? nam odp?yw powietrza, ale co z dostarczeniem ?wierzego? Jego dop?yw powinien by? taki jak w innych rozwi?zaniach, czyli dostarczane powinno by? ono do pokoi i w kierunku kana?w wywiewnych w kuchni oraz ?azienkach. Je?li do domu b?dzie dostarczona odpowiednia ilo?? powietrza to wentylacja hybrydowa b?dzie dzia?a?a o wiele lepiej ni? naturalna. Je?li natomiast nie zapewnimy dostawy powietrza ?wierzego to wentylacja taka nie b?dzie za dobrze dzia?a?. Wa?ne jest te? to, ?e te nasadki kominowe nie nadszarpn? naszego bud?etu. Ma?e zu?ycie energii i automatyczny tryb prze??czania i pracy sprawia ze s? one bardziej oszcz?dne ni? w tradycyjnej wentylacji mechanicznej. Wentylatory podci?nieniowe montuje si? bardzo prosto, dzi?ki czemu sprawdzaj? si? one nie tylko w nowo budowanych domach, ale ju? w istniej?cych tak?e. Rozwi?zanie takie jest znacznie bardziej wydajne ni? wentylacja naturalna. Mo?na powiedzie?, ?e jest to co? przej?ciowego pomi?dzy wentylacj? mechaniczn? a naturaln?.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 10