Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Drewno klejone

Je?li kto? mi??by jednym zdaniem opisa? ten rodzaj drewna to na pewno powiedzia?by, ?e jest to drewno do zada? specjalnych. Drewno takie przeci?tnemu inwestorowi kojarzy si? z wielkimi konstrukcjami takimi jak hale czy baseny. Ale drewno to mo?e doskonale si? sprawdzi? przy budowie domu jednorodzinnego i innej tego typu architektury. ?wietnie sprawdza si? w trudnych warunkach pogodowych, ma do?? du?? trwa?o?? i da si? niego formowa? do?? interesuj?ce kszta?ty. Dlatego ?wietnie sprawdza si? przy budowie altan i przy innych konstrukcjach ogrodowych. Drewno takie produkuje si? sklejaj?c kilka warstw pod?u?nych listewek drewnianych lub paskw forniru. W ten sposb mo?na uzyska? bardzo du?e elementy konstrukcyjne, ktre nie rzadko si?gaj? wymiaru 30 metrw i wi?cej. Drewno to jest czterostronnie strugane i je?li jest taka potrzeba to frezowane i impregnowane. Firmy, ktre zajmuj? si? produkcja tego drewna cz?sto gwarantuj? przeprojektowanie konstrukcji, monta? i transport. Metr sze?cienny drewna klejonego kosztuje oko?o 2800 z?. Zatem jest ono trzy krotnie dro?sze od zwyk?ej tarcicy. Drewno takie nadaje si? do konstrukcji lukarn typu wole oko. S? to do?? trudne elementy konstrukcyjne, ktre stwarzaj? problemy na ka?dym etapie budowy dachu. Aby uzyska? ?uk z tarcicy u?ywa si? w?skich listew i wygina si? je w odpowiedni kszta?t. Innym wyj?ciem jest zbicie takiego p?okr?g?ego elementu dok?adnie doci?tych i wyprofilowanych kawa?kw. Drewno tego typu nie ogranicza projektowania. Obecnie buduje si? z niego lukarny o szeroko?ci si?gaj?cej dziesi?ciu metrw o wymy?lnych kszta?tach. Drewno to mo?e te? znajdowa? si? na zewn?trz bez ryzyka, ?e ulegnie niepo??danemu dzia?aniu czynnikw zewn?trznych. Od ?rodka drewno takie tez nie musi by? ukrywane, bowiem wygl?da bardzo atrakcyjnie. Z drewna klejonego mo?na budowa? altany, w ktrych s?upy podtrzymuj?ce b?d? znajdowa?y si? daleko od siebie. Szkielet takiego zadaszenia b?dzie l?ejszy ni? ze zwyk?ego drewna. Dzi?ki temu nasze altany czy tez ogrody zimowe b?d? mia?y ca?kowicie odmienny wygl?d. Drewno tego typu daje nam tez mo?liwo?? zmniejszenia przekrojw poszczeglnych elementw. Dzi?ki temu konstrukcje takie nie b?d? wygl?da?y zbyt masywnie a w ?rodku b?dzie wi?cej miejsca. Drewno klejone sprawdzi sie tez przy postawieniu wiaty na samochd. Je?li tak? wiat? zamwimy w firmie produkuj?cej ten rodzaj drewna to otrzymamy wszystko gotowe do monta?u. W paczce b?dzie te? projekt i instrukcja monta?u.

 
Gdy zalewa nam dzia?k?

DeszczTegoroczna pogoda da?a si? we znaki wszystkim. Wdzieraj?ca si? do domw i piwnic woda spowodowa?a, ?e niektrzy mieli nieprzespane noce. W prawie cywilnym i administracyjnym s? szczeg?owe punkty dotycz?ce zagospodarowania wody deszczowej przez w?a?cicieli posesji. W?a?ciciel terenu nie mo?e zmienia? stanu wody w swoim gruncie oraz kierunku, w jakim ona odp?ywa. Mo?e taka sytuacja mie? miejsce chocia?by przy wybrukowaniu podwrka czy te? przy podniesieniu jego terenu. Natomiast kodeks cywilny okre?la to, i? nie mo?emy wp?ywa? negatywnie na s?siednie grunty i budynki. Je?li twoja dzia?ka jest zalewana to mo?esz zg?osi? si? bezpo?rednio do marsza?ka wojewdztwa z ??daniem odszkodowania. A organ ten ma obowi?zek ustali? wszystkie fakty, jakie s? z tym zwi?zane, urz?dnicy maj? na to trzy miesi?ce. Ale je?li otrzymasz odszkodowanie to nie b?dzie nadal rozwi?zana przyczyna zalewania. Wtedy musimy zg?osi? si? do wjta w celu za?atwienia niedogodno?ci. Organ ten z kolei ma mo?liwo?? nakazania przywrcenia poprzedniego stanu, jaki by? przed zalewaniem. Nie ma znaczenia czy za zmian? w terenie odpowiada s?siad czy kto? inny. Gdy to nie pomo?e to mo?emy wst?pi? na drog? s?dow?. To ile zap?acimy za wytoczenie sprawy zale?y od tego, jakie s? nasze oczekiwania i czego ??damy. Je?li chcemy odszkodowania to musimy si? liczy? z pi?cioma procentami od kwoty, jaka zostanie przyznana. Je?li naszym ??daniem jest zaniechanie zalewania to op?ata w tej sytuacji b?dzie wynosi?a 200z?. Odszkodowania takiego mo?emy ??da? w ci?gu trzech lat od dnia, w ktrym dowiedzieli?my si? o wynik?ej szkodzie. Innym rozwi?zaniem jest zwrcenie si? do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Ma on mo?liwo?? wstrzymania robt budowlanych do czasu naprawy sytuacji. Mo?e te? organ ten nakaza? usuni?cie usterek nawet, je?li lokal jest ju? u?ytkowany. Nowo powstaj?ce budynki musz? by? tak projektowane by da?o si? je przy??czy? do sieci kanalizacji oglnosp?awnej. W najbli?szym czasie planuje si? odp?atne odprowadzenie wody deszczowej do ?ciekw. Dlatego ocenia si?, ?e bardziej korzystne b?dzie zagospodarowanie deszczwki do celw takich jak podlewanie. Tylko ciekawe ile si? zmie?ci w takim zbiorniku, na pewno nie ca?a ulewa. Ja mam taki dylemat, bo dzia?ka jest na terenie obni?onym i jak j? podnios? to s?siad b?dzie zalewany, jak nie podnios? to ja b?d?.

 
Jak piel?gnowa? drzewa

Pi?kne i dorodne drzewa s? wspania?? wizytwka ka?dego ogrodu, jednak ?eby tak by?o musimy o nie odpowiednio dba?. Gdy s? one niskie to sprawa nie jest trudna, jednak, gdy szybko rosn? to problemw przybywa. Najwa?niejsze przy piel?gnacji drzew jest ich systematyczne i odpowiednie ci?cie. Pierwsze ci?cia by?y najcz??ciej wykonane ju? w szk?ce, teraz my musimy je ci?? dalej sami by korona by?a kszta?tna i stabilna. Pami?ta? musimy o tym, ?e m?ode drzewa znacznie lepiej znosz? ten zabieg. Przy sadzeniu drzewa musimy zwrci? uwag? na to by nie znajdowa?o si? ono za blisko domu. Chodzi o to by nie sadzi? drzewa bli?ej domu ni? si?ga rzut korony. Trzeba te? zwrci? uwag? na to, ?e niektre drzewa s? bardzo wysokie i mog? nam zagra?a? pod wzgl?dem bezpiecze?stwa, nie tyle nam, co naszemu budynkowi. Ci?cie mo?emy wykona? samemu jednak, je?li mamy tak?? mo?liwo?? to zle?my je osobie, ktra si? bardzo dobrze zna na drzewach. Gdy wybierasz firm? to zadbaj o to by trafi? na profesjonalistw w przeciwnym wypadku mo?e doj?? do zniszczenia drzewa hodowanego kilkana?cie lat. Gdy bierzesz si? za przycinanie samemu to pami?taj, ?e ilo?? obci?tych ga??zi, je?li jest du?a to mo?e znacznie os?abi? drzewo i osi?gniemy efekt przeciwny do tego, jaki chcieli?my uzyska?. Je?li za bardzo przytniemy koron? to zmieni si? tez system korzenny drzewa, poniewa? dostosuje on swoje korzenie do korony. A to z kolei mo?e doprowadzi? do tego, ?e stanie si? on niestabilne i zacznie nam zagra?a?. Dlatego nie powinno si? przekracza? przy jednorazowym cieciu 20% ca?kowitej masy zielonej drzewa. Zabieg tez najlepiej przeprowadza? w ci?gu kilku lat a nie jednorazowo. W przypadku starych drzew ci?cie nale?y ograniczy? do suchych i chorych ga??zi. R?ne gatunki r?nie znosz? przycinanie i dlatego trzeba skonsultowa? si? ze specjalist? lub poczyta? odpowiednie ksi??ki by naby? wiedz? na ten temat. Najlepiej ci?cia wykonywa? w okresie letnim, cho? w innych porach roku tez mo?na. Ci?cie drzewa jest jednym ze sposobw, aby stare drzewo si? nie ?ama?o, jednak mo?emy te? si? zdecydowa? na po??czenie jego ga??zi za pomoc? lin. Musisz tez widzie?, jako przysz?y ogrodnik w swym ogrodzie, ?e drzew nie trzeba nawozi?, poniewa? maja one d?ugi korzenie, ktrymi penetruj? gleb? i pobieraj? z niej to, co najlepsze. Wa?ne jest tylko by drzewu nie ogranicza? dost?pu do powietrza, wody i substancji od?ywczych. Chodzi tu mi?dzy innymi o tak zwan? kostk? brukow?, ktra jest bardzo popularnym materia?em na utwardzenia terenw. Je?li ni? przykryjemy korzenie to one z pewno?ci? b?d? obumiera?y.

 

Utwardzone fragmenty pod?o?a znajduj?ce si? na naszej dzia?ce powinny by? tak wykonane by bez problemu znie?? wieloletnia eksploatacj?. Nawierzchnie tego typu ca?y czas pracuj?. Zarwno po nich chodzimy, je?dzimy samochodem jak i ulegaj? ci?g?emu wp?ywowi zewn?trznych czynnikw atmosferycznych. Zmywa je deszcz, pra?y s?once i mrozi mrz. Dlatego decyduj?c si? na utwardzenie powierzchni warto wybra? materia? jak najlepszej, jako?ci by mie? spokj przez d?ugie lata. Nie sugerujmy si? przy wyborze po ?adnym zewn?trznym wygl?dzie, poniewa? to nie zawsze jest wyznacznik, jako?ci. Na jako?? wp?ywa stopie? zag?szczenia betonu, nasi?kliwo??, wytrzyma?o?? na ?amanie i ?ciskanie. Do wyboru mamy p?yty chodnikowe i kostk?. Te pierwsze to najcz??ciej kwadraty o wymiarach 20, 35, 40, 50 i 60cm. Mog? mie? one g?adka powierzchni?, ale te? t?oczona. Mog? by? tez pokryte posypkami czy wzorami. P?yty takie dzi?ki nowoczesnym technologiom do z?udzenia mog? przypomina? kamie? czy drewno. Je?li chodzi o grubo?? to mie?cie si? ona w przedziale miedzy 4 a 8 cm. Piesze alejki mo?emy wy?o?y? tymi najbardziej cienkimi, natomiast w miejscach, w ktrych b?d? przemieszcza?y si? auta wybieramy te grubsze i mocujemy je na zaprawie. Je?li chodzi o kostki to maj? one bardzo r?norodne kszta?ty, r?ne kraw?dzie i kolory. Kostk? o grubo?ci 6 cm traktuje si?, jako najbardziej uniwersaln?. Aby taka nawierzchnia d?uga nam s?u?y?a to nie wystarczy tylko dobrze j? u?o?y?, trzeba tez o ni? dba?. Betonowe nawierzchnie nie s? k?opotliwe w utrzymaniu. Wystarczy je zmiata? i obmywa? wod?. Uwa?ajmy na plamy np. z paliwa czy oleju. Do ich usuwania nale?y u?ywa? wy??cznie preparatw, ktre SA polecane przez producentw. Wa?ne jest zachowanie ostro?no?ci zim?, podczas od?nie?ania nie wolno u?ywa? ostrych narz?dzi. Nie mo?na te? zbyt intensywnie u?ywa? ?rodkw odmra?aj?cych. Je?li chodzi o najcz??ciej pope?niane b??dy to krluje niew?a?ciwa szeroko?? spoin. Ze wzgl?du na ma?? wytrzyma?o?? kostek na ?cinanie zbyt ciasne ich u?o?enie mo?e doprowadzi? do ich p?kni?cia na skutek obci??enia.

 

Ogrd zimowy mo?e nie tylko dodawa? naszemu domowi uroku, ale te? ograniczy? zapotrzebowanie na ciep?o. Mwi?c w skrcie ogrd zimowy to takie pomieszczenie naszego domu, w ktrym ??czy si? ono z zewn?trznym ogrodem. Cz?sto jest to ca?oroczna wype?niona ro?linami oran?eria, ktra s?u?y do odpoczynku i relaksu. Jednak, je?li ogrd zimowy zostanie wykonany wed?ug pewnych zasad to b?dzie to dodatkowe ?rd?o ciep?a w naszym domu. Dzi?ki niemu pomieszczenia w domu mog? by? chronione prze wych?odzeniem a b?dzie on tez mia? niez?e efekty przy wspomaganiu konwencjonalnego ogrzewania. Je?li ogrd taki ma nie generowa? dodatkowych kosztw zwi?zanych z jego ogrzewanie w zimie to jedynym ogrzewaniem, jakie znale?? si? powinno w tym miejscu jest ogrzewanie s?oneczne. Warto by miejsce to mia?o du?o przeszkle? i by?o oddzielone od reszty pomieszcze?. Ogrd s?oneczny mo?e poprawi? bilans energetyczny naszego domu, po prostu b?dzie on czerpa? energi? z promieni s?onecznych. Polega to na tym, ?e promienie s?oneczne przechodz? przez przeszklenie, ktre dobrze przepuszcza ?wiat?o, nast?pni promienie te s? magazynowane w pod?odze i ?cianach. Gdy tylko spadnie temperatura na przyk?ad w ci?gu nocy to ciep?o zakumulowane przenika z powrotem do pomieszczenia ogrzewaj?c tym samym powietrze. Dzi?ki temu mo?emy ogrzewa? nie tylko to pomieszczenie, ale tak?e te, ktre z nim s?siaduj?. Jednak osi?gni?cie w?a?ciwej akumulacyjno?ci jest mo?liwe tylko wtedy, gdy ?ciana i pod?oga b?d? wykonane z odpowiednich materia?w o du?ej g?sto?ci ceg?y, kamienia, gliny. Wa?ny te? jest jej kolor, lepiej sprawdzi si? ?ciana ciemna. Aby ciep?e powietrze pow?drowa?o do innych pomieszcze? niezb?dne jest wykonanie otworw w ?cianach. Otwory musz? by? na dole i na grze, tymi pierwszymi b?dzie ch?odne powietrze wp?ywa?o do ogrodu a tymi drugimi ju? ogrzane z niego uchodzi?o. Takie w?a?ciwo?ci ogrodu zimowego mog? mie? miejsce tylko wtedy, gdy jest on skierowany na po?udnie albo wschd lub zachd. Je?li ogrd zimowy b?dzie znajdowa? si? od p?nocy to ilo?? dostarczanego ciep?a z promieni s?onecznych b?dzie zbyt ma?a. Wa?ne jest te? by oszklenie ogrodu zimowego nie by?o os?oni?te ani przez inne budynki ani przez drzewa czy wysokie krzewy. Je?li natomiast dom b?dzie otoczony drzewami li?ciastymi to jest to jak najbardziej po??dane. Latem drzewa te zacieniaj?c ogrd uniemo?liwiaj? jego przegrzanie, a promienie s?o?ca przechodz? dopiero, gdy li?cie jesieni? zaczn? opada?.

 
Porozmawiajmy o ogrodzeniach

Bez ?adnego pozwolenia mo?emy sobie postawi? ogrodzenie do wysoko?ci 2,2 metra, pod warunkiem ?e nie b?dzie ono postawione od strony miejsc publicznych. W innych przypadkach konieczne jest zg?oszenie ch?ci jego postawienia do starostwa. Zanim jednak zabierzemy si? do budowy musimy zapozna? si? z planem przestrzennego zagospodarowania. Czasem mo?e si? bowiem okaza? ?e w niektrych miejscach s? nakazy lub zakazy zwi?zane z ogrodzeniem. Mo?emy mie? na przyk?ad nakazane u?y? takich czy innych materia?w. Je?li ?adnego nakazu czy zakazu nie ma to wybr nale?y do nas. Budow? zaczynamy od wykonania fundamentu lub podmurwki. Standardowo przyj??o si? ze pod ogrodzenia prz?s?owe wykorzystuje si? fundament o g??boko?? oko?o 60 cm. Pami?tajmy tez o tym ?eby oko?o 10 cm wystawa?o ponad ziemi?. Fundamenty g??bsze stosuje si? tylko przy ci??szych grodzeniach. Je?li teren na ktrym jest wykonywane ogrodzenie jest nierwny to wtedy wykonuje si? fundament schodkowo. Fundament taki ma najcz??ciej szeroko?? 30cm a w miejscach gdzie b?d? s?upy bram powinien on mie? 60 100cm. Gdy ju? zrobimy wykop to nale?y zabezpieczy? go foli? i bezpo?rednio na nim wykona? fundament. Je?li nasze ogrodzenie b?dzie ci??kie to trzeba wykona? zbrojenie, w innej sytuacji nie jest to potrzebne. Na fundamencie powinna znale?? si? warstwa izolacji chroni?ca mury i s?upki przed wykwitami. Na fundamencie wykonuje si? podmurwk?, dzi?ki czemu dolna cz??? ogrodzenia jest odseparowana od powierzchni terenu. Nast?pnie bierzmy si? za monta? s?upkw, mocuje si? je na ro?ne sposoby zalezie od tego z czego s? one wykonane. S?upki betonowe s? gotowe wykonane z odlewu albo robione dopiero na placu budowy. Nie wymagaj? one konserwacji i wkopuje si? je w ziemie. w przypadku s?upw stalowych mamy do wyboru ich kszta?t i wygl?d cho? najbardziej popularniejsze te okr?g?e lub kwadratowe. Najlepsze s? s?upki zakryte od gry tak by nie dostaw??a si? do nich woda. S?upki te najcz??ciej s? wykorzystywane do ogrodze? s siatki, elementw metalowych, drewnianych sztachet. W tym ostatnim przypadku do s?upkw mocujemy metalowe rygle i do nich przykr?camy sztachety. S?upki takie najwygodniej zala? w fundamencie a kra?cowe podeprze? dodatkowymi pod k?tem 45 stopni. Dla zwi?kszenia odporno?ci najlepsze s? s?upki powlekane lakierowo lub proszkowo albo PVC. Gdy jednak zakupimy je bez ?adnej pow?oki zabezpieczaj?cej to b?dziemy musieli je oczy?ci? i pomalowa? jakim? preparatem antykorozyjnym.

 
Przygotowanie pod?o?a pod kostk?

Prace zaczynamy od wytyczenia kszta?tu powierzchni, ktra mamy zamiar utwardzi?. W tym celu w odpowiednich miejscach wbijamy paliki i do nich przywi?zujemy ?y?k?. Zaznaczamy tak?e poziom, dzi?ki temu b?dziemy mieli sta?? kontrole przy wykonywaniu prac. Kolejny etap to usuni?cie wierzchniej warstwy ziemi. Da nam to mo?liwo?? przygotowania miejsca pod nawierzchni?. G??boko?? przygotowanego wykopu b?dzie zale?a?a od tego, jak? grubo?? maj? mie? poszczeglne elementy. Najcz??ciej jest to od 30 do 50cm. Pod ma?e ?cierki mo?na to robi? r?cznie, ale przy du?ych powierzchniach lepiej wesprze? si? odpowiednim sprz?tem. Kolejny krok zale?y od tego, jaki nam si? uka?e grunt po zdj?ciu pierwszej warstwy. Je?li b?dzie to piasek to mo?emy przyj??, ?e b?dzie to no?na cz??? nawierzchni. Ale je?li b?dzie to glina, humus czy torf to nale?y zastosowa? wzmocnienie w postaci geow?okniny czy cementu. Z pod?o?a usuwamy kamienie, korzenie i inne pozosta?o?ci. Dobrze tez od razu wyrwna? pod?o?e, przyda nam si? do tego ?ata i poziomica. Kolejny krok to zamontowanie elementw daj?cych wzmocnienie na nabrze?ach. Dzi?ki temu unikniemy rozsuwaniu si? kostek lub p?yt. Odleg?o?? mi?dzy obrze?ami najlepiej wyznaczy? poprzez u?o?enie jednej warstwy kostek. Pami?tajmy by uwzgl?dni? szeroko?? spoin, potem dodajmy 1-2 cm. Kolejny etap to u?o?enie podbudowy b?dzie to no?na, konstrukcyjna cz??? nawierzchni. Decyzja jak to zrobi? powinna by? dobrana indywidualnie. Ten etap jest tak samo wa?ny jak dobr odpowiedniej kostki. Podbudow?, po ktrej maj? je?dzi? samochody wykonuje si? z ?amanego kruszywa lub t?ucznia o grubo?ci 30-40cm. Zwyk?e chodniki, alejki czy tarasy nie wymagaj? tak mocnej podbudowy. Wystarczy lekka podbudowa z kruszywa o grubo?ci 15-40 cm. Przy sypani trzeba u?y? skoczka lub zag?szczarki p?ytowej. W tej warstwie trzeba tez uformowa? odpowiednie spadki. Dzi?ki temu woda opadowa b?dzie swobodnie sp?ywa?a. Je?li b?dziemy utwardza? znacz?ce powierzchnie to musimy pomy?le? o zainstalowaniu w tej warstwie odwodnie? np. korytek ?ciekowych po??czonych ze studzienkami. Pami?tajmy ze ten etap wp?ywa w znacz?cym stopniu na ko?cowy efekt.

 
Trawa z rolki czy siana

Jak wspomnia?em w poprzednim artykule, zastanowimy si? teraz czy lepsza b?dzie trawa z rolki czy z siewu. Trawnik jak wiadomo mo?na zak?ada? na dwa sposoby,przynajmniej ja znam tyle. Pierwszy najprostszy czyli wysiewamy nasiona, drugi to kupujemy poci?ta i wyprodukowana w szk?ce dar?. Na trawnik z siewu trzeba czeka? oko?o miesi?ca, tyle w?a?nie trwa kie?kowanie traw. Niestety by dar? by?a g?sta i ?adna musi up?yn?? znacznie wi?cej czasu. Pierwszy raz kosimy gdy ?d?b?a osi?gaj? oko?o 10cm, wtedy skracamy je o po?ow?. Musimy te? dobra? nasiona do w?asnych oczekiwa? i pod warunki jakie panuj?ca w naszym ogrodzie. Ci??ko wysia? tak? traw? na skarpie poniewa? deszcz wyp?ukuje nasiona, ale nie jest to niemo?liwe. Trawnik z rolki to taki ktry zak?adami i praktycznie od razu mo?na podziwia? efekty bez czekania. Mo?na po nim od razu chodzi? jednak z jego intensywnym u?ytkowaniem trzeba poczeka? do dwch tygodni. Najcz??ciej w ofercie jest dar? wyprodukowana z tak zwanej rekreacyjnej mieszanki traw. Je?li b?dziemy potrzebowali dar? o specjalnym przeznaczeniu wi?kszo?? firm zapewne nam j? wyprodukuje. Je?li zdecydujemy si? na siew to wybierzmy bezwietrzny dzie?. Potem odpowiedni? porcj? nasion dzielimy na dwie cz??ci, nast?pnie jedna wysiewamy id?c wzd?u? trawnika a kolejna id?c w poprzek. W ten sposb zapewnimy w miar? rwnomierne roz?o?enie. Mo?na to zrobi? siewnikiem lub r?k?. Potem pod?o?e przegrabimy by nasiona zosta?y przykryte cienk? warstw? ziemi. Dzi?ki temu zabezpieczymy nasz siew przed przemieszczaniem si? nasion. Trawa po posianiu jest bardzo podatna na wysychanie wi?c musimy j? cz?sto podlewa?. Po dwch tygodniach powinni?my dostrzec pierwsze siewki. Z trawa w rolce jest nieco inaczej. Najpierw przygotowane wcze?niej pod?o?e oblewamy obficie wod?. Pasy darni uk?ada si? rozpoczynaj?c od prostej kraw?dzi, najcz??ciej jest to ogrodzenie lub ?ciana budynku. Musz? one le?e? ciasno wzgl?dem siebie ale nie mog? na siebie zachodzi?. Uk?adamy je na mijank? tak jak ceg?y w murze. Brzegi docinamy ostrym no?em nadaj?c naszemu trawnikowi kszta?t. Dobrze tez jak by?my p?aty darni docisn?li po u?o?eniu wa?em do pod?o?a. Je?li tego nie zrobimy to dar? w niektrych miejscach mo?e wisie? w powietrzu. Potem ca?y trawnik mocno podlewamy. W pierwszym tygodniu od u?o?enia podlewamy nasza dar? codziennie, powinna si? ona zaka?enie po mniej wi?cej dwch tygodniach.

 
Zagospodarowanie dzia?ki w mie?cie

Dzia?ka miejska, w przeciwie?stwie do zagrodowej dzia?ki na wsi, ograniczona jest do niewielkich rozmiarw. Wielko?? jej zale?y od mo?liwo?ci i warunkw usuwania ?ciekw i zaopatrzenia w wod?. Znaczn? cz??? dzia?ki zajmuje dom, budynek gospodarczy, gara? oraz dojazdy i doj?cia. Cz?sto wi?c niewiele miejsca pozostaje na ogrd u?ytkowy, ozdobny i wypoczynkowy. Maj?c to na uwadze, nale?y wszystkie elementy zagospodarowania dzia?ki ustali? we w?a?ciwych proporcjach oraz racjonalnie je rozplanowa?, wykorzystuj?c teren w maksymalnym stopniu. Zaprojektowane obiekty i urz?dzenia nale?y podporz?dkowa? jednolitemu uk?adowi funkcjonalnemu tak, aby wraz z zieleni?, ktra stanowi uzupe?nienie zabudowy, tworzy?y harmonijn? ca?o??. Najpowa?niejszym, a mo?e najtrudniejszym zadaniem jest usytuowanie na dzia?ce domu. Rzutuje ono w sposb nieodwracalny na lokalizacj? pozosta?ych elementw zagospodarowania. Ustalaj?c po?o?enie domu, nale?y uwzgl?dni? prawid?owe usytuowanie w stosunku do stron ?wiata oraz uk?adu komunikacyjnego, przy jednoczesnym powi?zaniu z najbli?szym otoczeniem. Promienie s?o?ca bardzo korzystnie oddzia?uj? na warunki higieniczne i psychik? cz?owieka. Domy jednorodzinne, szczeglnie wolno stoj?ce, maj? optymalne warunki pe?nego wykorzystania nas?onecznienia pokoi, a jednocze?nie unikni?cia intensywnego promieniowania s?o?ca i przegrzewania mieszkania. Przy sytuowaniu na dzia?ce nale?y wi?c t? bardzo istotn? zalet? w pe?ni wykorzysta?. Nas?onecznienie budynku od strony po?udniowej jest najbardziej cenne i warto?ciowe. Latem dociera du?o promieni s?o?ca do pokoi po?o?onych od strony po?udniowej, nie odczuwa si? jednak specjalnego przegrzania pomieszcze?, poniewa? s?o?ce nie przenika daleko w g??b. Natomiast zim?, kiedy s?o?ce przesuwa si? nisko nad horyzontem, promienie s?o?ca obejmuj? ca?e pomieszczenie. Od strony po?udniowej umieszcza si? pokoje dzienne, pokoje dla dzieci, tarasy, werandy. Strona p?nocna budynku, do ktrej nie dochodz? promienie s?o?ca i jest znacznie ch?odniejsza oraz nara?ona na zimne wiatry, jest najmniej korzystna.

 
Zak?adamy trawnik

Zak?ada? trawnik nale?y dopiero po tym jak urz?dzona jest reszta ogrodu. Wa?ne te? by ju? by?a ma?a architektura i u?o?ona nawierzchnia. Musimy tez by? pewni ze nie b?dziemy ju? uk?adali w ziemi ?adnych instalacji. Szczeglnie m?oda trawa jest do?? podatna na zniszczenie, dlatego nie nale?y po niej nawet zbyt cz?sto chodzi?. Podobnie nie nale?y je?dzi? taczk?, najlepiej w ogle zostawi? j? w spokoju i tylko dawa? jej to czego potrzebuje. Je?li mamy zamiar stworzy? trawnik z siewu to najlepszym okresem b?dzie wiosna. Gdy temperatura wzro?nie do co najmniej 10 stopni w kwietniu to mo?emy bra? si? do roboty. Mo?na posia? ja tez latem tylko od razu we?my pod uwag? to i? bedzimey j? cz?sto podlewa?. Podlewanie to troch? za du?e s?owo, m?oda dar? trzeba raczej zrasza?. Nawet krtkotrwa?y brak wody mo?e zniszczy? siewki i nasza prac?. Dar? z rolki mo?emy rozk?ada? wiosn?, latem lub jesieni?. Jest ona nawet odporna na mrz dzi?ki czemu mo?na j? uk?ada? jeszcze w listopadzie. Pami?tajmy ?e trawnik to inwestycja na lata. Wa?n? sprawa cho? czasem pomijan? jest usuni?cie perzu. Nale?y on do tej samej rodziny co trawy ozdobne, czyli ten sam oprysk co niszczy perz niszczy te? traw?. Dlatego oprysk przeciwko perzowi po za?o?eniu murawy nie b?dzie mo?liwy. Perz jest te? bardzo ekspansywny, odradza si? nawet z bardzo niewielkich kawa?w. Zastanwmy si? teraz jak przygotowa? pod?o?e. Ziemi? na dzia?ce nale?y przekopa?, na du?ych najlepszym wyj?ciem b?dzie glebogryzarka ktra mozna wypo?yczy? w wypo?yczalni sprz?tu. Staramy si? przy tym dok?adnie usun?? ?odygi i inne widoczne pozosta?o?ci po chwastach. Czasem warto po tej operacji, o ile jest taka mo?liwo??, poczeka? nawet dwa tygodnie. W tym czasie przeoczone przez nas chwasty puszcz? zielone cz??ci. Kolejna sprawa to zbadanie odczynu gleby, je?li oka?e si? ?e jest za kwa?na to trzeba j? zwapnowa?. Ziemi? s?abej jako?ci najlepiej zasili? kompostem. Rozk?adamy jego warstw? oko?o 5cm i p?ytko mieszamy z pod?o?em. Mo?na tez doda? wielosk?adnikowego, mineralnego nawozu. Dobra b?dzie na przyk?ad Azofoska. Opami?taj by nie ??czy? nawo?enia z wapnowaniem. Kolejny etap to nic innego jak wapnowanie pod?o?a. Najlepszym rozwi?zaniem jest wielokrotne grabienie i wa?owanie powierzchni, dzi?ki temu po pewnym czasie staje si? ona idealnie rwna. Na tak przygotowanej powierzchni mo?emy rozk?ada? dar? lub sia? traw?. Ktra wybra? dowiemy si? w kolejnym artykule.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 10