Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Wymiana okien i drzwi

Je?li mamy w domu wys?u?one ju? drzwi i okna to warto je wymieni?, je?li nie masz do?wiadczenia w tej czynno?ci to zle? to zadanie specjalistom. Je?li okna czy te? drzwi zostan? niepoprawnie zamontowane to b?dziemy nara?eni na wi?ksze straty ciep?a, a co za tym idzie na wi?ksze koszty ogrzewania. Dodatkowo, je?li okna i drzwi b?d? montowane przez fachowcw z danej firmy to b?dziemy mogli liczy? na korzystne warunki gwarancji. Fachowy monta? zapewni nam w?a?ciwa izolacyjno?? ciepln? i akustyczn? oraz bezpiecze?stwo. My musimy tylko odpowiednio wybra? i wynegocjowa? dobre dla nas warunki. Wymiana okien i drzwi najcz??ciej jest spowodowana ch?ci? podniesienia izolacyjno?ci cieplnej budynku lub te? poprawieniem jego funkcjonalno?ci i wygl?du zewn?trznego. Tu oprcz wygl?du licz? si? parametry okien i drzwi. Izolacyjno?? cieplna okna jest okre?la tym samym parametrem, co ?cian U. Tu znaczenie ma profil, szyby, uszczelka oraz ma?o uwzgl?dniana geometria. Pami?ta? musimy o tym, ?e przy oknach mo?emy si? spotka? z dwoma oznaczeniami przy literze U g oraz f. Pierwszy okre?la szyb? drugi natomiast ram?. Standardowo przyj??o si? ze wsp?czynnik termoizolacyjno?ci okna powinien wynosi? oko?o 1, 5 mowa oczywi?cie o tym z indeksem w. Dla domw energooszcz?dnych mo?na znale?? bez problemu okna o wsp?czynniku mniejszym od 1. Takie okna spe?nia swoj? funkcj? tylko wtedy, gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony. Je?li wybierzemy ciep?e okna to znacznie poprawimy wynik na ?wiadectwie energetycznym, a to zaowocuje podniesieniem warto?ci domu. Dla drzwi przyj??o si?, ?e powinien wsp?czynnik ten wynosi? oko?o 1,2. Za to ile ha?asu dostanie si? do domu odpowiada wsp?czynnik R z indeksem w. o ile do monta?u stolarki potrzebujemy wprawionej ekipy o tyle s? rzeczy, ktre mo?emy sami poprawi? i podregulowa?. W oknach przede wszystkim chodzi o regulacj? zawiasw. Najcz??ciej skrzyd?o, gdy si? ci??ko otwiera i zamyka to obciera o parapet. Warto to naprawi?. Mo?emy te? pomalowa? okna zamiast je wymienia?, ale tylko wtedy, gdy farba na ramach si? ?uszczy a okna s? jeszcze sprawne. Pozosta?? jeszcze farb? najlepiej usun?? ?rodkami chemicznymi. Sami mo?emy te? zamontowa? uszczelki jedno lub wielosezonowe, co pozwoli nam zatrzyma? w domu wi?cej ciep?a. Przy drzwiach mo?emy te? regulowa? zawiasy a je?li chodzi o malowanie to wszystko zale?y od naszego talentu artystycznego.

 
Instalacja C.W.U

Instalacja ciep?ej wody u?ytkowej w mieszkaniu jest dzi? niezb?dna zarwno w mie?cie, jak i na wsi. W du?ych miastach ciep?? wod? rozprowadza si? najcz??ciej sieci? ciep?ownicz? z elektrociep?owni. W domach jednorodzinnych nie pod??czonych do sieci ciep?owniczej trzeba zainstalowa? miejscowe urz?dzenie do podgrzewania wody. W budynkach, w ktrych znajduj? si? trzony kuchenne opalane w?glem, najprostszym urz?dzeniem do ogrzewania wody jest umieszczenie w??ownicy w trzonie kuchennym. Sposb ten jest wyprbowany, prosty i ekonomiczny, poniewa? przy gotowaniu posi?kw niewielkie zwi?kszenie zu?ycia opa?u wystarczy do ogrzania wody potrzebnej do mycia i zmywania naczy?. Instalacja bezpo?redniego podgrzewania ciep?ej wody w w??ownicy, umieszczonej w trzonie kuchennym jest prosta i nieskomplikowana, lecz ma t? wad?, ?e w w??ownicy osadza si? do?? szybko kamie? kot?owy i trzeba j? wymienia?. Po?rednie podgrzewanie wody poprzez drug? w??ownic? umieszczon? w podgrzewaczu nie ma tej wady, poniewa? przez obie w??ownic? przep?ywa wci?? ta sama woda. W domach jednorodzinnych cz?sto te? instaluje si? w ?azienkach w?glowe piecu kolumnowe, w ktrych wody; ogrzewa si? bezpo?rednio z w?asnego palii niska. Natomiast tam, gdzie go nie ma i gdzie nie przewiduje si? za?o?enia w najbli?szym czasie, sprawa jest o tyle trudniejsza, ?e trzeba wybudowa? lokalne urz?dzenia. Polegaj? one na pobieraniu wody ze studni i przepompowaniu do bezci?nieniowego zbiornika umieszczonego na poddaszu, z ktrego b?dzie ona sp?ywa? do zaworw czerpalnych si?? swego ci??aru. Urz?dzenie takie lost wygodne, lecz trzeba pami?ta? o zabezpieczeniu zbiornika przed zamarzaniem. Wod? mo?na rozprowadzi? jeszcze w inny sposb, mianowicie za pomoc? urz?dzenia zwanego hydroforem.

 
Jak zagospodarowa? piwnic??

Przychodzi taki dzie?, w ktrym mamy ochot? zagospodarowa? woln? przestrze? w piwnicy na pomieszczenia mieszkalne. Jednak rzadko si? zdarza by w takim miejscu by?a instalacja grzewcza. Zw?aszcza, ?e zazwyczaj nie ma tam te? izolacji cieplnej. Dlatego musimy zacz?? od ocieplenia ?cian. Je?li zrobimy to od zewn?trz to mo?na wyeliminowa? wszystkie mostki termiczne i dodatkowo po??czy? izolacj? z izolacj? parteru. Jednak jest to trudne zadanie, poniewa? musimy odkopa? fundamenty a? po ?awy. Dlatego metod? t? stosuje si? tylko wtedy, gdy konieczne jest tak?e zrobienie izolacji przeciwwilgociowej. W innych sytuacjach zazwyczaj bardziej op?acalne jest ocieplenie od strony wewn?trznej. Najlepszym rozwi?zaniem jest wtedy u?o?enie styropianu czy te? we?ny i przykrycie tego za pomoc? p?yt gipsowo kartonowych. To, jakie ogrzewanie zamontujemy oraz jaka ma by? temperatura w pomieszczeniach mo?e zale?e? od przeznaczenia pomieszcze?. Je?li b?dzie to przeznaczenie rekreacyjne to wystarczy tam 16 stopni, je?li mieszkalne ot musimy zapewni? 20 24 stopnie. Mo?emy, co prawda pomieszczenia te dogrzewa? za pomoc? urz?dze? przeno?nych, ale najlepszym wyj?ciem b?dzie zamontowanie ?ciennych grzejnikw elektrycznych czy nawet ogrzewania pod?ogowego. Je?li nasza piwnic jest bardzo du?a to trzeba rozwa?y? op?acalno?? wykonania odr?bnej instalacji grzewczej. W przypadku instalacji elektrycznej to zamontowanie dodatkowych gniazd czy te? punktw o?wietlenia nie jest drogim zabiegiem. Natomiast, je?li b?dziemy chcieli zrobi? elektryczne ogrzewanie czy te? zamontowa? kuchenk? na pr?d to mo?e si? okaza? konieczne wyst?pienie do zak?adu energetycznego o dodatkowy przydzia? mocy. Warto te? przy okazji wymieni? star? instalacj? elektryczn? na now? przy okazji. Je?li nasze pomieszczenia b?d? wymaga?y wody to musimy te? pod??czy? instalacj? wodno kanalizacyjn?. Tu pojawia si? problem podprowadzania ?ciekw. Chodzi o to, ?e rury do odprowadzania znajduj? si? wy?ej ni? na przyk?ad umywalka. Jeszcze kilka lat temu mg? by? to problem nie do przeskoczenia, ale teraz s? dost?pne ma?e przepompownie ?ciekw. Jest to na tyle ma?e urz?dzenie, ?e z powodzeniem je zmie?cimy w szafce pod zlewem czy te? za sedesem. Adaptacja piwnicy to tak?e skuteczne wentylowanie wszystkich pomieszcze?. Je?li przep?yw powietrza b?dzie tylko w niektrych miejscach to b?d? rozmna?a?y si? nam grzyby. Przy wentylacji grawitacyjnej trzeba b?dzie zamontowa? odpowiednie wywiewniki i sprawdzi? przewody wentylacyjne. Innym rozwi?zaniem jest monta? wentylacji wywiewno nawiewnej mechanicznej. W takim przypadku poprawi si? znacznie komfort domownikw.

 
Korytarz paszowy

Zastosowanie w budynku korytarza paszowego i gnojowego w du?ej mierze przyczynia si? do u?atwienia obs?ugi inwentarza. Za pomoc? r?nych ?rodkw transportowych mo?na bez wysi?ku przewozi? pasz?, ?ci?k? lub obornik bezpo?rednio do miejsca przeznaczenia. Przy ma?ej obsadzie mo?e wystarczy? jeden korytarz paszowo-gnojowy, przy wi?kszej, tzn. powy?ej 5 krw, nale?y wydzieli? osobno korytarz gnojowy i paszowy. Szeroko?? korytarzy powinna zale?e? od szeroko?ci ?rodkw transportowych, jakie zamierza si? wprowadzi? do budynku. Krowy i ja?wki przebywaj? na stanowiskach krtkich, ?cio?owych z uwi?zi? p?- mechaniczn?. Ja?wki trzymane s? w kojcach zbiorowych, a ciel?ta w kojcach indywidualnych. W budynku odbywa? si? b?dzie przyrz?dzanie pasz, ?ywienie i pojenie zwierz?t z poide? automatycznych, a usuwanie obornika przeno?nikiem H-608 bezpo?rednio na gnojownie. Przewidziano udj mechaniczny na stanowiskach dojark? Alfa-Laval H-305 dwuba?kow?. ?ywienie zwierz?t odbywa? si? b?dzie paszami tradycyjnymi. W gospodarstwach zagrodowych najbardziej rozpowszechnionym systemem chowu byd?a jest trzymanie zwierz?t w oborach stanowiskowych na uwi?zi. System ten pomimo znacznej pracoch?onno?ci ma du?o zalet i zosta? wielokrotnie wyprbowany i sprawdzony w praktyce. Zwierz?tom trzymanym na uwi?zi w budynku trzeba jednak zapewni? mo?liwie najlepsze warunki bytowania, ktre sprzyjaj? wzrostowi ich wydajno?ci. W pomieszczeniach przeznaczonych do chowu byd?a rozr?nia si? trzy rodzaje stanowisk p?ytkich: d?ugie, ?rednie i krtkie. Stanowiska d?ugie.

 
Kot?y z linni EKO

Wiele firm zaprezentowa?o nowe kot?y na sezon zimowy, w?rd nich jest Sp?dzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNWO. Firma ta specjalizuje si? w budowie kot?w niskoci?nieniowych dla domw jednorodzinnych. Ciekawym produktem w ofercie tej firmy jest linia kot?w EKO. Powsta?a ona w wyniku d??enia do jak najwi?kszego zadowolenia klientw. Piece te paj? zast?pi? lini? kot?w automatycznych S8WC. Linia ta cieszy?a si? du?ym uznaniem zarwno w?rd instalatorw jak i u?ytkownikw. Nowe modele piecw posiadaj? wszystkie zalety starszego modelu i dodatkowo posiadaj? one palnik retortowy drugiej generacji. Dzi?ki temu mo?liwe jest spalanie w?gla w rozmiarach groszku i mia?u, czyli o rozmiarze od 0 do 35 mm. Wszystkie elementy tego palnika zosta?y wykonane z materia?w o wy?szej ?ywotno?ci. Poziom g?o?no?ci pieca zosta? tak?e ograniczony poprzez wyeliminowanie drga? za pomoc? palnika w postaci ?eliwnej. ?eliwny ?limak jest bardziej trwa?y i bardziej odporny na korozj?. Dzi?ki temu pozbyto si? efektu zm?czenia materia?u, ktry nadchodzi? pr?dzej czy p?niej. Ale to nie wszystko, poniewa? kot?y z serii EKO to tak?e nowy wymiennik ciep?a. Zmodyfikowano tak?e kana? wylotu spalin, zmieniono ukszta?towanie powierzchni wymiany ciep?a, zastosowano dopalacz cz?stek lotnych, to wszystko spowodowa?o, ?e kocio? ten ma jeszcze wi?ksz? sprawno??. Wszystkie usprawnienia w tych kot?ach da?y mo?liwo?? zakwalifikowania tego towaru do klasy energetycznej A czyli najwy?szej. Klasa ta informuje tak?e, ?e produkt ten jest ?agodny dla ?rodowiska naturalnego.  Kot?y S6WC to bardzo porz?dne uniwersalne urz?dzenia. Zastosowano w nich paleniska komor?, dzi?ki czemu mo?na w nich spala? nie tylko w?giel, ale i drewno, zr?bki papiery itp. Dzi?ki standardowym i uniwersalnym rozwi?zaniom obs?uga tego kot?a jest bardzo prosta i wygodna. Zastosowano w nim tak?e wyd?u?enie obiegu spalin, co powoduje jeszcze wi?ksze podniesienie jego wydajno?ci. Nowo?ci? na ten sezon jest najm?odsze dziecko sp?dzielni, czyli model EKO PLUS, ktry posiada wszystkie zalety swych poprzednikw, ale ma te? pewne nowo?ci. Usprawniono uk?ad nadmuchu, nie ma ruchomych elementw paleniska, zmodyfikowano konstrukcj? podajnika, zmieniono kszta?t niecki paleniskowej. Do kot?a do??czono tez wi?kszy zasobnik do podajnika, poprawiono w nim tak?e to, i? paliwo Ne b?dzie si? w nim tak cz?sto wiesza?o. Zmieniono te? konstrukcj? komory dopalania, dzi?ki czemu zminimalizowano mo?liwo?? osadzania si? sadzy i smo?y w wymienniku ciep?a.

 
Nowoczesne pralki

pralkaNowoczesne urz?dzenia tego typu maja ca?? mas? funkcji, o ktrych jeszcze jaki? czas temu nie by?o w ogle s?ycha?. Niektre z nich nie maj? ?adnego znaczenia, ich jedynym celem jest omamienie kupuj?cego. To taki chwyt marketingowy, ktry spowoduje, ?e wi?cej osb skusi si? na dany sprz?t. Je?li dany sprz?t ma du?o niepotrzebnych bajerw to nie warto za nie dodatkowo p?aci?. No chyba, ?e si? liczy dla nas sama ?wiadomo?? posiadania danego sprz?tu. Pralka ma pewne funcie standardowe, ktre dost?pne s? ju? od lat. Mam tu na my?li: pranie tkanin bawe?nianych, syntetycznych, mieszanych, delikatnych, ma?o zabrudzone, mocno zabrudzone, pranie bio czy te? Eko. Ale jak wspomnia?em to podstawowe funkcje, zastanwmy si?, jakie dodatkowe mo?liwo?ci mo?e mie? nasza pralka. Zacznijmy od opr?nienia. Jest to funkcja, ktra pozwala nam rozpocz?? pranie nawet kilkana?cie godzin od w??czenia urz?dzenia. Daje to nam mo?liwo?? uruchamiania pralki wieczorem czy te? przed wyj?ciem z domu. Mo?emy tak zaprogramowa? czas by pranie sko?czy?o si? wtedy, gdy ju? b?dziemy mogli je rozwiesi?. Tym samym ograniczymy czas le?enia mokrych ubra? w pralce. Funkcja szybkiego prania daje nam mo?liwo?? uprania np. jednego brudnego ubrania. Ma to miejsce wtedy, gdy jest nam ono potrzeb? szybko. Obecnie na rynku pralki radz? sobie z takim zadaniem nawet w 15 minut. Przypomn? tylko, ?e standardowe pranie trwa oko?o 2 godzin. Inn? opcj? jest d?ugie p?ukanie. Opcja ta jest szczeglnie przydatna osobom, ktre maj? delikatn? skr?. Dzi?ki d?ugiemu p?ukaniu ograniczmy mo?liwo?? kontaktu skry z detergentami. Poprze d?u?sze p?ukanie zminimalizujemy ryzyko pozostania detergentw na tkaninie. Ciekaw? opcj? jest te? pranie koszul. Pranie tak jest zaprogramowane by w miar? delikatnie usun?? nawet najwi?ksze zabrudzenia. Dzi?ki temu nie narazimy delikatnych materia?w na uszkodzenie czy te? pogniecenie zbyt mocne. W domu przyda si? pralka z mo?liwo?ci? prania obuwia. Coraz popularniejsza staje si? te? funkcji outdor, dzi?ki ktrej mo?na pra? odzie? impregnowan? bez u?ycia p?ynu do p?ukania. Funkcji jest ca?a masa, omwili?my te najpotrzebniejsze jednak przydatne mog? by? tak?e: sygna? d?wi?kowy informuj?cy o zako?czeniu prania, sygnalizowanie zbyt du?ej ilo?ci proszku, zabezpieczenie przed przytrza?ni?ciem r?k, zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe.

 
Ogrzewanie pod?ogowe cz2

W tej cze?? artyku?u zajmiemy si? izolacj? oraz rurami do tego typu ogrzewania. Dzi?ki skutecznej izolacji 90% ciep0?a powinna przechodzi? do ogrzewanego pomieszczenia, pozosta?e 10% ogrzewa grunt. Je?li izolacja b?dzie niewystarczaj?ca lub ?le zrobiona to ciep?o b?dzie niepotrzebnie trafia?o do ziemi zamiast ogrzewa? nasz dom. Funkcj? izolacji mo?e pe?ni? warstwa styropianu o g?sto?ci, co najmniej 20kg/m3 lub poliuretan. Jej rodzaj oraz grubo?? zale?y od tego, co znajduje si? pod ogrzewan? pod?og?. Od do?u, bowiem mo?e znajdowa? si? inne pomieszczenie, ogrzewane lub nie albo tez grunt. Je?li pod?oga b?dzie pokryta materia?em, ktry trudno przewodzi ciep?o to warto w takich miejscach zainwestowa? w grubsz? posadzk?. Dzi?ki temu mimo wi?kszego oporu ciep?o i tak b?dzie trafia?o do ogrzewanego pomieszczenia w wi?kszym stopniu. Warstwa izolacji cieplnej musi by? zabezpieczona przed wilgoci?, ktra mo?e si? dostawa? z jastrychu. W tym celu zabezpiecza si? j? foli? poliuretanow? o grubo?ci 0, 2mm. Mo?liwe jest te? zabezpieczenie foli? aluminiow?. Je?li chodzi o wygod? to najlepiej u?y? tak zwanych zestaww systemowych. W nich obie warstwy s? ze sob? po??czone. Na foli najcz??ciej nadrukowana jest siatka u?atwiaj?ca odpowiedni rozstaw rur. Nale?y pami?ta? by pyty izolacyjne szczelnie do siebie przylega?y. Trzeba tez u?o?y? tak zwan? izolacj? brzegowa wzd?u? ?cian pomieszczenia. Oddziela ona p?yt? grzewcza od ?ciany, w ten sposb ogranicza si? straty ciep?a i niweluje napr??enia powsta?e na skutek rozszerzania si? i kurczenia pod wp?ywem zmian temperatury. Jej wysoko?? powinna by? taka jak grubo?? wylewki betonowej. Rury do tego typu ogrzewania musz? by? wytrzyma?e, odporne na korozj? i nie przepuszczalne dla tlenu, ktry jest g?wnym czynnikiem korozji stalowych elementw ogrzewania. Do ogrzewania pod?ogowego u?ywa si? rur gi?tkich w zwojach, dzi?ki czemu mo?liwe jest po?o?enie ca?ej p?tli z jednego kawa?ka rury. W ten sposb unikniemy ??cze? w warstwie wylewki. Rur jest sporo rodzajw: z polietylenu sieciowanego z polipropylenu, polibutylenu, wielowarstwowe z wk?adk? aluminiow?. Wa?ne jest by mia?y barier? radiodyfuzyjn?, ktra uniemo?liwia przedostawanie si? tlenu do ich wn?trza. Polietylenowe i polietylenowe s? elastyczne. Wygi?te wracaj? z ?atwo?ci? do poprzedniego kszta?tu, dlatego trzeba je na bie??co mocowa? do pod?o?a. Dro?sze i rzadziej stosowane s? gi?tkie rury miedziane. ?rednica rury do pod?ogwki nie powinna przekracza? 20mm.

 
Osycydna pompa CO

Je?li zakupujemy sprz?t AGD do domu to zastanawiamy si? nie tylko na tym czy nas na niego sta?, ale i ile b?dziemy musieli potem wyda? na jego dzia?anie. W przypadku urz?dze? elektrycznych sprawdzamy ile dane urz?dzenie pobiera pr?du i szacujemy ile b?dzie nas kosztowa?o jego u?ywanie. Pomocny mam mo?e by? pewien system oznacze?, w przypadku pralek i lodwek obowi?zuje on od lat dziewi??dziesi?tych. Wyr?nia si? tu specjalne klasy od G do A przy czym ta ostatnia jest najbardziej energooszcz?dna. Rynek dla przyk?adu lodwek zosta? tak rozwini?ty ze zacz??y si? pojawiaj?c jeszcze bardziej oszcz?dne klasy nazywane A+ czy te? A++.  Podobne oznaczenia zacz?to jaki? czas temu stosowa? w stosunku do pomp obiegowych, ktre odpowiadaj? za przemieszczanie ciep?ej wody w naszych instalacjach centralnego ogrzewania. Pompy wspomnianej wcze?niej firmy maj? bardzo zaawansowany sterownik, ktry wy?wietla nam aktualnie pobieran? ilo?? energii. Sterownik ten potrafi te? tak sterowa? poborem mocy by zapewni? maksymalne oszcz?dno?ci przy zapewnieniu odpowiedniej pracy uk?adu. Innym rozwi?zaniem s? pompy cyrkulacyjne, te z kolei odpowiadaj? za dostarczenie nam ciep?ej wody wtedy, gdy na przyk?ad odkr?cimy w ?azience kran z ciep?? wod?. Je?li w naszym domu zainstalujemy energooszcz?dne pompy to mamy wp?yw na to ile b?dziemy zu?ywa? energii elektrycznej. Zobaczmy ile tak naprawd? oszcz?dzimy. Za??my, ?e u?ywamy ?redniej klasy pompy o zu?yciu energii oznaczonym, jako D. Zu?yje ona miesi?cznie oko?o 35kW energii, natomiast pompa najwy?szej klasy zu?yje pi?? razy mniej. W pompach wprowadzane s? tak?e nowoczesne rozwi?zania, ktre maj? na celu popraw? obs?ugi i jej u?atwienie. Na niektrych pompach montowany jest wy?wietlacz LCD, na ktrym mo?emy obserwowa? aktualny pobr pr?du. Najnowsze urz?dzenia tego typu posiadaj? tez funkcje, ktre dostosowuj?c tempo pracy pompy do aktualnych warunkw panuj?cych w instalacji. Oprcz firmy Drundfos pompy energooszcz?dne oferuje tak?e firma Wilo-Stratos. Producent chwali si?, ?e pompa ta zu?ywa dwa razy mniej energii od standardowej i dzia?a oko?o 10 lat. A wed?ug pewnych badan pompa tej firmy jest najbardziej energooszcz?dn? pompa w?rd urz?dze? tego typu posiadaj?cych klas? A. W pompie tej znajduje si? wy?wietlacz informuj?cy nas o aktualnym zu?yciu energii. Firma Wilo jest laureatem wielu nagrd i wyr?nie?. Plusem takiej pompy jest tez brak jakiejkolwiek obs?ugi ze strony u?ytkownika.

 
Pod?oga p?ywaj?ca

Pod?oga taka charakteryzuje si? tym, ?e ka?da jej warstwa jest oddzielona od ?cian i stropu.

Read more...
 
Programowanie temperatury

Instalacja centralnego ogrzewania musi wiedzie? kiedy w domu jest za zimno a kiedy za ciep?o.

Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 10