Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wszystkie
Automatyka do rolet

Coraz wi?cej firm na naszym rynku oferuje sterowanie do rolet.

Read more...
 
Ekologiczne rozwi?zania w europie

W Europie wiele pa?stw ma elektrownie atomowe, na przyk?ad Francja ma ich 19, a u nas jak nie by?o takich elektrowni tak nie ma. Du?y pobr pr?du w lecie na przyk?ad jest spowodowany nadmiernym u?ywaniem klimatyzacji zarwno w biurach jak i domach. Ludzie nie chc? rezygnowa? z komfortu nawet za cen? ekologii. Jednak coraz wi?cej pa?stw starego kontynentu bierze kurs na ekologi?. W wielu pa?stwach zmiany post?puj? z dnia na dzie?, powodem tego s? pieni?dze z bud?etu, czyli popularne dotacje. Mwi?c najpro?ciej chodzi o to, ?e kto kupuje system solarny, ogniwa fotowoltaiczne czy tez pomp? ciep?a a nawet, je?li wymienia stary kocio? na nowy to mo?e liczy? na zwrot kosztw w ro?nej wysoko?ci. Ale jest to mniej wi?cej 40 50%. W niektrych pa?stwach jest to w formie odpisu od podatku w innych po prostu przekazu pieni?dzy. Mo?na przyj?? ze po?ow? kosztw pokrywa pa?stwo a reszt? odzyskuje w?a?ciciel z powodu mniejszych wydatkw. Przyjmijmy ze koszt instalacji solarnej to 6 tysi?cy euro. W takim wypadku bierzmy dowd zakupu idziemy do odpowiedniej instytucji i otrzymujemy dokument upowa?niaj?cy nas do odliczenia 3 ty? euro od podatku. Hitem ostatnich lat w europie jest pompa ciep?a, w niektrych pa?stwach jest ona instalowana w 80% nowo budowanych domw. Mniej powszechne, ale bardziej popularne jest produkowanie energii elektrycznej przez osoby prywatne za pomoc? specjalnych ogniw. W wielu pa?stwach starego kontynentu wprowadzono ?wiadectwa energetyczne. Tym samym mo?na ?atwo oceni? dom pod wzgl?dem zu?ywanej energii. W najnowszych domach k?adzie si? nacisk przede wszystkim na wysok? izolacyjno??, skuteczny system wentylacji, oszcz?dzanie wody, wykorzystanie deszczwki, wykorzystanie systemw inteligentnego zarz?dzania budynkiem. Modniejsza coraz bardziej staje si? na przyk?ad wentylacja higrosterowalna. Obecnie jednak najbardziej popularna jest mechaniczna z odzyskiem ciep?a. Ale stosuje si? tez wspomniany pierwszy rodzaj. Jest to wentylacja sterowana za pomoc? specjalnych kratek, ktre reaguj? na ilo?? wilgoci w domu. Chyba najbardziej ekologicznym pa?stwem w chwili obecnej jest Francja. Istniej? tam pot??ne dotacje i ludno?? nie boi si? z nich korzysta?. Zreszt? nie trzeba specjalnie biega? za papierkami by odzyska? pieni?dze za cz??? inwestycji. Podobno naszym kraju odechciewa si? zwrotu cz??ci kosztw za instalacj? solarn?, poniewa? trzeba si? za tym nachodzi?. Je?li chodzi o budownictwo drewniane i szkieletowe w tym kraju to jest ono poni?ej 10% wszystkich budowanych domw. Zreszt? dom ekologiczny i energooszcz?dny b?dzie wart spore pieni?dze za jaki? czas na rynku wtrnym. Je?li nie wybudujemy takiego domu mo?emy spodziewa? si? problemw z jego sprzeda?? za kilka lat.

 
Farba tablicowa

Ostatnio przegl?daj?c literatur? fachow? natkn??em si? na bardzo oryginalne rozwi?zanie. Mianowicie chodzi o farb?, ktra ma takie w?a?ciwo?ci jak tablica. Czy?by nasze dzieci mog?y maza? kred? do woli? Gdy wyko?czymy ?cian? t? farb? to mo?emy po niej malowa? jak na tablicy. Oczywi?cie tak samo ?atwo mo?na nasze malowanie z niej usun??. Farba tak? mo?na pomalowa? nie tylko tynk, ale i drewno, sklejk?, metal i karton. Farby takie s? wodorozcie?czalne i spe?niaj? wszelkie normy UE z zakresie bezpiecze?stwa dla dzieci. Farba ta mo?e by? w r?nych kolorach, nie kapie podczas malowania i ma dobre w?a?ciwo?ci kryj?ce. Bardzo dobrze si? ona sprawdza w pokoju dzieci?cym gdzie mo?na pomalowa? jedna lub wi?cej ?cian z jej pomoc?. Dzi?ki temu nie tylko ochronimy ?ciany, ale i pozwolimy dziecku na wi?cej rado?ci i na lepszy rozwj wyobra?ni. Farb? t? nanosimy p?dzlem lub wa?kiem po wcze?niejszym czyszczeniu z kurzu ewentualnym odt?uszczeniu i zagruntowaniu pod?o?a. Na naszym rynku farby tego typu s? oferowane, przez co najmniej kilka firm. Cena to oko?o 100z? za litr, przy czym jednym litrem pokryjemy oko?o 10 m2 ?ciany. Wa?ne by farb? t? przed malowaniem dok?adnie wymiesza? a potem nanie?? jedna lub dwie warstwy. Po oko?o 24 godzinach powierzchnia nadaje si? do u?ytku, ale pe?na trwa?o?? osi?ga po 30 dniach, wi?c warto poczeka?. Farba tablicowa

 
Jadalnie

W miejscu wygospodarowanym na ma?? jadalni? potrzebny jest st? i np. szeroka wygodna ?awa okryta mi?kkim, kolorowym nakryciem oraz par? sto?eczkw. ?aw? mo?na wykona? jako skrzyni?, wewn?trz ktrej b?d? przechowywane chwilowo nie u?ywane rzeczy. ?ciany nad ?aw? mo?na wy?o?y? mat? lub p?yt? pa?dzierzow?, efektownie wyko?czon? drewnem. Cz??? kuchenn? mo?na oddzieli? od jadalni zas?on? umocowan? na szynach w suficie. Dawne wyroby galanterii drzewnej, np. solnice, ?y?ki, przeznaczone by?y do u?ytku w kuchni. Obecnie umieszcza si? je na ?cianach jako elementy zdobnicze. Urozmaicaj? one wn?trze i tworz? przytuln? i ciep?? atmosfer? w kuchni. Spraw?, na ktr? powinni?my zwrci? uwag?, jest o?wietlenie kuchni. Miejsce pracy, tj. trzon kuchenny, miejsce przygotowania posi?kw oraz zlewozmywak najlepiej o?wietli? lampami jarzeniowymi. Dwie lampy po 20 W zapewniaj? wystarczaj?ce i rwnomierne o?wietlenie. Mo?na je przymocowa? u spodu grnej szafki. Nale?y przy tym os?oni? je ma?? listewk? przybit? do brzegu szafki, aby ?wiat?o nie pada?o bezpo?rednio w oczy. Uzupe?nieniem tego o?wietlenia jest oprawa sufitowa, z ktrej cz?sto b?dziemy korzysta?, zw?aszcza podczas sprz?tania. Dodatkowym o?wietleniem mo?e by? ruchoma oprawa ?wietlna umieszczona nad sto?em jadalnym. Dla utrzymania czysto?ci wskazane jest polakierowanie wszystkich sprz?tw i szafek oraz wy?o?enie cz??ci nie zabudowanych p?ytkami ?ciennymi. Pod?oga powinna by? ze specjalnej wyk?adziny przystosowanej do ?atwego zmywania, np. z pcw. Wszystko, co do tej pory zosta?o powiedziane o urz?dzeniu kuchni, mo?e odnosi? si? do kuchni zarwno w mie?cie jak i na wsi. Zak?ada si? bowiem, ?e czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem karmy dla zwierz?t zosta?y przeniesione do paszami znajduj?cej si? w budynku inwentarskim.

 
Kominek cz1

Je?li w naszym domu ma by? kominek to mo?emy go zrobi? na wiele sposobw, przedstawi? najpopularniejsze. Zacznijmy od komina tradycyjnego, jest on lekki i elegancki, taka konstrukcja umo?liwia cz??ciowe ukrycie kominka w ?cianie. Najcz??ciej obudowa jest marmurowa, mo?emy j? wykona? lub zamwi? w odpowiednim zak?adzie. Mamy tu do wyboru r?ne kolory i kszta?ty, cz?sto nad kominkiem tradycyjnym, inaczej portalowym, zamieszcza si? lustro w z?otej ramie. Stolarka okienna w takim pomieszczeniu musi by? dopasowana do koloru obudowy kominka. Inn? wersj? jest kominek rustykalny. Zbudowany jest on z do?? ci??kich materia?w, najcz??ciej jest to ceg?a, kamie? a nawet drewno. Bardzo ciekawy efekt mo?na uzyska? poprzez umiejscowienie w takim pomieszczeniu cegie? stylizowanych na stare, pop?kane. Cz?sto tez ceglan? ram? okalaj?c kominek mo?na wyko?czy? drewniana obwdk?. Jednak, je?li zdecydujemy si? na wyko?czenie drewnem to tu musimy zastosowa? gatunki odporne na temperatur?, najlepiej sprawdz? si? drzewa egzotyczne. W takim typie kominka cz?sto te? buduje si? schowki na drewno z cegie?, doskonale komponuj? si? z ca?o?ci?. Trzecim typem kominka jest kominek wykonany w stylu nowoczesnym. Najcz??ciej s? one proste, ale przemy?lane i posiadaj?ce ciekaw? form?. Materia?w do wykonania takiego nowoczesnego kominka jest sporo. Cz?sto stosuje si? w takich rozwi?zaniach automatycznie podnoszona szyb? czy regulowany nadmuch powietrza. Cz?sto obudow? stanowi jaki? drogi materia? taki jak marmur, piaskowiec lub drewno egzotyczne. Tu tez mo?emy si? pokusi? o alternatyw? dla kominka na drewno i wybudowa? sobie taki na pr? lub gaz. Ich najwi?ksz? zalet? jest to ze s? one praktycznie bezobs?ugowe. Innym rodzajem kominka jest piec wolno stoj?cy inaczej koza. Jest to najszybszy sposb na za?atwienie sobie kominka, jego monta? jest szybki i prosty. Niektre modele s? bardzie zaawansowane i posiadaj? na przyk?ad p?yt? grzejn? i schowek na drewno. Takie kominki rzadko ogrzej? ca?y dom, ale na pewno zapewni? nam ciep?o w salonie. Kolejnym rodzajem jest kominek minimalistyczny cechuje go nowoczesno?? oraz obecno?? trzech szyb, umo?liwia on nam podgl?danie ognia z trzech miejsc jednocze?nie. Ostatnim typem, chyba najrzadziej spotykanym jest kominek kaflowy. Takie piece maj? sporo zalet a do najwa?niejszych nale?y to ze daj? one du?o ciep?a, nawet, je?li ju? ogie? wyga?nie. Taki kominek powinien by? wykonany przez zduna.

 
kominek cz2

Buduj?c w domu kominek, czyli tak naprawd? przenosz?c ognisko z jaskini do domu trzeba przestrzega? kilku przepisw przeciwpo?arowych. Tylko takie kominki mo?na uzna? za bezpieczne ?rd?o ciep?a. Pod?o?e pod kominkiem powinno mie? 15cm grubo?ci i by? z niepalnego materia?u. Najcz??ciej u?ywamy kamienia, ceg?y klinkierowej lub terakoty. Dooko?a kominka pod?oga powinna by? te? pokryta materia?em niepalnym. Najlepiej jak wk?ad jest obudowany materia?em niepalnym, poniewa? rozgrzewa si? on do bardzo wysokiej temperatury. Je?li chcesz zastosowa? p?yty gipsowo kartonowe to lepiej wybra? te o podwy?szonej odporno?ci na ogie?. Kolejny przepis mwi o tym, ?e ka?dy kominek powinien mie? indywidualny przewd kominowy. Je?li ten warunek nie zostanie spe?niony to kominek nie b?dzie dobrze pracowa? i mo?e stanowi? zagro?enie, takiego rozwi?zania nie powinien dopu?ci? do u?ytku mistrz kominiarski. Przewd taki musi mie? odpowiednie wymiary wynikaj?ce z wielko?ci paleniska. Musi on by? szczelny i podporny na wysoka temperatur? i wilgo?. Je?li komin budujemy od podstaw to zaleca si? rozwianie systemowe. Kolejnym faktem jest to, ?e maj?c w domu kominek to mo?emy nim ogrza? ca?y dom. Wystarczy, ?e u?yjemy systemu do dystrybucji gor?cego powietrza. W najprostszych rozwi?zaniach ciep?o mo?e by? rozprowadzane konwekcyjne. Za? w wi?kszych domach musi si? to odbywa? przy wsparciu wentylatorw. Najwa?niejszym punktem jest to, ?e kominek musi mie? zapewnione powietrze do palenia. Je?li takiego rozwi?zania nie mamy to mo?e wytworzy? si? podci?nienie i doj?? do cofania ci?gu, co zaowocuje dymem w pomieszczeniu. Jest to gro?ne szczeglnie w nowych domach gdzie s? szczelne okna i drzwi. Kominki otwarte mog? w ci?gu godzony wyci?gn?? z pomieszczenia tyle powietrza ze wystarczy?oby na jego kilkukrotne wype?nienie. Dlatego bez wzgl?du na `to, jaki kominek mamy to musimy do niego doprowadzi? ?wie?e powietrze z zewn?trz budynku. W przypadku kominka z wk?adem musimy na godzin? dostarczy? mu 10 metrw sze?ciennych powietrza. Koniec przewodu doprowadzaj?cego powietrze najlepiej przymocowa? do specjalnej ko?cwki kominka, je?li nie ma takiej mo?liwo?ci to jego koniec powinien znajdowa? si? jak najbli?ej kominka. Przekrj takiego przewodu nie powinien by? mniejszy jak 200cm kwadratowych. Kana? taki musimy by? szczelny i mie? zamontowan? przepustnic?, ktra umo?liwia zamkni?cie dop?ywu powietrza, je?li ogie? si? nie pali. Je?li chodzi o wlot to powinien si? on znajdowa? przynajmniej dwa metry nad ziemi? i by? zabezpieczony kratk?.

 
Meble pasuj?ce do wn?trza

Przegl?daj?c katalogi z przepi?knymi meblami na pewno nie raz zastanawiali?my si? nad tym, czy mogliby?my posiada? takie same zw?aszcza w przypadku, kiedy podobaj?ce si? nam meble kuchenne s? bardzo du?e i nie pasowa?y by pod wzgl?dem wielko?ci do naszej kuchni. W tym przypadku, kiedy mog?oby si? wydawa?, ?e nie da si? nic zrobi?, mo?e okaza? si?, i? firma produkuj?ca meble na wymiar b?dzie dla nas idealnym rozwi?zaniem. Zwykle bowiem firmy takie s?yn? z tego, ?e meble mo?na dopasowa? idealnie pod swoje wymagania dlatego te? kanapa, ktra bardzo nam si? spodoba?a, jednak nie zmie?ci si? do naszego wn?trza, mo?e zosta? wykonana w taki sposb, aby do tego wn?trza pasowa? idealnie. Na naszym rynku bardzo wiele dzia?alno?ci mo?e zaproponowa? nam us?ugi stolarskie. Niestety ceny s? czasami bardzo wysokie i nie w ka?dym mie?cie mo?na znale?? firm?, ktra powierzone zadanie wykona z podwjn? staranno?ci?, dbaj?c o ka?dy nawet bardzo ma?y detal. Posiadacze ma?ej ?azienki z kolei mog? narzeka? na z?e rozmieszczenie ?cian jedna mo?e okaza? si? za krtka, druga z kolei zbyt d?uga. Dlatego te? meble ?azienkowe z regu?y tworzy si? tak, aby pasowa?y do ka?dego wn?trza i du?ego, i ma?ego, gdzie zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia si? gabaryty.

 
Mocna pod?oga

S? takie pomieszczenia, w ktrych pod?oga jest nara?ona na uszkodzenia w sposb wi?kszy jak gdzie indziej. Mam tu na my?li gara?, wiatro?ap itd. W tych miejscach musi by? pod?oga bardziej wytrzyma?a ni? gdzie indziej, brudne buty, piasek, popi?, b?oto z opon to sprawia, ?e pod?oga b?dzie si? tam bardziej zu?ywa?a. Dlatego w takich pomieszczeniach pod?oga musi by? twarda, odporna na porysowanie, antypo?lizgowa, niereaguj?ca z substancjami chemicznymi takimi jak smary czy olej (gara?). Najprostszym rozwi?zanie jest wylewka betonowa, ktra mo?na pokry? lakierem lub kilkoma warstwami farby. Beton surowy bardzo ?atwo wch?ania zanieczyszczenia, co potem objawia si? plamami. Mo?emy na?o?y? na tak?? posadzk? wylewk? samopoziomuj?ca, w ten sposb zmniejszy si? nieco wch?anianie. Mo?emy te? decydowa? si? na posadzk? ?ywiczn?. Kiedy? takie rozwi?zanie by?o do przyj?cia jedynie w obiektach przemys?owych. Jednak dzi? coraz cz??ciej mo?emy je spotka? w domach. S? one odporne na nacisk, ?cieranie, zanieczyszczenia chemiczne. Jednak takie wyko?czenie nie powinno by? robione samemu, musimy to zleci? specjalistycznej firmie. Ten fakt niew?tpliwie wp?ywa na cen?, za jeden metr gotowej posadzki zap?acimy od 150 do 250z?. Je?ki chcemy zamontowa? p?ytki to musza one by? twarde i odporne na ?cieranie. Tu najlepiej si? sprawdzi klinkier i gres nieszkliwiony. W wiatro?apie szczegln? uwag? musimy zwrci? na parametr ?wiadcz?cy o ?cieralno?ci p?ytki. Powierzchnia takich p?ytek jest t?pa lub chropowata, dziki, czemu nie po?lizgniemy si? po przyj?ciu z dworu. Aby p?ytka taka dobrze spe?nia?a swe zadania to musi by? do niej u?yta odpowiednia fuga. Klejw nale?y u?ywa? elastycznych i odpowiednich do danego rodzaju pod?o?a. Miejsca te nie musz? sk?ania? nas do rezygnacji z paneli czy wyko?czenia drewno podobnego. Jednak panele takie powinny mie? jak najgrubsz? warstw? laminatu lub drewna. Klasa ?cieralno?ci musi by? bardzo wysoka, przynajmniej AC4 a najlepiej AC5. Mo?emy tez pokusi? si? o elastyczne wyk?adziny takie jak z kauczuku, linoleum cz PCW. Kauczukowe s? odporne na ?cieranie i do?? wytrzyma?e. Nie uszkodzi ich nawet ?ar z papierosa, doskonale si? sprawdz? w gara?u i pomieszczeniu gospodarczym. Linoleum natomiast ma nieco gorsze parametry. Materia? ten jest bardzo elastyczny i odporny na ?cieranie. Nawet, je?li si? wytrze to nie zmienia koloru. Jednak wyko?czenia tego nie poleca si? do prali. Plusem jest to, ?e sami mo?emy sobie takie wyko?czenie po?o?y?, co spowoduje, ?e koszty spadn?.

 
Mozaika

Materia? ten nie nale?y do najta?szych, dlatego warto dowiedzie? si? jak go uk?ada? by cieszy? nasze oko jak najd?u?ej. Je?li prace te zlecimy glazurnikowi to b?d? one dro?sze ni? uk?adanie zwyk?ej glazury. Na cen? sk?ada si? wiele czynnikw takie jak rodzaj pod?o?a, rodzaj zaprawy, wielko?? p?ytek. Najwa?niejsze jest jednak pod?o?e bo to one wymusza od nas zastosowanie r?nych rozwi?za? ktre s? czasoch?onne. Je?li plytki maj? by? uk?adane na pod?o?ach ch?onnych to wystarczy zastosowa? odpowiedni preparat na bazie dyspersji ?ywic akrylowych. Dzi?ki czemu zostanie ujednolicona ch?onno?? pod?o?a oraz poprawiona przyczepno?? kolejnej warstwy. Kolejne s? pod?o?a nie ch?onne, mowa tu o metalu, starej ok?adzinie glazurniczej czy te? betonie. W takich materia?ach wnikni?cie w g??b zaprawy gruntuj?cej jest co najmniej trudne, ale najcz??ciej te? nie mo?liwe. Dlatego pokrywa si? je specjalistycznym preparatem gruntuj?cym. R?ni si? on od normalnych preparatw gruntuj?cych stopniem koncentracji ?ywic oraz ich rodzajem. U?ycie preparatu gruntuj?cego znacznie poprawi jako?? po??czenia mozaiki z pod?o?em. Je?li chodzi o same mozaiki to s? one ch?tnie uk?adana zarwno na ?cianach jak i pod stopami. Na pod?og? Chodzi o mo?liwo?? porysowania bo przecie? na pod?odze cz?sto jest piasek. Uk?adanie mozaiki po pierwsze wymusza od nas zastosowanie odpowiedniego kleju ktry dobiera si? do konkretnego materia?u. Czasem b?dziemy musieli u?y? zwyk?ego kleju a czasem takiego o szybszym wi?zaniu. Czasem musimy te? zastosowa? klej o odpowiednim kolorze, ma to szczeglne znaczenie przy p?ytkach szklanych kiedy to b?dzie wida? przez nie klej. Gdy ju? p?ytki znajd? si? na ?cianie to nie wszystko poniewa? zostaje nam jeszcze spoinowanie. Spoina ma za zadanie poprawi? dekoracyjno?? ?ciany czy pod?ogi. Na rynku mamy r?ne spoiny najcz??ciej cementowe lub epoksydowe. Mozaika sk?ada si? z ma?ych kwadratw, najcz??ciej maja one wymiary 11, 22 lub 55. Ale to nie wszystko poniewa? dost?pne s? mozaiki w kszta?tach prostok?ta, walcw, k?ek itp. Mi?dzy tak ma?e p?ytki wchodzi bardzo du?o zaprawy, dlatego powinna ona cechowa? si? wysok? przyczepno?ci? i zdolno?ci? do przenoszenia napr??e?. Zapraw? tak? nak?adamy bardzo precyzyjnie, zapraw? mieszamy wed?ug instrukcji zamieszczonej przez producenta i nak?adamy z du?? staranno?ci?. Gdy ju? na?o?ymy fug? to kolejnym etapem jest profilowanie spoin. Dokonujemy tego za pomoc? pacy lub g?bki. Nie pozwlmy by fuga zbytnio wysch?a, wtedy profilowanie b?dzie utrudnione.

 
Ocieplenie od ?rodka

StyropianPrzy ?cianach zewn?trznych istnieje jeden podstawowy minus tej metody, chodzi o zachowanie ci?g?o?ci warstwy izolacji po stronie zimnej. Ci??ko jest wykluczy? mostki termiczne wzd?u? stropw, wn?k, oraz wszystkich otworw okiennych i drzwiowych. Temperatura w ocieplonym w ten sposb pomieszczeniu wzrasta nawet o kilka stopni, to nie da si? wyeliminowa? tak zwanego zjawiska przemarzania ?cian. Wi?c w rezultacie wydatki na ogrzewanie pozostaj? na tym samym poziomie. Aby uzyska? jak najlepszy efekt przy ociepleniu ?cian do ?rodka, izolowa? trzeba nie tylko przegrody ale i przylegaj?ce do nich przegrody. Dzi?ki temu znacz?co wyd?u?y si? droga ucieczki ciep?a. Izolacj? termiczn? trzeba tez uk?ada? we wn?kach okiennych i drzwiowych. Od strony domu ocielenie takie powinno by? szczelnie okryte foli? paroizolacyjn?. W miejscach ??cze? kleimy j? ta?m? dwustronna. Troch? inaczej jest z poddaszami, tam w wi?kszo?ci przypadkw izoluje si? po?aciowe poddasza i to od ?rodka. Ocieplenie takie uk?ada si? w dwch warstwach, np. 15 centymetrw mi?dzy krokwiami i 5 mi?dzy elementami rusztu. A dopiero do tego rusztu przykr?ca si? p?yty. Takie rozwi?zanie spe?ni za?o?enia wczesnych przepisw ale nie da nam jakiego? specjalnego komfortu cieplnego. Nawet je?li we?n? pod skosem wywinie si? o kila centymetrw i wsunie za ok?adzin? ?ciany. Grubo?? izolacji dachu w dzisiejszych czasach powinna wynosi? oko?o 30cm. Najcz??ciej je?li remontujemy i chcemy do?o?y? we?ny to musimy si? liczy? z usuni?ciem starej paroizlacji. Gdy ocieplamy po?a? dachowa to warto te? ociepli? ?ciank? kolankow?. Je?li wybierzemy we?n? o mniejszym wsp?czynniku przewodzenia to grubo?? takiej izolacji mo?e si? zmniejszy? nawet o 5cm. Aby dok?adnie dotrze? z we?na do wszystkich miejsc ocieplanie najlepiej zacz?? od miejsca mi?dzy okapem a mur?ata. Potem umieszczamy pierwsza warstw? miedzy krokwiami wsuwaj?c j? Az za mur. Potem nale?y ociepli? mur?at?.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 10