Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
W?giel i drewno - koszty

Popularno?? w?gla wydaje si? rosn?? mimo tego, ?e jest to paliwo do?? k?opotliwe w u?ytkowaniu i do tego niezbyt przyjazne ?rodowisku. Odpowiedzialne s? za to stosunkowo niskie ceny tego paliwa. S? one r?ne i zale?? przede wszystkim od warto?ci opa?owej danego w?gla. Warto?? ta mo?e si? waha? od 17 do 34 MJ/g. O czym nam to mwi ot? o tym, ?e z tony w?gla lepszej, jako?ci mo?emy uzyska? nawet dwa razy wi?cej ciep?a ni? z tony tego gorszej, jako?ci. Dlatego warto jest sprawdzi? przed dokonaniem zakupu, jaka jest, jako?? oferowanego nam paliwa. Najbardziej popularne w?rd osb buduj?cych dom s? kot?a cz??ciowo zautomatyzowane, czyli takie, ktre nie wymagaj? od nas codziennego dogl?dania. Ma to swe plusy i minusy, poniewa? w takiej sytuacji mo?emy stosowa? tylko paliwo kwalifikowane, czyli tak zwany ekogroszek. Jesieni? 2010 roku za to paliwo ??dano nawet 1200z?. Jednak mo?na by?o te? go znale?? za 800z? za ton? jednak schodzi? bardzo szybko i trudno by?o go naby? a kopalnie nie nad??a?y z wydobyciem. Tu koszty zale?? przede wszystkim, od jako?ci w?gla i od sprawno?ci pieca. Sprawno?? kot?w nowoczesnych wynosi oko?o 85% jednak cz?sto jest ona mniejsza chocia?by poprzez zwyk?e zabrudzenie. Dlatego do wylicze? nale?y przyj?? ?redni? warto?? sprawno?ci an poziomie 70% i warto?? opa?ow? na poziomie 25 MJ/kg. Przy takich za?o?eniach wyjdzie nam, ?e cena 1kWh wynosi? b?dzie oko?o 16 groszy. Jest to du?o mniej ni? paliwa p?ynne i pr?d. Je?li chodzi o drewno to w naszym kraju nie jest to zbyt popularny sposb na opalanie tym paliwem. Najcz??ciej stosujemy go tylko do kominka a do g?wnego ogrzewania stosujemy inny kocio?. Aby muc skutecznie opala? tym paliwem musimy naby? do?? drogi piec tak zwany zgazowuj?cy. Ze statyk wynika, ?e paliwo to te? dro?eje i mo?na przyj??, ?e metr sze?cienny drewna dro?eje ?rednio o 10 z? na rok. Cena w g?wnej mierze zale?y od gatunku. W cenie 190z? za metr przestrzenny mo?na naby? poci?te szczapy wyrezonowanego drzewa li?ciastego. Drewno takie najcz??ciej spala si? w kominku z zamykanym wk?adem. Przy sprawno?ci oko?o 705 1 kWh energii uzyskanej z tego paliwa wynosi 0,18z?. Popularno?? coraz wi?ksz? zdobywaj? te? drewna przetworzone takie jak pelety czy brykiety. Koszt ciep?a wytwarzanego z peletw wynosi 0,19z?/kWh. Pelety w Polsce by?y praktycznie jeszcze kilka lat temu nieznane, ceny tego paliwa s? ni?sze ni? jeszcze kilka lat temu, wynika to chyba z coraz wi?kszej ilo?ci producentw tego paliwa.