Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Ocieplenie od ?rodka

StyropianPrzy ?cianach zewn?trznych istnieje jeden podstawowy minus tej metody, chodzi o zachowanie ci?g?o?ci warstwy izolacji po stronie zimnej. Ci??ko jest wykluczy? mostki termiczne wzd?u? stropw, wn?k, oraz wszystkich otworw okiennych i drzwiowych. Temperatura w ocieplonym w ten sposb pomieszczeniu wzrasta nawet o kilka stopni, to nie da si? wyeliminowa? tak zwanego zjawiska przemarzania ?cian. Wi?c w rezultacie wydatki na ogrzewanie pozostaj? na tym samym poziomie. Aby uzyska? jak najlepszy efekt przy ociepleniu ?cian do ?rodka, izolowa? trzeba nie tylko przegrody ale i przylegaj?ce do nich przegrody. Dzi?ki temu znacz?co wyd?u?y si? droga ucieczki ciep?a. Izolacj? termiczn? trzeba tez uk?ada? we wn?kach okiennych i drzwiowych. Od strony domu ocielenie takie powinno by? szczelnie okryte foli? paroizolacyjn?. W miejscach ??cze? kleimy j? ta?m? dwustronna. Troch? inaczej jest z poddaszami, tam w wi?kszo?ci przypadkw izoluje si? po?aciowe poddasza i to od ?rodka. Ocieplenie takie uk?ada si? w dwch warstwach, np. 15 centymetrw mi?dzy krokwiami i 5 mi?dzy elementami rusztu. A dopiero do tego rusztu przykr?ca si? p?yty. Takie rozwi?zanie spe?ni za?o?enia wczesnych przepisw ale nie da nam jakiego? specjalnego komfortu cieplnego. Nawet je?li we?n? pod skosem wywinie si? o kila centymetrw i wsunie za ok?adzin? ?ciany. Grubo?? izolacji dachu w dzisiejszych czasach powinna wynosi? oko?o 30cm. Najcz??ciej je?li remontujemy i chcemy do?o?y? we?ny to musimy si? liczy? z usuni?ciem starej paroizlacji. Gdy ocieplamy po?a? dachowa to warto te? ociepli? ?ciank? kolankow?. Je?li wybierzemy we?n? o mniejszym wsp?czynniku przewodzenia to grubo?? takiej izolacji mo?e si? zmniejszy? nawet o 5cm. Aby dok?adnie dotrze? z we?na do wszystkich miejsc ocieplanie najlepiej zacz?? od miejsca mi?dzy okapem a mur?ata. Potem umieszczamy pierwsza warstw? miedzy krokwiami wsuwaj?c j? Az za mur. Potem nale?y ociepli? mur?at?.

 
Mozaika

Materia? ten nie nale?y do najta?szych, dlatego warto dowiedzie? si? jak go uk?ada? by cieszy? nasze oko jak najd?u?ej. Je?li prace te zlecimy glazurnikowi to b?d? one dro?sze ni? uk?adanie zwyk?ej glazury. Na cen? sk?ada si? wiele czynnikw takie jak rodzaj pod?o?a, rodzaj zaprawy, wielko?? p?ytek. Najwa?niejsze jest jednak pod?o?e bo to one wymusza od nas zastosowanie r?nych rozwi?za? ktre s? czasoch?onne. Je?li plytki maj? by? uk?adane na pod?o?ach ch?onnych to wystarczy zastosowa? odpowiedni preparat na bazie dyspersji ?ywic akrylowych. Dzi?ki czemu zostanie ujednolicona ch?onno?? pod?o?a oraz poprawiona przyczepno?? kolejnej warstwy. Kolejne s? pod?o?a nie ch?onne, mowa tu o metalu, starej ok?adzinie glazurniczej czy te? betonie. W takich materia?ach wnikni?cie w g??b zaprawy gruntuj?cej jest co najmniej trudne, ale najcz??ciej te? nie mo?liwe. Dlatego pokrywa si? je specjalistycznym preparatem gruntuj?cym. R?ni si? on od normalnych preparatw gruntuj?cych stopniem koncentracji ?ywic oraz ich rodzajem. U?ycie preparatu gruntuj?cego znacznie poprawi jako?? po??czenia mozaiki z pod?o?em. Je?li chodzi o same mozaiki to s? one ch?tnie uk?adana zarwno na ?cianach jak i pod stopami. Na pod?og? Chodzi o mo?liwo?? porysowania bo przecie? na pod?odze cz?sto jest piasek. Uk?adanie mozaiki po pierwsze wymusza od nas zastosowanie odpowiedniego kleju ktry dobiera si? do konkretnego materia?u. Czasem b?dziemy musieli u?y? zwyk?ego kleju a czasem takiego o szybszym wi?zaniu. Czasem musimy te? zastosowa? klej o odpowiednim kolorze, ma to szczeglne znaczenie przy p?ytkach szklanych kiedy to b?dzie wida? przez nie klej. Gdy ju? p?ytki znajd? si? na ?cianie to nie wszystko poniewa? zostaje nam jeszcze spoinowanie. Spoina ma za zadanie poprawi? dekoracyjno?? ?ciany czy pod?ogi. Na rynku mamy r?ne spoiny najcz??ciej cementowe lub epoksydowe. Mozaika sk?ada si? z ma?ych kwadratw, najcz??ciej maja one wymiary 11, 22 lub 55. Ale to nie wszystko poniewa? dost?pne s? mozaiki w kszta?tach prostok?ta, walcw, k?ek itp. Mi?dzy tak ma?e p?ytki wchodzi bardzo du?o zaprawy, dlatego powinna ona cechowa? si? wysok? przyczepno?ci? i zdolno?ci? do przenoszenia napr??e?. Zapraw? tak? nak?adamy bardzo precyzyjnie, zapraw? mieszamy wed?ug instrukcji zamieszczonej przez producenta i nak?adamy z du?? staranno?ci?. Gdy ju? na?o?ymy fug? to kolejnym etapem jest profilowanie spoin. Dokonujemy tego za pomoc? pacy lub g?bki. Nie pozwlmy by fuga zbytnio wysch?a, wtedy profilowanie b?dzie utrudnione.

 
Odpowiednie schody

Aby mie? wygodne schody wewn?trzne mo?na pj?? czterema drogami. Pierwsza to wykonanie konstrukcji betonowej i ob?o?enie jej drewnem, innym wyj?ciem jest zakup schodw gotowych lub prefabrykowanych. Schody gotowe s? ostatnio coraz cz??ciej wykonywane. Ich jest modu?owa, produkowane s? z drewna, stali i szk?a. Najcz??ciej firmy produkuj?ce nie robi? schodw na zamwienie, jedynie udost?pniaj? to, co jest w katalogu. Najcz??ciej schody wykonuje si? z po??czenia dwch materia?w: stali i drewna. Mam tu na my?li oczywi?cie schody gotowe. Sama konstrukcja metalowa mo?e wygl?da? bardzo efektownie, jednak jest ona ci??sza od drewnianej i mo?e bardziej przenosi? odg?osy. Drewno, jako materia? do konstrukcji schodw jest mniej wytrzyma?e i trwa?e. Je?li schody z drewna zostan? ?le zbudowane to z czasem zaczn? skrzypiec lub si? ugina?. Drewno b?dzie tez wymaga?o pewnych zabiegw konserwacyjnych i b?dzie to du?o wczesnej ni? w przypadku stali. Je?li chodzi o mieszane konstrukcje to wykopuje si? je do?? cz?sto. Z drewna robi si? najcz??ciej tylko stopnie, a reszta jest wykonana ze stali. Wszystkie schody, nie wa?ne, z jakiego materia?u, s? tak zaprojektowane by mog?y spe?nia? swoje funkcje. Je?li chodzi o rodzaj konstrukcji to na pewno ma on wp?yw na wygl?d i funkcjonalno?? schodw. Pierwsza konstrukcja z omawianych jest konstrukcja wspornikowa z belkami. Schody s? w niej podparte od spodu jedn? lub dwiema belkami no?nymi. Jednak konstrukcja tego typu mo?e by? bardziej rozbudowana. Schody mog? tez by? wspornikowe, czyli osadzone w murze. Nie s? one w takim przypadku podtrzymywane przez belki. Wsporniki, ktre b?d? je podtrzymywa?y kotwiczy si? w murze. Inn? konstrukcj? jest tak zwana konstrukcja policzkowa. Stopnie montuje si? w tym przypadku mi?dzy dwiema skrajnymi belkami no?nymi. Przed zakupem warto sprawdzi? czy schody przez nas wybrane b?d? si? mie?ci?y w standardzie. Unikajmy takich, ktrych stopnie s? krtsze ni? 80cm w przeciwnym wypadu chodzenie po schodach b?dzie nie komfortowe. K?t pochylenia nie powinien przekracza? 30 stopni a wysoko?? ka?dego stopnia powinna si? zawiera? mi?dzy 16 a 20cm. Czasem mo?e si? zdarzy?, ?e b?d? nam si? podoba?y schody bez balustrady. Warto w takiej sytuacji zwrci? uwag? na wygod? i bezpiecze?stwo. Po schodach bez balustrad chodzi si? mniej pewnie, ju? sam brak balustrad daje uczucie niepokoju. S?upki i poprzeczne balustrady wykonuje si? najcz??ciej z drewna i metalu.

 
Zdrowy dom

Dom jest naszym naturalnym ?rodowiskiem ?ycia. Sp?dzamy w nim najwi?cej czasu, dlatego tez powinni?my zadba? by by? on zdrowy. Mam na my?li przede wszystkim zdrowe materia?y do budowy i jego wyko?czenia. Nie bez znaczenia jest te? czysto?? powietrza wewn?trznego, jako?? wody, odpowiednie inteligentne instalacje. Wa?ne decyzje nale?y ju? podj?? przy zakupie, przecie? to ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Warto by nasz dom znalaz? si? w zdrowym ?rodowisku. Zwr? uwag? na ?wie?e powietrze, dost?p s?o?ca, to wszystko b?dzie sprzyja?o wypoczynkowi. Ka?dy pewnie powie, ?e im bli?ej natury i dalej od miasta tym zdrowiej.Ale trzeba przy tym wzi?? poprawk? na d?ugie godziny sp?dzane w niezbyt zdrowym samochodzie. Czasem daleka droga do pracy, szko?y czy sklepu mo?e by? zbyt wysok? cen? za ?wie?e powietrze w ogrodzie i cisz?. Dom powinien znajdowa? si? w miar? blisko sklepw, i miejsc spo?ecznych. Bardzo wa?na jest szko?a, przychodnia, urz?dy. Musimy wybra? jaki? kompromis. Dzia?ka te? nie powinna by? zbyt nisko w dole, lepiej na pagrku lub przynajmniej na rwnym terenie gdzie s?o?ce b?dzie mia?o dobry dost?p. Warto nie ?pieszy? si? i przejrze? wszystkie og?oszenia, poniewa? mo?na znale?? dzia?k? w cichym i spokojnym miejscu gdzie jeszcze jaki? czas temu nie mo?na by?o budowa?. Zwr? uwag? by nie by?a ona na podmok?ym terenie, by nie by?a przy ruchliwych trasach, by nie by?o pobli?u ?adnych du?ych obiektw przemys?owych. Dom musi pasowa? do dzia?ki, musi by? tak zaprojektowany by wykorzystywa? zalety otoczenia i chroni? domownikw przed niekorzystnymi czynnikami. Powinien on by? tak usytuowany by pomieszczenia mieszkalne by?y usytuowane po s?onecznej stronie. Taras i ogrd te? powinny by? nas?onecznione i oddzielone od ha?asu. Warto te? takie miejsca zas?oni? przed s?siadami. Wiele rzeczy szkodliwych b?d? takich, do ktrych mamy w?tpliwo?ci mo?na zbada?. W stacjach sanitarno-epidemiologicznych mo?emy zbada? wod?, powietrze wewn?trzne, ha?as. W PZH wod? przeznaczon? do spo?ycia, wod? ciep?? pod k?tem bakterii, sprawno?? klimatyzacji i wentylacji. Zwr? uwag? na materia?y, z jakich b?dzie budowany dom. Oczywi?cie materia?y najzdrowsze to te naturalne, przy ktrych obrbce nie u?ywa si? technologii wspomaganych chemi?. Wskazane s? ceg?y i bloczki wapienno-piaskowe, drewno suszone komorowo. Ca?kiem nie?le te? pod tym wzgl?dem ma si? te? beton komrkowy bia?y.

 
Ro?liny w domu

kw

Dzi?ki nim nie tylko robi si? zacisznie i kameralnie, przestrze? domu ozdobiona zieleni? jest bardzo przytulna. Raczej nikt nie zastanawia si?, po co przynosi kwiaty do domu. Po prostu dzi?ki nim jest nam przyjemniej. Niektrzy te? twierdz?, ?e to spadek po przodkach, to, ?e w?rd kwiatw dobrze si? czujemy. Wiele osb czuje si? te? bardziej udomowiona. Ro?liny s? doskona?ym sposobem na aran?acj? wn?trz, dzi?ki swym li?ciom, przer?nym kszta?tom czy te? kolorowym kwiatom. Ale nie tylko to si? liczy, bowiem wa?ne jest tez to, w jakim pojemniku sadzimy ro?liny. Je?li lubisz kwiaty to odwiedzaj sklepy, poniewa? jest w nich mnstwo nowych gatunkw, ktre mog? lepiej pasowa? do wn?trza twego domu. Cz?sto te? nowe gatunki s? bardziej odporne na warunki, w jakich przyjdzie im rosn??. Jest to niezmiernie wa?ne by dana ro?lin? nie zdobi?a naszego domu tylko przez kilka tygodni, lecz zosta?a z nami na d?u?ej. Dlatego jak kupujemy jaki? egzemplarz to trzeba zapozna? si? ze sposobem jego piel?gnacji oraz z tym, w jaki sposb b?dzie si? ona rozrasta?. Nawet naj?adniejszy kwiat usadowiony w niew?a?ciwym miejscu zacznie z czasem umiera?. S? kwiaty, ktre lubi? s?oneczne miejsca a s? takie, ktre tego nie cierpi? i w efekcie umieraj?. Trzeba te? pami?ta? o specjalnych warunkach dla ro?lin na zim?, poniewa? w tym okresie zapadaj? one w stan wegetacji i spoczynku. Wi?kszo?? ro?lin potrzebuje w tym okresie ni?szej temperatury by wiosn? lub latem zakwitn??. Nie bez znaczenia jest te? odpowiednia wilgotno?? powietrza. Sporo ro?lin w zimie cierpi z powodu zbyt suchego powietrza. Oczywi?cie winne jest centralne ogrzewanie. Wa?ne s? te? ro?liny w ogrodzie. One te? stworz? przytulny klimat wewn?trz domu. Pami?taj, ?e ?ywop?ot wok? ogrodzenia nie tylko ochroni nas przed w?cibskimi s?siadami, ale te? przed kurzem i ha?asem. Najwi?cej zanieczyszcze? dostaje si? do?em, dlatego musi on by? zag?szczony u do?u. Aby to osi?gn?? to ro?liny trzeba przyci?? na wysoko?ci 20 30 cm po pierwszej wio?nie od posadzenia.

 
Przytulny dom cz1

rodzinaUrz?dzi? dom tak by jego przestrze? by?a funkcjonalna i przytulna nie jest prosto. Jednak jest kilka sprawdzonych sposobw, ktre uczyni? nasz dom przytulnym. Zacznijmy od kominka, nic nie da nam takiego ciep?a jak kominek. Pal?cy si? ogie? przyci?ga, gromadzi domownikw i sprawia, ?e czuj? si? mi?o i bezpiecznie. Dzisiejsze domy maj? z regu?y jeden kominek, ktry znajduje si? w centrum domu, czyli w salonie. Pokuj dzienny nale?y urz?dzi? tak by nie kolidowa? on z innymi strefami domu. Przy kominku musi by? strefa wypoczynkowa, czyli kanapa i fotela, na nich mo?emy siedzie? i cieszy? si? z ognia. Pami?tajmy jednak o tym by zachowa? bezpieczn? odleg?o??, powinna ona by? uzale?niona od mocy wk?adu kominkowego. Warto te? zwrci? uwag? na to by przestrze? miedzy kominkiem a kanap? nie by?a przeci?ta przesz szlak komunikacyjny. Mowa tu na przyk?ad o drodze z kuchni do salonu. Wa?ny jest te? wygl?d kominka, materia?y, z jakich b?dzie wykonany powinny wsp?gra? z ca?ym domem. Kolejna sprawa to materia?y wyko?czeniowe w domu. Jedne materia?y SA ciep?e inne ch?odne. Najbardziej przyjazne SA materia?y naturalne takie jak drewno, ceg?a, korek i niektre kamienie. Drewno bardzo dobrze prezentuje si? nie tylko na pod?odze, ale tak?e na sufitach na ?cianach. Jednak nie nale?y przesadza? by wn?trze nie sta?o si? zbyt przyt?aczaj?ce. Najwi?cej ciep?a daj? drewna z gatunkw o ognistych barwach np. ??tobr?zowe iroko czy czerwony maho?. Ciep?y jest tak?e korek, wyko?czone nim powierzchnie chroni? przed utrat? ciep?a, na takiej powierzchni nie gromadzi si? kurz i jest ona elastyczna. Materia? ten z powodzeniem mo?na stosowa? we wszystkich pomieszczeniach. Korkowe p?ytki sprostaj? kuchennym i ?azienkowym wymaganiom. Kolejny ciep?y materia? to ceg?a. Materia? ten mo?e nada? naszemu wn?trzu surowo??, ale te? sprawi?, ?e b?dzie ono bardziej przytulne. Przytulna jest zarwno ceg?a o kolorze naturalnym jak i ta w nowocze?niejszych barwach. ?ciana ceglana od razu kojarzy si? nam z domowym ciep?em. Ceg?? tak? mo?na wyko?czy? kominek. Doskonale sprawdz? si? w ka?dym pomieszczeniu. Mo?emy te? u?y? kamienia i to nie koniecznie bia?ego czy szarego, poniewa? do dyspozycji mamy ca?? gam? kolorw. Nie bez znaczenia dla naszego wn?trza ma te? jego faktura i struktura. Kamie? jest materia?em, ktry z regu?y dominuje we wn?trzu.

 
Szafy wn?kowe

szafawnW domach i mieszkaniach coraz cz??ciej pojawiaj? si? szafy wn?kowe, nic w tym dziwnego, poniewa? dzi?ki nim mo?emy lepiej wykorzysta? przestrze?. Szafy takie przede wszystkim robi si? na wymiar i dopasowuje do wn?trza. Inn? zalet? jest to, ?e szaf? taka mo?na zabudowa? nawet najbardziej nietypow? wn?k?. Mo?na te? dowolnie j? urz?dzi?, tyle p?ek ile chcemy, na takiej i takiej wysoko?ci, wszystko zale?y od zamawiaj?cego. Szafy wn?kowe sk?adaj? si? z cze?? zewn?trznej, ?cianek bocznych i cz??ci wewn?trznej. Drzwi do takiej szafy robi si? przesuwane, sk?adane lub uchylne. Najbardziej popularne s? te przesuwane. Ich zalet? jest to, ?e nie potrzebuj? przestrzeni przy otwieraniu. Tym samym szafy takie mog? si? znale?? w w?skich korytarzach. Ca?e drzwi opieraj? si? na wzkach jezdnych, s? one ukryte wewn?trz szafy. Aby wszystko dzia?a?o jak andezyn to ci??ar pojedynczego skrzyd?a nie mo?e by? wi?kszy jak 60kg. Fronty takich szaf robi si? z bardzo r?nych materia?w takich jak p?yty laminowane, wirowe czy drewnopodobne. Cz?sto te? front jest szklany lub z innych materia?w dost?pnych na zamwienie. Nie ma problemu z ??czeniem dwch lub wi?kszej ilo?ci materia?w w jednym skrzydle. Wyko?czenia frontw tez s? r?ne, zaczynaj?c od stalowych, poprzez drewniane a ko?cz?c na tworzywach sztucznych. Cz?sto spotyka si? profile aluminiowe gdy? s? one lekkie i plastyczne. Oczyw2i?cie profile takie s? dro?sze ni? stalowe. Koniecznie szafa musi by? dobrze dopasowana do wn?trza wymiarami i wygl?dem. Musi ona do niego nawi?zywa? kolorystycznie. Trzeba wzi?? pod uwag? rodzaj pod?ogi, ?cian i innych mebli. Dopasowanie nie jest trudne, poniewa? fronty mo?na wype?ni? materia?em imituj?cym praktycznie dowolny gatunek drewna, wi?c nie b?dzie problemu by szafa pasowa?a do reszty mebli. We wn?trzach nowoczesnych stosuje si? fronty lakierowane oraz szklane. Mo?liwe s? tez bardziej klasyczne, rustykalne. Je?li nie wiemy czy taka szafa b?dzie pasowa?a do naszego wn?trza to lepiej skorzysta? ze specjalnych programw komputerowych, ktre pomog? w wyborze. Cz?sto programy takie s? dost?pne bezp?atnie na stronach firm, ktre oferuj? szafy wn?kowe. Pami?taj, ?e szaf? tak? mo?na wyeksponowa? lub wr?cz ukry?. Taki efekt mo?na osi?gn?? za pomoc? elementw, ktre rzucaj? si? w oczy lub takie, ktre zlewaj? si? z otoczeniem. Ukrycie szafy polega na skomponowaniu takich frontw by zlewa?a si? ona ze ?cian?

 
Okna kolankowe

okno_kolankoweOkno to jest jednocze?nie w dachu i w ?cianie, dzi?ki temu mo?na uzyska? niezwyk?y element dekoracyjny. Coraz cz??ciej robi si? dachy bez okapw, taka konstrukcja a? si? prosi o zastosowanie tytu?owych okien. Czasem konstrukcja dachu uniemo?liwiania monta? okna po?aciowego w ten sposb by mo?na by?o przez nie wygl?da? bez przeszkd. Takie okno daje nam tylko ?wiat?o w pokoju i widok na niebo. Jest tak cz?sto, je?li k?t nachylenia dachu jest zbyt ma?y. Rozwi?zaniem jest po??czenie okna po?aciowego z kolankowym, dzi?ki czemu zyskamy du?o ?wiat?a, a okno da nam mo?liwo?? nie tylko ogl?dania nieba. Okna takie mog? by? wykonane z drewna klejonego warstwowo, drewna pokrytego warstw? poliuretanu lub z PCW. Te ostatnie s? szczeglnie polecane do kuchni i ?azienek ze wzgl?du na sw? odporno?? na wilgo?. Kupuje si? je w komplecie z odpowiednim oknem po?aciowym. Wa?ne by pasowa?y do siebie. Ich wymiary s? standardowe, natomiast okno fasadowe jest ograniczone poprzez wysoko?? ?cianki fasadowej. Okna kolankowe montuje si? zawsze w zestawie z po?aciowym. Pami?tajmy, ?e otwr w ?cianie kolankowej powinien by? o jakie? dwa trzy centymetry wi?kszy z ka?dej strony. Okna fasadowe mo?na umieszcza? jedno nad drugim. Nad grnym oknem po?aciowym mo?na zamontowa? nadstawki ?ukowe, dzi?ki czemu powierzchnia przeszklenia b?dzie powi?kszona. Grupy okien tego typu naj?atwiej jest montowa? na krokwiach, trzeba dopasowa? do siebie szeroko?? okien i rozstaw krokwi. Gdy chcemy mie? okna kolankowe obok siebie to mo?emy je ??czy? w pary u?ywaj?c przy tym w??szych krokwi pomocniczych, s? one oferowane przez producenta. Po??czenie to na ca?ej d?ugo?ci musi by? okryte ko?nierzem i oblachowaniem. Okna tego typu s? produkowane w wersji uchylnej, uchylno-rozwieralnej, oraz sta?ej nieotwieranej. Przy wyborze okna warto zwrci? uwag? na szyby. Cz?sto maj? one w opisie, ?e s? to szyby ochronne lub szyby bezpieczne. Dobrze zamontowane szyby ochronne z powodzeniem zast?pi? kraty czy rolety antyw?amaniowe, w znacznym tez stopniu utrudni? dzia?anie w?amywacza. Okna takie zmusza go do wi?kszego wysi?ku i zrobienia ewentualnego ha?asu. Drugi rodzaj to szyby bezpieczne, czyli nietworz?ce zagro?enia przy rozbiciu. Dziecko, ktre zbije tak szyb? nie pokaleczy si?, bo albo i rozbry?nie si? ona na drobne kawa?ki albo pop?ka i pozostanie na miejscu. Mo?emy te? kupi? okno z antyw?amaniowym monta?em szyby. Oznacza to, ?e okno jest zabezpieczone przed jej wypchni?ciem z ramy okiennej.

 
Mocne i ciep?e drzwi

drzwi

Drzwi wej?ciowe do naszego domu powinny by? nie tylko ciep?e, ale i musz? zabezpiecza? nasz dom przed intruzami. Wiele osb s?dzi, ?e nie ma problemu z takimi drzwiami, jednak po??czenie tych dwch w?a?ciwo?ci nie jest tak proste jak by si? mog?o na pierwszy rzut oka wydawa?. Aby drzwi by?y ciep?e to powinny by? wype?nione materia?em izolacyjnym. Natomiast ?eby by?y mocne to musz? mie? wzmocnienie ze stali. Ale jak wewn?trz po??czy? stal i termoizolacj?? To w?a?nie ten problem wymagaj?cy kompromisw i zastosowania najnowszych technologii. Na rynku dominuj? dwa trendy przy produkcji drzwi. Pierwszy to tworzenie drzwi, ktre b?d? jak najbardziej ciep?e. Drugi to produkcja drzwi maksymalnie bezpiecznych. Skoro energia jest coraz dro?sza to i producenci staraj? si? sie robi? jak najbardziej ciep?e drzwi. Na ryku najwi?cej jest tych o wsp?czynniku 1, 5 do 2,0. Ale je?li b?dziemy zainteresowani to bez problemu znajdziemy te? takie mi?dzy 1, 0 a 1,5. Je?li chodzi o ofert? drzwi antyw?amaniowych to te? jest sporo, problem mo?e powsta? dopiero, gdy chcemy po??czy? obie cechy. Wi?kszo?? drzwi antyw?amaniowych klasy C ma wsp?czynnik na poziomie 2, 0 do 2, 6, najcieplejsze maj? 1,5. Znacznie ?atwiej b?dzie znale?? cieple drzwi klasy B o nieco wzmocnionej konstrukcji. Na warto?? wsp?czynnika przenikania ciep?a wp?ywa materia?, z ktrego s? wykonywane drzwi. ?eby by?y ciep?e to w ?rodku musi znajdowa? si? pianka, styropian lub we?na. W przypadku drzwi drewnianych to ich profile wykonuje si? z drewna klejonego warstwowo. Wype?nienie natomiast najcz??ciej stanowi? materia?y drewnopochodne, pomi?dzy nimi umieszcza si? izolacj?. Drwi takie s? masywne i do?? ci??kie, ich grubo?? cz?sto jest wi?ksza jak 10cm. Najtrudniejsze do ocieplenia s? drzwi stalowe. Tu gruba warstwa izolacji musi by? umieszczona pomi?dzy warstwami blachy. Do domu jednorodzinnego poleca si?, jako drzwi antyw?amaniowe przynajmniej te klasy C. Wed?ug norm powinny one wytrzyma? profesjonaln? prb? w?amania. Znaczy to, ?e, przez co najmniej dwadzie?cia minut powinny stawia? opr. Norma europejska opisuje si??, pod jak? drzwi ulegn? odkszta?ceniu. Odpowiedni dokument stwierdzaj?cy klas? drzwi powinien by? wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej. Pami?tajmy, ?e certyfikat ten dotyczy ca?ych drzwi z zamkami i o?cie?nic?.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2