Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Budowa
Czym ociepla?

To, jaki materia? wybierzemy do ocieplenia domu b?dzie mia?o wp?yw nie tylko na jego energooszcz?dno??, ale te? na koszty zakupu. Najbardziej popularnym materia?em jest styropian, zarazem jest on najta?szym materia?em. Bardzo dobrze chroni przed przenikaniem ciep?a i jest odporny na wod?. Jest on sprzedawny w formie wygodnych p?yt lub jako granulat. P?yty maj? d?ugo?? 100cm i szeroko?? 50cm. Jego grubo?? natomiast znajduje si? w przedziale mi?dzy 1 a 25cm. Ich najwi?ksz? wada jest to, ?e topi? si? pod wp?ywem ognia i ?rodkw chemicznych takich jak rozpuszczalniki. Kolejnym minusem jest fakt, ?e nie jest to materia? za bardzo elastyczny, dlatego ci??ko si? nim ociepla powierzchnie ?ukowe. Kolejnym materia?em jest we?na mineralna. Jest to bardzo dobry materia? izolacyjny, od styropianu ro?ni j? to, ?e jest nasi?kliwa. Du?ym plusem jest to, ?e nie hamuje ona przenikania pary wodnej, ktra mo?e swobodnie przenika? przez ?ciany domu. Cz?sto u?ywa si? te? jej, jako izolacji akustycznej, poniewa? posiada doskonale w?a?ciwo?ci t?umi?ce ha?asy. Najpopularniejsze s? p?yty oraz maty, je?li chodzi o materia? u?yty do ich produkcji to jest to wata szklana lub skalna. Kolejnym materia?em jest perlit ekspandowany jest to nic innego jak granulat pochodzenia wulkanicznego. Dzi?ki obrbce cieplnej staje si? on porowaty. Stosuje si? go luzem, jako wype?niacz lub jako dodatek do betonu. Kolejnym materia?em z przeznaczeniem termoizolacji jest polistyren, ekstrudowany. S? to twarde p?yty, ktre zapewniaj? lepsz? izolacyjno?? ni? styropian i s? od niego mniej nasi?kliwe. S? proste w obrbce i te? im szkodzi chemia taka jak rozpuszczalniki. Kolejnym materia?em jest pianka poliuretanowa. Jest to jeden z najlepszych izolatorw termicznych. Sprzedaje si? j?, jako p?yty laminowane foli? lub w?knina. Podczas budowy naszego domu mo?emy a w?a?ciwie musimy u?y? folii termoizolacyjnych. Sk?adaj? si? one z dwch warstw metalizowanej folii, wyst?puje w tym zestawieniu folia bezbelkowa lub w?knina syntetyczna. Folie takie niestety nie umo?liwiaj? odprowadzania pary, ale za to s? dobrym materia?em termoizolacyjnym. Materia? ten jest szczeglnie polecany do budynkw, w ktrych zasz?a potrzeba ocieplenia. Du?ym plusem jest ?atwo?? ich monta?u oraz lekko??. Popularnym materia?em izolacyjnym temperaturowo jest te? granulat keramzytowy. Jest to towar, ktry jest stosowany zamiast podsypki pod pod?og?. S? dwa sposoby na jego u?ywanie albo wysypujemy go luzem albo w workach, w ktrych zosta? on dostarczony.

 
Membrany i folie cd

Na foli takiej powinny znajdowa? si? oznaczenia mwi?ce nam o tym ktra warstwa jest wierzchnia a ktra spodnia. Je?li chodzi o folie i membrany wst?pnego krycia to zabezpieczaj? one poddasze przed podwiewaniem pod pokrycie dachu wody i ?niegu. Dzi?ki nim ogranicza si? tez mo?liwo?? powstawania skroplin pod pokryciem dachu. Dzieje si? tak poniewa? materia?y te umo?liwiaj? oddawanie pary wodnej na zewn?trz. Folie wst?pnego krycia s? materia?ami o niskiej paroprzepuszczlano?ci, s? stosowane jako pokrycia ktre s? uk?adane na ?atach. Musimy tu pami?ta? o zachowaniu szczeliny mi?dzy t? foli? a termoizolacj?. W takim rozwi?zaniu powinny by? dwie szczeliny, jedna pod pokryciem a druga pod FWK czyli foli? wst?pnego krycia. Folie te dzielimy na dwa rodzaje paroszczelne i paroprzepuszczalne. Natomiast membrany wst?pnego krycia to maja one za zadnie zast?pi? pap? wst?pnego krycia. Mo?na je u?o?y? bezpo?rednio na termoizolacji co pozwoli nam wyeliminowa? szczelin? mi?dzy tymi materia?ami. Dach taki jest wtedy wentylowany nie przez dwie szczeliny a przez jedn?. Wtedy nazywamy go dachem nie wentylowanym z pokryciem wentylowanym. Membrany te dzielimy na lekkie i ekrany. Skuteczno?? dzia?ania tego pokrycia w g?wnej mierze zale?ny od ich u?o?enia. Je?op kupujemy ktry? z tych produktw to warto wybra? ten o najwy?szej paroprzepuszczalno?ci i trwa?o?ci. Cz?sto si? zdarza ?e wykonawcy namawiaj? inwestora na zakup membrany o ponad standardowej wytrzyma?o?ci t?umacz?c to tym ze b?dzie takie rozwi?zanie bardziej trwa?e. Ale nie jest to prawda poniewa? trwa?o?? tego materia?u w sumie zale?y od jego gramatury i od odporno?ci na promienie UV. Membrany dachowe najcz??ciej uk?ada si? pod dachwki, blachy profilowane, p?yty faliste, gonty drewniane. Membrana mo?e by? uk?adana na poszyciu z desek lub na termoizolacji napisami na wierzchni? stron? Membrany mocujemy na wi??bie i dociskamy je kontr?atami. A do kontr?at mocuje si? ?aty z odpowiednim rozk?adem zale?nym od pokrycia. Materia? ten kupujemy w pasmach a ich sposb uk?adania mo?e by? r?ny. Poziomy rwnoleg?y do okapu, pionowy czyli prostopad?y do okapu, sko?ny dostosowuj?c skos do skosu dachu. W miejscach takich jak kalenice membran? uk?ada si? na zak?ad. Pami?tajmy ze ze wzgl?du na promieniowanie UV membran? nale?y montowa? jak najszybciej, najlepszym rozwi?zaniem jet uk?adanie poszycia i membrany jednocze?nie. Dopilnujmy tak?e by ekipa uk?adaj?ca nie pali?a papierosw na dachu, ?ar z nich jest zabjczy dla membran.

 
Membrany i folie

Post?p w dziedzinie budownictwa idzie bardzo szybko i jest nieuchronny. Dotyczy to zarwno materia?w ktre s? coraz bardziej nowoczesne jak i metod ich monta?u. To samo dotyczy folii dachowych ktre maj? za zadanie nie przepuszcza? wody ale za to przepuszcza? par? wodn?. Dzi?ki rozwojowi materia?w mo?emy ka?dy materia? dobra? do ?ci?le okre?lonego zadania. Jednak po jakim? czasie okaza?o si? ?e skuteczno?? ocieplenia dachu nie jest wprost proporcjonalna do grubo?ci zastosowanej izolacji termicznej. Nawet je?li u?o?ymy grub? warstw? we?ny to i tak mo?e si? zdarza? ?e nie spe?ni ona naszych oczekiwa? pod wzgl?dem izolacyjno?ci. Mowa tu o sytuacji kiedy ta we?na dostanie wilgoci. Mo?e to nast?pi? pod wp?ywem wody ktra pochodzi z deszczu albo pod wp?ywem pary ktra dostaje si? z wn?trza budynku. Mo?emy temu zapobiec poprzez stosowanie membran i folii dachowych. We?na czy to mineralna czy szklana musi by? zabezpieczona i od wilgoci i od wody pochodz?cej z gry. Aby odpowiednio termoizolacja by?a chroniona musimy zastosowa? specjalne os?ony konstrukcji ocieplenia. Produkty tego typu dzielimy na dwie kategorie: paroizolacje i materia?y wst?pnego krycia takie jak folie i membrany. Za pomoc? tych drugich uszczelniamy pokrycia ktre le?a na ?atach. Zadaniem paroizolacji jest ograniczenie przep?ywu pary wodnej z wn?trza budynku do warstwy izolacji. Te pierwsze musz? wsp?dzia?a z system wentylacji dachu lub jego pokrycia. . Dzi?ki temu para wodna jest odprowadzana na zewn?trz. Dzeki temu ?e te dwie grupy materia?w dzia?aj? ze sob? para wodna ma ograniczony wp?yw na warstw? izolacji. Po pierwsze para wodna nie dostaje si? od do?u i po drugie swobodnie wydostaje si? na zewn?trz. Dzi?ki membranom pierwszego krycia poprawiono system osuszania dachu. Chodzi o to z powietrze przep?ywa wzd?u? kontr?at pod membranami. Paroizolacje ograniczaj? przep?yw pary wodnej ktra mo?e dosta? si? do izolacji z wn?trza domu. A przecie? wiemy ?e w u?ytkowanym budynku jej nie brakuje. Jednak musimy wiedzie? ?e ?aden materia? z tej grupy nie uszczelni dachu w stu procentach z tym ze mocno ograniczy jej przep?yw. Gdy postaramy si? j? szczelnie u?o?y? to b?dzie ona stanowi?a tak?e izolacj? dla uciekaj?cego z domu ciep?a poprzez wywiewanie. Folie takie s? produkowane jako jedno lub kilku warstwowe. Najbardziej odporne na uszkodzenia s? folie zawieraj?ce w sobie siatk? zbroj?c?. Post?p w dziedzinie budownictwa idzie bardzo szybko i jest nieuchronny. Dotyczy to zarwno materia?w ktre s? coraz bardziej nowoczesne jak i metod ich monta?u. To samo dotyczy folii dachowych ktre maj? za zadanie nie przepuszcza? wody ale za to przepuszcza? par? wodn?.

 
Tynki

G?wnym zadaniem elewacji jest tworzenie dobrego wygl?du. Aby tak by?o musi by? ona nie tylko ?adna ale i trwa?a. Elewacj? w wi?kszo?ci przypadkw wykonuje si? z nak?adanego na mur tynku cementowo-wapiennego, powierzchnie tak? pokrywa si? nast?pnie farb?. Innym rozwi?zaniem jest na?o?enie tynku cienkowarstwowego, nak?ada si? go na zewn?trzn? warstw? ocieplaj?ca. Rwnie popularne s? ceg?y klinkierowe i p?ytki elewacyjne, te materia?y przytwierdza si? na klej. Dopuszcza si? tez stosowanie oblicwki winylowej czy te? sidingu. ?ciany z betonu komrkowego i z ceramiki polaryzowanej nie mog? by? nara?one na desze. Podobnie ze ?cianami ocieplonymi we?na mineraln?. Je?li zostan? zamoczone to mog? ulec trwa?emu zawilgoceniu. Dlatego z wykonaniem dachu i elewacji nie nale?y za d?ugo zwleka?. Je?li podejrzewamy ?e za szybko tego nie zrobimy to nale?y ?ciany okry? foli?. Materia?ami nie ch?on?cymi wilgoci s? silikaty i tradycyjna ceramika oraz styropian. Takie ?ciany mog? czeka? na elewacj? nawet kilka lat. G?wnym zadaniem tynkw jest ochrona ?cian przed s?o?cem, mrozem, deszczem i wiatrem. Na starych ?cianach nale?y robic tynki cementowo-wapienne, na nowych, g?adkich mo?na tynki cienkowarstwowe. Tynkami tradycyjnymi mo?na pokry? ?ciany jednowarstwowe z BK, ceramiki poryzowanej, keramzytobetonu, mo?na jest stosowa? tak?e na ?cianach trjwarstwowych. Tynki przygotowane na budowie musz? posiada? w?a?ciw? proporcj? sk?adnikw. Je?si nie mamy do?wiadczenia to przygotowanie mieszanki mo?e by? k?opotliwe. Nale?y stwierdzi? ?e na placu budowy ci??ko uzyska? tynk jednakowy na ca?ej elewacji. Innym wyj?ciem jest zastosowanie tynkw w postaci gotowych mieszanek. Mieszanki takie s? sprzedawane w workach po 25 lub 30 kg. Do suchej mieszanki dodaje si? wod? w okre?lonej przez producenta proporcji. Mo?na je nak?ada? przy u?yciu agregatu co przy?piesza prac?. Mieszanki s? takie same w ka?dym worku, wiec nie musimy si? martwi? o jednolito?? tynku. Niektre z mieszanek posiadaj? r?ne dodatki ktre maja na celu ich lepsz? przyczepialno?? czy urabialno??. Je?li chodzi o tynki tradycyjne to robi si? je z zaprawy cementowo-wapiennej. Uk?adanie ich jest do?? pracoch?onne i wymaga du?ego do?wiadczenia. Kolor tego tynku jest zazwyczaj szarawy. Aby nada? mu kolor maluje si? go farb? do ?cian zewn?trznych. Mo?na te? do zaprawy doda? piasku kolorowego. Takiemu tynkowi mo?na za pomoc? specjalnych narz?dzi nada? r?ne faktury.

 
Nadpro?a

Wykonawcy ich nie lubi?, szczeglnie tych d?ugich nad bram? gara?ow?. G?wnym zadaniem tego elementu jest podpieranie ?ciany, ktra znajduje si? nad otworem. Musi ono by? tak skonstruowane by przenosi?o obci??enia od muru i od samego siebie. Beton ma bardzo dobr? wytrzyma?o??, dlatego jest stosowany przy nadpro?ach. Do tego jest odporny na ?ciskanie, natomiast stal znajduj?ca si? w nadpro?u jest odporna na rozci?ganie. Dzi?ki po??czeniu tych dwch materia?w w jedno mo?liwe jest przenoszenie du?ych obci??e?. Na podstawie wylicze? dobiera si? wszystkie w?a?ciwo?ci przysz?ego nadpro?a takie jak ?rednica pr?tw, klas? betonu, wymiary gotowego elementu. Belki najcz??ciej maj? szeroko?? od 20 do 40cm i wysoko?? od 20 do 60cm. W naro?nikach umieszcza si? pr?ty g?wne, ktre stanowi? zbrojenie tego elementu. Jednak ich odleg?o?? nie mo?e by? za du?a, dlatego czasem trzeba umie?ci? dodatkowe pr?ty. Dotyczy to zazwyczaj wysokich nadpro?y. Wtedy u?ywa si? dodatkowych czterech pr?tw w ?rodku, w ten sposb, ?e powstaje jakby rdze?. Dzi?ki temu nadpro?e nie p?ka w dolnej cz??ci. Cz?sto dochodzi do sytuacji, gdy nadpro?e konstrukcyjne ??czy si? z wie?cem. Ma to swoje plusy, bowiem ?atwiej jest przygotowa? takie zbrojenie i mo?na za?atwi? dwie roboty w tym samym czasie. Konstrukcja taka musi pracowa? spjnie, uzyskuje si? to poprzez zakotwienie pr?tw. Kszta?tki U podobnie jak L, ktre pe?nia rol? deskowania traconego, ale u po u?o?eniu tworz? korytko na ?elbetonowy rdz?. Belki typu L zawdzie?czaj? swoj? nazw? przekrojowi, ktry jest w kszta?cie tej litery. Kszta?tki U mog? by? wykonane z r?nego materia?u takiego jak beton komrkowy czy te? silikaty. Kszta?tk? taka mocuje si? na deskowaniu, ktre jest podparte deskami. Na ?rodku robi si? tak by kszta?tka ta by?a dwa lub trzy centymetry wy?ej ni? jej kraw?dzie. Dzi?ki temu uzyskuje si? liniowo?? po wype?nieniu formy betonem. Kszta?tki takie ??czy si? za pomoc? zaprawy a w nich wn?trzu umieszcza specjalnie zaprojektowane zbrojenie. Czasem tez w ?rodku umieszcza si? ocieplenie. Podpory, na ktrych wszystko si? trzyma mo?na usun?? dopiero po pe?nym zwi?zaniu, czyli po 28 dniach. No?no?? takiego nadpro?a jest mniejsza od tego, ktre ca?e zosta?o wykonane z betonu. Dlatego je?li sami chcemy zmieni? rodzaj nadpro?a na te z kszta?tki to musimy mie? zgod? projektanta. Pami?tajmy, ?e nadpro?e mo?e by? du?ym mostkiem termicznym.

 
Folie dachowe

dachJednym ze sposobw zabezpieczenia poddasza jest wst?pne krycie. Chroni ono przed wod?, jaka by mog? dosta? si? do pomieszcze? pod dachem. Obecnie coraz cz??ciej wykonuje si? je z membran lub foli dachowych. Membrany zmniejszaj? tak?e ilo?? wywiewanego ciep?ego powietrza z we?ny mineralnej. Jest to do?? wa?ne w domach energooszcz?dnych. Dlatego zastanwmy si?, jakie s? podstawowe r?nice miedzy foliami i membranami. Obecnie przyj??o si?, ?e wszystko, co nie jest papa a s?u?y do krycia dachu to na pewno jest folia. Ale folie do wst?pnego krycia tak jak by odchodzi?y na margines. S? one wypierane przez membrany wysokoparoprzepuszczalne. Folie niskoparoprzepuszczalne s? materia?em hydroizolacyjnym. Folie maj? za zadnie ochroni? nas przed wod?, ktra dostanie si? an skutek nieszczelno?ci pokrycia czy te? w wyniku podmuchw wiatru. Folia taka nie ma mo?liwo?ci odprowadzenia na zewn?trz wilgoci, ktra dostaje si? na poddasze. Dlatego te? mi?dzy t? foli? a we?n? trzeba zostawi? przestrze? wentylacyjn?. W tym rozwi?zaniu folia tworzy jedynie co? na wzr parasola dla domu. Jest to najta?sze rozwi?zanie. Membrany wysokoparoprzepuszczalne nie tylko ochraniaj? nas przed woda, ale te? wypuszczaj? par? z naszego domu. Osi?gni?to to dzi?ki specjalnej w?knistej konstrukcji. Dzi?ki temu mo?na je uk?ada? bez robienia szczeliny nad pokryciem. Uk?adanie membran jest te? prostsze ni? uk?adnie foli. Zrobienie odpowiedniej szczeliny nie jest wcale takie proste. ?eby mia?a ona minimalna przestrze?, czyli 3cm to we?na mi?dzy krokwiami musi by? uk?adana w specjalny sposb. Najwa?niejsze by zapewni? odpowiednie odsuni?cie od wierzchu krokwi. Najcz??ciej u?ywa si? do tego drutu lub sznurka, ktry tak si? rozmieszcza by we?na nie dotyka? foli. W bok krokwi wkr?ca si? wkr?t, do ktrego mocuje si? drut i przeci?gamy go uko?nie na druga krokiew. T? czynno?? powtarzamy od do?u Az do kalenicy. Odleg?o?? mi?dzy wkr?tami nie powinna by? zbyt ma?a, najlepiej jak to b?dzie oko?o 10cm., Gdy dach zabezpieczmy membran? to ju? nie musimy robi? tej szczeliny. We?n? umieszczamy na wcisk. Mimo tego zaleca si? kilku milimetrowy odst?p mi?dzy we?n? a membran?. Folie i membrany mog? by? stosowane na dachach o koncie krycia nie mniejszym ni? 20 stopni. Przeznaczone s? g?wnie na pokrycia z blacho dachwki, niektre typy membran mo?na uk?ada? na sztywnym poszyciu.

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 2 of 8