Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Budowa
Mocne i ciep?e drzwi

drzwi

Drzwi wej?ciowe do naszego domu powinny by? nie tylko ciep?e, ale i musz? zabezpiecza? nasz dom przed intruzami. Wiele osb s?dzi, ?e nie ma problemu z takimi drzwiami, jednak po??czenie tych dwch w?a?ciwo?ci nie jest tak proste jak by si? mog?o na pierwszy rzut oka wydawa?. Aby drzwi by?y ciep?e to powinny by? wype?nione materia?em izolacyjnym. Natomiast ?eby by?y mocne to musz? mie? wzmocnienie ze stali. Ale jak wewn?trz po??czy? stal i termoizolacj?? To w?a?nie ten problem wymagaj?cy kompromisw i zastosowania najnowszych technologii. Na rynku dominuj? dwa trendy przy produkcji drzwi. Pierwszy to tworzenie drzwi, ktre b?d? jak najbardziej ciep?e. Drugi to produkcja drzwi maksymalnie bezpiecznych. Skoro energia jest coraz dro?sza to i producenci staraj? si? sie robi? jak najbardziej ciep?e drzwi. Na ryku najwi?cej jest tych o wsp?czynniku 1, 5 do 2,0. Ale je?li b?dziemy zainteresowani to bez problemu znajdziemy te? takie mi?dzy 1, 0 a 1,5. Je?li chodzi o ofert? drzwi antyw?amaniowych to te? jest sporo, problem mo?e powsta? dopiero, gdy chcemy po??czy? obie cechy. Wi?kszo?? drzwi antyw?amaniowych klasy C ma wsp?czynnik na poziomie 2, 0 do 2, 6, najcieplejsze maj? 1,5. Znacznie ?atwiej b?dzie znale?? cieple drzwi klasy B o nieco wzmocnionej konstrukcji. Na warto?? wsp?czynnika przenikania ciep?a wp?ywa materia?, z ktrego s? wykonywane drzwi. ?eby by?y ciep?e to w ?rodku musi znajdowa? si? pianka, styropian lub we?na. W przypadku drzwi drewnianych to ich profile wykonuje si? z drewna klejonego warstwowo. Wype?nienie natomiast najcz??ciej stanowi? materia?y drewnopochodne, pomi?dzy nimi umieszcza si? izolacj?. Drwi takie s? masywne i do?? ci??kie, ich grubo?? cz?sto jest wi?ksza jak 10cm. Najtrudniejsze do ocieplenia s? drzwi stalowe. Tu gruba warstwa izolacji musi by? umieszczona pomi?dzy warstwami blachy. Do domu jednorodzinnego poleca si?, jako drzwi antyw?amaniowe przynajmniej te klasy C. Wed?ug norm powinny one wytrzyma? profesjonaln? prb? w?amania. Znaczy to, ?e, przez co najmniej dwadzie?cia minut powinny stawia? opr. Norma europejska opisuje si??, pod jak? drzwi ulegn? odkszta?ceniu. Odpowiedni dokument stwierdzaj?cy klas? drzwi powinien by? wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej lub Instytut Techniki Budowlanej. Pami?tajmy, ?e certyfikat ten dotyczy ca?ych drzwi z zamkami i o?cie?nic?.

 
Szkielet stalowy

Technologia wznoszenia domw w ten sposb nazywa si? technologi? lekkiego szkieletu stalowego. W naszym kraju stosowana jest powszechnie w budownictwie przemys?owym oraz u?yteczno?ci publicznej. Metod? t? wznosi si? przede wszystkim hale produkcyjne i magazynowe, biurowce, hotele itp. Systemy takie s? stosowane w Skandynawii i Wielkiej Brytanii z ogromnym powodzeniem. W naszym kraju powstaje stosunkowo ma?o konstrukcji tego typu, winny temu jest przede wszystkim brak informacji i mity, ktre z rzeczywisto?ci? nie maj? nic wsplnego.Metod? t? mo?na wznosi? obiekty do czterech kondygnacji o maksymalnej wysoko?ci ?cian 6m i rozpi?to?ci do 12m. Technologia ta spe?nia cztery podstawowe funkcje wsp?czesnego budownictwa. Mam tu na my?li energooszcz?dno??, ekologi?, szybki monta? i mo?liwo?? u?ywania prefabrykowanych elementw. Kolejn? spraw? jest do?? wa?n?, ?e 100% materia?u nadaje si? do odzysku. Ca?y proces powstawania elementw stalowych jest poddany szczeg?owej kontroli, stosuje si? najnowsze materia?y ociepleniowe i techniki ogrzewania domu. Budownictwo tego typu jest bardzo proste, jednak wymaga du?ej dok?adno?ci. Dlatego wa?ne jest pilnowanie projektu i ?ci?le przestrzeganie regu? w nim zawartych. Najlepiej jak konstrukcja jest montowana przez producenta lub firm? do tego uprawnion?. W ten sposb uzyskujemy te? gwarancj? na szkielet nawet do 50 lat. W technologii tej bardzo wa?ne jest zapewnienie dostatecznej izolacji w miejscach, w ktrych mog? powsta? mostki termiczne. Zaleca si? tez stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a. Bardzo wa?ne jest te? zamontowanie elementw dylatacyjnych na stykach ?cian z pod?o?em, stropem i dachem. Producenci tego typu domw maj? wiele gotowych projektw, w ktrych mo?na dokona? drobnych modyfikacji. Jedyn? cz??ci? domu, jaka musi by? wykonana metod? tradycyjn? jest wykonanie fundamentu. W tej technologii obci??enia fundamentu ? mniejsze a zatem ?awa mo?e mie? mniejsz? szeroko??. Do wype?nienia konstrukcji ?cian wykorzystuje si? we?n? mineraln? lub styropian. Czasem robi si? to z u?yciem pianki poliuretanowej metod? natryskow?. Piank? tak? mo?na tak?e wype?ni? profile. Potem montuje si? na zewn?trz foli? wiatriizolacyjn? a od ?rodka paroizolacyjn?. Innym nieco rozwi?zaniem jest u?ycie tak zwanej folii dyfuzyjnej.

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 8 of 8