Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Budowa
Najcz?stsze b??dy cz1

W artykule tym przedstawi? najcz??ciej pope?niane b??dy podczas budowy tanu surowego zamkni?tego. Budowa domu nie jest prostym przedsi?wzi?ciem, dlatego warto zapozna? si? z tym artyku?em by lepiej poradzi? sobie z budow?. Zacznijmy do pod?ogi na gruncie. Jest uk?adana na podbudowie, ktr? stanowi warstwa zag?szczonego gruntu, najcz??ciej posp?ki. Ta z kolei jest mieszanin? piachu i ?wiru. Jej zadaniem jest wype?nienie przestrzeni mi?dzy ?cianami fundamentowymi. Na ubitej posp?ce wykonuje si? podk?ad z chudego betonu o grubo?ci oko?o 10cm. Nast?pnie robi si? izolacj? przeciwwilgociow?. Dopiero na niej umieszcza si? warstw? ocieplenia, foli? i betonowy podk?ad pod?ogowy. Najcz??ciej ma on grubo?? od 5 do 10cm i jest zbrojony. Jest on elementem no?nym posadzki parteru. Zbrojenie jest tu potrzeb? ze wzgl?du na napr??enia, jakie powstaj? w trakcie jego wi?zania. Ale liczy si? tak?e skurcz termiczny i obci??enie u?ytkowanej posadzki. Dzi?ki temu mo?liwe jest rwnomierne roz?o?enie obci??enia na warstwie ocieplenia. Najcz?stszym b??dem na tym etapie budowy jest z?e zag?szczenie podbudowy. Grozi to p?kni?ciami i nierwnomiernym osadzaniem p?yty posadzki. Wada ta najcz??ciej ujawnia si? dopiero trakcie u?ytkowania budynku. Naprawa mo?e by? bardzo uci??liwa i kosztowna. Aby tego unikn?? do wype?nienia wolnych przestrzeni pod posadzka powinni?my u?ywa? gruntw niespoistych, an przyk?ad grubego piasku kopalnianego, t?ucznia o ro?nych frakcjach czy tez wspomnianej wcze?niej posp?ki. Wystrzegajmy si? gruzu ceglanego i ziemi ze szcz?tkami organicznymi. W trakcie ubijania nale?y nak?ada? warstwy nie grubsze ni? 30cm, wszystko zale?ny od urz?dzenia, jakim dysponujemy do ubijania. Kolejnym cz?stym b??dem na tym etapie jest brak zbrojenia pod?ogi na gruncie. Pod?oga taka jest obci??ona ?cianami dzia?owymi oraz innymi elementami konstrukcji, d?wiga ona te? ca?y ci??ar parteru domu. Je?li nie b?dzie zbrojona to mo?e p?ka?. Chudego betonu przy prawid?owym zag?szczeniu poprzedniej warstwy nie jest wymagane. Do wykonania podk?adu pod?ogowego trzeba u?y? betonu, co najmniej klasy C12 lub C15. Zbrojony powinien on by? jedn? warstw? siatek z pr?tw o ?rednicy do 4 do 6 mm i oczkach 15x15 cm. W miejscu gdzie b?dzie sta? kominek nale?y wzmocni? zbrojenie. Kolejny etap to izolacja przeciwwilgociowa. Wykonuje si? ja zawsze bez wyj?tkw, ale o tym w kolejnej cz??ci.

 
Sztywne poszycie czy folia

Kilkadziesi?t lat temu poddasza s?u?y?y, jako strychy, dzi? ju? jest inaczej, a poddasza u?ytkowe s? bardzo popularne ze wzgl?du na swoj? funkcjonalno??. W tamtych czasach poddasza nie by?y tez ocieplane, bo nikt tam nie mieszka? i nikt si? nie przejmowa? czy jest tam ciep?o i szczelnie. W takiej sytuacji cz?sto si? zdarza?o, ?e woda kapa?a bezpo?rednio przez dachwki do ?rodka, poniewa? by?y one uk?adane bezpo?rednio na ?atach. Ka?u?e powsta?e w ten sposb wysycha?y do?? szybko, poniewa? by?y one osuszane przez wiatr przedostaj?cy si? z du?ym powodzeniem przez nieszczelno?ci. Zwrot nast?pi? dopiero, gdy przestrze? ta sta?a si? mieszkalna. Aby mo?na by?o tam mieszka? trzeba by?o dach ocieli? si? i materia? ocieplenie zabezpieczy? przed wilgoci?. Czyli pod ostatecznym pokryciem musi si? znale?? jeszcze jedna warstwa. Na pocz?tku najpopularniejszym rozwi?zaniem by?a papa uk?adana na deskowaniu. Minusem tego rozwi?zania by?y koszty oraz to, ?e nie przepuszcza ona pary wodnej nap?ywaj?cej z ca?ego domu. Z czasem pap? zacz?to zast?powa? foli? wst?pnego krycia, dobrze chroni przed wod?, pozwala wydosta? si? parze wodnej i nie wymaga pe?nego deskowania. Dzi? ju? folie wst?pnego krycia s? materia?em dobrze znanym i coraz ch?tniej stosowanym. To, co wybra? powinno by? dostosowane do rodzaju pokrycia, jaki chcemy zastosowa?. Deskowanie i pap? robi si? zawsze pod pokrycia bitumiczne, cho? czasem te? wykonuje si? je niezale?nie od rodzaju pokrycia. Jednak papa coraz cz??ciej jest wypierana przez folie. Stosujemy do tego tylko folie wysokoparoprzepuszczalne, czyli membrany. Chroni? one we?n? przed zalaniem i nie blokuj? przep?ywu pary. Du?? zaleta jest te? prosty sposb uk?adania, foli? t? mocuje si? do krokwi. Folie takie bardzo dobrze sprawdzaj? si? na ruszcie wykonanym pod dachwki, blachodachwki itp.  Przy zakupie foli musimy zwrci? uwag? na jej paroprzepuszczalnos?, im wi?cej pary przez ni? wydostanie si? an zewn?trz tym lepiej. Przy budowie dachu mamy styczno?? z domowa rodzajami folii pierwszy to niskoparoprzepuszczalne. Przez nie para wodna przenika do?? wolno. Przy ich uk?adaniu konieczne jest zostawienie kilku centymetrowej szczeliny by j? przewiewa?o. Je?li tego nie zrobimy to para zacznie si? skrapla?. Folie wysokoparoprzepuszczalne zwane s? membranami, odprowadzaj? one par? wodn? bardzo szybko i mo?na je uk?ada? bezpo?rednio na ociepleniu. Nie musimy tworzy? tu ?adnej przestrzeni do wietrzenia, wystarczy ta zaniedbuj?c si? w ruszcie. Materia? w tym przypadku mo?e styka? si? z membran?.

 
Podk?ady pod?ogowe

Podk?ady pod?ogowe robi si? po to by mie? rwn? powierzchni?, ktra da nam mo?liwo?? u?o?enia paneli czy terakoty bez problemu. To czy taka posadzka b?dzie trwa?a, nie b?dzie p?ka? w g?wnej mierze zale?y w?a?nie od podk?adu. W tej warstwie rozprowadza si? tak?e przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej. Najwa?niejsze by podk?ad taki by? wytrzyma?y i trwa?y. Nie bez znaczenia jest te? wypoziomowanie takiego podk?adu. Pierwszym pytaniem, jakie musimy sobie postawi? jest to, jaki podk?ad anhydrytowy czy cementowy. Jastrychy drugiego typu mog? by? stosowane na zewn?trz i wewn?trz zarwno w mokrych jak i suchych pomieszczeniach. Podk?ady takie s? podatne na odkszta?cenia pod wp?ywem temperatury, dlatego musz? by? odpowiednio dylatowane. Podk?ady pierwszego tu maj? podstawowy plus mianowicie same si? samopoziomuj?ca materia?u tego nie mo?na stosowa? na zewn?trz i w pomieszczeniach mokrych. Je?li zale?y nam na kosztach to wybierzmy tradycyjny podk?ad cementowy. Podk?ad uk?adany na chudym betonie, jako element pod?ogi na gruncie powinien by? zaizolowany przeciwwilgociowy. Najcz??ciej do tego wykorzystuje si? foli? lub pap? zgrzewaln?. Stosuje si? tez izolacj? termiczn? i akustyczn? najcz??ciej jest to styropian. Najcz??ciej robi si? jastrychy na placu budowy za pomoc? miksobakteria. Sk?adniki miesza si? w odpowiednich proporcjach w maszynie i za pomoc? specjalnego w??a wlewa si? na strop. Mo?na tez wykona? go w tradycyjny sposb w betoniarce. Najlepszym rozwi?zaniem jest skorzystanie z gotowych zapraw w workach. Za pomoc? miksokreta mo?na w ci?gu jednego dnia po?o?y? oko?o 150 m2 podk?adu. Je?li chodzi o podk?ad anhydrytowy to nie trzeba go zbroi?, poniewa? charakteryzuje si? on minimalnym skurczem i wysokimi parametrami wytrzyma?o?ciowymi. Podk?ady cementowe zawsze wymagaj? zbrojenia, ?eby je wzmocni? i ograniczy? skurcz. W tym celu u?ywa si? zbrojenia rozproszonego w postaci w?kien stalowych lub siatki. Przy uk?adaniu poziomu trzeba go okre?li? za pomoc? niwelatora. Za jego pomoc? nanosi si? tak zwane repery. Mo?na tez u?ywa? specjalnych prowadnic lub tez ?aty do ?ci?gania. Odchylenia poziomu podk?adu nie mog? przekracza? dwch milimetrw na d?ugo?ci 2 metrw. Jastrychy cementowe trzeba piel?gnowa? poprzez zraszanie woda. ?wierzy podk?ad mo?na tak?e przykry? foli?.

Dopiero po tygodniu zaleca si? wietrzy? pomieszczenia. W przypadku podk?adw anhydrytowych trzeba wietrzy? dwa dni po wylaniu.

 
Wykopy pod fundamenty

Zanim rozpoczniemy kopanie trzeba dok?adnie wytyczy? miejsce usytuowania budynku. Jego usadowienie na posesji musi by? zgodne z projektem. Zatem geodeta wyznacza zewn?trzne kraw?dzie lub osie ?cian. Dopiero potem wzd?u? nich b?d? robione fundamenty. Takie wymierzenia powinno zako?czy? si? wpisem do dziennika budowy. Pami?tajmy, ?e prace nie powinny si? odbywa? w dni deszczowe. Warto mie? przygotowan? spora ilo?? foli tak by ochroni? przed deszczem ewentualne wykopy. Pracami ziemnymi bardzo cz?sto zajmuje si? ekipa, ktra b?dzie budowa?a dom. Wykopy pod ?awy zwykle nie s? g??bsze ni? 0, 5 metra najtaniej jest zrobi? ?opata. Wszystko zaczynamy od usuni?cia humusu, czyli ?yznej warstwy ziemi, dopiero potem robi si? wykop a? do wyznaczonej g??boko?ci. Zale?y ona mi?dzy innymi od tego jak g??boko ma by? posadowiony budynek. Cz?sta praktyka jest wykonie szerszych wykopw tylko do grnej powierzchni ?aw fundamentowych. G??biej natomiast wykopuje si? tylko rowy pod ?awy. Szeroko?? takich roww powinna by? wi?ksza ni? ?aw by mo?na by?o swobodnie zainstalowa? deskowanie. Trzeba sprawdzi? czy ekipa poprawnie wykona?a wykopy. Trzeba skontrolowa? czy maj? one prawid?owe k?ty, musimy tak?e zmierzy? przek?tne. Ka?da z nich w danej parze powinna mie? tak? sam? d?ugo??. Trzeba te? dopilnowa? by g??boko?? wykopw by?a taka sama jak w projekcie. Je?li fundamenty b?d? zbyt p?ytko to b?d? one nara?one na tak zwane wysadziny. Kolejny etap to u?o?enie deskowania. Robi si? go po to by mo?na by?o wykona? betonowe ?awy fundamentowe. Jest to forma, w ktrej zostanie wylany beton. Natomiast zbrojenie zapewnia fundamentom wytrzyma?o?? na zginanie. Dzi?ki nim ca?y budynek zyskuje stabilno??. Zazwyczaj zbrojenie stanowi? cztery pr?ty o przekroju rwnym 12 mm. Pr?ty te spina si? wzajemnie stalowymi strzemionami. Strzemiona te i pr?ty ??czy si? drutem wi?za?kowym. Zbrojenie takie powinno by? otoczone cementem z ka?dej strony o grubo?ci przynajmniej 5cm. Zbrojenie powinno by? zawsze wykonane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Zbrojenie fundamentw powinno by? zawsze odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika. Do betonowania u?ywamy betonu C12/15 dawniej B15. Je?li chodzi o materia? na wznoszeni ?cian fundamentowych to powinny one by? budowane z materia?w o wysokiej niejasno?ci. Obecnie ?ciany te najcz??ciej muruje si? z bloczkw betonowych. Jest to do?? tani materia?, ktry dobrze spe?nia wszelkie wymagania stawiane ?cianom.

 
P?ytki na ogrzewanej pod?odze

parMonta? p?ytek na ogrzewaniu pod?ogowym nieco si? ro?ni od tradycyjnego monta?u. Ogrzewana pod?oga jest nara?ona na wi?ksze odkszta?cenia pod wp?ywem zmian temperatury. Dlatego podk?ad powinien by? przygotowany z zr?nicowanej granulacji kruszywa. Dzi?ki temu uzyskuje si? wi?ksz? wytrzyma?o??. Dopiero potem p?ytki mocuje si? klejem odkszta?calnym. Zapraw? potrzebn? do zrobienia podk?adu pod ogrzewanie pod?ogowe mo?emy zrobi? sami lub zleci? to ekipie. Zaprawa tradycyjna sk?ada si? ze ?wiru, piasku, cementu i wody. Warto skorzysta? z gotowych mieszanek, pozwoli nam to zaoszcz?dzi? sporo czasu, b?dziemy tez mieli pewno??, ?e znajduj? si? tam wszystkie sk?adniki bardzo dobrze wymieszane. P?such? zapraw? najlepiej zrobi? za pomoc? miksokreta, ale nie jest to wymagane, mo?na u?y? mieszarki czy betoniarki. Zapraw? tak? po wymieszaniu rozprowadzamy na grubo?ci 45 milimetrw plus przekrj przewodu. Najpierw robimy tak zwane pasy poziomuj?ce, dzi?ki temu ?atwiej zrobimy rwn? powierzchni? w pomieszczeniu. Potem wype?nia si? przestrzenie pomi?dzy nimi i wyrwnujemy powierzchni? ?at?. Pami?tajmy te? o tym by mieszanka by?a dobrze zag?szczona. Dzi?ki temu uzyskamy odpowiedni? struktur? podk?adu. Zag?szczenie takie nie musi by? wykonywane mechanicznie. Przed u?o?eniem p?ytek zaci?gamy cienk? warstw? kleju. Jest to jak gdyby gruntowanie, dzi?ki temu klej b?dzie si? lepiej trzyma? pod?o?a. Potem przy u?yciu pacy z?batej rozprowadzamy odpowiedni? warstw? kleju. Im pod?o?e jest rwniejsze tym ni?sze mog? by? z?by. Je?li p?ytki s? wielkoformatowe to musz? one by? w 100% pokryte klejem od spodu. Przestrzenie mi?dzy p?ytkami nale?y wype?ni? dok?adnie elastyczn? zapraw?, potem jej nadmiar zebra? z powierzchni. Do ostatecznego zmywania i profilowania spoiny przyst?pujemy, gdy ta zaczyna ju? matowie?. Tam gdzie mog? powsta? najwi?ksze napr??enia robi si? spoiny dylatacyjne. Robi si? je w pomieszczeniach wi?kszych jak 30 metrw. Wype?nia si? je materia?em trwale elastycznym. Potem nale?y przyklei? listwy maskuj?ce, najwygodniej zrobi? to klejem. Je?li bok p?ytki jest d?u?szy ni? 60cm to powinny one mie? spoin? nie mniejsz? jak 5mm. Tylko to da nam gwarancj?, ?e na skutek powsta?ych napr??e? pod?oga nam nie pop?ka. Ogrzewany podk?ad pod?ogowy musi by? suchy, wytrzyma?y i spjny. Dlatego te? wymaga si? sezonowania, ktre powinno trwa? minimum 28 dni. Przez ten czas podk?ad powinien zyska? odpowiedni? wytrzyma?o??, a nadmiar wilgoci powinien odparowa?. Mo?na ten okres skrci? poprzez dodanie specjalnych substancji przy?pieszaj?cych ten proces.

 
Okna kolankowe

okno_kolankoweOkno to jest jednocze?nie w dachu i w ?cianie, dzi?ki temu mo?na uzyska? niezwyk?y element dekoracyjny. Coraz cz??ciej robi si? dachy bez okapw, taka konstrukcja a? si? prosi o zastosowanie tytu?owych okien. Czasem konstrukcja dachu uniemo?liwiania monta? okna po?aciowego w ten sposb by mo?na by?o przez nie wygl?da? bez przeszkd. Takie okno daje nam tylko ?wiat?o w pokoju i widok na niebo. Jest tak cz?sto, je?li k?t nachylenia dachu jest zbyt ma?y. Rozwi?zaniem jest po??czenie okna po?aciowego z kolankowym, dzi?ki czemu zyskamy du?o ?wiat?a, a okno da nam mo?liwo?? nie tylko ogl?dania nieba. Okna takie mog? by? wykonane z drewna klejonego warstwowo, drewna pokrytego warstw? poliuretanu lub z PCW. Te ostatnie s? szczeglnie polecane do kuchni i ?azienek ze wzgl?du na sw? odporno?? na wilgo?. Kupuje si? je w komplecie z odpowiednim oknem po?aciowym. Wa?ne by pasowa?y do siebie. Ich wymiary s? standardowe, natomiast okno fasadowe jest ograniczone poprzez wysoko?? ?cianki fasadowej. Okna kolankowe montuje si? zawsze w zestawie z po?aciowym. Pami?tajmy, ?e otwr w ?cianie kolankowej powinien by? o jakie? dwa trzy centymetry wi?kszy z ka?dej strony. Okna fasadowe mo?na umieszcza? jedno nad drugim. Nad grnym oknem po?aciowym mo?na zamontowa? nadstawki ?ukowe, dzi?ki czemu powierzchnia przeszklenia b?dzie powi?kszona. Grupy okien tego typu naj?atwiej jest montowa? na krokwiach, trzeba dopasowa? do siebie szeroko?? okien i rozstaw krokwi. Gdy chcemy mie? okna kolankowe obok siebie to mo?emy je ??czy? w pary u?ywaj?c przy tym w??szych krokwi pomocniczych, s? one oferowane przez producenta. Po??czenie to na ca?ej d?ugo?ci musi by? okryte ko?nierzem i oblachowaniem. Okna tego typu s? produkowane w wersji uchylnej, uchylno-rozwieralnej, oraz sta?ej nieotwieranej. Przy wyborze okna warto zwrci? uwag? na szyby. Cz?sto maj? one w opisie, ?e s? to szyby ochronne lub szyby bezpieczne. Dobrze zamontowane szyby ochronne z powodzeniem zast?pi? kraty czy rolety antyw?amaniowe, w znacznym tez stopniu utrudni? dzia?anie w?amywacza. Okna takie zmusza go do wi?kszego wysi?ku i zrobienia ewentualnego ha?asu. Drugi rodzaj to szyby bezpieczne, czyli nietworz?ce zagro?enia przy rozbiciu. Dziecko, ktre zbije tak szyb? nie pokaleczy si?, bo albo i rozbry?nie si? ona na drobne kawa?ki albo pop?ka i pozostanie na miejscu. Mo?emy te? kupi? okno z antyw?amaniowym monta?em szyby. Oznacza to, ?e okno jest zabezpieczone przed jej wypchni?ciem z ramy okiennej.

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 7 of 8