Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Budowa
Wielkie okna

Przy du?ym oknie rodzi si? wiele pyta? takich jak czy SA one drogie, czy za bardzo nie b?dzie nimi ucieka?o ciep?o, czy s? bezpieczne. Obecnie przeszklenia o sporych wymiarach s? w modzie, przybywa domw o wr?cz ogromnych przeszkleniach, bior?c pod uwag? histori? naszego budownictwa. Okna takie bardzo cz?sto projektuje si? w budynkach energooszcz?dnych i nawet pasywnych, czyli nie mooga one by? zbyt zimne. Ale w takim przypadku okno takie powinno si? znajdowa? od strony po?udniowej i nie mo?e by? zas?oni?te przez drzewa. Takie przeszklenia maja kilka zalet. Pierwsz? jest do?wietlenie pomieszcze? ?wiat?em dziennym, kolejna zaleta to absorbowanie energii zim?. Jednak dla mnie najwi?ksz? zalet? maj? okna tarasowe, otwieraj? one nasz dom na ogrd. Kolejna zaleta jest to, ?e przez takie du?e okna mo?na bez problemu wnie?? do domu r?ne wi?ksze przedmioty takie jak meble. Je?ki chodzi o minusy to przeszklenie du?ych rozmiarw znacznie podnosi koszty budowy domu, monta? jest tez dro?szy. Du?e przeszklenie mo?e tez ogranicza? intymno?? mieszka?cw domu. Zdarza si?, ?e du?e przestrzenie s? pozbawione mo?liwo?ci otwierania, wtedy pe?nia one jedynie funkcje estetyczn?. Okna tarasowe to ju? najcz??ciej nieotwierane do siebie, lecz przesuwane. Dzi?ki nim mo?emy wyj?? na balkon czy taras. S? tez okna unos no przesuwne, ktre unosz? si? odrobin? w gore i odsuwaj? na bok. Uchylno przesuwne to takie, ktre wychyla si? w przd i dopiero w bok. Modne i funkcjonalne jest te? zestawienie otwieranych i nieotwieranych elementw, tym samym nadaj? sie one do salonw. Obecnie szerko?? ruchomego skrzyd?a mo?e wynosi? nawet 3m. wysoko?? takiego okna to najcz??ciej od 2, 25 do 2,5. Okno takie, jako i? zajmuje du?? powierzchni? ?ciany musi chroni? nas przed zimnem prawie tak jak ona. Dlatego tez trzeba wybiera? okno jak najcieplejsze. Okna takie, czym s? wi?ksze tym wi?cej ciep?a b?d? przepuszcza?y, czyli ich wsp?czynnik przewodzenie b?dzie wi?kszy. Trzeba zwrci? te? uwag? na okucia, ktre w takich oknach SA bardzo ci??kie

 
Ocieplamy ?ciany zewn?trzne

Je?li ?ciana nie jest jednowarstwowa to wymaga ocieplenia. Warstw? izolacji umieszcza si? zawsze od zewn?trznej strony ?ciany. Je?ki potem wyko?czenie b?dzie stanowi? warstwa elewacyjna to mamy do wyboru jedna z dwch metod. Pierwsza to metoda lekka mokra a druga lekka sucha. W przypadku, gdy izolacje ochroni si? jeszcze murem to mwimy i ?cianie trjwarstwowej. Najcz??ciej u?ywa si? metody lekkiej suchej zwanej te? BSO. Materia? izolacyjny mocuje si? do muru zapraw? klejow?. Mo?na tez wykorzysta? do tego specjaln? piank? poliuretanow? ktra nanosi si? pistoletem prosto z puszki. Klej powinien pokrywa? przynajmniej 40% powierzchni p?yt. Je?li budynek jest wysoki to trzeba pomy?le? nad stabilizowaniem styropianu za pomoc? ko?kw. Dobieramy je do grubo?ci i rodzaju materia?u izolacyjnego. Je?li u?ywamy ko?kw to zaleca si? stosowanie specjalnych za?lepek, ktre wyeliminuj? ryzyko powstania mostkw termicznych. P?yty powinny by? klejone na mijank? z przesuni?ciem spoin. W naro?nikach p?yty musz? si? zaz?bia?. Wszelkie szpary i ubytki nale?y uzupe?nia? materia?em termoizolacyjnym.   Zalecanym materia?em izolacyjnym w tym przypadku jest styropian EPS 70 lub 80. Bardzo cz?sto jest on nazywany Fasada. Po u?o?eniu ocieplenia powierzchnie styropianu si? szlifuje i nak?ada siatk? zbroj?c?. Kolejny krok to nanoszenie tynku cienkowarstwowego. Wspomn? jeszcze troch? o styropianie. Jest to materia? lekki i ma?o nasi?kliwy, jego wsp?czynnik przewodzenia ciep?a wynosi od 0,031 do 0,045 W/m*. ?Najwi?kszym jego minusem jest fakt, i? nie jest on odporny na dzia?anie niektrych rozpuszczalnikw organicznych. Styropianu oznacza si? symbolami EPS i cyfr?. Kolejne oznaczenie to wsp?czynnik przewodzenia ciep?a oraz oznaczenie mwi?ce nam gdzie powinien on by? zastosowany np. Fasada/ fundament. Jest te? styropian z dodatkiem grafitu, poprawia on jego izolacyjno?c termiczn?. Z tego materia?u SA produkowane najcz??ciej p?yty zwyk?e, ale te? laminowane. S? tez styropiany akustyczne do wyciszania stropw.

 
Efektywna grubo?? ocieplenia

W naszych warunkach klimatycznych najlepiej sprawdza si? warstwa ocieplenia uk?adana na zewn?trz budynku. Najbardziej popularnymi materia?ami na ocieplenie jest we?na i styropian. Zarwno jeden jak i drugi produkt wyst?puj? w r?nych rodzajach. R?ni? si? mi?dzy sob? wsp?czynnikami przewodzenia ciep?a. Wsp?czynnik ten mo?e wynosi? 0,032 a mo?e te? 0,045 wi?c rozbie?no?ci s? spore. Je?li chodzi o grubo?? izolacji to powinna ona spe?nia? okre?lone warunki. Cho? trzeba pami?ta? by zapewni? naszemu domowi jak najni?sze zu?ycie energii. Trzeba, zatem przemy?le? nak?ady i zwroty, czyli kiedy nam si? zwrc? koszty poniesione na izolacj?. Nie jest to Az tak skomplikowane. Im dro?sza energi? zu?ywa nasz budynek tym grubsz? izolacje powinni?my zastosowa?. Ogrzewanie elektryczne jest najdro?sze, cho? zastosowanie dynamicznych grzejnikw akumulacyjnych i korzystanie z drugiej taryfy znacznie mo?e oszcz?dzi? nam wydatki. Z praktyki wynika najcz??ciej, ?e op?acaln? granica izolacji ?cian zewn?trznych jest grubo?? mi?dzy 14 a 18 cm,. Je?li chodzi o dach to powinna to by? grubo?? mi?dzy 20 a 35 cm. Warto?ci te SA mocno orientacyjne. To jak gruba warstwa b?dzie potrzebna zale?y od tego, jaki wsp?czynnik przewodzenia ciep?a ma dany materia?. Przy doborze grubo?ci bierze si? tak?e pod uwag? izolacyjno?? ciepln? danej przegrody. Warto przesadzi? z warstwa ocieplenia ni? zrobi? ja za ma??. W ciep?ym domu nie mo?na zapomnie? o oknach. Co je?li wydamy mas? pieni?dzy na izolacj? jak ciep?o b?dzie nam ucieka?o przez przeszklenia. W starannie ocieplonym domu okna musza mie? wysoka izolacyjno?? cieplna, w innym przypadku stan? si? mostkami termicznymi. Izolacyjno?? okien jest okre?lana wsp?czynnikiem U. Okre?la on straty ciep?a, jakie maj? miejsce przez ca?e okno. Dawniej wsp?czynnik ten wynosi? 2,6, obecnie jest o oko?o po?ow? mniejszy i wynosi 1,3. Ale na rynku SA te? dost?pne okna o wsp?czynniku 0,58. W stosunku do starych okien straty energii zosta?y ograniczone o 78%. Okna takie powinny by? zamontowane w tak zwanym ciep?ym monta?u.

 
Problemy z kominem 2

Cz?sto w starych kot?ach gazowych mia?o miejsce wsp?pracowanie wraz z kominami z ceg?y i proces degradacji komina raczej nie wyst?powa?. Ale stare piece gazowe mia?y bardzo wysoka temperatur? spalania, to powodowa?o ze zjawisko kondensacji wyst?powa?o tu znacznie wolniej. Kolejn? przyczyn? ktra nas mo?e sk?oni? do wymiany lub remontu komina jest niedostateczna ilo?? kana?w. Kominy by?y zazwyczaj tak budowane ?e nie ma na dzie? dzisiejszy wolnych kana?w, jest to problem je?li na przyk?ad chcemy dobudowa? sobie kominek. Aby kominek dzia?a? poprawnie powinni?my mie? a? dwa wolne kana?y, jeden dymowy i jeden wentylacyjny. Modernizacja systemu kominowego powinna si? odby? po konsultacjach z mistrzem kominiarskim, zbada on instalacje i zaleci przebudow? lub inne rozwi?zanie. Zacznijmy od naprawy komina, jest ona dopuszczalna o ile stwierdzi si? tylko ma?e uszkodzenia. Najcz??ciej chodzi o miejsca gdzie odpad? tynk czy te? powsta?o ma?e p?kni?cie. Cz?sto te? naprawia si? cz??? komina ktra wystaje ponad dach. Czasem nawet rozbiera si? j? i stawia na nowo. Wa?ne jest by sprawdzi? drzwiczki wycierowe. Musza one by? szczelne by nie dostawa?o si? przez nie powietrze bo os?abi to ci?g z paleniska. Wa?ne by by?y one metalowe a nie z tworzywa. Je?li chodzi o wylot komina to powinien on by? zabezpieczony daszkiem lub wylotem kominowym. Je?li komin biegnie przez nieogrzewane pomieszczeni takie jak poddasze to powinien on by? zabezpieczony przed wych?odzeniom poprzez odpowiedni? izolacj?. Je?li zamierzamy zamontowa? kocio? na gaz czy olej a opalali?my w?glem i mamy komin murowany to mo?na go do tego przystosowa?. Wystarczy w kanale dymowym umie?ci? przewd ktry b?dzie odporny na dzia?anie kondensatu. Najcz??ciej jest to rura ze stali szlachetnej lub te? ceramiki. Czasem stosuje si? te? elastyczn? rur? z tworzywa sztucznego. Gdy umie?cimy w kanale dymowym tak? rur? to komin nie b?dzie mi?? kontaktu ze spalinami i tym samym b?dzie tylko obudow? w?a?ciwego kana?u. Natomiast je?li nas interesuje odwrotna zamiana czyli gazu lub olejny na w?giel to musimy si? liczy? z budow? nowego komina. Powodem jest wysoka temperatura i stary komin w wi?kszo?ci przypadkw nie b?dzie  na ni? odporny. Inn? spraw? mo?e by? zbyt ma?y przekrj tego komina.  Gdy jednak musimy wymieni? komin na nowy to mamy dwa wyj?cia albo wybudowa? go wewn?trz domu albo na zewn?trz. Komin wewn?trz domu w istniej?cym ju? budynku to nie lada k?opot, ?atwiejszym wyj?ciem jest zbudowanie komina na zewn?trz, na przyk?ad w postaci rury przymocowanej do ?ciany.

 
Problemz y kominem

Gdy mamy problemy z kominem to musimy si? zastanowi? czy naprawia? czy mieni? go na nowy.  Gdy komin jest eksploatowany wiele lat to cz?sto po tym okresie wymaga remontu a w niektrych przypadkach nawet wymiany. Dobry komin jest niezb?dny aby eksploatacja pieca czy kominka by?a bezpieczna. Najwa?niejsze by komin by? dostosowany do rodzaju paliwa i parametrw naszego kot?a. Wa?ny jest nie tylko materia? z jakiego wykonano komin ale tak?e jego przekrj, szczelno?? oraz wysoko??. Zacznijmy od przeanalizowania przyczyn ktre sk?oni? nas mog? od wymiany lub remontu komina. Najwa?niejsz? i najcz?stsza jest po prostu z?y stan techniczny starego komina. Po prostu z czasem zu?ywa si? on w wyniku eksploatacji. Przyczyn? mo?e by? tak?e para wodna ktra kondensuje si? w spalinach, ma to miejsce najcz??ciej w przypadku murowanych kominw. Kondensacja ma miejsce przy paleniu gazem, olejem lub nie wysuszonym drewnem. Innym uszkodzeniem jest po prostu p?kni?cie ktre tez ma cz?sto miejsce. Inny przypadkiem gdy wymaga si? wymiany komina jst zmiana systemu ogrzewania. Dzia?anie substancji zawartych w dymie jest r?ne zale?nie od tego czym opalamy dom. Na przyk?ad dym jaki powstaje w przypadku spalania w?gla ma wysok? temperatur?, dlatego komin do kot?a na w?giel powinien by? na ni? wytrzyma?y. W?giel prawie nie posiada w sobie wilgoci. Je?li dojdzie w takim kominie do wych?odzenia spalin z jakiego? tam powodu to mo?e wyst?pi? niedostateczny ci?g, w kominie tym nie powstaje kondensat. Odwrotna sytuacja jest w przypadku kot?w gazowych i olejowych. Tu temperatura spalin jest znacznie ni?sza, dlatego komin od takiego ogrzewania nie musi cechowa? si? du?? odporno?ci? na temperatur?. Za to komin do takich kot?w musi by? odporny na kondensat czyli mokre spaliny. Musisz wiedzie? o tym ?e podczas spalanie czy to oleju  czy te? gazu powstaje znaczna ilo?? wody. Oczywi?cie zamienia si? ona w par? pod wp?ywem temperatury. Jednak para ta ?atwo mo?e si? skropli? w kominie i po??czy? z substancjami zawartymi w dymie. Tym samym dojdzie do wytworzenia si? kondensatu, czyli tak kwa?nego roztworu ktry ma niszcz?ce dzia?anie. Wielkim b??dem jest pod??czeni kot?a na gaz do istniej?cego ju? komina z ceg?y, w stosunkowo krtkim czasie doprowadza to do zniszczenia komina. Podobny efekt mo?na osi?gn?? poprzez spalanie mokrego drewna je?li wcze?niej spalali?my w?giel. Drewno by nie niszczy? komina powinno le?akowa? od 1,5 do 2 lat pod wiat? w przewiewnym miejscu.

 
Gdyie postawi kocio na wgiel

W?giel jest nadal jednym z najta?szych paliw, dlatego sporo osb rozwa?a instalacj? w?a?nie kot?a na te paliwo w swoim nowym domu. Jednym z kilku wad a raczej uci??liwo?ci, jakie s? zwi?zane z kot?em na w?giel jest kurzenie si? z niego. Ma to miejsce podczas usuwania z kot?a popio?u. W?a?nie z tego wzgl?du urz?dzenia te nale?y instalowa? w oddzielnych pomieszczeniach. Kot?ownia, bo tak nazywamy to pomieszczenie nie zawsze znajduje si? w projekcie domu, dlatego trzeba to uwzgl?dni? przy wyborze projektu. Je?li kot?ownia ma oko?o 7 metrw kwadratowych to z powodzeniem wystarczy miejsca na kocio? i jego obs?uga nie b?dzie utrudniona. W kot?owni powinno si? zainstalowa? szczelne drzwi tak by krz nie unosi? si? z tego pomieszczenia do innych. Najcz??ciej obok pieca musi si? te? znale?? pompka obiegowa, jednak w niektrych przypadkach nie jest ona konieczna. Je?li moc naszego pieca jest mniejsza jak 25KW to paliwo do niego mo?e by? przechowywane w tym samym pomieszczeniu, jednak w oddzielnych pojemnikach lub specjalnym boksie. Jednak w wi?kszo?ci domw tak si? nie robi, w kot?owni trzyma si? tylko podr?czny zapas paliwa a reszt? w budynku gospodarczym czy te? na podwrku. Kocio? musi te? by? pod??czony do odpowiedniego komina zgodnie z przepisami. Kocio? musi by? pod??czony do przewodu dymowego, ale do tego samego przewodu nie mo?e by? pod??czony kominek. Wybr samego kot?a te? nie jest ?awy, pierwsz? i najta?sz? grup? stanowi? kot?y z r?cznym za?adunkiem paliwa. Jest to bardzo popularny rodzaj pieca, dlatego te? jego producenci ci?gle ulepszaj? w?a?ciwo?ci tego pieca. Je?li chodzi os terowanie temperatur? to odbywa si? ono za pomoc? dozowania odpowiedniej ilo?ci powietrza. Wi?kszo?? urz?dze? ma w tym celu termostat. Wi?kszo?? ze sterownikw kieruje tak?e pomp? obiegow?. Je?li chodzi o kot?y z grnym spalaniem to trzeba do nich zagl?da?, co oko?o 8 godzin. Te, ktre maja dolne spalanie mog? by? ju? dogl?dane rzadziej, bo raz na dob?. Kolejn? grup? stanowi? kot?y z podajnikiem ?limakowym, do kot?a pod??czony jest zbiornik, z ktrego jest pobierane paliwo i dostarczane do kot?a. Kot?y te maj? zazwyczaj bardziej rozbudowane sterowanie, ktre umo?liwia nam nie tylko dozowanie powietrza niezb?dnego do spalania, ale i ilo?? dostarczanego paliwa. Jeden za?adunek paliwa zazwyczaj wystarcza na oko?o 3 do 4 dni palenia. Zale?y to od temperatury zewn?trznej, rodzaju paliwa i pojemno?ci zasobnika. W obecnych czasach w?a?nie ten typ kot?a jest kupowany najcz??ciej ze wzgl?du na rzadsze dok?adanie do pieca.

 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 3 of 8