Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Monta? okien

To, w jaki sposb zamontujemy okna ma ogromne znaczenie.

Sposb monta?u trzeba dobra? do rodzaju okien oraz konstrukcji murw i materia?w, z jakich b?dzie on wykonany. Najcz??ciej jest to przykr?canie okna za pomoc? specjalnych ??cznikw do muru. Potem dok?adnie si? uszczelnia jego otoczenie specjalna nisko rozpr??ana pianka poliuretanow?. Okno mo?e by? zamontowane ro?nie w grubo?ci ?ciany, ma to spore znaczenie przy ewentualnych stratach ciep?a w tym miejscu. Najwi?cej ciep?a ucieka przez otoczenie okna, czyli miejsce gdzie styka si? ono z murem. W ?cianach jednowarstwowych okno umieszcza si? w po?owie grubo?ci muru natomiast w dwuwarstwowych przy zewn?trznej kraw?dzi muru. W ?ciankach na wysoko?ci okien robi si? w?garki o przekroju 5x10cm, zabezpiecz? one okno przed wypaczeniem. Do monta?u u?ywa si? stalowych kotew lub dybli. Kotwy to stalowe p?askowniki, ktre przykr?ca si? do muru i do o?cie?nicy. Dyble natomiast to ko?ki rozporowe z metalowa tulejk? rozpr??na. Po zamontowaniu okna przestrze? mi?dzy o?cie?nic? wype?nia si? piank?. Zabezpiecza ona przestrze? wok? okna przed ucieczka ciep?a i przed zamakaniem. Ale to nie wszystko, poniewa? pozwala oknu na odkszta?canie si? pod wp?ywem zmian temperatury. Po wyschni?ciu piank? obcinamy i miejsce to wyka?czamy od ?rodka i od zewn?trz tak jak zwyk?? ?cian?. Trzeba te? wybra? odpowiedni moment na monta? okien. Okna drewniane montuje si? po wykonaniu wszystkich prac mokrych w budynku. Chodzi o to by unikn?? zbytniej wilgoci. Obrbk? glifw trzeba zostawi? na koniec i zrobi? to po monta?u. Je?li decydujemy si? na okna plastikowe to kolejno?? prac nie ma tu za du?ego znaczenia. Trzeba te? zwrci? uwag? na to by materia?y stosowane wewn?trz by?y paro szczelne, dzi?ki temu przestrze? miedzy oknem a ?cian? nie ulegnie zawilgoceniu. Natomiast po stronie zewn?trznej warstwy musza by? paro przepuszczalne. Od jakiego? czasu coraz bardziej popularny staje sie ciep?y monta? okien. Polega on na umieszczeniu, w przypadku ?ciany dwu warstwowej, okna w warstwie ocieplenia. Dzi?ki temu ogranicza si? straty ciep?a.