Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
We?na szklana i skalna

We?na szklana i skalnaWe?na jest bardzo dobrym izolatorem ciep?a. Doskonale nadaje si? do izolacji stropw i dachw. Tam nie ma sobie rwnych. Coraz powszechniej te? si? ja stosuje przy ocieplaniu fasad.

Gdy dom ju? stoi to nadchodzi czas, w ktrym musimy zdecydowa?, jaki materia? izolacyjny wybra?. We?na mineralna jest otrzymywana w technologii, podczas ktrej rozgrzewany jest piasek lub bazalt do temperatury 1400 stopni. Potem mas? nadmuchuje si? pod wielkim ci?nieniem na w?ka. Potem nas?cza si? materia?em lepi?cym, hartuje i formuje. Mimo tego, ?e jedna i druga we?na jest podobna w wygl?dzie to materia?y te znacz?co si? r?ni? miedzy sob?. Osi?gaj? one r?ne wsp?czynniki przewodzenia ciep?a, zlanie od g?sto?ci. We?na skalna posiada praktycznie nieograniczone mo?liwo?ci przy budowie domu. Produkty te charakteryzuj? si? du?? sztywno?ci?, wytrzyma?o?ci? i odporno?ci? ogniow?. We?na ta Moz by? te? uk?adana w miejscach poddawanych du?ym obci??eniom. Szklana jest mniej g?sta, bardziej elastyczna, jest cieplejsza. Pozosta?e parametry s? podobne. We?na mo?e by? w postaci mat. Nie s? one usztywniane, musz? posiada? warstw? no?ca. We?na z foli? jest cz?sto u?ywana, jako promiennik powrotem odbijaj?cy ciep?o w d?.