Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Podk?ad pod pokrycie

Dach - pokrycieBy dach spe?nia? w?a?ciwie wszystkie swoje funkcje musi pod jego pokryciem znale?? si? solidne wst?pne krycie. G?wnym zadaniem tego poszycia dachu jest zabezpieczanie termoizolacyjne przed wod? oraz przed wydostawaniem si? ciep?a przez niego. Dzi?ki niemu tak?e konstrukcja dachu jest usztywniona poszycie takie najcz??ciej robione jest z desek lub p?yt drewnopochodnych. W ten sposb uzyskan? powierzchni? pokrywa si? pap? lub foli?. Pokrycie takie musi by? na tyle sztywne i wytrzyma?e by znie?? ci??ar ktry si? na nim znajdzie. Solidne poszycie jest do?? trudne do wykonania i drogie. Je?li chodzi o deski to podobnie jak z wi??b? najcz??ciej wykorzystuje si? drewno drzew iglastych takich jak sosna czy te? ?wierk. Dzi?ki wysokiej zawarto?ci drewno takie b?dzie odporne oraz do?? wytrzyma?e. Czasem te? stosuje si? pokrycie jod?owe mimo tego ?e jest ono dro?sze to wcale nie lepsze od sosnowego. Przez polskie normy dopuszczalne jest te? drewno topolowe, jednak ma ono gorsze w?a?ciwo?ci ni? iglaste. Deski z ktrych zrobimy poszycie trzeba odpowiednio zabezpieczy? impregnatem. Najcz??ciej u?ywa si? desek o szeroko?ci 12 15 cm oraz grubo?ci 24-25mm. Je?li mamy mo?liwo?? zastosowania desek ktre maj? wpusty i wypusty to b?dzie spory plus. Uzyskamy dzi?ki temu lepsz? sztywno?? oraz bardziej rwn? powierzchni?. W ci?gu ostatnich lat p?yty zaczynaj? coraz bardziej wypiera? deski ze wzgl?du na sw? wi?ksz? trwa?o?? i wytrzyma?o??. P?yty ?atwiej si? montuje, do tego zapewniaj? one lepsz? konstrukcj? dachu. Do tego typu prac szczeglnie polecane s? p?yty typu OSB. Podczas uk?adania nale?y mi?dzy p?ytami zostawi? po oko?o 5mm przerwy ze wzgl?du na ich mo?liwo?? odkszta?cenia si? pod wp?ywem zmiennej wilgotno?ci powietrza. Uk?adamy je d?u?szym bokiem prostopadle do krokwi, musimy te? przesun?? je wzgl?dem siebie o po?ow? d?ugo?ci. Jednak p?yty w rz?dzie ??czymy na styk. Je?li chodzi o izolacj? to tradycyjnie u?ywanym materia?em jest papa podk?adowa. Uk?adamy j? na rwnym i czystym pod?o?u. Pap? rozwijamy rwnolegle do okapu zaczynaj?c od do?u dachu. Mi?dzy kolejnymi pasami papy robi si? zak?adki oko?o 10cm.Miejsca takie nale?y uszczelni? odpowiednim preparatem. Wielu zwolennikw ma tez folia ktra jest od papy l?ejsza i cie?sza. Sztywne poszycie pokryte pap? jest doskona?? ochron? przed deszczem. Posiada to te? minus bowiem przez takie poszycie nie wydostaje si? para wodna. Dlatego f stosuje si? foli? oraz rozsuwa si? deski. Przy p?ytach b?dzie bardziej u?atwione zadanie ale tylko wtedy Gd mi?dzy ociepleniem a poszyciem zostawi si? kilku centymetrow? przerw?.