Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Balkon

Zwi?kszaj? one przestrze? mieszkania dla niektrych mog? stanowi? nawet namiastk? w?asnego ogrdka. W domach jednak rzadko stosuje si? to rozwi?zanie. Je?li balkon zostanie ?le wykonany stanowi on du?y mostek termiczny przez ktry tracimy ciep?o z mieszkania. Balkon jak wiadomo to p?yta wysuni?ta ze ?ciany. Mo?e by? ona drewna, stali, ?elbetonu.

Oczywi?cie bardzo wa?ne jest zbrojenie i dobranie odpowiedniej grubo?ci p?yty. Mo?emy zrobi? balkon zarwno wi?kszy lub mniejszy, zastosowa? metod? wspornikow? lub podpart?. Zaleca si? jako minimum 8cm grubo?ci a ?rednio nie grubsz? jak 20cm. Zbrojenie takiej p?yty musi by? zaprojektowane przez konstruktora i wykonane ze szczeglna staranno?ci?. Dobierze on odpowiedni? ?rednic? pr?tw i ich roz?o?enie. Balkony dzielimy na wspornikowe s? one zakotwiczone w wie?cu i po??czone ze stropem. Wspornikowe mog? by? podparte i nieodparte, Te pierwsze s? z jednej strony przymocowane do ?ciany budynku a z drugiej oparte na s?upach. Podwieszane z kolei s? na og? niedu?e drewniane albo stalowe, oparte na belce lub k?townikach, po bokach znajduj? si? ci?gna za pomoc? ktrych mocuje je si? do ?ciany. Takie rozwi?zanie jest ma?o popularne poniewa? metalowe belki przewodz? ca?kiem nie?le ciep?o, czyli pod wp?ywem temperatury silnie si? odkszta?caj?. Przy balkonach ?elbetonowych w miejscu po??czenia ze stropem powstaje mostek termiczny dlatego rozwi?zanie takie wymaga starannego ocieplenia. Najpro?ciej p?yt? balkonow? ob?o?y? izolacj? termiczn?. Jednak nie zapewni to wystarczaj?cej ochrony przed zimnem. Najgrubsza izolacja powinna znajdowa? si? blisko ?ciany budynku, niezb?dne jest te? ocieplenie p?yty z obydwu stron. Je?li chodzi o grubo?? izolacji to powinna mie? ona od 4 do 6 centymetrw. Nie bez znaczenia jest te? rodzaj materia?u jaki zostanie u?yty do ocieplenia.