Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Nadpro?a

Wykonawcy ich nie lubi?, szczeglnie tych d?ugich nad bram? gara?ow?. G?wnym zadaniem tego elementu jest podpieranie ?ciany, ktra znajduje si? nad otworem. Musi ono by? tak skonstruowane by przenosi?o obci??enia od muru i od samego siebie. Beton ma bardzo dobr? wytrzyma?o??, dlatego jest stosowany przy nadpro?ach. Do tego jest odporny na ?ciskanie, natomiast stal znajduj?ca si? w nadpro?u jest odporna na rozci?ganie. Dzi?ki po??czeniu tych dwch materia?w w jedno mo?liwe jest przenoszenie du?ych obci??e?. Na podstawie wylicze? dobiera si? wszystkie w?a?ciwo?ci przysz?ego nadpro?a takie jak ?rednica pr?tw, klas? betonu, wymiary gotowego elementu. Belki najcz??ciej maj? szeroko?? od 20 do 40cm i wysoko?? od 20 do 60cm. W naro?nikach umieszcza si? pr?ty g?wne, ktre stanowi? zbrojenie tego elementu. Jednak ich odleg?o?? nie mo?e by? za du?a, dlatego czasem trzeba umie?ci? dodatkowe pr?ty. Dotyczy to zazwyczaj wysokich nadpro?y. Wtedy u?ywa si? dodatkowych czterech pr?tw w ?rodku, w ten sposb, ?e powstaje jakby rdze?. Dzi?ki temu nadpro?e nie p?ka w dolnej cz??ci. Cz?sto dochodzi do sytuacji, gdy nadpro?e konstrukcyjne ??czy si? z wie?cem. Ma to swoje plusy, bowiem ?atwiej jest przygotowa? takie zbrojenie i mo?na za?atwi? dwie roboty w tym samym czasie. Konstrukcja taka musi pracowa? spjnie, uzyskuje si? to poprzez zakotwienie pr?tw. Kszta?tki U podobnie jak L, ktre pe?nia rol? deskowania traconego, ale u po u?o?eniu tworz? korytko na ?elbetonowy rdz?. Belki typu L zawdzie?czaj? swoj? nazw? przekrojowi, ktry jest w kszta?cie tej litery. Kszta?tki U mog? by? wykonane z r?nego materia?u takiego jak beton komrkowy czy te? silikaty. Kszta?tk? taka mocuje si? na deskowaniu, ktre jest podparte deskami. Na ?rodku robi si? tak by kszta?tka ta by?a dwa lub trzy centymetry wy?ej ni? jej kraw?dzie. Dzi?ki temu uzyskuje si? liniowo?? po wype?nieniu formy betonem. Kszta?tki takie ??czy si? za pomoc? zaprawy a w nich wn?trzu umieszcza specjalnie zaprojektowane zbrojenie. Czasem tez w ?rodku umieszcza si? ocieplenie. Podpory, na ktrych wszystko si? trzyma mo?na usun?? dopiero po pe?nym zwi?zaniu, czyli po 28 dniach. No?no?? takiego nadpro?a jest mniejsza od tego, ktre ca?e zosta?o wykonane z betonu. Dlatego je?li sami chcemy zmieni? rodzaj nadpro?a na te z kszta?tki to musimy mie? zgod? projektanta. Pami?tajmy, ?e nadpro?e mo?e by? du?ym mostkiem termicznym.

 
oryginalne maszyny budowlane części zamienne do wszystkich typów pojazdów