Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Folie dachowe

dachJednym ze sposobw zabezpieczenia poddasza jest wst?pne krycie. Chroni ono przed wod?, jaka by mog? dosta? si? do pomieszcze? pod dachem. Obecnie coraz cz??ciej wykonuje si? je z membran lub foli dachowych. Membrany zmniejszaj? tak?e ilo?? wywiewanego ciep?ego powietrza z we?ny mineralnej. Jest to do?? wa?ne w domach energooszcz?dnych. Dlatego zastanwmy si?, jakie s? podstawowe r?nice miedzy foliami i membranami. Obecnie przyj??o si?, ?e wszystko, co nie jest papa a s?u?y do krycia dachu to na pewno jest folia. Ale folie do wst?pnego krycia tak jak by odchodzi?y na margines. S? one wypierane przez membrany wysokoparoprzepuszczalne. Folie niskoparoprzepuszczalne s? materia?em hydroizolacyjnym. Folie maj? za zadnie ochroni? nas przed wod?, ktra dostanie si? an skutek nieszczelno?ci pokrycia czy te? w wyniku podmuchw wiatru. Folia taka nie ma mo?liwo?ci odprowadzenia na zewn?trz wilgoci, ktra dostaje si? na poddasze. Dlatego te? mi?dzy t? foli? a we?n? trzeba zostawi? przestrze? wentylacyjn?. W tym rozwi?zaniu folia tworzy jedynie co? na wzr parasola dla domu. Jest to najta?sze rozwi?zanie. Membrany wysokoparoprzepuszczalne nie tylko ochraniaj? nas przed woda, ale te? wypuszczaj? par? z naszego domu. Osi?gni?to to dzi?ki specjalnej w?knistej konstrukcji. Dzi?ki temu mo?na je uk?ada? bez robienia szczeliny nad pokryciem. Uk?adanie membran jest te? prostsze ni? uk?adnie foli. Zrobienie odpowiedniej szczeliny nie jest wcale takie proste. ?eby mia?a ona minimalna przestrze?, czyli 3cm to we?na mi?dzy krokwiami musi by? uk?adana w specjalny sposb. Najwa?niejsze by zapewni? odpowiednie odsuni?cie od wierzchu krokwi. Najcz??ciej u?ywa si? do tego drutu lub sznurka, ktry tak si? rozmieszcza by we?na nie dotyka? foli. W bok krokwi wkr?ca si? wkr?t, do ktrego mocuje si? drut i przeci?gamy go uko?nie na druga krokiew. T? czynno?? powtarzamy od do?u Az do kalenicy. Odleg?o?? mi?dzy wkr?tami nie powinna by? zbyt ma?a, najlepiej jak to b?dzie oko?o 10cm., Gdy dach zabezpieczmy membran? to ju? nie musimy robi? tej szczeliny. We?n? umieszczamy na wcisk. Mimo tego zaleca si? kilku milimetrowy odst?p mi?dzy we?n? a membran?. Folie i membrany mog? by? stosowane na dachach o koncie krycia nie mniejszym ni? 20 stopni. Przeznaczone s? g?wnie na pokrycia z blacho dachwki, niektre typy membran mo?na uk?ada? na sztywnym poszyciu.