Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Budowa
Dach w domu energooszcz?dnym

Je?li chodzi o dach to dotycz? go tak samo restrykcyjne wymogi jak i przegrd zewn?trznych.

Read more...
 
Monta? okien

To, w jaki sposb zamontujemy okna ma ogromne znaczenie.

Read more...
 
We?na szklana i skalna

We?na szklana i skalnaWe?na jest bardzo dobrym izolatorem ciep?a. Doskonale nadaje si? do izolacji stropw i dachw. Tam nie ma sobie rwnych. Coraz powszechniej te? si? ja stosuje przy ocieplaniu fasad.

Read more...
 
Podk?ad pod pokrycie

Dach - pokrycieBy dach spe?nia? w?a?ciwie wszystkie swoje funkcje musi pod jego pokryciem znale?? si? solidne wst?pne krycie. G?wnym zadaniem tego poszycia dachu jest zabezpieczanie termoizolacyjne przed wod? oraz przed wydostawaniem si? ciep?a przez niego. Dzi?ki niemu tak?e konstrukcja dachu jest usztywniona poszycie takie najcz??ciej robione jest z desek lub p?yt drewnopochodnych. W ten sposb uzyskan? powierzchni? pokrywa si? pap? lub foli?. Pokrycie takie musi by? na tyle sztywne i wytrzyma?e by znie?? ci??ar ktry si? na nim znajdzie. Solidne poszycie jest do?? trudne do wykonania i drogie. Je?li chodzi o deski to podobnie jak z wi??b? najcz??ciej wykorzystuje si? drewno drzew iglastych takich jak sosna czy te? ?wierk. Dzi?ki wysokiej zawarto?ci drewno takie b?dzie odporne oraz do?? wytrzyma?e. Czasem te? stosuje si? pokrycie jod?owe mimo tego ?e jest ono dro?sze to wcale nie lepsze od sosnowego. Przez polskie normy dopuszczalne jest te? drewno topolowe, jednak ma ono gorsze w?a?ciwo?ci ni? iglaste. Deski z ktrych zrobimy poszycie trzeba odpowiednio zabezpieczy? impregnatem. Najcz??ciej u?ywa si? desek o szeroko?ci 12 15 cm oraz grubo?ci 24-25mm. Je?li mamy mo?liwo?? zastosowania desek ktre maj? wpusty i wypusty to b?dzie spory plus. Uzyskamy dzi?ki temu lepsz? sztywno?? oraz bardziej rwn? powierzchni?. W ci?gu ostatnich lat p?yty zaczynaj? coraz bardziej wypiera? deski ze wzgl?du na sw? wi?ksz? trwa?o?? i wytrzyma?o??. P?yty ?atwiej si? montuje, do tego zapewniaj? one lepsz? konstrukcj? dachu. Do tego typu prac szczeglnie polecane s? p?yty typu OSB. Podczas uk?adania nale?y mi?dzy p?ytami zostawi? po oko?o 5mm przerwy ze wzgl?du na ich mo?liwo?? odkszta?cenia si? pod wp?ywem zmiennej wilgotno?ci powietrza. Uk?adamy je d?u?szym bokiem prostopadle do krokwi, musimy te? przesun?? je wzgl?dem siebie o po?ow? d?ugo?ci. Jednak p?yty w rz?dzie ??czymy na styk. Je?li chodzi o izolacj? to tradycyjnie u?ywanym materia?em jest papa podk?adowa. Uk?adamy j? na rwnym i czystym pod?o?u. Pap? rozwijamy rwnolegle do okapu zaczynaj?c od do?u dachu. Mi?dzy kolejnymi pasami papy robi si? zak?adki oko?o 10cm.Miejsca takie nale?y uszczelni? odpowiednim preparatem. Wielu zwolennikw ma tez folia ktra jest od papy l?ejsza i cie?sza. Sztywne poszycie pokryte pap? jest doskona?? ochron? przed deszczem. Posiada to te? minus bowiem przez takie poszycie nie wydostaje si? para wodna. Dlatego f stosuje si? foli? oraz rozsuwa si? deski. Przy p?ytach b?dzie bardziej u?atwione zadanie ale tylko wtedy Gd mi?dzy ociepleniem a poszyciem zostawi si? kilku centymetrow? przerw?.

 

DachDach tego typu nie sprawia ?adnych barier dla sp?ywaj?cej po nim wodzie. Nie ma te? na nim ?adnych za?ama? w ktrych mo?e gromadzi? si? ?nieg czy te? li?cie. Dwie prostok?tne po?acie ??cz? si? ze sob? w miejscu zwanym kalenic?. Powierzchnia jego zale?y od kata nachylenia oraz rozpi?to?ci dachu. W budynku z dachem tego typu ?ciany boczne nazywane szczytowymi maj? kszta?t trjk?ta, oczywi?cie k?t zale?y od k?ta napylenia dachu. Dach taki mo?na potraktowa? jako narz?dzie do kszta?towania ca?ej bry?y naszego domu. Poprzez jego wymiary i k?ty mo?emy dom dowolnie modyfikowa? nadaj?c mu specyficzny wygl?d. . Wa?ne jest tak?e ?e dach ten w przeciwie?stwie do innych daje nam mo?liwo?? swobodnego manewrowania okapami i kszta?tem szczytowych kraw?dzi. Kolejnym typem s? dachy czterospadowe. Najlepszym ich zastosowaniem jest budowa na domu parterowym o du?ej powierzchni i ma?ej kubaturze. Po?acie z ktrych ma si? sk?ada? dach musz? by? nachylone pod jednakowym k?tem, miejsca styku po?aci tworz? k?ty wypuk?e, dzi?ki temu podobnie do poprzedniego typu, ?atwo po nich sp?ywa woda. Ze wzgl?du na koszty dach taki najlepiej pokry? ma?ymi kawa?kami dachwk?, gontem, im mniejsze b?d? elementy tym mniejsze b?dziemy mieli straty materia?w. Je?li chodzi o materia? na dach to pki nie zabraknie na naszej planecie drewna to b?dzie ono podstawowym surowcem do budowy dachu. Jednak musimy zadba? by by?o ono odpowiedniej jako?ci, pami?tajmy ?e ka?dy gatunek drewna jest inny i ma inne w?a?ciwo?ci. Je?li chodzi o trwa?o?? i twardo?? to w czo?wce s? d?b, modrzew, cis. Wytrzymuj? one bez konieczno?ci impregnowania oko?o 1 lat. Jednak do budowy dachu najcz??ciej wykorzystuje si? drewno ta?sze najcz??ciej sosnowe lub ?wierkowe. Pami?tajmy by wilgotno?? zakupionego drewna wynosi?a oko?o 15-18%. Przy czy zwr?my uwag? by parametr ten dotyczy? ca?ego przekroju a nie tylko powierzchni. Na rynku mo?emy te? naby? drewno suszone komorowo. Je?li chodzi o obrbk? to tarcica obrzynana jest chropowata, strugana jest g?adka i ma sfasowane kanty. Taka obrbka daje przede wszystkim zwi?kszon? odporno?? na ogie?. Ale tak?e daje lepsz? odporno?? na grzyby i ple??. Je?li zamwimy tarcic? w tartaku to mo?e ona osta? tam zaimpregnowana ci?nieniowo lub wysuszona komorowo. Mo?emy tez naby? gotowe elementy takie jak ?aty czy krokwie. Niektre tartaki oferuj? te? wiercenia oraz wykonie zaciosw. Wi?kszo?? tartakw dysponuje odpowiednimi samochodami wi?c mo?emy drewno zamwi? z dowozem do domu.

 
Balkon

Zwi?kszaj? one przestrze? mieszkania dla niektrych mog? stanowi? nawet namiastk? w?asnego ogrdka. W domach jednak rzadko stosuje si? to rozwi?zanie. Je?li balkon zostanie ?le wykonany stanowi on du?y mostek termiczny przez ktry tracimy ciep?o z mieszkania. Balkon jak wiadomo to p?yta wysuni?ta ze ?ciany. Mo?e by? ona drewna, stali, ?elbetonu.

Read more...
 
« StartPrev12345678NextEnd »

Page 1 of 8