Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
Wymiana okien i drzwi

Je?li mamy w domu wys?u?one ju? drzwi i okna to warto je wymieni?, je?li nie masz do?wiadczenia w tej czynno?ci to zle? to zadanie specjalistom. Je?li okna czy te? drzwi zostan? niepoprawnie zamontowane to b?dziemy nara?eni na wi?ksze straty ciep?a, a co za tym idzie na wi?ksze koszty ogrzewania. Dodatkowo, je?li okna i drzwi b?d? montowane przez fachowcw z danej firmy to b?dziemy mogli liczy? na korzystne warunki gwarancji. Fachowy monta? zapewni nam w?a?ciwa izolacyjno?? ciepln? i akustyczn? oraz bezpiecze?stwo. My musimy tylko odpowiednio wybra? i wynegocjowa? dobre dla nas warunki. Wymiana okien i drzwi najcz??ciej jest spowodowana ch?ci? podniesienia izolacyjno?ci cieplnej budynku lub te? poprawieniem jego funkcjonalno?ci i wygl?du zewn?trznego. Tu oprcz wygl?du licz? si? parametry okien i drzwi. Izolacyjno?? cieplna okna jest okre?la tym samym parametrem, co ?cian U. Tu znaczenie ma profil, szyby, uszczelka oraz ma?o uwzgl?dniana geometria. Pami?ta? musimy o tym, ?e przy oknach mo?emy si? spotka? z dwoma oznaczeniami przy literze U g oraz f. Pierwszy okre?la szyb? drugi natomiast ram?. Standardowo przyj??o si? ze wsp?czynnik termoizolacyjno?ci okna powinien wynosi? oko?o 1, 5 mowa oczywi?cie o tym z indeksem w. Dla domw energooszcz?dnych mo?na znale?? bez problemu okna o wsp?czynniku mniejszym od 1. Takie okna spe?nia swoj? funkcj? tylko wtedy, gdy dom jest bardzo dobrze ocieplony. Je?li wybierzemy ciep?e okna to znacznie poprawimy wynik na ?wiadectwie energetycznym, a to zaowocuje podniesieniem warto?ci domu. Dla drzwi przyj??o si?, ?e powinien wsp?czynnik ten wynosi? oko?o 1,2. Za to ile ha?asu dostanie si? do domu odpowiada wsp?czynnik R z indeksem w. o ile do monta?u stolarki potrzebujemy wprawionej ekipy o tyle s? rzeczy, ktre mo?emy sami poprawi? i podregulowa?. W oknach przede wszystkim chodzi o regulacj? zawiasw. Najcz??ciej skrzyd?o, gdy si? ci??ko otwiera i zamyka to obciera o parapet. Warto to naprawi?. Mo?emy te? pomalowa? okna zamiast je wymienia?, ale tylko wtedy, gdy farba na ramach si? ?uszczy a okna s? jeszcze sprawne. Pozosta?? jeszcze farb? najlepiej usun?? ?rodkami chemicznymi. Sami mo?emy te? zamontowa? uszczelki jedno lub wielosezonowe, co pozwoli nam zatrzyma? w domu wi?cej ciep?a. Przy drzwiach mo?emy te? regulowa? zawiasy a je?li chodzi o malowanie to wszystko zale?y od naszego talentu artystycznego.

 
Dach w domu energooszcz?dnym

Je?li chodzi o dach to dotycz? go tak samo restrykcyjne wymogi jak i przegrd zewn?trznych.

Read more...
 
Rolety antyw?amaniowe

Rolety antyw?amaniowe z zewn?trz nie s? odr?niane od zwyk?ych rolet. Ale r?ni? si? budow? i zabezpieczeniami, jakie posiadaj?.

Read more...
 

Czasem wiele problemw mo?e nam przysporzy? wybr wielko?ci materia?u np. deski parkietu czy gres. Podstawow? zasad? jest ta, ktra mwi o tym, ?e im wi?ksze pomieszczenie tym elementy posadzki powinny by? wi?ksze.

Read more...
 
Robimy ?cian? ?ukow?

W naszym nowo budowanym domu mo?emy mie? ochot? zrobi? ?cian? na kszta?t ?uku. Najszybszym rozwi?zaniem jest zdecydowanie si? na lekk? konstrukcj? szkieletow?.


Tak? ?cian? mo?na zmontowa? nawet w istniej?cym ju? wn?trzu, w dowolnym miejscu na stropie, poniewa? praktycznie nie generuje ona ?adnego obci??enia. Mo?emy na przyk?ad ustawi? ruszt z profili stalowych i obudowa? je p?ytami gipsowo kartonowymi. Wyginamy je na mokro albo u?ywamy specjalnych elastycznych p?yt. Minimalny promie? powinien nie by? mniejszy ni? 100 cm. Do pod?ogi i do sufitu przykr?ca si? odpowiednio wygi?te i ponacinane profile stalowe UW. Powinny one by? podklejone ta?m? uszczelniaj?ca. W profilach tych, co jakie? 30 cm powinny znajdowa? si? s?upki stalowe i do nich przykr?ca si? ok?adziny z p?yt. Pami?tajmy o tym by kraw?dzie takich p?yt si? mija?y. Cz?sto uk?ada si? dwie lub trzy warstwy, szczeliny w ostatniej warstwie szpachlujemy. Innym sposobem jest wykonanie ?cian z p?yt ?azienkowych z polistyrenu ekstradowanego. Jest on wzmocniony siatk? z w?kna szklanego. Rozwi?zanie takie poleca si? szczeglnie w pomieszczeniach wilgotnych. P?yty te ??czy si? klejem i kszta?townikami stalowymi. Ca?o?? wzmacnia si? szpachl? z siatk? z w?kna szklanego.

 
Tania ?azienka

Tania ?azienkaJe?li budujemy nowy dom to musimy si? zastanowi? ile chcemy wyda? na urz?dzenia i sprz?ty si? w niej znajduj?ce. Je?li mamy skromne fundusze na urz?dzenie ?azienki to trzeba si? postara? by wn?trze by?o nie tylko funkcjonalne, ale i komfortowe. Jest pewne minimum, czyli w ?azience musi si? znale?? sedes, umywalka i miejsce do mycia wanna lub prysznic. Potem jeszcze trzeba zakupi? sprz?ty i materia?y do wyko?czenia ?cian i pod?ogi. Zastanwmy si? nad skompletowaniem urz?dze?, nie musimy ich od razu kupowa?, ale trzeba ju? dokona? wyboru. U?atwi nam, to rozplanowanie miejsca, wielko?ci p?ytek i p?ek. Oferta ceramiki ?azienkowej jest ogromna, sprbujmy co? wybra? o niewygrowanej cenie. Sedes i umywalka wcale nie musza by? od jednego producenta, wa?ne by pasowa?y do siebie stylistycznie. Natomiast armatura ju? powinna by? z jednej serii. Umywalk? mo?emy ju? kupi? za 120z?, kompakt WC za oko?o 400 z tward? desk? + 80z?. Potem wa?na decyzj? jest wybr mi?dzy wanna a prysznicem. Wanna z obudow? to koszt od 500 do 1000 oczyw2i?cie chodzi o ta?sze wersje. Bateria to koszt 100z? umywalkowa i nieco ponad 200 wannowa. Dopiero, gdy policzymy ile na to musimy wyda? to mo?emy zastanowi? si? nad reszt? i stylem wn?trza. Zastanwmy si?, co na ?ciany i na pod?og? w ?azience powiedzmy za 5000z?. Zacznijmy od przegl?du p?ytek, wybierzmy kolory, ktre przypadn? nam do gustu. P?ytki an pod?og? to koszt 70z? za metr. Ostatni etap do dobranie mebli, reszty sprz?tw drobnych i akcesoriw. ?azienka za 5000 to takie minimum by by?a ?adna i dla nas komfortowa, dro?sze to ju? kwestia 15 30 ty? z?.

 
Gaz ziemny - koszty

Ogrzewanie gazemPaliwa s? coraz dro?sze, dlatego ka?dy jak mo?e prbuje je oszcz?dza? poprzez zastosowanie nowych technologii. Jednym z najbardziej popularnych paliw w naszym kraju jest gaz ziemny. Ceny tego paliwa rosn?, co sezon, w wi?kszo?ci zale?? one od Rosji, czyli pa?stwa, z ktrego go sprowadzamy. Do tego sytuacja jest do?? nie pewna, ci?g?e negocjacje i problemy z mo?liwo?ci? zakr?cenia kurka. Jednak al. Klientw indywidualnych starczy gazu z naszego krajowego wydobycia. Jednak mimo rosn?cych cen jest to nadal bardzo op?acalne paliwo chocia?by ze wzgl?du na koszty eksploatacji urz?dze? zasilanych tym gazem. Ogrzewanie gazem jest dro?sze ni? drewnem czy te? w?glem, ale ta?sze w pokonaniu z innymi paliwami. Dro?szy jest zarwno olej opa?owy jak i gaz p?ynny. Bardzo wa?na jest te? wygoda obs?ugi takiego systemu grzewczego, nie ma brudu i kurzu spowodowanego przez w?giel, nie musimy si? martwi? o dostawy i sk?adowanie opa?u. Gaz ziemny jest na tyle op?acalny, ?e nawet producenci pomp ciep?a twierdz?, ?e instalowanie tych urz?dze? w domach Pod??czonych do instalacji gazu ziemnego nie jest op?acalne. Kot?y na gaz ziemny charakteryzuj? si? te? niewielk? uci??liwo?ci? dla ?rodowiska naturalnego. Najwi?kszym minusem jest to, ?e nie ka?de domostwo ma mo?liwo?? pod??czenia swojego domu do ruroci?gu z gazem ziemnym Cz?sto przyczyn? odmowy pod??czenia domu jest odleg?o??, na jak? trzeba by pod??czy? gaz. Jedynym wyj?ciem jest namowa s?siadw i razem z?o?enie wnioskw o pod??czenie do sieci, to znacznie zwi?ksza szans?. Odbiorcy gazu s? kwalifikowani do r?nych grup, a ka?da z nich do r?nego przedzia?u cenowego ze wzgl?du na ilo?? zu?ywanego gazu. Im wi?cej gazu zu?ywamy tym jest on dla nas ta?szy. Ale jednocze?nie mamy wi?kszy comiesi?czny abonament. Cena jednego metra sze?ciennego to oko?o 1, 25 z?, ale do tego trzeba doliczy? r?ne op?aty sieciowe, ktre wynosz? od 35 do 50 gr zale?nie od gazowni. Do ogrzania standardowego domu jednorodzinnego gazu zu?ywa si? odpowiednio od 1000 do 4000 metrw sze?ciennych. Do tego mamy jeszcze abonament oko?o 20z?/miesi?c do oko?o 70 z? na miesi?c zale?nie od taryfy. Je?li uwzgl?dnimy wszystkie op?aty to cena za jeden metr mo?e wynie?? nawet 2, 4 z?. Je?li mamy niewielki dom dobrze ocieplony to za metr gazu b?dziemy p?acili oko?o 2 z?. W przeliczeniu na kWh wychodzi, ?e kosztuje ona oko?o 24 groszy. Warto?? ta ma sens tylko wtedy, gdy piec ma sprawno?? rz?du 90%. Musisz jeszcze zastanowi? si?, jakie b?d? koszty przy??cza gdy? b?dzie trzeba za nie zap?aci? od kilku do kilkudziesi?ciu tysi?cy PLN.

 
Nadpro?a

Wykonawcy ich nie lubi?, szczeglnie tych d?ugich nad bram? gara?ow?. G?wnym zadaniem tego elementu jest podpieranie ?ciany, ktra znajduje si? nad otworem. Musi ono by? tak skonstruowane by przenosi?o obci??enia od muru i od samego siebie. Beton ma bardzo dobr? wytrzyma?o??, dlatego jest stosowany przy nadpro?ach. Do tego jest odporny na ?ciskanie, natomiast stal znajduj?ca si? w nadpro?u jest odporna na rozci?ganie. Dzi?ki po??czeniu tych dwch materia?w w jedno mo?liwe jest przenoszenie du?ych obci??e?. Na podstawie wylicze? dobiera si? wszystkie w?a?ciwo?ci przysz?ego nadpro?a takie jak ?rednica pr?tw, klas? betonu, wymiary gotowego elementu. Belki najcz??ciej maj? szeroko?? od 20 do 40cm i wysoko?? od 20 do 60cm. W naro?nikach umieszcza si? pr?ty g?wne, ktre stanowi? zbrojenie tego elementu. Jednak ich odleg?o?? nie mo?e by? za du?a, dlatego czasem trzeba umie?ci? dodatkowe pr?ty. Dotyczy to zazwyczaj wysokich nadpro?y. Wtedy u?ywa si? dodatkowych czterech pr?tw w ?rodku, w ten sposb, ?e powstaje jakby rdze?. Dzi?ki temu nadpro?e nie p?ka w dolnej cz??ci. Cz?sto dochodzi do sytuacji, gdy nadpro?e konstrukcyjne ??czy si? z wie?cem. Ma to swoje plusy, bowiem ?atwiej jest przygotowa? takie zbrojenie i mo?na za?atwi? dwie roboty w tym samym czasie. Konstrukcja taka musi pracowa? spjnie, uzyskuje si? to poprzez zakotwienie pr?tw. Kszta?tki U podobnie jak L, ktre pe?nia rol? deskowania traconego, ale u po u?o?eniu tworz? korytko na ?elbetonowy rdz?. Belki typu L zawdzie?czaj? swoj? nazw? przekrojowi, ktry jest w kszta?cie tej litery. Kszta?tki U mog? by? wykonane z r?nego materia?u takiego jak beton komrkowy czy te? silikaty. Kszta?tk? taka mocuje si? na deskowaniu, ktre jest podparte deskami. Na ?rodku robi si? tak by kszta?tka ta by?a dwa lub trzy centymetry wy?ej ni? jej kraw?dzie. Dzi?ki temu uzyskuje si? liniowo?? po wype?nieniu formy betonem. Kszta?tki takie ??czy si? za pomoc? zaprawy a w nich wn?trzu umieszcza specjalnie zaprojektowane zbrojenie. Czasem tez w ?rodku umieszcza si? ocieplenie. Podpory, na ktrych wszystko si? trzyma mo?na usun?? dopiero po pe?nym zwi?zaniu, czyli po 28 dniach. No?no?? takiego nadpro?a jest mniejsza od tego, ktre ca?e zosta?o wykonane z betonu. Dlatego je?li sami chcemy zmieni? rodzaj nadpro?a na te z kszta?tki to musimy mie? zgod? projektanta. Pami?tajmy, ?e nadpro?e mo?e by? du?ym mostkiem termicznym.

 
Olej czy lakier

U?ycie lakieru daje nam du?o wi?ksze mo?liwo?ci osi?gni?cia konkretnego efektu. Lakier pozwala zachowa? barw? i uk?ad s?ojw. Lakier zabezpieczaj?c drewno mo?e sprawi? ?e b?dzie ono mia?o powierzchnie matow?, p?matow? lub satynow?. Mo?na te? uzyska? efekt naturalny, w takim przypadku trzeba si? dok?adnie przyjrze? by zobaczy? ?e drewno by?o lakierowane. Jego wytrzyma?o?? nie zale?y od stopnia po?ysku. Oleje podobnie jak lakiery rozpuszczalnikowe sprawia ?e drewno zyska ciep?? barw?. Ale efekt uzyskany dzi?ki zastosowaniu oleju do drewna jest inny i nieco bardziej spektakularny. Potrafi? one nada? drewnu bardziej wyrazisty kolor. Dodatkowo rysunek s?ojw tworz? bardziej widocznym. Drewno takie mo?e by? matowe lub mie? delikatny po?ysk, efekt ten uzyskuje si? stosuj?c olej wzbogacony niewielk? ilo?ci? wosku. Jedne i drugie s? dost?pne jako rozpuszczalnikowe i wodne. Zarwno jedne jak i drugie mog? by? tak samo odporne na uszkodzenia. Decyduje o tym jako?? dodanych ?ywic do lakieru a nie to czy jest on na bazie rozpuszczalnikw czy wody. Nieco inaczej jest w olejach, tutaj zastosowany rozpuszczalnik decyduje o wytrzyma?o?ci pow?oki. Tym samym tworz? one lepsz? warstw? zabezpieczaj?ca i dlatego SA polecane na tarasy. Mo?na tez zastosowa? je w miejscach gdzie pod?oga jest bardziej eksploatowana np. w holu. Pami?taj jednak ?e rozpuszczalnik a tym samym olej ma zapach, wi?c wiele osb nie decyduje si? na u?ycie go w domu. Zapach taki nie jest toksyczny i zanika po Kiku dniach. Lakierowanie wymaga tez znacznie mniej zabiegw konserwacyjnych ni? drewno zabezpieczone olejem. Je?eli wybierzemy odporny lakier poliuretanowy to kolejna piel?gnacja pod?ogi, nawet w holu, b?dzie potrzeba dopiero po oko?o 5 latach. Pod?ogi po olejowaniu trzeba czy?cic raz na miesi?c przez p? roku od olejowania specjalnym preparatem. Plusem jest to ?e powierzchnie olejowanie ?atwiej si? naprawia i nie trzeba ich cyklinowa?.

 
Folie dachowe

dachJednym ze sposobw zabezpieczenia poddasza jest wst?pne krycie. Chroni ono przed wod?, jaka by mog? dosta? si? do pomieszcze? pod dachem. Obecnie coraz cz??ciej wykonuje si? je z membran lub foli dachowych. Membrany zmniejszaj? tak?e ilo?? wywiewanego ciep?ego powietrza z we?ny mineralnej. Jest to do?? wa?ne w domach energooszcz?dnych. Dlatego zastanwmy si?, jakie s? podstawowe r?nice miedzy foliami i membranami. Obecnie przyj??o si?, ?e wszystko, co nie jest papa a s?u?y do krycia dachu to na pewno jest folia. Ale folie do wst?pnego krycia tak jak by odchodzi?y na margines. S? one wypierane przez membrany wysokoparoprzepuszczalne. Folie niskoparoprzepuszczalne s? materia?em hydroizolacyjnym. Folie maj? za zadnie ochroni? nas przed wod?, ktra dostanie si? an skutek nieszczelno?ci pokrycia czy te? w wyniku podmuchw wiatru. Folia taka nie ma mo?liwo?ci odprowadzenia na zewn?trz wilgoci, ktra dostaje si? na poddasze. Dlatego te? mi?dzy t? foli? a we?n? trzeba zostawi? przestrze? wentylacyjn?. W tym rozwi?zaniu folia tworzy jedynie co? na wzr parasola dla domu. Jest to najta?sze rozwi?zanie. Membrany wysokoparoprzepuszczalne nie tylko ochraniaj? nas przed woda, ale te? wypuszczaj? par? z naszego domu. Osi?gni?to to dzi?ki specjalnej w?knistej konstrukcji. Dzi?ki temu mo?na je uk?ada? bez robienia szczeliny nad pokryciem. Uk?adanie membran jest te? prostsze ni? uk?adnie foli. Zrobienie odpowiedniej szczeliny nie jest wcale takie proste. ?eby mia?a ona minimalna przestrze?, czyli 3cm to we?na mi?dzy krokwiami musi by? uk?adana w specjalny sposb. Najwa?niejsze by zapewni? odpowiednie odsuni?cie od wierzchu krokwi. Najcz??ciej u?ywa si? do tego drutu lub sznurka, ktry tak si? rozmieszcza by we?na nie dotyka? foli. W bok krokwi wkr?ca si? wkr?t, do ktrego mocuje si? drut i przeci?gamy go uko?nie na druga krokiew. T? czynno?? powtarzamy od do?u Az do kalenicy. Odleg?o?? mi?dzy wkr?tami nie powinna by? zbyt ma?a, najlepiej jak to b?dzie oko?o 10cm., Gdy dach zabezpieczmy membran? to ju? nie musimy robi? tej szczeliny. We?n? umieszczamy na wcisk. Mimo tego zaleca si? kilku milimetrowy odst?p mi?dzy we?n? a membran?. Folie i membrany mog? by? stosowane na dachach o koncie krycia nie mniejszym ni? 20 stopni. Przeznaczone s? g?wnie na pokrycia z blacho dachwki, niektre typy membran mo?na uk?ada? na sztywnym poszyciu.

 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2
meble kuchenne www.mdm.swisskrono.pl grzejnik do łazienki abcgrzejniki.pl/lazienkowe